Kosten

Tsjechië

In deze casestudy over handelsrecht - contractenrecht is aan de lidstaten gevraagd de verkoper te informeren over de procedurekosten aan de hand van de volgende situaties: Geval A – Nationale situatie: een bedrijf heeft goederen ter waarde van 20 000 EUR geleverd. De verkoper heeft geen betaling ontvangen omdat de koper van mening is dat de goederen niet overeenstemmen met wat is overeengekomen. De verkoper besluit een rechtsvordering in te stellen om het volledige bedrag betaald te krijgen. Geval B – Transnationale situatie: een in lidstaat B gezetelde onderneming levert goederen ter waarde van 20 000 EUR aan een koper in lidstaat A. De overeenkomst valt onder het recht van lidstaat B en is opgesteld in de taal van lidstaat B. De verkoper heeft geen betaling ontvangen omdat de goederen volgens de koper in lidstaat A niet overeenstemmen met wat is overeengekomen. De verkoper besluit in lidstaat A een rechtsvordering in te stellen om volledige betaling te verkrijgen van het bedrag dat is afgesproken in de door de koper ondertekende overeenkomst.

Inhoud aangereikt door
Tsjechië

Kosten in Tsjechië

Kosten in verband met de procedure, hoger beroep en alternatieve geschillenbeslechting


Casestudy

Procedures

Hoger beroep

Alternatieve geschillenbeslechting


Initiële procedurekosten

Overschrijvingskosten

Aktekosten

Initiële procedurekosten

Overschrijvingskosten

Aktekosten

Is dit alternatief mogelijk in dit soort gevallen?

Kosten

Geval A

5 % van het bedrag

voor het onderwerp van de zaak, tot 40 000 000 CZK

Niet van toepassing (n.v.t.)

Nee.

5 % van het bedrag

Niet van toepassing (n.v.t.)

Nee.

Ja

(bv. arbitrage of bemiddeling)

Contractueel bedrag

Geval B

5 % van het bedrag

voor het onderwerp van de zaak, tot 40 000 000 CZK

Niet van toepassing (n.v.t.)

Nee.

5 % van het bedrag

Niet van toepassing (n.v.t.)

Nee.

Ja

(bv. arbitrage of bemiddeling)

Contractueel bedragHonoraria van de advocaat, de deurwaarder en de deskundige


Casestudy

Advocaat

Deurwaarder

Deskundige


Is vertegenwoordiging verplicht?

Gem. kosten

Is een deurwaarder verplicht?

Kosten vóór de uitspraak

Kosten na de uitspraak

Is een deskundige verplicht?

Kosten

Geval A

Nee.

Contractueel bedrag

Nee.

-

-

Nee.

100 tot 350 CZK per uur

Geval B

Nee.

Contractueel bedrag

Nee.

-

-

Nee.

100 tot 350 CZK per uurVergoeding van getuigen, kosten in verband met pandrecht of garantiestelling en overige aanverwante kosten


Case-

study

Vergoeding van getuigen

Pandrecht of garantiestelling

Overige kosten


Ontvangen getuigen een vergoeding?

Kosten

Bestaat deze mogelijkheid en, zo ja, hoe wordt zij gebruikt?

Kosten

Beschrijving

Kosten

Geval A

Ja. De werkelijk gemaakte kosten worden vergoed.

De kosten hangen af van de specifieke kenmerken van de zaak

In handelszaken, als er een voorlopige maatregel nodig is

50 000 CZK

-

-

Geval B

Ja. De werkelijk gemaakte kosten worden vergoed.

De kosten hangen af van de specifieke kenmerken van de zaak

In handelszaken, als er een voorlopige maatregel nodig is

50 000 CZK

-

-Kosten van rechtsbijstand en andere onkostenvergoedingenCase-

study

Rechtsbijstand

Vergoeding van kosten


Wanneer en onder welke voorwaarden is rechtsbijstand van toepassing?

Wanneer wordt er volledige rechtsbijstand verleend?

Onder welke voorwaarden?

Kan de in het gelijk gestelde partij de kosten van de procedure vergoed krijgen?

Als niet alle kosten worden vergoed, om welk percentage gaat het dan in het algemeen?

Welke kosten worden nooit vergoed?

Zijn er gevallen waarin de rechtsbijstand zou moeten worden vergoed aan de instantie die ervoor heeft betaald?

Geval A

In handelsrecht, in een heel enkel geval.

-

-

Ja.

Dat hangt af van de omstandigheden van het geval.

Er kan een volledige vergoeding worden gevraagd.

Nee.

Geval B

Zie de richtlijn over rechtsbijstand in grensoverschrijdende geschillen.

-

-

Ja.

Dat hangt af van de omstandigheden van het geval.

Er kan een volledige vergoeding worden gevraagd.

Nee.Vertaling en vertolking


Case-

study

Vertaalwerk

Tolkwerk


Wanneer en onder welke omstandigheden is dat nodig?

Welke kosten zijn daarmee ongeveer gemoeid?

Wanneer en onder welke omstandigheden is dat nodig?

Welke kosten zijn daarmee ongeveer gemoeid?

Geval A

Originele documenten in de vreemde taal die nodig zijn voor de procedure

100 tot 350 CZK per pagina

-

-

Geval B

Originele documenten in de vreemde taal die nodig zijn voor de procedure

100 tot 350 CZK per pagina

Als de partij of getuige een buitenlander is of het Tsjechisch niet begrijpt.

100 tot 350 CZK per uur

Laatste update: 28/02/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.