Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Tsjechisch) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Kosten

Tsjechië

Op deze pagina vindt u informatie over de juridische kosten in Tsjechië.

Inhoud aangereikt door
Tsjechië
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Familierecht - Echtscheiding

Familierecht – Voogdij over de kinderen en alimentatie

Handelsrecht – Contracten

Handelsrecht – Verantwoordelijkheid

Regelgeving inzake vergoedingen voor beoefenaars van juridische beroepen

Advocaten

Tsjechië kent slechts één soort advocaat.

De tarieven en beloning van advocaten voor het verlenen van juridische diensten (het advocatentarief) zijn vastgelegd in Verordening nr. 177/1996 Sb. van 4 juni 1996 van het ministerie van Justitie. De tekst van de verordening is beschikbaar in het Engels op de website van de Tsjechische orde van advocaten.

Tarieven van advocaten kunnen ook onderling worden afgesproken tussen de betrokken partijen.

In de meeste civiele zaken (waaronder familie- en handelszaken) is juridische vertegenwoordiging niet verplicht.

Vaste kosten

Vaste kosten bij civiele procedures

Vaste kosten voor procederende partijen bij civiele procedures

In wet nr. 549/1991 Coll. over gerechtskosten (alleen beschikbaar in het Tsjechisch) zijn de kosten voor civiele procedures vastgelegd. Deze kosten zijn afhankelijk van de soort procedure. In sommige gevallen gelden vaste tarieven, in andere gevallen wordt het tarief berekend op basis van een percentage.

De kosten moeten in alle gevallen in Tsjechische kronen (CZK) worden betaald en kunnen per bank worden overgeboekt naar de rekening van de staat (of de rechtbank). Kosten tot CZK 5000 kunnen met een fiscale zegel (kolek) worden betaald. Fiscale zegels zijn te koop bij postkantoren en sommige andere verkooppunten.

De betreffende rechtbank moet de procederende persoon mededelen welk bedrag hij of zij moet betalen.

Stadium van de civiele procedure waarin de vaste kosten moeten worden voldaan

De kosten moeten binnen drie dagen na de datum van de mededeling worden betaald, voordat de eerste zitting plaatsvindt.

Vaste kosten bij strafzaken

Vaste kosten voor procederende partijen in strafzaken

Strafprocessen worden ambtshalve gestart (door het bureau van de openbare aanklager) en de gedaagde betaalt alleen de kosten van de juridische vertegenwoordiging.

Stadium van de strafprocedure waarin de vaste kosten moeten worden voldaan

Bij strafprocessen hoeven geen gerechtskosten te worden betaald.

Vaste kosten bij constitutionele procedures

Vaste kosten voor procederende partijen bij constitutionele procedures

Er zijn geen vaste gerechtskosten voor zaken die voor het Grondwettelijk Hof van Tsjechië worden gebracht, maar vertegenwoordiging door een advocaat is verplicht.

Stadium van de constitutionele procedure waarin de vaste kosten moeten worden voldaan

Er zijn geen vaste gerechtskosten.

Informatie die wettelijke vertegenwoordigers vooraf moeten verstrekken

Rechten en verplichtingen van de partijen

Juridische vertegenwoordigers zijn niet verplicht vooraf informatie te verstrekken.

De rechten en plichten van de partijen kunnen in samenspraak tussen een advocaat en zijn/haar cliënt worden vastgesteld.

Kosten – rechtsgrondslag

Waar kan ik informatie vinden over procedurekosten in Tsjechië?

Het is aan te raden een advocaat te raadplegen over elke afzonderlijke zaak. Vanaf het moment dat een zaak is begonnen, is de rechtbank verantwoordelijk voor de bekendmaking van de te betalen gerechtskosten.

In welke talen kan ik informatie verkrijgen over procedurekosten in Tsjechië?

Aangezien Tsjechisch de enige officiële taal is van Tsjechië, is het niet wettelijk verplicht informatie in andere talen te verstrekken. De kwaliteit van deze informatie hangt daarmee af van de bereidwilligheid en de vaardigheden van de persoon die de informatie ter beschikking stelt.

Waar kan ik informatie vinden over bemiddeling-mediation/verzoening?

Informatie over bemiddeling/mediation is beschikbaar op de website van de Tsjechische unie van mediators (AMČR).

Waar kan ik aanvullende informatie vinden over procedurekosten?

Websites met informatie over procedurekosten

Er bestaat geen officiële website met informatie over procedurekosten.

Waar kan ik informatie vinden over de gemiddelde duur van de verschillende procedures?

Op de website van het ministerie van Justitie staan diverse statistieken, maar de duur is grotendeels afhankelijk van de specifieke aard van de betreffende rechtszaak. Op grond van enkele wettelijke voorschriften gelden tijdslimieten voor specifieke handelingen van de rechtbank (bijvoorbeeld prejudiciële beslissingen).

Waar kan ik informatie vinden over de gemiddelde totale kosten van een specifieke soort rechtszaak?

De te betalen kosten zijn afhankelijk van de omstandigheden van de specifieke rechtszaak. Het is daarom niet mogelijk hierover van tevoren gegevens te verstrekken.

Belasting over de toegevoegde waarde

Hoe wordt deze informatie weergegeven?

Gerechtskosten zijn vrij van BTW en het te betalen bedrag is begrensd. In de advocatentarieven is BTW niet inbegrepen. Sommige advocatenkantoren, die BTW-plichtig zijn, voegen BTW toe (19%).

Welke percentages zijn van toepassing?

Zie het bovenstaande punt over BTW.

Rechtsbijstand

Van toepassing zijnde inkomensdrempel bij civiele procedures

Er is geen specifieke inkomensdrempel van toepassing. Rechters kunnen op verzoek iedere situatie echter afzonderlijk beoordelen. Een gedeeltelijke of volledige vrijstelling voor de betaling van de gerechtskosten is mogelijk, mits de eiser niet onredelijk handelt. Een rechtbank kan een juridisch medewerker aan een eiser toewijzen indien juridische vertegenwoordiging verplicht is.

Kosteloze rechtsbijstand wordt verleend door gespecialiseerde ngo’s (afhankelijk van het onderwerp) of door de Tsjechisch orde van advocaten. In specifieke gevallen kan de Tsjechische orde van advocaten een advocaat aanwijzen om kosteloos juridische diensten te verlenen. Of iemand in aanmerking komt voor kosteloze rechtsbijstand, hangt niet alleen af van het inkomen, maar ook van de algehele financiële situatie van het huishouden van de betreffende persoon.

Van toepassing zijnde inkomensdrempel bij strafprocedures voor gedaagden

Er is geen specifieke inkomensdrempel van toepassing. In alle gevallen waarin juridische vertegenwoordiging verplicht is en de gedaagde geen eigen advocaat heeft, krijgt de gedaagde door de rechtbank een advocaat toegewezen.

Van toepassing zijnde inkomensdrempel bij strafprocedures voor slachtoffers

Slechts enkele ngo’s verlenen kosteloze rechtsbijstand aan slachtoffers. Slechts in enkele specifieke gevallen zijn slachtoffers een partij in een strafproces. In andere gevallen zijn ze verplicht de zaak voor de rechter te brengen (hierbij is de bovenstaande informatie over de van toepassing zijnde inkomensdrempel voor rechtsbijstand bij civiele procedures van toepassing).

Andere voorwaarden in verband met het toekennen van rechtsbijstand voor slachtoffers

Slachtoffers kunnen vergoeding eisen van het ministerie van Justitie (krachtens wet nr. 209/1997 Coll.).

Andere voorwaarden in verband met het toekennen van rechtsbijstand voor gedaagden

De bovenstaande informatie over de van toepassing zijnde inkomensdrempel voor rechtsbijstand voor gedaagden bij strafprocedures is van toepassing.

Kosteloze procedures

Vorderingen die voor het Grondwettelijk Hof zijn gebracht, zijn kosteloos. In bepaalde soorten procedures hoeven geen gerechtskosten te worden betaald (vastgelegd in § 11 van  wet nr. 549/1991 Coll. inzake gerechtskosten), bijvoorbeeld als de eiser minderjarig is en sommige andere gevallen (bijvoorbeeld als de staat of overheidsorganen een partij zijn in de procedure, als een buitenlander asiel aanvraagt of in andere zaken waarin een ‘zwakkere’ partij procedeert).

Wanneer wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten van de in het gelijk gestelde partij?

Dit wordt in elke zaak afzonderlijk door de rechter (in zijn of haar definitieve uitspraak) bepaald. De rechter kan de in het ongelijk gestelde partij veroordelen in alle of een deel van de kosten. Dit is echter niet van toepassing in echtscheidingszaken. Een veroordeling in de kosten kan ook de kosten voor advocaten omvatten.

Vergoeding van deskundigen

Kosten voor deskundigen die door de rechtbank worden aangewezen, betaalt de rechtbank zelf. De kosten komen alleen voor rekening van de procederende partijen indien deze zelf om diensten van een deskundige verzoeken. In sommige specifieke gevallen kan de rechtbank de in het ongelijk gestelde partij verwijzen in de kosten voor een deskundige.

Vergoeding van vertalers en tolken

De rechtbank betaalt de vergoedingen voor vertalers en tolken in gerechtelijke procedures. Indien de partij een buitenlander is die de Tsjechische taal niet beheerst, heeft hij of zij het recht de rechtbank in zijn of haar moedertaal toe te spreken.

Bestanden

Verslag van Tsjechië van het onderzoek naar de transparantie van kosten PDF (703 Kb) en

Laatste update: 02/11/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.