Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna is-Slovakk ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Swipe to change

Spejjeż

Slovakkja

Din il-paġna tagħtik informazzjoni dwar l-ispejjeż tal-ġustizzja fis-Slovakkja.

Il-kontenut ipprovdut minn
Slovakkja

Il-qafas regolatorju tad-drittijiet ġuridiċi

It-taqsima 1 (2) tal-Att Nru 586/2003 dwar il-professjoni legali u l-Att ta' emenda Nru 455/1991 dwar is-snajja' liċenzjati, kif emendat, jgħid hekk:

“Il-prattika tal-professjoni legali tfisser ir-rappreżentazzjoni tal-klijenti quddiem qrati tal-ġustizzja, awtoritajiet tal-gvern u entitajiet oħrajn, id-difiża ta’ individwi fi proċedimenti kriminali, konsulenza legali, kitba ta’ strumenti dwar atti legali, twettiq ta’ analiżijiet legali, amministrazzjoni tal-proprjetà tal-klijenti u forom oħrajn ta’ pariri legali u assistenza, jekk ipprovduti b’mod kontinwu u bi ħlas (minn hawn ’il quddiem se jissejħu ‘servizzi legali’).”

Avukati (lawyers)

Id-drittijiet tal-avukati huma rregolati mir-Regolament tal-Ministeru tal-Ġustizzja tar-Repubblika Slovakka (Nru. 655/2004 dwar id-drittijiet u l-kumpens tal-avukati għall-provvista ta’ servizzi legali) - tista’ ssib verżjoni bl-Ingliż fis-sit elettroniku tal-Kamra tal-Avukati Slovakka.

Id-drittijiet ta’ avukat irid jiġi ddeterminat bi ftehim bejn l-avukat u l-klijent tiegħu (dritt kuntrattwali). Il-maġġoranza vasta tad-drittijiet kollha tal-avukati jiġu miftiehma fuq bażi kuntrattwali, sakemm il-liġi ma tippreskrivx drittijiet tariffarji. Jekk il-partijiet ma jirnexxielhomx jilħqu ftehim dwar il-kwistjoni, biex ikun iddeterminat l-ammont tad-dritt jintużaw id-dispożizzjonijiet rilevanti dwar ir-rati tariffarji (id-dekret ta' implimentazzjoni dwar id-drittjiet tal-avukati). Id-dritt tariffarju jiġi ddeterminat billi r-rata bażika tiġi mmultiplikata bin-numru tal-atti jew tas-servizzi legali li l-avukat ikun ipprovda.

Bailiffs

Il-Bailiffs ma jeżistux fir-Repubblika Slovakka. Madanakollu, id-dmirijiet ta' eżekuzzjoni isiru minn uffiċjali tal-eżekuzzjoni taħt l-Att Nru. 233/1995 dwar l-uffiċjali tal-qorti u l-attivitajiet ta' distrett (the 'L-Att dwar il-Proċedura ta' Eżekuzzjoni').

Spejjeż fissi

Spejjeż fissi fi proċedimenti ċivili

Spejjeż fissi għall-partijiet fi proċedimenti ċivili

Il-kategoriji tad-drittijiet kollha huma stabbiliti fir-regolamenti rispettivi, u jiġu ddeterminati b'diversi modi:

Id-drittijiet tal-Qorti huma regolati mill-Att Nru 71/1992 dwar id-drittijiet tal-qorti u l-kopji tal-entrati fir-rekords kriminali, kif emendat (“L-Att dwar id-Drittijiet tal-Qorti”). L-ammont huwa fiss, jew fuq il-bażi ta’ perċentwali jew taħlita tat-tnejn (jiddependi mit-tip ta’ talba).

Id-drittijiet tal-uffiċjali ta' eżekuzzjoni huma regolati mill-Att Nru 233/1995 dwar l-uffiċjal tal-qorti u l-attivitajiet tad-distrett. L-ammont jiġi ddeterminat bħala dritt tariffarju (dritt fiss jew dritt fuq il-bażi ta’ perċentwali li jiddependi mis-suġġett tal-eżekuzzjoni) jew bħala dritt kuntrattwali.

Id-drittjiet tal-avukati huma regolati mid-Dekret ta' Implimentazzjoni Nru 655/2004 dwar id-drittijiet tal-avukati u l-kumpens għall-għoti ta' servizzi legali. L-ammont jiġi ddeterminat bħala dritt tariffarju (dritt fiss għal kull servizz legali pprovdut, li jiddependi mill-valur tat-talba jew mis-suġġett tagħha) jew bħala dritt kuntrattwali.

Id-drittjiet tal-esperti huma regolati mid-Dekret ta' Implimentazzjoni Nru 491/2004 dwar id-drittijiet u l-rifużjoni tal-ispejjeż u l-ħin mitluf għall-esperti, l-interpreti u t-tradutturi. L-ammont jiġi ddeterminat bħala dritt tariffarju (dritt fiss għal kull servizz, dritt fis-siegħa jew dritt fuq il-bażi ta’ perċentwali, jiddependi mis-suġġett tas-servizzi tal-esperti) jew bħala dritt kuntrattwali.

Il-kumpens tax-xhieda huwa regolat mill-Att Nru 99/1963 Il-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili u sussegwentement mid-Dekret ta' Implimentazzjoni Nru 543/2005 dwar l-amministrazzjoni u r-regoli tal-uffiċju tal-qrati tad-distrett, il-qrati reġjonali, il-Qorti Speċjali u l-Qrati tal-Militar, Att Nru 311/2001 Il-Kodiċi dwar ix-Xogħol, Att Nru 595/2003 dwar it-taxxa fuq id-dħul u l-Att Nru 663/2007 dwar il-paga minima. Il-qorti tiddeċiedi dwar ir-rifużjonu tal-ispejjeż neċessarji li wieħed ikun ħareġ minn butu stess u l-kumpens għall-qligħ mitluf (skont ir-regoli stabbiliti fid-dekret ta' implimentazzjoni dwar l-amministrazzjoni u r-regoli tal-uffiċjju).

Id-drittijiet għat-traduzzjoni/l-interpretazzjoni huma regolati mid-Dekret ta' Implimentazzjoni Nru 491/2004 dwar id-drittijiet u l-rifużjoni tal-ispejjeż u l-ħin mitluf għall-esperti, l-interpreti u t-tradutturi. L-ammont jiġi ddeterminat bħala dritt tariffarju (dritt fiss għal kull siegħa/paġna jiddependi mill-ilsna involuti, jew għal kull servizz ipprovdut mit-traduttur/mill-interpretu) jew bħala dritt kuntrattwali.

Għalhekk, fil-maġġoranza tal-proċedimenti ċivili potenzjali, huwa prattikament impossibbli li xi ħadd li ma jkunx professjonista fil-qasam tal-ġustizzja li jiddetermina l-ispejjeż globali effettivi antiċipati mingħajr parir professjonali.

Madankollu, professjonista (speċjalment avukat) jista’ jagħti pariri lil klijent b’mod iktar preċiż rigward id-diversi spejjeż li għandu jistenna matul il-proċedimenti, fuq il-bażi taċ-ċirkustanzi tal-każ. Fejn ikun diffiċli li jiġi antiċipat ir-riżultat, l-avukat jista’ anki jinforma lill-klijent dwar l-ispejjeż antiċipati assoċjati mad-diversi eżiti possibbli, li se jiddependu fl-aħħar mill-aħħar mill-kunsiderazzjoni u mid-deċiżjoni tal-qorti.

Id-diversi tipi ta’ spejjeż li jista’ jkun hemm fi proċedimenti ċivili jiġu rregolati minn regolamenti/liġijiet separati. Dawn jinkludi modi differenti kif jiġu kkalkulati d-drittijiet u jistgħu jiġu maqsuma f’żewġ kategoriji prinċipali: drittjiet tariffarji u drittijiet kuntrattwali.

L-istadju tal-proċediment ċivili fejn iridu jitħallsu l-ispejjeż fissi għall-partijiet

Skont l-Att Nru 71/1992 dwar id-drittijiet tal-qorti u l-kopji tal-entrati fir-rekords kriminali, kif emendat, id-dritt tal-qorti biss jitħallas qabel ma' jibda s-smigħ tal-kawża.

Taġt l-Att Nru 99/1963 (Kodiċi tal-Proċedura Ċivili), minbarra d-drittijiet tal-qorti, l-ispejjeż tal-proċedimenti ġeneralment jinkludu l-ispejjez li jkunu ħarġu minn buthom stess il-partijiet u l-avukati tagħhom. Dawn jinkludu:

 • il-qligħ mitluf mill-partijiet u l-avukati tagħhom,
 • l-ispejjeż tal-preżentazzjoni tal-evidenza (inklużi d-drittijiet tal-esperti),
 • ir-remunerazzjoni tan-nutara għas-servizzi li jagħtu fir-rwol tagħhom ta’ kummissarji ġudizzjarji u l-ispejjeż li joħorġu minn buthom,
 • ir-rimunerazzjoni għall-amministraturi/eżekuturi tal-wort u l-ispejjeż li jkunu ħarġu minn buthom,
 • id-drittijiet ta' traduzzjoni/interpretazzjoni,
 • ir-remunerazzjoni għar-rappreżentazzjoni – jekk parti tkun irrappreżentata minn avukat liċenzjat li jkun irreġistrat mal- Kamra tal-Avukati Slovakka.

Dawn l-ispejjeż ġeneralment jitħallsu wara li l-qorti tkun qatgħet is-sentenza.

Barra minn hekk, l-ispejjeż tal-proċedimenti ċivili jiddependu sa ċertu punt mill-kawża inkwistjoni u mid-diskrezzjoni tal-qorti (prinċipalment rigward l-għażla tal-evidenza u l-ammont ta’ spejjeż li għandhom jiġu rrifondati lill-qorti jew lill-parti l-oħra). Għalhekk, huwa diffiċli li jiġu previsti l-ispejjeż reali qabel ma jseħħu l-proċedimenti.

Spejjeż fissi fi proċedimenti kriminali

Spejjeż fissi għall-partijiet fi proċedimenti kriminali

Il-qorti għandha d-diskrezzjoni biex tiddeċiedi dwar l-ispejjeż fi proċedura kriminali ladarba tingħata d-deċiżjoni finali.

L-istadju tal-proċediment kriminali fejn iridu jitħallsu l-ispejjeż fissi

Kwalunkwe spiża fi proċedimenti kriminali titħallas wara li s-sentenza tkun finali, peress li parti minn din is-sentenza tkun id-deċiżjoni dwar ir-rifużjoni tal-ispejjeż tal-proċedimenti (l-Att Nru. 301/2005 Il-Kodiċi tal- Proċedura Kriminali).

Spejjeż fissi fi proċedimenti kostituzzjonali

Spejjeż fissi għall-partijiet fi proċedimenti kostituzzjonali

Fi kwistjonijiet ta' rappreżentazzjoni quddiem il- Qorti Kostituzzjonali Slovakka li ma jistgħux jiġu espressi f’termini monetarji, ir-rata bażika tad-dritt tariffarju għal kull servizz legali individwali trid tkun ta’ wieħed minn kull sitta tal-bażi tal-kalkolu (l-Artikolu 11 tad-Dekret ta' Implimentazzjoni Nru. 655/2004 dwar id-drittijiet u l-kumpensi tal-avukati għall-provvista ta’ servizzi legali).

L-istadju tal-proċediment kostituzzjonali fejn iridu jitħallsu l-ispejjeż fissi

Fil-proċedimenti kostituzzjonali tapplika sitwazzjoni simili għal dik li tapplika fil-proċedimenti ċivili u kriminali; Japplika l-Att Nru 99/1963 (Kodiċi tal-Proċedura Ċivili).

Informazzjoni li għandha tiġi pprovduta minn qabel mir-rappreżentanti legali

Drittijiet u obbligi tal-partijiet

It-taqsima 18 tal-Att Nru 586/2003 dwar il-professjoni legali u l-Att ta' emenda Nru 455/1991 dwar is-snajja' liċenzjati, kif emendat, jgħid hekk:

 1. Meta jipprattika l-liġi, kull avukat huwa obbligat li jipproteġi u jippromwovi d-drittijiet tal-klijent, u jaġixxi skont l-istruzzjonijiet tal-klijent. Jekk l-istruzzjonijiet tal-klijent jiksru kwalunkwe leġiżlazzjoni ġenerali, l-avukat mhux marbut minnhom u jrid jinforma lill-klijent bil-kwistjoni b'mod xieraq.
 2. Meta jipprattika l-liġi, l-avukat huwa obbligat li jaġixxi b’mod ġust u onest u bl-attenzjoni professjonali dovuta. Huwa jrid juża b’mod konsistenti l-mezzi u l-għarfien ġuridiku disponibbli kollha biex jaqdi l-interess tal-klijent tiegħu bl-aħjar mod possibbli. L-avukat irid jiżgura ruħu li s-servizzi legali tiegħu jservu l-iskop mixtieq u qed jingħataw għal drittijiet raġjonevoli.
 3. Meta jipprattika l-liġi, l-avukat irid dejjem jaġixxi skont id-dinjità tal-professjoni legali u ma jridx jagħti isem ħażin lill-professjoni legali. L-avukat għalhekk huwa obbligat isegwi l-kodiċi ta’ kondotta u r-regoli u r-regolamenti interni tal-Avukatura.

Sorsi tal-ispejjeż

B’liema ilsna nista’ nikseb informazzjoni dwar is-sorsi tal-ispejjeż fis-Slovakkja?

Il-liġijiet dwar l-ispejjeż huma ppubblikati fil-Kollezzjoni tal-Atti Leġiżlattivi fl-Islovakkja (taħt is-Sezzjoni 8 tal- Att dwar il-Kunsill tar-Repubblika tal-Islovakkja Nru 1/1993).

Fejn nista' nsib informazzjoni dwar il-medjazzjoni?

Il-medjazzjoni hija rregolata mill-Att Nru 420/2004 dwar il- medjazzjoni.

Fejn nista' nsib informazzjoni addizzjonali dwar l-ispejjeż?

Sit elettroniku disponibbli dwar l-ispejjeż

Informazzjoni dwar l-ispejjeż hija disponibbli fuq is-sit elettroniku IGNUM li għandu leġiżlazzjoni ta' applikazzjoni ġenerali, kif ukoll regoli u regolamenti Slovakki attwali u ta' qabel. Is-sit elettroniku huwa miżmum mill- Ministeru tal-Ġustizzja tar-Repubblika Slovakka.

Fejn nista' nsib informazzjoni dwar it-tul ta' żmien medju li jieħdu l-proċeduri differenti?

Tista’ ssib din l-informazzjoni fil-yearbook statistiku tal- Ministeru tal-Ġustizzja tar-Repubblika Slovakka.

Fejn nista' nsib informazzjoni dwar l-ispiża medja aggregata għal proċedura partikolari?

Huwa diffiċli li tiddetermina l-informazzjoni dwar l-ispejjeż u d-drittjiet medji minħabba li:

 1. M’hemm l-ebda informazzjoni statistika ppubblikata.
 2. Il-leġiżlazzjoni Slovakka rilevanti hija relattivament flessibbli u kważi dejjem tipprovdi l-possibbiltà li jiġi stipulat dritt/remunerazzjoni kuntrattwali - influwenzat mir-reġjun u r-reputazzjoni tad-ditta tal-avukati u persuni oħrajn li jipprovdu servizzi relatati mal-kawża. Barra minn hekk, u saħansitra iktar importanti, il-kawża stess u l-kumplessità tagħha, l-ammont ta’ evidenza meħtieġ u t-tul ta’ żmien li tieħu għandhom impatt konsiderevoli.
 3. Barra minn hekk, anki l-ammont tad-drittijiet tariffarji (li jistgħu jingħataw fi tmiem il-proċedimenti biss, fil-forma ta’ spejjeż proċedurali, jiddependi mill-eżitu tal-kawża u mid-diskrezzjoni tal-qorti) huma marbut mal-kawża, man-numru ta’ servizzi pprovduti u ma’ diversi fatturi oħrajn. Peress illi mhux possibbli li jiġi determinat ix-xogħol medja rikjest minn kawża, mhix fattiblli li tiġi determinata l-ispiża medja tal-proċedimenti.

Taxxa fuq il-Valur Miżjud

Kif inhi pprovduta din l-informazzjoni?

Jekk l-uffiċjal ta' eżekuzzjoni jkun irreġistrat bħala wieħed li jħallas il-VAT, il-VAT tiġi miżjuda mad-dħul u mal-ispejjeż ikkalkulati tiegħu (skont is-Sezzjoni 196 tal-Att Nru. 233/1995 dwar l-uffiċjali tal-qorti u l-attivitaijiet ta’ eżekuzzjoni).

Jekk l-avukat ikun irreġistrat bħala wieħed li jħallas il-VAT, id-dħul u l-ispejjeż tiegħu kkalkulati skont dan ir-regolament se jinkludu l-VAT (l-Artikolu 18 (3) tad- Dekret ta' Implimentazzjoni tal-Ministeru tal-Ġustizzja Nru 655/2004 dwar id-drittijiet u l-kumpensi tal-avukati għall-provvista ta’ servizzi legali).

Jekk l-espert, l-interpretu jew it-traduttur ikun irreġistrati għall-VAT, id-drittijiet ikkalkulati jinkludu l-VAT (l-Artikolu 16 (2) tad- Dekret ta' Implimentazzjoni tal-Ministeru tal-Ġustizzja Nru 491/2004 dwar ir-remunerazzjoni, ir-rifużjoni tal-ispejjeż u l-kumpens għall-ħin mitluf għall-esperti, għall-interpreti u għat-tradutturi).

X’inhuma r-rati applikabbli?

Il-VAT mhix applikabbli għad-drittijiet tal-qorti (Att Nru. 71/1992 dwar id-drittijiet tal-qorti u l-kopji tal-entrati mir-reġistru kriminali, kif emendat). Madankollu, tapplika għad-drittijiet tal-medjazzjoni, peress li l-prestazzjoni tal-attività ta’ medjazzjoni hija attività kummerċjali, u għad-drittijiet ta’ arbitraġġ bir-rata ta’ 20%, sakemm il-persuna li tkun qed tieħu l-ħlas tkun irreġistrata għall-VAT.

Għajnuna Legali

Limitu tad-dħul applikabbli fil-qasam tal-ġustizzja ċivili

Dan il-limitu huwa regolat mis-Sezzjoni 4(i) tal-Att Nru 327/2005 dwar l-għoti ta' għajnuna legali lil persuni fil-bżonn u l-Att ta' emenda Nru 586/2003 dwar il-professjoni legali u l-Att ta' emenda Nru 455/1991 dwar is-snajja' liċenzjati (l-Att dwar il-Kummerċ), kif emendat, kif emendat mill-Att Nru 8/2005.

Il-parti rilevanti tgħid hekk: "Persuna naturali titqies li qiegħda fil-bżonn jekk hija tirċievi allowances jew benefiċċji minħabba li tkun fil-bżonn, 1e) jew jekk id-dħul tagħha huwa indaqs jew inqas minn 1.6 il-darba l-ammont tal-paga minima 2) u jekk il-persuna naturali ma jkollix biex tħallas għas-servizzi legali”. (EUR 311.30)

Limitu tad-dħul applikabbli fil-qasam tal-ġustizzja kriminali għall-akkużati

Il-limitu tad-dħul għall-akkużati li jixtiequ jkunu assistiti minn rappreżentant legali ex officio fil-qasam tal-ġustizzja kriminali mhux stabbilit. Il- Kodiċi tal-Proċedura Kriminali (l-Artikoli 37 u 38) jipprovdi għaċ-ċirkustanzi fejn id-difiża tkun obbligatorja:

 1. L-akkużat irid ikollu avukat waqt il-proċedimenti ta’ qabel il-proċess jekk huwa:
  • jerġa’ jintbagħat il-ħabs, qed iservi sentenza ta’ ħabs jew qed jinżamm għal osservazzjoni f’istituzzjoni medika,
  • m'għandux il-kapaċità legali jew hija ristretta,
  • huwa akkużat b'reat serju ħafna,
  • minorenni,
  • qed jaħrab mill-prosekuzzjoni.
 2. Avukat tad-difiża huwa obbligatorju wkoll jekk il-qorti, jew il-prosekutur jew l-uffiċjal tal-pulizija fil-proċedimenti qabel il-proċess iqisu li hija neċessarja għaliex għandhom dubji dwar jekk l-akkużat hux kapaċi jiddefendi lilu nnifsu b'mod xieraq.
 3. Avukat tad-difiża huwa obbligatorju anki fi proċedimenti ta’ estradizzjoni u fi proċedimenti li jinvolvu l-impożizzjoni ta’ trattament protettiv, ħlief għal trattament minħabba abbuż mill-alkoħol.

L-Artikolu 38 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Kriminali jipprovdi li:

 1. Avukat tad-difiża huwa obbligatorju fi proċedimenti ta' infurzar fejn il-qorti tiddeċiedi f'seduta miftuħa għall-pubbliku, jekk l-akkużat:
  • m'għandux il-kapaċità legali jew hija ristretta,
  • huwiex minorenni li ngħata l-libertà kondizzjonali li, fi żmien tas-seduta miftuħa għall-pubbliku, kellu inqas minn 18-il sena,
  • jintbagħatx lura l-ħabs,
  • hemmx dubji dwar jekk hux kapaċii jiddefendu lilu nnifsu b'mod xieraq.
 2. L-akkużat irid ikollu avukat difensur fi proċedimenti b'rimedji straordinarji jekk:
 • huma nvoluti każijiet taġt is-Sezzjoni 37 (1) (a) (b) jew (c)
 • minorenni - fi żmien is-seduta tal-qorti miftuħa għall-pubbliku dwar ir-rimedju straordinarju - għandu inqas minn 18-il sena,
 • hemm dubji dwar jekk hux kapaċi jiddefendu lilu nnifsu b'mod xieraq.
 • il-proċedimenti jitmexxew kontra akkużat wara mewtha.

Limitu tad-dħul applikabbli fil-qasam tal-ġustizzja kriminali għall-vittmi

Skont l-Artikolu 558 (1) tal-Kodiċi ta’ Proċedura Kriminali, il-qorti tiddeċiedi dwar ir-rifużjoni tal-ispejjeż għall-parti leża wara li s-sentenza tidħol fis-seħħ.

Kundizzjonijiet oħrajn sabiex tingħata l-għajnuna legali lill-vittmi

Il-kundizzjonijiet kollha huma rregolati mill-Att Nru. 301/2005 - il-Kodiċi ta’ Proċedura Kriminali.

Proċedimenti tal-qorti mingħajr spejjeż

Hemm żewġ tipi ta' eżenzjonijiet mid-drittijiet tal-Qorti (Sezzjoni 4 tal-Att tal-Kunsill Nazzjonali Slovakk Nru 71/1992 dwar id-drittijiet tal-Qorti u l-kopji mill-entrati fir-reġistru kriminali, kif emendat). L-eżenzjonijiet mid-drittijiet tal-qorti japplikaw għal:

 • tipi speċifiċi ta’ proċedimenti (kura ta’ minorenni, nuqqas ta’ attività jew interferenza illegali tal-entitajiet amministrattivi, dmir reċiproku ta’ manteniment bejn il-ġenituri u t-tfal), jew
 • tip speċifiku ta' persuni (ir-rikorrent fi proċedimenti għal kumpens għal ġrieħi kaġunati minn inċident jew marda fuq il-post tax-xogħol; proċedimenti li jiddikjara it-terminazzjoni tal-impjieg bħala illegali, eċċ). Jekk il-qorti tiddeċiedi favur it-talba, il-konvenut ikun obbligat iħallas id-dritt rispettiv tal-qorti jew parti minnu deċiża mill-qorti, sakemm il-konvenut ma jkunx ukoll eżentat mid-dritt.

Skont is-Sezzjoni 138 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili, il-qorti għandha diskrezzjoni wkoll li tagħti eżenzjoni sħiħa jew parzjali lil parti minnhom jekk hija ġġustifikata mis-sitwazzjoni tal-parti, u sakemm it-talba mhix frivola u sakemm il-parti mhix tuża' jew tiddefendi dritt li b'mod ħar m'għandux tama li jirnexxi. Madankollu, il-qorti tista’ tirtira l-eżenzjoni mogħtija fi kwalunkwe ħin waqt il-proċedimenti.

Skont l-Att Nru. 327/2005 dwar l-għoti tal-għajnuna legali lil persuni li m’għandhomx il-mezzi biex iħallsu (jew l-Att dwar l-għajnuna legali), għajnuna legali tfisser l-għoti ta’ servizzi legali lil persuna intitolata għal assistenza fl-eżerċizzju tad-drittijiet tagħha, prinċipalment fil-forma ta’:

 • pariri legali,
 • assistenza bi proċedimenti barra mill-qorti,
 • it-tfassil ta’ sottomissjonijiet lill-qrati,
 • rappreżentazzjoni fi proċedimenti tal-qorti,
 • il-prestazzjoni tal-atti relatati, kif ukoll
 • il-ħlas sħiħ jew parzjali tal-ispejjeż assoċjati.

Minkejja dan, fejn il-persuna kkonċernata tissodisfa r-rekwiżiti għall-għoti tal-għajnuna legali, bil-wisq probabbli tkun ukoll eżentata mill-ħlas tal-ispejjeż tal-proċedimenti (inklużi d-drittijiet tal-qorti). M’hemm l-ebda dispożizzjoni espliċita li tipprovdi li persuna intitolata għall-għajnuna legali tkun eżentata wkoll mid-drittijiet tal-qorti. Madankollu, huwa ferm probabbli li l-qorti tagħti tali eżenzjoni.

Meta għandha l-parti li titlef tħallas l-ispejjeż tal-parti li tirbaħ?

Proċedimenti ċivili: skont l-Artikolu 142 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili

Jistgħu jsiru talbiet lill-qorti kompetenti għall-eżenzjoni sħiħa jew parzjali mid-drittijiet tal-qorti. Il-qorti tista', fuq inizjattiva tagħha stess, tagħti rifużjoni lill-parti li rebbħet il-kawża l-ispejjeż neċessarji li ħallset matul il-proċedimenti (inkluż id-drittijiet tal-qorti). Fil-każ ta’ rebħa parzjali,, il-qorti se tagħti lura parti mill-ispejjeż tal-proċedimenti lil kull waħda mill-partijiet, u tista’ tiddikjara wkoll li l-ebda waħda mill-partijiet m’għandha d-dritt li tingħata lura l-ispejjeż tal-proċedimenti. Madanakollu, l-qorti tista' tagħti lura lill-parti li tkun rebħet il-kawża parzjalment rifużjoni sħiħa tal-ispejjeż tal-proċedimenti jekk id-deċiżjoni dwar l-ammont tal-pagamenti li jridu jsiru minn din il-parti kienux jiddependu fuq opinjoni ta' espert jew id-diskrezzjoni tal-qorti, jew jekk in-nuqqas ta' suċċess fil-kawża kienx dovut għal parti pjuttost irrilevanti tal-proċedimenti.

Proċedimenti kriminali: skont l-Artikolu 557 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Kriminali

Jekk tal-inqas parti mill-ispejjeż tal-proċedimenti jingħataw lill-vittma, l-akkużat huwa obbligat li jirrifonda lill-vittma l-ispejjeż neċessarji li kellha tħallas minħabba l-proċedimenti, inklużi l-ispejjeż tal-avukati meta d-difiża hija obbligatorja.

Anki jekk il-vittma ma tkunux ingħatat l-ispejjeż imsemmija hawn fuq, il-qorti tista’ tagħti lura l-ispejjeż kollha tal-proċedimenti jew parti minnhom lill-vittma, wara t-talba tal-vittma u meta jiġu kkunsidrati ċ-ċirkustanzi tal-każ.

Ir-Regolament tal-Ministeru tal-Ġustizzja.

Id-Dekret ta' Implimentazzjoni tal-Ministeru tal-Ġustizzja Nru 491/2004 dwar id-drittijiet u l-kumpens tal-ispejjeż u l-ħin mitluf għall-esperti, l-interpreti u t-tradutturi jistabbilixxi l-ammonti tad-drittijiet tal-esperti. Il-lista tal-esperti, ġestita mill- Ministeru tal-Ġustizzja tar-Repubblika Slovakka, hija aċċessibbli għall-pubbliku mis-sit elettroniku tiegħu. Espert jitniżżel fir-reġistru meta l-applikant ikun issodisfa r-rekwiżiti kollha (skont id-dekret ta' implimentazzjoni dwar id-drittijiet għall-esperti, għall-interpreti u għat-tradutturi).

Id-dritt tal-espert irid jiġi ddeterminat bi ftehim bejn l-espert u l-klijent (dritt kuntrattwali). Jekk il-partijiet ma jirnexxilhomx jilħqu ftehim, iridu jintużaw id-dispożizzjonijiet rilevanti dwar ir-rati tat-tariffi.

Għandu jiġi nnotat li l-VAT tapplika biss għad-dritt kuntrattwali u t-traduttur/l-intepretu ikun irreġistrat li jħallas il-VAT.

Id-drittijiet tariffarji jiġu ddeterminati fuq il-bażi ta’:

 • in--numru ta’ sigħat,
 • bħala perċentwali tal-valur inizjali tal-ammont soġġett tal-kwistjoni,
 • bħala rata fissa ibbażat fuq l-ammont in kwistjoni u n-numru ta' servizzi mogħtija.

Studji ta' każijiet tal-Islovakkja

Tista’ ssib informazzjoni iktar speċifika dwar l-ispejjeż tal-proċedimenti fis-Slovakkja permezz ta’ xi studji ta’ każijiet konkreti.

Annessi relatati

Ir-rapport tal-Islovakkja dwar l-Istudju fuq it-Trasparenza tal-Ispejjeż PDF (872 Kb) en

L-aħħar aġġornament: 27/02/2023

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.