Kosten

Cyprus

Inhoud aangereikt door
Cyprus

Regelgeving inzake vergoedingen voor beoefenaars van juridische beroepen

In de Republiek Cyprus zijn beoefenaars van juridische beroepen niet onderverdeeld in verschillende categorieën (zoals solicitors, barristers, advocaten en lawyers). Alle beoefenaars van juridische beroepen die zijn ingeschreven in het register van advocaten hebben gelijke rechten om voor nationale rechtbanken te verschijnen en meer in het algemeen als jurist te werken, ongeacht het feit of zij in het bezit zijn van een buitenlandse titel van solicitor of barrister. Voor alle beoefenaars van juridische beroepen wordt de term “advocaat” gebruikt.

Advocaten (Δικηγόροι)

Vergoedingen voor juridische dienstverlening worden vastgesteld aan de hand van een door het hooggerechtshof (Ανώτατο Δικαστήριο) goedgekeurde vergoedingenschaal.

Voor buitengerechtelijke diensten gelden schalen die een minimumtarief vaststellen.

In beide gevallen kan de advocaat met de cliënt een hogere vergoeding overeenkomen. Bij rechtszaken moet dit officieel worden aangegeven.

Cyprus kent twee soorten deurwaarders:

  1. deurwaarders uit de particuliere sector, die gerechtelijke documenten betekenen;
  2. gerechtsdeurwaarders, die ambtenaar zijn en de verantwoordelijkheid dragen voor de tenuitvoerlegging van de procedures ter uitvoering van rechterlijke uitspraken (bijvoorbeeld het in beslag nemen en verkopen van onroerende goederen).

Vergoedingen voor de betekening van documenten door deurwaarders uit de particuliere sector worden berekend op basis van de afstand van het adres waar het document moet worden overhandigd.

Gerechtsdeurwaarders zijn ambtenaren en krijgen derhalve een maandloon uitbetaald. Procederende partijen die een verzoek om uitvoeringsmaatregelen indienen, betalen het zegelrecht dat is vastgesteld in de regels voor de procesvoering. Dit bedrag is afhankelijk van het soort uitvoeringsmaatregel en de omvang van de beoogde vordering.

Vaste kosten

Vaste kosten in civiele procedures

Vaste kosten voor procederende partijen in civiele procedures

De aanvankelijke gerechtskosten worden vastgesteld overeenkomstig de omvang van de vordering of enige andere procedure en zij worden betaald bij indiening van het verzoekschrift. Gerechtskosten worden niet voorgeschreven als een specifiek, vast bedrag; zij variëren al naargelang het verloop van de procedure en zij worden berekend op basis van een goedgekeurde schaal.

Moment in de civiele procedure waarop vaste kosten betaald moeten worden

De aanvankelijke gerechtskosten worden betaald bij indiening van het verzoekschrift.

Vaste kosten in strafrechtelijke procedures

Vaste kosten voor procederende partijen in strafrechtelijke procedures

Bij veroordeling kan de rechter de verweerder gelasten de procedurekosten te betalen. In de regel is dit niet het geval wanneer een gevangenisstraf wordt opgelegd. In die omstandigheden komen de kosten voor rekening van de staat, net zoals bij vrijspraak van de verweerder.

Moment in de strafrechtelijke procedure waarop vaste kosten betaald moeten worden

De kosten, met uitzondering van de aanvankelijke kosten die als zegelrecht worden betaald wanneer de zaak aanhangig wordt gemaakt, worden vereffend na afronding van de procedure.

Vaste kosten in grondwettelijke procedures

Vaste kosten voor procederende partijen in grondwettelijke procedures

De kosten worden berekend op basis van de toepasselijke schaal.

Moment in de grondwettelijke procedure waarop vaste kosten betaald moeten worden

De kosten worden betaald na afronding van de procedure, met uitzondering van de gerechtskosten, die betaald worden bij indiening van het verzoekschrift.

Informatie die wettelijke vertegenwoordigers vooraf moeten verstrekken

Rechten en verplichtingen van de partijen

De verplichtingen van advocaten ten aanzien van hun cliënten zijn vastgesteld in de bepalingen van de gedragscode voor advocaten van 2002 (Οι περί Δεοντολογίας των Δικηγόρων Κανονισμοί του 2002) (staatsblad van de Republiek, Bijlage C(1) nr. 237 van 17.5.2002 (Regelgevend administratief besluit 237/2002).

Kosten – rechtsgrondslag

Waar kan ik informatie vinden over procedurekosten in Cyprus?

Belangrijke informatie over procedurekosten is te vinden op de website van het hooggerechtshof. De informatie is beschikbaar in het Grieks.

Waar kan ik aanvullende informatie vinden over procedurekosten?

Websites met informatie over procedurekosten

Website van het hooggerechtshof.

Waar kan ik informatie vinden over de gemiddelde duur van de verschillende procedures?

Statistieken over de werkzaamheden van de rechtbanken van de Republiek Cyprus kunnen in het Grieks en het Engels geraadpleegd worden op de website van het hooggerechtshof.

Belasting over de toegevoegde waarde

Hoe wordt deze informatie verstrekt?

Op vergoedingen voor advocaten is een btw-tarief van 15 procent van toepassing, mits de advocaat die de diensten aanbiedt in het btw-register is ingeschreven.

Welke tarieven zijn van toepassing?

Het btw-tarief bedraagt 15 procent.

Rechtsbijstand

Toepasselijke inkomensgrens op civielrechtelijk gebied

In civiele procedures wordt geen rechtsbijstand verleend.

Toepasselijke inkomensgrens voor verweerders op strafrechtelijk gebied

Verweerders in strafrechtelijke procedures hebben recht op kosteloze rechtsbijstand indien hun inkomen ontoereikend is om de diensten van een advocaat te betalen en de rechter van oordeel is dat gratis rechtsbijstand moet worden verleend in het belang van een goede rechtsbedeling. Er wordt geen vooraf bepaalde inkomensgrens gehanteerd. De rechter bestudeert de aanvraag aan de hand van het aangevoerde bewijsmateriaal, met inbegrip van een verslag van de Sociale Dienst (Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας) over het inkomen van de verweerder en diens behoeften.

Toepasselijke inkomensgrens voor slachtoffers op strafrechtelijk gebied

In de regel worden strafrechtelijke procedures niet ingesteld door het slachtoffer maar door de staat, die de toepasselijke kosten betaalt. Daarom wordt niet voorzien in kosteloze rechtsbijstand voor slachtoffers.

Overige voorwaarden voor rechtsbijstand aan slachtoffers

In de regel worden strafrechtelijke procedures niet ingesteld door het slachtoffer maar door de staat, die de toepasselijke kosten betaalt. Daarom wordt niet voorzien in kosteloze rechtsbijstand voor slachtoffers.

Overige voorwaarden voor rechtsbijstand aan verweerders

Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving moet op het strafbare feit waarvan de verweerder beschuldigd wordt een gevangenisstraf van ten minste twaalf maanden staan om voor rechtsbijstand in aanmerking te komen. Deze bepaling wordt evenwel geacht in strijd te zijn met de grondwet. Daarom moet worden aangenomen dat in alle gevallen mogelijkheid tot kosteloze rechtsbijstand bestaat.

Wanneer wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten van de in het gelijk gestelde partij?

In de regel betaalt de in het ongelijk gestelde partij de kosten van de andere partij, ofschoon de rechter vrijelijk over de betaling van de kosten beslist en anderszins kan bepalen.

Links

Gerechtskosten en vergoedingen

Statistische gegevens (Grieks)

Statistische gegevens (Engels)

Bestanden

Cypriotisch verslag over de studie inzake kostentransparantie PDF (555 Kb) en

Laatste update: 11/03/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.