Kosten

Griekenland

Op deze pagina vindt u informatie over procedurekosten in Griekenland.

Inhoud aangereikt door
Griekenland

Regelgeving inzake vergoedingen voor beoefenaars van juridische beroepen

Advocaten

Het honorarium van advocaten is vastgesteld in de artikelen 58 e.v. van Wet nr. 4194/2013 «Reglement voor advocaten» (Κώδικας Δικηγόρων)(Griekse staatscourant, serie I, nr. 208). Volgens deze bepalingen wordt het honorarium van een advocaat vrij afgesproken via een schriftelijke overeenkomst met de cliënt of diens vertegenwoordiger en bestrijkt het hetzij de gehele procedure, hetzij een deel of bepaalde handelingen van de procedure of juridische werkzaamheden van elke andere gerechtelijke of buitengerechtelijke aard.

Indien een schriftelijke overeenkomst waarin het bedrag van het honorarium wordt vastgesteld, ontbreekt, wordt dit bepaald op basis van het bedrag dat in het geding is (artikel 63, lid 1). Als het onderwerp van het geschil geen geldelijke waarde heeft, wordt het honorarium berekend op basis van bijlage I bij het reglement voor advocaten (artikel 63, lid 2, verwijzend naar «bijlage I/tabel van advocatentarieven voor aanwezigheid bij rechtszittingen»).

Juristen – Procureurs – Rechtskundig adviseurs

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen deze beroepsbeoefenaars en advocaten.

Gerechtsdeurwaarders

Gerechtsdeurwaarders hanteren specifieke tarieven. De honoraria van gerechtsdeurwaarders worden bepaald overeenkomstig artikel 50 van Wet nr. 2318/1995 «Wet op de gerechtsdeurwaarders» (Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών) (Griekse staatscourant, serie I, nr. 126), als gewijzigd bij artikel 2 van Wet nr. 4336/2015 (Griekse staatscourant, serie I, nr. 94). Volgens deze bepalingen worden de honoraria van gerechtsdeurwaarders vastgesteld bij gezamenlijk besluit van de minister van Financiën en de minister van Justitie. Momenteel is Besluit nr. 21798/11-3-2016 van kracht (Griekse staatscourant, serie II, nr. 709/2016). Afhankelijk van de complexiteit van de opdracht kunnen deze honoraria bij overeenkomst evenwel worden verhoogd.

Notarissen

Het honorarium van notarissen is vastgesteld bij specifieke bepalingen, te weten artikel 40 van Wet nr. 2830/2000, zoals gewijzigd en van kracht.

Vaste kosten

Vaste kosten bij strafrechtelijke procedures

Vaste kosten voor procederende partijen bij strafrechtelijke procedures

De honoraria van advocaten in strafzaken worden vastgesteld door het reglement voor advocaten (artikel 58 e.v.).

Fase van de strafrechtelijke procedure waarin de vaste kosten moeten worden betaald

Advocaten spreken met hun cliënten af wanneer het honorarium wordt betaald. Dit gebeurt doorgaans in termijnen naarmate een procedure vordert.

Vaste kosten bij grondwettelijke procedures

Vaste kosten voor procederende partijen bij grondwettelijke procedures

Op de honoraria van juridische beroepsbeoefenaren zijn ook bij administratieve geschillen de hierboven beschreven regels van toepassing.

Fase van de grondwettelijke procedure waarin de vaste kosten moeten worden betaald

Advocaten spreken met hun cliënten af wanneer het honorarium wordt betaald. Dit gebeurt doorgaans in termijnen naarmate een procedure vordert.

Informatie die wettelijke vertegenwoordigers vooraf moeten verstrekken

Rechten en verplichtingen van de partijen

De gedragscode voor advocaten bevat specifieke verplichtingen met betrekking tot de wijze waarop advocaten de belangen van hun cliënt moeten behartigen. Elke schending van deze verplichtingen is een disciplinaire overtreding. De hoogte van het honorarium wordt niet expliciet in de gedragscode genoemd.

Kosten – Rechtsgrondslag

Waar kan ik informatie vinden over procedurekosten in Griekenland?

Informatie over de honoraria van advocaten is te vinden in het reglement voor advocaten of kan worden verkregen bij de orden van advocaten.

Informatie over de honoraria van notarissen kan worden verkregen bij de afdeling van het ministerie van Justitie die belast is met de diensten van notarissen en hypotheekregisters (Τμήμα Συμβολαιογραφείων & Υποθηκοφυλακείων) dan wel bij de (publiekrechtelijke) verenigingen van notarissen (Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι).

In welke talen kan ik informatie verkrijgen over procedurekosten in Griekenland?

Deze informatie is alleen beschikbaar in het Grieks.

Waar kan ik informatie vinden over bemiddeling/mediation?

Zie de specifieke informatie over bemiddeling/mediation in Griekenland op de desbetreffende pagina van dit portaal.

Waar kan ik aanvullende informatie vinden over procedurekosten?

Websites met informatie over procedurekosten

Er zijn geen websites met dergelijke informatie beschikbaar.

Waar kan ik informatie vinden over de gemiddelde duur van een procedure?

Hierover is geen informatie beschikbaar voor Griekenland.

Waar kan ik informatie vinden over de gemiddelde totale kosten van een specifieke procedure?

Hierover is geen informatie beschikbaar voor Griekenland.

Belasting over de toegevoegde waarde

Hoe wordt deze informatie verstrekt?

Over de honoraria van advocaten wordt btw geheven. Relevante informatie kan worden verkregen bij de belastingdienst (Τμήμα Φορολογίας) van het ministerie van Financiën en bij de orden van advocaten.

Wat zijn de tarieven?

24 %.

Rechtsbijstand

Toepasselijke inkomensgrens voor rechtsbijstand bij civielrechtelijke procedures

Krachtens artikel 194 e.v.van het Griekse wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας) kan rechtsbijstand worden verleend aan personen die de proceskosten niet kunnen betalen zonder dat hun levensonderhoud of dat van hun gezin daardoor in het gedrang komt.

Onder voorbehoud van de voorwaarden in de voornoemde artikelen kan er rechtsbijstand worden verleend aan buitenlandse onderdanen en aan personen van wie bewezen is dat zij staatloos zijn.

Krachtens artikel 41 e.v. van Wet nr. 4689/2020 wordt in civielrechtelijke procedures rechtsbijstand verleend aan burgers met een laag inkomen (burgers met een laag inkomen die in aanmerking komen voor rechtsbijstand in burgerlijke en handelszaken, worden geacht burgers te zijn van wie het jaarlijks gezinsinkomen niet meer bedraagt dan twee derde van het minimale individuele jaarinkomen zoals vastgesteld in de toepasselijke wetgeving). Slachtoffers van de in artikel 41, derde alinea, van voornoemde wet bedoelde misdrijven komen eveneens in aanmerking voor rechtsbijstand voor elke strafrechtelijke of civiele vordering.

Rechtsbijstand dekt onder meer de proceskosten en de kosten van notarissen, gerechtsdeurwaarders en advocaten (artikel 199 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering, als gewijzigd bij Wet nr. 4055/2012).

Toepasselijke inkomensgrens voor rechtsbijstand aan gedaagden bij strafrechtelijke procedures

Krachtens artikel 340 van het Griekse wetboek van strafvordering (Κώδικας Ποινικής Δικονομίας) krijgt een gedaagde zonder raadsman een advocaat toegewezen uit de desbetreffende lijst van de plaatselijke orde van advocaten.

Krachtens Wet nr. 4689/2020 wordt in strafrechtelijke procedures rechtsbijstand verleend aan burgers met een laag inkomen.

Toepasselijk inkomensplafond voor rechtsbijstand aan slachtoffers bij strafrechtelijke procedures

Wet nr. 4689/2020 bepaalt dat burgers met een laag inkomen van een lidstaat van de Europese Unie, evenals burgers met een laag inkomen van een derde land of staatlozen, in aanmerking komen voor rechtsbijstand wanneer zij hun gewone woon- of verblijfplaats wettelijk in de Europese Unie hebben.

Andere voorwaarden voor het verlenen van rechtsbijstand aan slachtoffers

Burgers met een laag inkomen van een lidstaat van de Europese Unie, evenals burgers met een laag inkomen van een derde land of staatlozen, komen in aanmerking voor rechtsbijstand wanneer zij hun gewone woon- of verblijfplaats wettelijk in de Europese Unie hebben. Er gelden geen andere voorwaarden.

Andere voorwaarden voor het verlenen van rechtsbijstand aan gedaagden

Deze bestaan niet.

Kosteloze rechtszaken

Deze bestaan niet.

Wanneer wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten van de in het gelijk gestelde partij?

Zodra de rechtbank een uitspraak heeft gedaan, is de in het ongelijk gestelde partij de in het gelijk gestelde partij in de regel de procedurekosten verschuldigd die door laatstgenoemde zijn gemaakt, afhankelijk van de omvang van de overwinning of het verlies van elke partij. De rechtbank moet dit onderdeel van de uitspraak tevens afdwingbaar maken. De kosten worden berekend volgens bovengenoemde regels, met bijzondere inachtneming van de regelgeving inzake vergoedingen voor beoefenaren van juridische beroepen en de mogelijke vaste kosten van procederende partijen in civielrechtelijke procedures. Het berekende bedrag ligt doorgaans lager dan de werkelijke kosten.

Kosten van deskundigen

Deskundigen bepalen zelf welke vergoeding ze in rekening brengen. Dit bedrag wordt desgevraagd opgenomen in de proceskosten waarin de verliezende partij wordt verwezen.

Vergoeding van vertalers en tolken

Vertalers en tolken bepalen zelf welke vergoeding ze in rekening brengen. Dit bedrag wordt desgevraagd opgenomen in de proceskosten waarin de verliezende partij wordt verwezen.

Gerelateerde links

Plenaire vergadering van Griekse orden van advocaten

Orde van advocaten van Athene

Orde van advocaten van Piraeus

Orde van advocaten van Thessaloniki

Griekse vereniging van notarissen

Vereniging van notarissen van het hof van beroep van Thessaloniki

Griekse vereniging van notarissen

Federatie van gerechtsdeurwaarders

Referenties

Landenverslag van Griekenland over het onderzoek naar de transparantie van kosten van civiele procedures  PDF (849 Kb) en

Laatste update: 22/11/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.