Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Grieks) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar
Swipe to change

Kosten

Griekenland

Op deze pagina vindt u informatie over procedurekosten in Griekenland.

Inhoud aangereikt door
Griekenland

Regelgeving inzake vergoedingen voor beoefenaars van juridische beroepen

Advocaten

Het honorarium van advocaten is in het algemeen vastgesteld in de artikelen 91 t/m 180 van wetgevingsbesluit nr. 3026/1954, als gewijzigd bij wet nr. 3919/2011. Dienovereenkomstig mogen advocaten nu samen met hun cliënten schriftelijk een honorarium vastleggen zonder wettelijk vastgesteld minimum- of maximumbedrag.

Indien een schriftelijke overeenkomst ontbreekt, bepaalt een bij wet vastgesteld honorariumsysteem (voor het in rechte verschijnen en op basis van het bedrag dat in het geding is) de procedurekosten, de honoraria van advocaten voor rechtsbijstand enz.

Juristen – Procureurs – Rechtskundig adviseurs

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen deze beroepsbeoefenaars en advocaten.

Gerechtsdeurwaarders

De honoraria van gerechtsdeurwaarders zijn specifiek vastgesteld. Afhankelijk van de complexiteit van de opdracht kunnen deze bij overeenkomst evenwel worden verhoogd. Krachtens artikel 50 van wet nr. 2318/1995 zijn de honoraria van gerechtsdeurwaarders vastgesteld in een gezamenlijk besluit van de minister van Financiën en de minister van Justitie. Momenteel is besluit nr. 2/54638/2008 (B 1716 als gewijzigd bij B 1916) van kracht.

Notarissen

De honoraria van notarissen zijn specifiek vastgesteld in artikel 40 van wet nr. 2830/2000.

Vaste kosten

Vaste kosten bij civielrechtelijke procedures

Vaste kosten voor procederende partijen bij civielrechtelijke procedures

Bij familierechtelijke zaken zijn op het honorarium van advocaten de hierboven beschreven regels van toepassing.

Voor geschillen die in een geldwaarde kunnen worden uitgedrukt (bv. handelsgeschillen), zijn op het honorarium van advocaten de hierboven beschreven regels van toepassing.

Voor het opstellen van particuliere of openbare documenten, wordt het honorarium van advocaten overeengekomen zoals hierboven beschreven.

Fase van de civielrechtelijke procedure waarin de vaste kosten moeten worden betaald

Advocaten spreken met hun cliënten af wanneer het honorarium wordt betaald. Dit gebeurt doorgaans in termijnen naarmate een procedure vordert.

Vaste kosten bij strafrechtelijke procedures

Vaste kosten voor procederende partijen bij strafrechtelijke procedures

Op de honoraria van juridische beroepsbeoefenaren zijn de hierboven beschreven regels van toepassing.

Fase van de strafrechtelijke procedure waarin de vaste kosten moeten worden betaald

Op de honoraria van juridische beroepsbeoefenaren zijn de hierboven beschreven regels van toepassing.

Vaste kosten bij grondwettelijke procedures

Vaste kosten voor procederende partijen bij grondwettelijke procedures

Op de honoraria van juridische beroepsbeoefenaren zijn ook bij administratieve geschillen de hierboven beschreven regels van toepassing.

Fase van de grondwettelijke procedure waarin de vaste kosten moeten worden betaald

Op de honoraria van juridische beroepsbeoefenaren zijn hier dezelfde regels van toepassing als bij civielrechtelijke procedures.

Informatie die wettelijke vertegenwoordigers vooraf moeten verstrekken

Rechten en verplichtingen van de partijen

De gedragscode voor advocaten bevat specifieke verplichtingen met betrekking tot de wijze waarop advocaten de belangen van hun cliënt dienen te behartigen. Elke schending van deze verplichtingen is een disciplinaire overtreding. De hoogte van het honorarium wordt niet expliciet in de gedragscode genoemd.

Kosten – Rechtsgrondslag

Waar kan ik informatie vinden over procedurekosten in Griekenland?

Informatie over de honoraria van advocaten is te vinden in het reglement voor advocaten of kan worden verkregen bij de orden van advocaten.

Informatie over de honoraria van notarissen kan worden verkregen bij de afdeling voor notariële diensten (Τμήμα Συμβολαιογράφων) van het ministerie van Justitie of bij de (publiekrechtelijke) verenigingen van notarissen (Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι).

In welke talen kan ik informatie verkrijgen over procedurekosten in Griekenland?

Deze informatie is alleen beschikbaar in het Grieks.

Waar kan ik informatie vinden over bemiddeling/mediation?

Zie specifieke informatie over bemiddeling/mediation in Griekenland.

Waar kan ik aanvullende informatie vinden over procedurekosten?

Websites met informatie over procedurekosten

Er zijn geen websites met dergelijke informatie beschikbaar.

Waar kan ik informatie vinden over de gemiddelde duur van een procedure?

Hierover is geen informatie beschikbaar voor Griekenland.

Waar kan ik informatie vinden over de gemiddelde totale kosten van een specifieke procedure?

Hierover is geen informatie beschikbaar voor Griekenland.

Belasting over de toegevoegde waarde

Hoe wordt deze informatie verstrekt?

Over de honoraria van advocaten wordt btw geheven. Relevante informatie kan worden verkregen bij de belastingdienst (Τμήμα Φορολογίας) van het ministerie van Financiën en bij de orden van advocaten.

Wat zijn de geldende btw-tarieven?

23%.

Rechtsbijstand

Toepasselijke inkomensgrens voor rechtsbijstand bij civielrechtelijke procedures

Krachtens artikel 194 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering kan rechtsbijstand worden verleend aan personen die aantonen dat zij de proceskosten niet kunnen betalen zonder dat hun levensonderhoud of dat van hun gezin daardoor in het gedrang komt.

Rechtsbijstand kan ook worden verleend aan buitenlandse onderdanen, onder voorbehoud van wederkerigheid, en aan staatlozen.

Krachtens wet nr. 3226/2004 wordt in civielrechtelijke procedures rechtsbijstand verleend aan burgers met een laag inkomen (indien hun jaarlijks gezinsinkomen niet meer bedraagt dan 2/3 van het minimale jaarinkomen zoals vastgesteld in de nationale algemene collectieve arbeidsovereenkomst).

Rechtsbijstand dekt onder meer de procedurekosten en de kosten van notarissen, gerechtsdeurwaarders en advocaten (artikel 199 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Toepasselijke inkomensgrens voor rechtsbijstand aan gedaagden bij strafrechtelijke procedures

Krachtens artikel 340 van het wetboek van strafvordering krijgt een gedaagde zonder raadsman een advocaat toegewezen uit de desbetreffende lijst van de plaatselijke orde van advocaten.

Krachtens wet nr. 3226/2004 wordt in strafrechtelijke procedures rechtsbijstand verleend aan burgers met een laag inkomen, zoals hierboven beschreven.

Toepasselijke inkomensgrens voor rechtsbijstand aan slachtoffers bij strafrechtelijke procedures

Richtlijn 2004/80/EG van de Raad van 29 april 2004 betreffende de schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven is in Grieks recht omgezet bij wet nr. 3811/2009.

Andere voorwaarden voor het verlenen van rechtsbijstand aan slachtoffers

De vergoeding voor advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders die rechtsbijstanddiensten verlenen, wordt bij ministerieel besluit vastgesteld (artikel 14 van wet nr. 3226/2004).

Rechtsbijstand in strafrechtelijke procedures omvat onder meer de toewijzing van een advocaat.

Rechtsbijstand in civielrechtelijke procedures omvat onder meer een volledige of gedeeltelijke vrijstelling van de betaling van proceskosten.

Andere voorwaarden voor het verlenen van rechtsbijstand aan gedaagden

Geen

Kosteloze rechtszaken

Geen

Wanneer wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten van de in het gelijk gestelde partij?

Zodra de rechtbank een uitspraak heeft gedaan, is de in het ongelijk gestelde partij de in het gelijk gestelde partij in de regel de procedurekosten verschuldigd die door laatstgenoemde zijn gemaakt, afhankelijk van de omvang van de overwinning of het verlies van elke partij. De rechtbank moet dit onderdeel van de uitspraak tevens afdwingbaar maken. De kosten worden berekend volgens bovengenoemde regels, met bijzondere inachtneming van de regelgeving inzake vergoedingen voor beoefenaren van juridische beroepen en de mogelijke vaste kosten van procederende partijen in civielrechtelijke procedures. Het berekende bedrag ligt doorgaans lager dan de werkelijke kosten.

Vergoeding van deskundigen

Deskundigen bepalen zelf welke vergoeding ze in rekening brengen. Dit bedrag wordt desgevraagd opgenomen in de proceskosten waarin de verliezende partij wordt verwezen.

Vergoeding van vertalers en tolken

Vertalers en tolken bepalen zelf welke vergoeding ze in rekening brengen. Dit bedrag wordt desgevraagd opgenomen in de proceskosten waarin de verliezende partij wordt verwezen.

Gerelateerde links

Orde van advocaten van Athene

Orde van advocaten van Piraeus

Vereniging van notarissen van Thessaloniki

Griekse vereniging van notarissen

Orde van advocaten van Thessaloniki

Gerelateerde documenten

Landenverslag van Griekenland over het onderzoek naar de transparantie van kosten. PDF (849 Kb) en

Laatste update: 25/06/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.