Kosten

Tsjechië

Op deze pagina vindt u uitgebreide informatie over gerechtskosten in Tsjechië.

Inhoud aangereikt door
Tsjechië

Familierecht – echtscheiding

Familierecht – gezag over de kinderen en onderhoud

Handelsrecht – contracten

Handelsrecht – aansprakelijkheid

Regelgeving inzake vergoedingen voor beoefenaars van juridische beroepen

Advocaten en juristen

Tsjechië kent slechts één soort advocaat; er zijn geen procureurs of juridisch adviseurs.

De tarieven en beloning van advocaten voor het verlenen van juridische diensten (het advocatentarief) zijn vastgelegd in Verordening nr. 177/1996 Coll. van 4 juni 1996 van het ministerie van Justitie. De tekst van de verordening is beschikbaar in het Engels op de website van de Tsjechische orde van advocaten.

Tarieven van advocaten kunnen ook onderling worden afgesproken tussen de betrokken partijen.

In de meeste civiele zaken (waaronder familie- en handelszaken) is juridische vertegenwoordiging niet verplicht.

Vaste kosten

Vaste kosten in civiele procedures

Vaste kosten voor procederende partijen in civiele procedures

In wet nr. 549/1991 Coll. over gerechtskosten (geen versie in het Engels beschikbaar) zijn de kosten in het kader van civiele procedures vastgelegd. Deze kosten zijn afhankelijk van de soort procedure. In sommige gevallen zijn er forfaitaire kosten van toepassing; in andere gevallen wordt het tarief berekend op basis van een percentage.

De kosten moeten in alle gevallen in Tsjechische kronen (CZK) worden betaald en de betalingen kunnen worden verricht door het betrokken bedrag over te boeken naar de rekening van de schatkist (of de rechtbank). Kosten tot 5000 CZK kunnen met fiscale zegels (kolek) worden betaald, die te koop zijn bij postkantoren en andere verkooppunten.

De rechtbank moet de eiser mededelen welk bedrag hij of zij moet betalen.

Fase van de civiele procedure waarin de vaste kosten moeten worden voldaan

De gerechtskosten moeten worden voldaan wanneer de betaalverplichting ontstaat (bv. bij het instellen van de procedure). Als de procedurekosten niet zijn voldaan, gelast de rechtbank de desbetreffende partij binnen de gestelde termijn tot betaling over te gaan. Als er na het verstrijken van die termijn nog niet is betaald, beëindigt de rechtbank de procedure.

Vaste kosten in strafprocedures

Vaste kosten voor partijen die in strafprocedures tegenover elkaar staan

Strafprocedures worden altijd ambtshalve gestart (door het parket van de aanklager) en de gedaagde betaalt alleen de kosten van de juridische vertegenwoordiging (indien bijstand niet kosteloos of tegen een lager tarief wordt geboden). Bij definitieve veroordeling betaalt de gedaagde evenwel de kosten van de strafprocedure aan de staat terug volgens een wettelijk vastgesteld bedrag.

Stadium van de strafprocedure waarin de vaste kosten moeten worden voldaan

In strafprocedures zijn er geen gerechtskosten verschuldigd.

Vaste kosten in procedures voor het grondwettelijk hof

Vaste kosten voor procederende partijen in procedures voor het grondwettelijk hof

Er worden geen vaste kosten berekend in procedures voor het Tsjechische grondwettelijk hof; vertegenwoordiging door een advocaat is echter verplicht.

Stadium van de grondwettelijke procedure waarin de vaste kosten moeten worden voldaan

In deze procedure zijn er geen forfaitaire kosten.

Informatie die wettelijke vertegenwoordigers vooraf moeten verstrekken

Rechten en plichten van de partijen

De advocaten van de partijen zijn niet verplicht vooraf informatie te verstrekken.

De rechten en plichten van de partijen kunnen worden overeengekomen tussen advocaat en cliënt.

Informatie over gerechtskosten

Waar kan ik informatie vinden over procedurekosten in Tsjechië?

Het is aan te raden een advocaat te raadplegen over elke afzonderlijke zaak. Vanaf het moment dat een zaak is begonnen, is de rechtbank verantwoordelijk voor de bekendmaking van de te betalen gerechtskosten.

In welke talen kan ik informatie verkrijgen over de kosten in Tsjechië?

Aangezien Tsjechisch de enige officiële taal is van Tsjechië, is er geen wettelijke verplichting informatie in andere talen te verstrekken. De kwaliteit van deze informatie hangt daarmee af van de bereidwilligheid en de vaardigheden van de persoon die de informatie ter beschikking stelt.

Waar kan ik informatie vinden over bemiddeling?

Informatie over bemiddeling is beschikbaar op de website van de Tsjechische vereniging van bemiddelaars (AMČR).

Informatie over geregistreerde bemiddelaars is te vinden via de website van het ministerie van Justitie of rechtstreeks in de gegevensbank Lijst van bemiddelaars.

Waar kan ik aanvullende informatie vinden over de kosten?

Websites met informatie over de kosten

Er is geen officiële website met informatie over de kosten.

Waar kan ik informatie vinden over de gemiddelde duur van de verschillende procedures?

Statistische gegevens over de activiteiten van rechtbanken en het openbaar ministerie zijn te vinden op de website van het ministerie van Justitie.

Waar kan ik informatie vinden over de gemiddelde totale kosten van een specifieke procedure?

De te betalen kosten zijn afhankelijk van de omstandigheden van de specifieke rechtszaak. Bijgevolg worden er geen gegevens bijgehouden over de gemiddelde totale kosten.

Btw

Waar kan ik informatie vinden?

Gerechtskosten zijn vrijgesteld van btw en de hoogte ervan is beperkt. De advocatenhonoraria zijn exclusief btw. Sommige btw-plichtige advocatenkantoren brengen echter wel btw in rekening (21 %). De btw en de afdracht van btw vallen onder wet nr. 235/2004 Coll. op de belasting over de toegevoegde waarde.

Wat zijn de geldende tarieven?

Het standaardtarief is 21 % en het verlaagde tarief is 15 %.

Rechtsbijstand

Toepasselijke inkomensdrempel in civiele procedures

Er is geen specifieke inkomensdrempel van toepassing. Of iemand in aanmerking komt voor kosteloze rechtsbijstand, hangt niet alleen af van het inkomen, maar ook van de algehele financiële situatie van het huishouden van de desbetreffende persoon. Als de belangen van een partij moeten worden beschermd (met name als de procedure inhoudelijk of formeel complex is) of als het gaat om een procedure met verplichte vertegenwoordiging door een advocaat en de situatie van de partij dat rechtvaardigt, stelt de rechtbank een advocaat aan om de partij te vertegenwoordigen. In dat geval stelt de rechtbank de partij vrij van betaling van het honorarium van de advocaat en de gerechtskosten.

De Tsjechische orde van advocaten biedt verder kosteloze rechtsbijstand via gespecialiseerde ngo's (naargelang het onderwerp van de zaak).

Toepasselijke inkomensdrempel voor gedaagden in strafprocedures

Er is geen specifieke inkomensdrempel van toepassing. In alle gevallen waarin juridische vertegenwoordiging verplicht is en de gedaagde geen eigen advocaat heeft, krijgt de gedaagde door de rechtbank een advocaat toegewezen.

Aan de gedaagde die aantoont niet over voldoende middelen te beschikken om de kosten van de verdediging te betalen, kent de rechter het recht op kosteloze verdediging of verdediging tegen een lager tarief toe.

Toepasselijke inkomensdrempel voor slachtoffers (benadeelden) in strafprocedures

In strafprocedures heeft elk slachtoffer jonger dan 18 jaar recht op kosteloze vertegenwoordiging door een advocaat, behalve in het geval van niet-nakoming van de onderhoudsplicht wegens nalatige betaling van alimentatie.

Het slachtoffer heeft eveneens recht op kosteloze vertegenwoordiging door een advocaat, als het slachtoffer:

  1. als bijzonder kwetsbaar wordt aangemerkt uit hoofde van wet nr. 45/2013 Coll. betreffende slachtoffers van strafbare feiten en tot wijziging van bepaalde wetten (wet betreffende slachtoffers van strafbare feiten);
  2. iemand is die ernstig lichamelijk letsel heeft opgelopen als gevolg van een opzettelijk strafbaar feit;
  3. een nabestaande is van wie een naaste of familielid is overleden als gevolg van een strafbaar feit;

aantoont niet over voldoende middelen te beschikken om de kosten van vertegenwoordiging te dragen. Slachtoffers kunnen hun eigen advocaat kiezen of, als zij dat niet doen, krijgen een advocaat toegewezen door de bevoegde handhavingsinstantie.

Een slachtoffer dat als bijzonder kwetsbaar wordt aangemerkt, komt tevens in aanmerking voor een beperkte mate van rechtsbijstand uit hoofde van de wet betreffende slachtoffers van strafbare feiten. Die rechtsbijstand wordt geboden door advocaten die ervan blijk hebben gegeven kosteloos een beperkte mate van rechtsbijstand te willen verlenen aan deze slachtoffers, en die zijn ingeschreven in het desbetreffende register van het ministerie van Justitie.

Andere voorwaarden voor het verlenen van rechtsbijstand aan slachtoffers

Ngo's zonder winstoogmerk die voldoen aan de gestelde eisen en zijn erkend door het ministerie van Justitie en de reclasserings- en bemiddelingsdienst, mogen juridische informatie verstrekken aan slachtoffers van strafbare feiten (met name informatie over hun rechten uit hoofde van de wet betreffende slachtoffers van strafbare feiten en de rechten van slachtoffers in strafprocedures). Zulke juridische informatie is echter niet direct rechtsbijstand.

Andere voorwaarden voor het verlenen van rechtsbijstand aan gedaagden

Bovenstaande informatie over de inkomensdrempel die wordt gehanteerd voor het verlenen van rechtsbijstand aan gedaagden in strafzaken, is ook hier van toepassing.

Kosteloze procedures

Aan het indienen van een klacht of het aangeven van een strafbaar feit bij het grondwettelijk hof zijn geen kosten verbonden. Bepaalde soorten procedure (artikel 11 van wet nr. 549/1991 Coll. over gerechtskosten) zijn eveneens vrijgesteld van gerechtskosten: bijvoorbeeld als de eiser minderjarig is, evenals in sommige andere gevallen (bv. als de staat of een overheidsorgaan partij is in de procedure, als asiel wordt aangevraagd door een buitenlander of in zaken waarin een partij “in een zwakke positie” procedeert).

Wanneer wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten van de in het gelijk gestelde partij?

Dit wordt in elke zaak afzonderlijk door de rechter bepaald (in de definitieve uitspraak); de rechter kan de in het ongelijk gestelde partij verwijzen in alle of een deel van de kosten. Dit is echter niet van toepassing in echtscheidingszaken. Een veroordeling in de kosten kan ook het honorarium van advocaten omvatten.

Vergoeding van deskundigen

Vergoedingen voor deskundigen die door de rechtbank zijn aangewezen, betaalt de rechtbank zelf. De vergoedingen voor deskundigen komen alleen voor rekening van de partijen als zij zelf om hun diensten verzoeken. In bepaalde gevallen kan de rechtbank de in het ongelijk gestelde partij verwijzen in de vergoeding.

Vergoeding van vertalers en tolken

De rechtbank betaalt de vergoedingen voor vertalers en tolken in gerechtelijke procedures. Indien de partij een buitenlander is die de Tsjechische taal niet beheerst, heeft hij of zij het recht de rechtbank in zijn of haar moedertaal toe te spreken.

Relevante documenten

Verslag van Tsjechië van het onderzoek naar de transparantie van kosten  PDF (703 Kb) en

Laatste update: 28/02/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.