Kosten

Tsjechië

In deze casestudy over handelsrecht - aansprakelijkheidsrecht is aan de lidstaten gevraagd de klant te informeren over de procedurekosten aan de hand van de volgende situaties: Geval A – Nationale situatie: een fabrikant van verwarmingsapparatuur levert een toestel aan een installateur. De installateur verkoopt het toestel aan een klant die er zijn huis mee wil verwarmen (en het installeert). Korte tijd later ontstaat er brand in het huis. Alle betrokkenen (fabrikant, installateur en klant) zijn verzekerd. Er is geen overeenstemming over de oorzaak van de brand. Geen enkele partij wil de klant schadeloos stellen. De klant besluit gerechtelijke stappen te ondernemen tegen de fabrikant, de installateur en de verzekeraars om volledig schadeloos te worden gesteld. Geval B – Transnationale situatie: een in lidstaat B gevestigde fabrikant van verwarmingsapparatuur levert een toestel aan een installateur in lidstaat C. De installateur verkoopt het toestel aan een klant in lidstaat A die er zijn huis mee wil verwarmen (en het installeert). Korte tijd later ontstaat er brand in het huis. Alle partijen (fabrikant, installateur en klant) zijn verzekerd bij een verzekeringsmaatschappij in hun eigen lidstaat. Er is geen overeenstemming over de oorzaak van de brand. Geen enkele partij wil de klant schadeloos stellen. De klant besluit in lidstaat A een klacht in te dienen tegen de fabrikant, de installateur en de verzekeraar om in lidstaat A volledig schadeloos te worden gesteld.

Inhoud aangereikt door
Tsjechië

Kosten in Tsjechië

Kosten in verband met de procedure, hoger beroep en alternatieve geschillenbeslechting


Casestudy

Procedures

Hoger beroep

Alternatieve geschillenbeslechting


Initiële procedurekosten

Overschrijvingskosten

Aktekosten

Initiële procedurekosten

Overschrijvingskosten

Aktekosten

Is dit alternatief mogelijk in dit soort gevallen?

Kosten

Geval A

5 % van het bedrag (verplichte verzekering)

Niet van toepassing (n.v.t.)

Nee.

5 % van het bedrag

Niet van toepassing (n.v.t.)

Nee.

Ja (facultatief)

Contractueel bedrag (doorgaans 1 000 CZK per uur, 3 uur)

Geval B

5 % van het bedrag (verplichte verzekering)

Niet van toepassing (n.v.t.)

Nee.

5 % van het bedrag

Niet van toepassing (n.v.t.)

Nee.

Ja (facultatief)

Contractueel bedrag

Honoraria van de advocaat, de deurwaarder en de deskundige


Casestudy

Advocaat

Deurwaarder

Deskundige


Is vertegenwoordiging verplicht?

Gem. kosten

Is een deurwaarder verplicht?

Kosten vóór de uitspraak

Kosten na de uitspraak

Is een deskundige verplicht?

Kosten

Geval A

Nee.

Contractueel bedrag

Nee.

-

-

Nee.

100 tot 350 CZK per uur

Geval B

Nee.

Contractueel bedrag

Nee.

-

-

Nee.

100 tot 350 CZK per uur

Vergoeding van getuigen, kosten in verband met pandrecht of garantiestelling en overige aanverwante kosten


Case-

study

Vergoeding van getuigen

Pandrecht of garantiestelling

Overige kosten


Ontvangen getuigen een vergoeding?

Kosten

Bestaat deze mogelijkheid en, zo ja, hoe wordt zij gebruikt?

Kosten

Beschrijving

Kosten

Geval A

Ja. De werkelijk gemaakte kosten worden vergoed.

De kosten hangen af van de specifieke kenmerken van de zaak

Als er een voorlopige maatregel nodig is.

10 000 CZK

Kosten van bewijsmateriaal

De kosten hangen af van de specifieke kenmerken van de zaak

Geval B

Ja. De werkelijk gemaakte kosten worden vergoed.

De kosten hangen af van de specifieke kenmerken van de zaak

Als er een voorlopige maatregel nodig is

10 000 CZK

Kosten van bewijsmateriaal

De kosten hangen af van de specifieke kenmerken van de zaak

Kosten van rechtsbijstand en andere onkostenvergoedingenCase-

study

Rechtsbijstand

Vergoeding van kosten


Wanneer en onder welke voorwaarden is rechtsbijstand van toepassing?

Wanneer wordt er volledige rechtsbijstand verleend?

Onder welke voorwaarden?

Kan de in het gelijk gestelde partij de kosten van de procedure vergoed krijgen?

Als niet alle kosten worden vergoed, om welk percentage gaat het dan in het algemeen?

Welke kosten worden nooit vergoed?

Zijn er gevallen waarin de rechtsbijstand zou moeten worden vergoed aan de instantie die ervoor heeft betaald?

Geval A

Centra voor consumentenbescherming, andere ngo's

Als dat strikt noodzakelijk is om de belangen van een partij te beschermen, wijst de rechter een advocaat aan om haar te vertegenwoordigen.

Op verzoek van de partij, naargelang de financiële situatie van de partij en de complexiteit van de zaak.

Ja.

Dat hangt af van de omstandigheden van het geval.

Er kan een volledige vergoeding worden gevraagd.

Nee.

Geval B

Zie de richtlijn over rechtsbijstand in grensoverschrijdende geschillen; ook het Europees Centrum voor de Consument

Als dat strikt noodzakelijk is om de belangen van een partij te beschermen, wijst de rechter een advocaat aan om haar te vertegenwoordigen.

Op verzoek van de partij, naargelang de financiële situatie van de partij en de complexiteit van de zaak.

Ja.

Dat hangt af van de omstandigheden van het geval.

Er kan een volledige vergoeding worden gevraagd.

Nee.

Vertaling en vertolking


Case-

study

Vertaalwerk

Tolkwerk


Wanneer en onder welke omstandigheden is dat nodig?

Welke kosten zijn daarmee ongeveer gemoeid?

Wanneer en onder welke omstandigheden is dat nodig?

Welke kosten zijn daarmee ongeveer gemoeid?

Geval A

Originele documenten in de vreemde taal die nodig zijn voor de procedure

100 tot 350 CZK per pagina

-

-

Geval B

Originele documenten in de vreemde taal die nodig zijn voor de procedure

100 tot 350 CZK per pagina

Als de partij of getuige een buitenlander is of het Tsjechisch niet begrijpt.

100 tot 350 CZK per uur

Laatste update: 28/02/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.