Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2022 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Kosten

Engeland en Wales

Op deze pagina vindt u een indicatie van de kosten van juridische procedures in Engeland en Wales. Onder andere de vergoedingen voor juridische beroepsbeoefenaars, rechtsbijstand, bemiddeling/mediation en vaste kosten, zoals gerechtskosten, worden behandeld.

Inhoud aangereikt door
Engeland en Wales

Waar kan ik informatie vinden over procedurekosten?

Website met informatie over procedurekosten

Op de website van de Britse overheid, Directgov, komt binnenkort informatie te staan over de gang van zaken bij en de kosten van juridische procedures in Engeland en Wales.

De website van Her Majesty’s Courts Service (HMCS) biedt specifieke informatie over de griffierechten in Engeland en Wales (dus niet alle verschillende kosten van een juridische procedure). Op de website is informatie te vinden over de verschillende gerechtskosten die door de rechtbanken in Engeland en Wales in rekening worden gebracht en over de vraag of u ze moet betalen. Ook informatie over wetgeving of wetten met betrekking tot gerechtskosten is daar te vinden.

Waar kan ik informatie vinden over de gemiddelde tijdsduur van de verschillende procedures?

Er is niets te zeggen over een gemiddelde tijdsduur, omdat elke zaak anders is. De betrokken rechtbank kan u misschien zeggen wat bij benadering de tijdsduur is van bepaalde soorten rechtszaken.

Waar kan ik informatie vinden over de gemiddelde totale kosten van een specifieke procedure?

Er is niets te zeggen over een gemiddelde, omdat elke zaak anders is. Een solicitor die ervaring heeft met een specifieke soort procedure kan u misschien iets vertellen over de variatie in kosten.

Belasting over de toegevoegde waarde

Advocatenkosten: over het algemeen wordt btw (VAT) geheven over de tarieven van solicitors en barristers en over bepaalde uitgaven (het btw-tarief is 15 procent, maar wordt in 2010 waarschijnlijk weer 17,5 procent). Boven een bepaalde inkomensdrempel is btw-inschrijving in het Verenigd Koninkrijk verplicht. Zie de website van HM Revenue & Customs voor meer informatie.

Griffierechten: er wordt geen btw geheven over griffierechten.

Vergoedingen voor juridische beroepsbeoefenaars

Regelgeving inzake vergoedingen voor beoefenaars van juridische beroepen

Solicitors

De Solicitors’ Code of Conduct verplicht solicitors om hun cliënten zo goed mogelijk te informeren over de kosten die ze in rekening brengen (artikel 2.03). Artikel 2.03 bevat met name de verplichting van solicitors cliënten te informeren over de tarieven die ze hanteren en over de betalingstermijn, en ook over mogelijkheden tot financiering, zoals het recht op overheidsfinanciering. Solicitors zijn ook verplicht hun cliënten te informeren over de mogelijkheid dat ze de kosten van een bij de procedure betrokken derde moeten betalen. Deze artikelen zijn zowel van toepassing op geregistreerde advocaten uit andere Europese landen die in Engeland en Wales werken als op kantoren van solicitors en andere advocaten en niet-advocaten die gereguleerd worden door de Solicitors Regulation Authority. In de eerste brief van een solicitor aan een cliënt (letter of advice) moet hij/zij ook vermelden wat de doelstellingen van de cliënt zijn, de mogelijkheden die deze heeft en de kwesties die aan de orde zijn (artikel 2.02 van de gedragscode).

Zodra een nota is opgemaakt, kunnen de tarieven van solicitors beoordeeld worden door zowel de Legal Complaints Service (bureau dat klachten over solicitors behandelt) als gerechtelijke taxing officers. De Solicitors’ (Non-Contentious Business) Remuneration Order 2009 eist dat nota’s van solicitors billijk en redelijk zijn en betrekking hebben op alle werkzaamheden die ten behoeve van de gerechtelijke procedure zijn verricht. Indien een betwiste nota betrekking heeft op werkzaamheden die niet te maken met de gerechtelijke procedure, kan de Legal Complaints Service de billijkheid en redelijkheid van de nota beoordelen en vaststellen welk bedrag billijk en redelijk zou zijn. Iedere overeenkomst over vergoedingen voor werk dat de solicitor uitvoert voor de procesvoering – de “contentious business” – is onderworpen aan wettelijke eisen krachtens de Solicitors Act 1974 en kan door de rechtbank getoetst worden.

Barristers

Over de meeste kosten die door barristers in rekening worden gebracht, is al onderhandeld en tot overeenstemming gekomen voor het begin van de werkzaamheden. Daarom is hiervoor minder dwingende regelgeving nodig. In de gedragscode van de Bar of England and Wales worden de beginselen vermeld die van toepassing zijn op barristers met betrekking tot tarieven en vergoedingen voor zelfstandige barristers. De gedragscode stelt dat zelfstandige barristers alle werkzaamheden in rekening mogen brengen die ze verricht hebben en die wettelijk toegestaan zijn, maar dat ze geen loon of salaris mogen vragen. Verder zijn er bepalingen over werkzaamheden die een zelfstandige barrister uitvoert voor een andere barrister. Geconstateerde onregelmatigheden met betrekking tot opgevoerde kosten kunnen onderzocht worden door de Bar Standards Board en tot tuchtmaatregelen leiden.

Deurwaarders

De vergoedingen voor county court-deurwaarders zijn gerechtskosten en zijn dus al inbegrepen bij de hierboven vermelde procedurekosten.

Krachtens de Courts Act 2003 is het de taak van de Lord Chancellor om wettelijk de vergoedingen vast te leggen die door een High Court Enforcement Officer in rekening kunnen worden gebracht. Informatie hierover is te vinden op de website van Her Majesty's Courts Service.

Het huidige vergoedingensysteem voor gecertificeerde deurwaarders (Certificated Bailiffs) is complex: voor ieder type handhavingsbevel bestaat een andere vergoedingsstructuur. Sommige daarvan, zoals die voor de council tax, zijn wettelijk vastgelegd, andere zijn alleen vastgelegd in contractuele regelingen tussen een deurwaarder en zijn cliënten.

Her Majesty's Court Service is bezig met het doorvoeren van wijzigingen in de vergoedingenstructuur van gecertificeerde deurwaarders. Hoewel de veranderingen waarschijnlijk pas in april 2012 van kracht zullen worden, zal deze website aan de hand van de wijzigingen moeten worden bijgewerkt.

Afnemen van de eed

In alle juridische beroepen bestaan er vaste kosten voor het afnemen van een eed. Krachtens de Courts and Legal Services Act 1990 moet de Lord Chancellor wettelijk het bedrag vastleggen dat juridische beroepsbeoefenaars in rekening brengen voor het afnemen van een eed. Op dit moment is dat bedrag £5 per beëdigde verklaring of belofte en £2 per bewijsstuk.

Procedurekosten

Waar kan ik informatie vinden over juridische kosten in Engeland & Wales?

Informatie over gerechtskosten is te vinden op de website van Her Majesty's Court Service, maar u hebt wellicht ook informatie nodig over andere procedurekosten, zoals de kosten voor bijstand van een raadsman/raadsvrouw. De Law Society en de Bar Council kunnen u helpen bij het vinden van een raadsman/-vrouw, maar geven geen informatie over de kosten daarvan, omdat deze afhangen van verschillende factoren die op de desbetreffende zaak van toepassing zijn. Bij grensoverschrijdende zaken is er meestal sprake van dubbele advocatenkosten, namelijk in het land waar de partij woont die de procedure aanspant en in het land waar de rechtszaak plaatsvindt.

Vaste kosten

Vaste kosten in civiele procedures

Vaste kosten voor procederende partijen in civiele procedures

Informatie over gerechtskosten is te vinden op de website van Her Majesty's Court Service. Deze kosten komen bovenop de kosten voor procesvertegenwoordiging.

Moment in de civiele procedure waarop vaste kosten betaald moeten worden

Griffierechten moeten betaald worden bij het begin van iedere procedure waarvoor betaling van griffierechten verplicht is. Alle andere vergoedingen en vaste kosten worden gewoonlijk na afloop van de procedure betaald.

Vaste kosten in strafrechtelijke procedures

Vaste kosten voor procederende partijen in strafrechtelijke procedures

Een verdachte in een strafrechtproces kan recht hebben op rechtsbijstand als hij of zij daarvoor in aanmerking komt. Bijzonderheden over rechtsbijstand en de voorwaarden daarvoor staan hieronder vermeld. Indien de verdachte geen rechtsbijstand ontvangt, wordt de betaling geregeld tussen hem/haar en de betreffende raadsman of raadsvrouw.

Moment in de strafrechtelijke procedure waarop vaste kosten betaald moeten worden

Kostenvergoedingen voor getuigen en vergoedingen voor deskundigen worden meestal aan het eind van de rechtszaak betaald.

Vaste kosten in grondwettelijke procedures

Vaste kosten voor procederende partijen in grondwettelijke procedures

De hoogte van de gerechtskosten hangt af van de betreffende procedure en de rang (status) van de rechtbank waar de procedure is aangespannen. Ook met andere kosten, zoals kosten voor bijstand van een advocaat, moet rekening worden gehouden.

Moment in de grondwettelijke procedure waarop vaste kosten betaald moeten worden

Griffierechten moeten betaald worden bij het begin van iedere procedure waarvoor betaling van griffierechten verplicht is. Alle andere vergoedingen en vaste kosten worden gewoonlijk na afloop van de procedure betaald.

Vergoeding van deskundigen

In civiele procedures met vorderingen beneden £5000 geldt een maximale vergoeding van £200, maar in alle andere gevallen kan de rechter een bedrag vaststellen. Rechtbanken zijn verplicht zoveel mogelijk een gemeenschappelijke deskundige in te schakelen in plaats van een deskundige voor elk van de partijen. Nadere informatie is te vinden op de website van het Britse ministerie van Justitie.

Vergoedingen voor vertalers en tolken

In de meeste gevallen worden tolken in civiele rechtszaken centraal aangetrokken en betaald. Een tolk moet aan bepaalde criteria voldoen om centraal betaald te worden. Het moet gaan om zittingen waarin een beslissing genomen wordt over de vraag of de zaak naar een hogere rechtbank verwezen moet worden (committal hearing), familierechtszaken betreffende kinderen of zaken met betrekking tot huiselijk geweld (inclusief gedwongen huwelijken). Als niet aan deze criteria wordt voldaan, wordt de tolk toch betaald als gebruikmaking van een tolk de enige manier is waarop de procederende partij de gang van zaken kan begrijpen, hij of zij niet in aanmerking komt voor overheidsfinanciering en zich geen privétolk kan veroorloven of een vriend of familielid heeft die/dat kan helpen. De vergoedingen zijn vastgesteld in de algemene voorwaarden voor reservering van vertalers en tolken. Vergoedingen kunnen heel verschillend zijn, omdat ze afhankelijk zijn van de duur van de zitting, de afstand tot de rechtbank en de reistijd en het vervoermiddel dat de tolk gebruikt. Aan de algemene voorwaarden wordt strikt de hand gehouden om te voorkomen dat er te hoge vergoedingen worden uitbetaald.

Vergoedingen voor vertalers zijn niet aan regelingen onderworpen. Vertalers en vertaalbureaus stellen zelf hun tarieven vast.

Wanneer wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten van de in het gelijk gestelde partij?

Het algemene principe is dat de in het ongelijk gestelde partij tot betaling van de kosten veroordeeld wordt, maar de rechter heeft volledige beslissingsvrijheid daaromtrent. Bij zijn beslissing zal de rechter rekening houden met het gedrag van de partijen en de eventueel gepleegde inspanningen om voor en tijdens de rechtszaak het conflict tot een oplossing te brengen (inclusief alternatieve geschillenbeslechting). De kosten kunnen bestaan uit voorgeschreven vaste kosten en kosten die door de zittingsrechter vastgesteld worden, waarbij bepaalde maximumbedragen van toepassing zijn (afhankelijk van de soort uitspraak en het bedrag dat wordt vergoed). Er kan in ingewikkelde zaken, waar nauwkeuriger naar de kosten gekeken moet worden, ook een aparte procedure over de gedingkosten gestart worden (een detailed assessment of costs). Nadere informatie over de procedure is te vinden op de website van het Britse ministerie van Justitie.

Waar kan ik informatie vinden over bemiddeling/mediation?

Informatie over bemiddeling/mediation en over de kosten daarvan is op de onderstaande websites en links te vinden.

Informatie over ADR voor conflicten na het uiteenvallen van een familierelatie is te vinden op de website van de Family Mediation Helpline (die zich alleen bezighoudt met mediation in familiezaken) of door te bellen met 0845 60 26 627 (binnen het VK) of +441823 623650 (vanuit het buitenland). De volgende websites bieden ook informatie over bemiddeling/mediation in familiezaken:

Bezoekers van deze sites kunnen eventueel de zoekfunctie gebruiken om op ‘family mediation’ te zoeken.

Rechtsbijstand

Toepasselijke inkomensgrens bij civiele zaken

Mensen die een inkomensgerelateerde uitkering ontvangen, zoals bijstand (income support), een op het inkomen gebaseerde toelage voor werkzoekenden (income-based jobseekers allowance), een op het inkomen gebaseerde arbeidsongeschiktheidstoelage (income-related employment and support allowance) of een aanvullende uitkering voor ouderen (guarantee credit [for pensioners]) hebben een speciale, ‘passported’ status bij het ontvangen van rechtshulp. Dat betekent dat ze vanwege hun financiële situatie automatisch in aanmerking komen voor rechtsbijstand. Deze vier inkomensafhankelijke uitkeringen staan ook bekend als minimumuitkeringen (subsistence benefits), omdat het inkomen van de ontvanger ervan stijgt tot het minimuminkomen dat krachtens de wet nodig is om van te leven.

Verder kunnen mensen die rechtsbijstand nodig hebben, deze ‘gratis’, of zonder betaling van een eigen bijdrage ontvangen als hun bruto maandinkomen lager is dan £ 2.657, hun maandelijkse besteedbare inkomen lager is dan £ 315 en zij een vrij vermogen hebben van niet meer dan £ 3.000. Als hun maandelijks besteedbare inkomen tussen £ 316 en £ 733 ligt of hun vrije vermogen tussen £ 3.000 en £ 8.000, krijgen ze een gedeelte van hun gerechtskosten vergoed en moeten ze ook een eigen bijdrage betalen. De genoemde bedragen zijn van toepassing sinds april 2009. Ze zijn aan wijzigingen onderhevig, dus het is verstandig altijd bij de Legal Services Commission (die de rechtsbijstand in Engeland en Wales regelt) te informeren of de bedragen nog gelden.

Behalve dat een aanvrager op financiële gronden in aanmerking komt voor rechtsbijstand, moet hij of zij ook aantonen dat hij of zij op redelijke gronden een procedure aanspant, zich verweert of partij is in het proces, en dat het in de omstandigheden van de specifieke zaak redelijkerwijs aanvaardbaar is dat hij of zij rechtsbijstand inroept. De Legal Services Commission moet bijvoorbeeld afwegen of er een redelijke kans op succes bestaat, of de voordelen van procesvoering groter zijn dan het beslag dat op de gemeenschapskas wordt gedaan, en of de aanvrager persoonlijk voordeel zal hebben van de procedure, rekening houdend met een eventuele terugvordering van de kosten indien de rechtsbijstand succesvol blijkt. Dit zijn dezelfde overwegingen als die van een cliënt met modale middelen, die de kosten zelf moet betalen, bij zijn/haar beslissing om wel of niet een rechtszaak te voeren.

Toepasselijke inkomensgrens voor verdachten (strafrecht)

Sinds oktober 2006 worden verdachten die ter terechtzitting van de Magistrate’s Court (de lagere rechtbank voor strafzaken) in Engeland en Wales verschijnen, onderworpen aan een inkomens- en vermogensonderzoek, waarbij, rekening houdend met gezinsomstandigheden, de draagkracht van een aanvrager wordt bepaald. Het aantal kinderen wordt bijvoorbeeld meegewogen. Wanneer het gewogen bruto jaarinkomen van de aanvrager lager is dan £ 12.475, of als de aanvrager een gespecificeerde uitkering ontvangt of jonger is dan 18 jaar, komt hij of zij wat de financiële voorwaarden betreft in aanmerking voor rechtsbijstand. Als het gewogen jaarinkomen van de aanvrager hoger is dan £ 22.325, komt hij of zij niet voor rechtsbijstand in aanmerking. Als het gewogen inkomen tussen deze twee grenzen ligt, is er een meer gedetailleerde bepaling van het besteedbare inkomen nodig. In deze berekening wordt rekening gehouden met de feitelijke kosten voor huisvesting en kinderverzorging en ook met de kosten voor levensonderhoud. Als het berekende besteedbare jaarinkomen van de aanvrager niet hoger blijkt te zijn dan £ 3.398, komt hij of zij op financiële gronden in aanmerking voor rechtsbijstand.

In november 2008 heeft de Britse regering overleg gepleegd over voorstellen tot uitbreiding van de inkomens- en vermogensonderzoeken naar het Crown Court (de hogere rechtbank voor strafzaken) in Engeland en Wales en zij heeft haar reactie op de ontvangen commentaren in juni 2009 gepubliceerd. De regering is van plan haar model in januari 2010 in vijf crown courts te testen en tussen april en juni 2010 naar het hele land uit te breiden.

Toepasselijke inkomensgrens voor slachtoffers (strafrecht)

Er is geen rechtsbijstand voor slachtoffers van misdrijven, maar aan hen wordt emotionele en praktische ondersteuning geboden door stafmedewerkers en de Witness Service. Voor slachtoffers zijn er bijvoorbeeld aparte wachtruimtes. Voor kwetsbare en geïntimideerde getuigen zijn er speciale maatregelen getroffen op basis van de Youth Justice and Criminal Evidence Act 1999, zoals de mogelijkheid via een videoverbinding vanuit een andere locatie te getuigen.

De Crown Prosecution Service heeft onlangs een gereviseerd informatiepakket uitgegeven – getiteld Information for the bereaved – dat speciale contactfunctionarissen van de politie aan mensen geven die een familielid verloren hebben door moord of doodslag. Het pakket bevat informatie en adviezen over kwesties waar de familie waarschijnlijk mee te maken krijgt. Er staat in waar familieleden terecht kunnen voor verdere hulp als ze, bijvoorbeeld, juridisch advies nodig hebben over de vraag waar een kind moet komen te wonen of met wie een kind contact moet hebben.

In het kader van het Victims’ Advocates Scheme is er een proef uitgevoerd met de verstrekking van juridisch advies aan mensen die een familielid hebben verloren door moord of doodslag. Getroffen families werden in de gelegenheid gesteld maximaal 15 uur gratis juridische adviezen te ontvangen over persoonlijke en sociale kwesties die voortvloeiden uit een overlijden, maar die niet rechtstreeks op een rechtszaak betrekking hadden. De proef werd in april 2008 afgerond en er wordt nu – op basis van de ervaring die met het proefproject is opgedaan – gewerkt aan voorstellen voor het opzetten van een dienst die in heel Engeland en Wales juridische adviezen verstrekt.

Bovendien hebben nabestaanden via het slachtofferprogramma (Victim Focus scheme) van de Crown Prosecution Service de mogelijkheid vóór het proces een ontmoeting te hebben met de openbare aanklager, onder andere om het idee van het victim personal statement (nabestaandenverklaring) uit te leggen en aan te bieden die verklaring vóór het uitspreken van het vonnis voor te lezen. Na het proces kunnen de nabestaanden verwezen worden naar het slachtofferprogramma van de reclassering. Er wordt een contactfunctionaris benoemd die de familie op de hoogte houdt van relevante zaken – zoals de strafoplegging – en desgewenst ondersteuning biedt bij het bijwerken van de slachtofferverklaring voor een parole hearing.

Overige voorwaarden voor rechtsbijstand aan verdachten

Iedereen die rechtsbijstand aanvraagt in de Magistrate’s Court of de Crown Court in Engeland en Wales, moet ook de interests of justice’ test afleggen. Dit houdt in dat getoetst wordt of veroordeling er waarschijnlijk toe zal leiden dat de verdachte een gevangenisstraf krijgt of zijn of haar baan verliest en of de verdachte in staat is de rechtszaak te begrijpen en zijn of haar zaak voor het voetlicht te brengen. Als een of meerdere van deze factoren op de verdachte van toepassing zijn, wordt hij of zijn over het algemeen geacht voor de toets ‘geslaagd’ te zijn.

Kosteloze rechtszaken

In bepaalde omstandigheden hoeven er geen griffierechten betaald te worden. Er is een mogelijkheid van volledige kwijtschelding en van gedeeltelijke kwijtschelding. Nadere informatie over kwijtschelding van griffierechten is te vinden op de website van Her Majesty’s Courts Service.

Links

Legal Services Commission,

Alternatieve geschillenbeslechting (ADR), Community Legal Advice, National Mediation Helpline, ADR-pagina op de website van het Britse ministerie van Justitie, informatie over mediation op de website van Her Majesty’s Court Service, Family Mediation Helpline, Direct.gov.uk, Advice Now, Community Legal Advice, Advice Guide – online advies van het adviesbureau voor burgers, ADR Now, Her Majesty’s Courts Service, Gedragscode voor solicitors, HM Revenue & Customs, Her Majesty’s Court Service, Britse ministerie van Justitie, Her Majesty’s Courts Service (deurwaarders), Ministerie van Justitie

Bestanden

Verslag van het EU-onderzoek naar transparantie van kosten PDF (448 Kb) en

Laatste update: 26/06/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.