Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Deens) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Kosten

Denemarken

Op deze pagina vindt u informatie over gerechtelijke kosten in Denemarken.

Inhoud aangereikt door
Denemarken
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Regelgeving inzake vergoedingen die in rekening worden gebracht door beoefenaars van juridische beroepen

In principe is er geen regelgeving inzake vergoedingen die in rekening worden gebracht door beoefenaars van juridische beroepen. Het gerechtshof (landsret) heeft echter wel richtbedragen vastgesteld die door het publiek kunnen worden geraadpleegd. Iedereen kan bij de tuchtraad voor de advocatuur Advokatnævnet een klacht indienen met betrekking tot de vergoeding van een advocaat.

Vaste gerechtelijke kosten

Vaste gerechtelijke kosten in civiele procedures

Vaste gerechtelijke kosten voor partijen in civiele procedures

Volgens de Deense wetgeving dient de eiser bij indiening van de rechtsvordering een vergoeding te betalen. Het basistarief is vastgesteld op 500 DKK. Indien het bedrag van de vordering meer bedraagt dan 50 000 DKK is het tarief 750 DKK, plus 1,2 % van het verschil tussen het gevorderde bedrag en 50 000 DKK.

Indien het bedrag van de vordering meer bedraagt dan 50 000 DKK dient ook een zittingsvergoeding te worden betaald voor de rechtszitting. Deze vergoeding is gelijk aan de vergoeding die bij de indiening van de rechtsvordering wordt betaald. De eiser dient dus ook voor de rechtszitting 750 DKK te betalen, plus 1,2 % van het verschil tussen het gevorderde bedrag en 50 000 DKK.

Voor beide soorten gerechtskosten (de vergoeding voor de indiening van de rechtsvordering en voor de rechtszitting) is een maximum bepaald van 75 000 DKK. In bepaalde zaken (bijvoorbeeld waar het gaat om de uitoefening van overheidstaken) is de bovengrens beperkt tot 2 000 DKK.

In sommige zaken, waaronder zaken die onder het familierecht vallen, hoeven geen kosten aan de rechtbank te worden betaald.

Fase van de civiele procedure waarin de partijen vaste kosten moeten voldoen

Zoals boven al aangegeven dient de eiser bij indiening van de vordering het eerste bedrag te betalen.

De eventuele kosten voor de rechtszitting dienen te worden voldaan wanneer de datum voor die rechtszitting is vastgesteld, maar niet eerder dan drie maanden vóór de zitting.

Vaste kosten in strafrechtelijke procedures

Vaste gerechtelijke kosten voor partijen in strafrechtelijke procedures

Bij strafzaken is er normaal gesproken geen sprake van gerechtskosten. Een klein aantal strafzaken wordt echter aanhangig gemaakt door een particuliere aanklager, en dan gelden voor de gerechtskosten dezelfde regels als in civiele zaken.

Vaste kosten in constitutionele procedures

Vaste gerechtelijke kosten voor partijen in constitutionele procedures

Constitutionele zaken kunnen zowel van civiele of strafrechtelijke aard zijn. Er zijn in Denemarken geen aparte regels voor constitutionele procedures.

Informatie die wettelijke vertegenwoordigers moeten verstrekken

Rechten en verplichtingen van de partijen

Punt 16.8 van de gedragscode van de Deense orde van advocaten (Advokatsamfundets advokatetiske regler) luidt als volgt:

“Een advocaat dient zich ten volle in te zetten voor de afhandeling van de zaak van zijn cliënt tegen zo laag mogelijke kosten, met inachtneming van diens wensen en instructies.”

Kosten – rechtsgrondslag

Waar kan ik informatie vinden over de rechtsgrondslag van kosten in Denemarken?

Informatie over de rechtsgrondslag van kosten is beschikbaar op de websites van de Deense orde van advocaten Advokatsamfundet en de Deense rechtscolleges Danmarks Domstole.

In welke talen kan ik informatie vinden over de rechtsgrondslag van kosten in Denemarken?

Informatie over de rechtsgrondslag van kosten is beschikbaar in het Deens en in het Engels.

Waar kan ik informatie vinden over bemiddeling/mediation?

Informatie over mediation (retsmægling) is beschikbaar op de website van de Deense rechtscolleges Danmarks Domstole.

Waar kan ik aanvullende informatie vinden over procedurekosten?

Websites met informatie over kosten

De officiële website van de Deense beheersdienst van hoven en rechtbanken Domstolsstyrelsen biedt algemene informatie over het Deense rechtsapparaat alsmede contactinformatie.

Waar kan ik informatie vinden over de gemiddelde duur van de verschillende procedures?

Informatie over de gemiddelde duur van de verschillende procedures is te vinden op de website van de Deense rechtscolleges Danmarks Domstole.

Belasting over de toegevoegde waarde

Waar kan ik deze informatie vinden?

De gepubliceerde tarieven zijn gewoonlijk inclusief btw.

Rechtsbijstand

De toepasselijke inkomensgrens op het gebied van civiel recht

De inkomensgrens voor rechtsbijstand wordt eens per jaar aangepast. In 2019 waren de inkomensgrenzen als volgt:

  • Alleenstaande: 329 000 DKK
  • Aanvrager gehuwd of in een vergelijkbare relatie: 418 000 DKK
  • Verhoging per kind: 57 000 DKK.

Iedereen heeft, ongeacht het inkomen, recht op een basale vorm van gratis, mondeling, juridisch advies van de instellingen voor rechtsbijstand (advokatvagten en retshjælpen).

De toepasselijke inkomensgrens op het gebied van strafrecht voor de verdachte

Het recht van een verdachte op procesvertegenwoordiging is niet afhankelijk van het inkomen, maar van de aard van de zaak. In het algemeen geldt dat wanneer de verdachte schuldig wordt bevonden, hij of zij de eigen advocaat moet betalen, ongeacht zijn of haar inkomen.

De toepasselijke inkomensgrens op het gebied van strafrecht voor slachtoffers

Het recht van een slachtoffer op procesvertegenwoordiging is niet afhankelijk van het inkomen, maar van de aard van de zaak. Volgens artikel 741 bis van de Wet inzake de rechterlijke organisatie zijn de belangrijkste gevallen waarin slachtoffers aanspraak kunnen maken op procesvertegenwoordiging, zaken die draaien om seksuele en gewelddelicten. De advocaat wordt dan door de staat betaald.

Overige voorwaarden voor de toekenning van rechtsbijstand aan slachtoffers

Zie het bovenstaande antwoord over de inkomensdrempel voor rechtsbijstand voor slachtoffers bij strafrechtelijke procedures.

Overige voorwaarden voor de toekenning van rechtsbijstand aan verdachten

Zie het bovenstaande antwoord over de inkomensdrempel voor rechtsbijstand voor verdachten bij strafrechtelijke procedures.

Zijn er kosteloze gerechtelijke procedures?

Zoals hierboven aangegeven (in de paragraaf over vaste kosten voor partijen in civiele procedures) hoeven er voor bepaalde civiele zaken geen gerechtskosten te worden voldaan. Het kan echter zijn dat in het vervolg van de procedure andere kosten (zoals het honorarium van de advocaat) wel betaald moeten worden.

Wanneer wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten van de in het gelijk gestelde partij?

De regels voor vergoeding van kosten gemaakt in civiele zaken zijn opgenomen in hoofdstuk 30 van de Wet inzake de rechterlijke organisatie (retsplejeloven).

In de regel moet de in het ongelijk gestelde partij de kosten van de in het gelijk gestelde partij vergoeden. In speciale gevallen kan de rechter echter besluiten dat de in het ongelijk gestelde partij de kosten van de in het gelijk gestelde partij niet of slechts gedeeltelijk hoeft te vergoeden.

Er kan alleen een vergoeding worden toegekend van kosten die verband houden met de correcte afhandeling van de zaak.

Vergoeding van deskundigen

De eiser is verantwoordelijk voor betaling van de kosten van een deskundige indien hij of zij heeft verzocht om een deskundigenoordeel inzake een specifieke kwestie.

Als een zaak is afgerond, bepaalt de rechter of de verdachte c.q. verweerder al dan niet de kosten van de deskundige dient te vergoeden. Dit hangt af van de uitkomst van de zaak.

Vergoeding van vertalers en tolken

In de regel wordt de vergoeding van tolken in civiele zaken betaald door de rechtzoekenden.
In strafrechtelijke zaken wordt de vergoeding van tolken betaald door de schatkist.

Relevante documenten

Verslag van Denemarken over de transparantie van gerechtelijke kosten PDF (560 Kb) en

Laatste update: 20/06/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.