Spejjeż

Polonja

F’dan l-istudju dwar il-liġi tal-familja – manteniment, l-Istati Membri ntalbu biex jinfurmaw lill-parti li tiftaħ il-kawża dwar l-ispejjeż tal-kawża sabiex jitqiesu s-sitwazzjonijiet li ġejjin: Każ A – Sitwazzjoni nazzjonali: Żewġ persuni ilhom jgħixu flimkien għal għadd ta’ snin, mingħajr ma żżewwġu.  Għandhom wild ta’ tliet snin meta jisseparaw. Deċiżjoni tal-qorti tagħti l-kustodja tal-wild lill-omm. L-unika kwistjoni pendenti hija dwar l-ammont ta’ manteniment li għandha tieħu l-omm mingħand il-missier għas-sostenn u l-edukazzjoni tal-wild. L-omm tiftaħ kawża dwar dan. Każ B – Sitwazzjoni transnazzjonali fejn inti avukat fi Stat Membru A: Żewġ persuni kienu qed jgħixu flimkien fi Stat Membru (Stat Membru B). Għandhom wild ta’ tliet snin. Jisseparaw. Deċiżjoni tal-qorti fi Stat Membru B tagħti l-kustodja tal-wild lill-omm. Bi qbil mal-missier, l-omm u l-wild imorru jgħixu fi Stat Membru ieħor (Stat Membru A), fejn jistabbilixxu r-reżidenza tagħhom. Għad hemm kwistjoni pendenti.  Din hija dwar l-ammont ta’ manteniment li għandha tieħu l-omm mingħand il-missier għas-sostenn u l-edukazzjoni tal-wild. L-omm tiftaħ kawża dwar dan fi Stat Membru A.

Il-kontenut ipprovdut minn
Polonja

Spejjeż fil-Polonja

Il-Każ Nru 3 (fi 3 B- il-pajjiż, meta l-omm tfittex lill-missier, huwa l-Polonja – f’dan il-każ, it-tariffi,l-ispejjeż u  l-kondizzjonijiet huma l-istess bħal fil-każ A. Għaldaqstant, m’hemmx bżonn li timtela t-tabella).

Spejjeż għall-Qorti, Appelli u Riżoluzzjoni Alternattiva tat-Tilwim


Studju ta’ każ

Qorti

Appelli

Riżoluzzjoni Alternattiva tat-Tilwim)

Drittijiet inizjali tal-Qorti

Drittijiet ta’ traskrizzjoni

Drittijiet oħra

Drittijiet inizjali tal-Qorti

Drittijiet ta’ traskrizzjoni

Drittijiet oħra

Din l-għażla hija miftuħa għal dan it-tip ta’ każ?

Spejjeż

Każ A

Fil-każ tal-manteniment, il-kawża hija mingħajr ebda spejjeż

Għal kull paġna ta’ kopji, kopji ta’ sentenzi bl-infurzar, kopji ta’ sentenzi bis-saħħa legali – 6 PLN. Jekk dawk id-dokumenti huma b’lingwa barranija jew fihom it-tabelli –12 PLN għal kull paġna

--

Fil-każ tal-manteniment, il-kawża hija mingħajr ebda spejjeż

--

--

Il-partijiet huma ħielsa li jagħżlu l-ADR

Jekk il-qorti taċċetta l-klawsola dwar l-enforzabbiltà, 50 PLNSpejjeż tal-avukat, tal-marixxall u tal-espert


Studju ta’ każ

Avukat

Marixxall

Espert

Ir-rappreżentazzjoni hija mandatorja?

Spejjeż medji

Ir-rappreżentazzjoni hija mandatorja?

Spejjeż ta’ qabel is-sentenza

Spejjeż ta’ wara s-sentenza

L-użu huwa mandatorju?

Spiża

Każ A

Le

Minimu ta’` 60 PLN

Le

--

--

Le

Skont il-kalkoli tal-espertSpejjeż għall-kumpens tax-xhieda, rahan jew garanzija u drittijiet oħrajn rilevanti


Studju ta’ każ

Il-kumpens tax-xhieda

Rahan jew garanzija

Ix-xhieda jiġu kkumpensati?

Spiża

Dan jeżisti u meta jeżisti kif jintuża?

Spiża

Każ A

Iva

L-ispejjeż tat-trasport, dħul mitluf, akkomodazzjoni, Skont l-Artikoli 85 sa 88 tal-Att dwar l-Ispejjeż Ġudizzjarji fil-Kawżi Ċivili

Iva, il-valur tal-oġġett tal-litigazzjoni huwa kkalkolat sabiex, jekk isir ħlas bin-nifs, il-valur huwa t-total tas-sena.

Il-liġi Pollakka (kodiċi tal-proċedura ċivili) tqis li l-manteniment huwa pretensjoni pekunjarja li hija ripetuta perjodikament:

1.jekk l-ammont tal-manteniment huwa daqs sena ta’ ħlas, jew aktar minn sena, l-ammont sħiħ huwa l-oġġett tat-tilwima.

2. jekk il-ħlas tal-manteniment ikompli għal inqas minn sena, l-ammont sħiħ jitqies bħala l-oġġett tal-kawża.

Skont il-valur tal-oġġett tal-kawżaSpejjeż għall-għajnuna legali u rifużjonijiet oħraStudju ta’ każ

Għajnuna Legali

Rifużjoni

Meta u taħt liema kundizzjonijiet tgħodd?

L-appoġġ meta huwa sħiħ?

Kundizzjonijiet?

Tista' l-parti rebbieħa tikseb ir-rifużjoni tal-ispejjeż tal-kawża?

Jekk ir-rifużjoni mhix totali x'perċentwali tkun inġenerali?

Liema spejjeż qatt ma jiġu rifużi?

Hemm xi drabi fejn l-għajnuna legali għandha tiġi rifuża lil xi organizzazzjoni li tagħti għajnuna legali?

Każ A

Parti eżenti mill-ispejjeż legali tista’ tapplika għall-għajnuna legali. Il-qorti tiddeċiedi jekk hijiex meħtieġa l-parteċipazzjoni ta’ avukat professjonali

Skont id-deċiżjoni tal-qorti

Jekk l-ispejjeż huma eċċessivi u jikkawżaw diffikoltajiet finanzjarji lill-parti

Jgħoddu regoli ġenerali, skont iċ-ċirkostanzi.

--

Il-bilanċ ta’ spejjeż ogħla minn dak li kien essenzjali u xieraq għall-każ

--Spejjeż għat-traduzzjoni u l-interpretazzjoni


Studju ta’ każ

Traduzzjoni

Interpretazzjoni

Spejjez oħra speċifiċi għal tilwim transkonfinali?

Meta u taħt liema kundizzjonijiet huma neċessarji?

Spiża approssimattiva?

Meta u taħt liema kundizzjonijiet huma neċessarji?

Spiża approssimattiva?

Deskrizzjoni

Spiża approssimattiva?

Każ A

Jekk id-dokumenti huma ppreżentati lill-qorti f’lingwa oħra

Skont ir-Regolament  tat-24 ta’ Jannar 2005 tal-Ministeru tal-Ġustizzja

--

--

--

--


L-aħħar aġġornament: 06/11/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.