Kosten

Hongarije

Op deze pagina vindt u informatie over de juridische kosten in Hongarije.

Inhoud aangereikt door
Hongarije

Familierecht – echtscheiding

Familierecht – gezagsrecht over de kinderen

Familierecht – alimentatie

Handelsrecht – contracten

Handelsrecht – aansprakelijkheid

Regelgeving inzake vergoedingen voor beoefenaars van juridische beroepen

1. Gerechtsdeurwaarders

De vergoeding voor de gerechtsdeurwaarder hangt af van het doel van de executoriale titel (afhankelijk van of het gaat om het innen van een schuld of het uitvoeren van een bepaalde handeling). Als het het innen van een schuld betreft, is de vergoeding voor de gerechtsdeurwaarder evenredig aan de te innen schuld, dus hoe hoger de vordering, des te hoger de vergoeding. Gaat het om het uitvoeren van een bepaalde handeling, dan hangt de vergoeding af van hoe lang dit duurt.

2. Advocaten

Het Hongaarse woord voor rechtsbeoefenaar (ügyvéd) omvat zowel juridisch adviseurs als advocaten en rechtsgeleerden. In het algemeen wordt het honorarium van een advocaat overeengekomen tussen de cliënt en de advocaat. Als er tussen hen niets wordt overeengekomen over het voeren van de zaak of als de cliënt hierom verzoekt, wordt het honorarium voor de vertegenwoordiging overeenkomstig de wetgeving vastgesteld door de rechtbank. Wordt de zaak gewonnen, dan kan het met de cliënt overeengekomen honorarium van de advocaat niet per definitie helemaal worden opgeëist bij de partij die in het ongelijk is gesteld. De rechtbank kan de vergoeding voor de wettelijk vertegenwoordiger verlagen, als naar haar oordeel een buitensporig bedrag hiervoor wordt verlangd. In dit geval stelt de rechtbank het honorarium van de advocaat vast op basis van hetgeen hierover in de wet is bepaald. Bij vaststelling door de rechtbank wordt het honorarium aangepast aan het bedrag van het geschil. De partijen kunnen de rechtbank vragen het bij wet vastgestelde honorarium toe te passen als ze niet willen dat hun regeling openbaar wordt.

Gerechtskosten

Gerechtskosten (proceskosten) in civiele procedures

Gerechtskosten voor rechtzoekenden in civiele procedures

Tenzij wettelijk anders bepaald zijn de kosten (illeték) van civiele procedures gebaseerd op het bedrag van het geschil op het moment van inleiding van de procedure en, in beroepsprocedures, op het bedrag van het geschil of van het deel van het geschil dat wordt betwist.

In procedures voor districtsrechtbanken (járásbíróság) geldt als grondslag voor de berekening van de kosten, als het bedrag van het geschil niet kan worden vastgesteld, een bedrag van 350 000 HUF voor procedures op tegenspraak en 200 000 HUF voor niet-contentieuze procedures. In procedures in eerste aanleg voor regionale rechtbanken (törvényszék) beloopt het grondslagbedrag 600 000 HUF voor procedures op tegenspraak en 350 000 HUF voor niet-contentieuze procedures. In beroepsprocedures beloopt het grondslagbedrag 300 000 HUF voor procedures op tegenspraak en 170 000 HUF voor niet-contentieuze procedures. In beroepsprocedures voor het hof van beroep (ítélőtábla) is het grondslagbedrag vastgesteld op 600 000 HUF voor procedures op tegenspraak en 300 000 HUF voor niet-contentieuze procedures. Voor het hooggerechtshof (Kúria) beloopt het grondslagbedrag 500 000 HUF voor beroepsprocedures en 700 000 HUF voor heroverwegingsprocedures.

In eerste aanleg bedragen de kosten van procedures op tegenspraak 6 % van het hierboven genoemde grondslagbedrag van de kosten (met een minimum van 15 000 HUF en een maximum van 1 500 000 HUF). In niet-contentieuze procedures in eerste aanleg bedragen de kosten 3 % van het grondslagbedrag van de kosten (met een minimum van 5 000 HUF en een maximum van 250 000 HUF). Er bestaan echter verschillen tussen bepaalde in de wet genoemde niet-contentieuze procedures; zo bedragen de kosten van bezwaar tegen een rechterlijk bevel 3 % (met een minimum van 5 000 HUF en een maximum van 750 000 HUF).

Los van het bovenstaande zijn in de wet ook de volgende specifieke kosten opgenomen:

 • echtscheidingsprocedures (házassági bontóper): 30 000 HUF;
 • procedures voor arbeidsrechtbanken (munkaügyi per) (als het bedrag van het geschil niet kan worden vastgesteld): 10 000 HUF;
 • procedures voor rechterlijke toetsing van overheidsbesluiten (közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás), met uitzondering van procedures betreffende mededingingsrecht en fiscaliteit, overheidsopdrachten en elektronische communicatie: 30 000 HUF;
 • niet-contentieuze administratieve procedures (közigazgatási nemperes eljárás): 10 000 HUF;
 • neerleggen van een algemene bevoegdheid (általános meghatalmazás): 18 000 HUF;
 • insolventieprocedures (fizetésképtelenségi eljárás): vereffening (felszámolás): 80 000 HUF; faillissementsprocedures (csődeljárás): 50 000 HUF;
 • entiteiten zonder rechtspersoonlijkheid: vereffening (felszámolás): 30 000 HUF; faillissementsprocedures (csődeljárás): 30 000 HUF;
 • vordering tot nietigverklaring van een arbitraal vonnis (választottbírósági ítélet) of een transactie (választottbírósági egyezség): de kosten worden vastgesteld op basis van de waarde van de procedure zoals vermeld in het vonnis, of op basis van een theoretische waarde;
 • beroepen: 8 % (met een minimum van 15 000 HUF en een maximum van 2 500 000 HUF);
 • verzoek tot herziening van een proces (perújítás): de kosten zijn opnieuw verschuldigd;
 • heroverwegingsverzoek (felülvizsgálati kérelem): 10 % voor uitspraken (met een minimum van 50 000 HUF en een maximum van 3 500 000 HUF); voor bevelen de helft van de kosten die van toepassing zijn op uitspraken (met een minimum van 20 000 HUF en een maximum van 1 250 000 HUF).

Voor het indienen van een betalingsbevelverzoek (fizetési meghagyás) bij de Hongaarse kamer van notarissen (Magyar Országos Közjegyzői Kamara) moeten de gerechtskosten ter dekking van de operationele kosten van de kamer worden voldaan, evenals het notarishonorarium en de notariskosten (hierna de “procedurekosten” genoemd). De procedurekosten zijn gebaseerd op de waarde van de geldvordering op het moment van inleiding van de procedure, die wordt berekend zonder bijkomende kosten (hierna de “kostengrondslag” genoemd); vervallen, middels gedwongen tenuitvoerlegging in het kader van een geldvordering geïnde rente mag niet worden opgenomen in de kostengrondslag, ook niet als de eiser tegelijk met de eerste rentevordering een nieuwe vordering indient over de opgeëiste rente. Afzonderlijk geïnde rente en andere bijkomende kosten worden opgenomen in de kostengrondslag.

Hoogte van de procedurekosten naargelang van de kostengrondslag: a) 3 %, met een minimum van 5 000 HUF en een maximum van 300 000 HUF, voor de hoofdprocedure, tenzij anders vermeld hieronder; b) 1 %, met een minimum van 5 000 HUF en een maximum van 15 000 HUF, voor een procedure voor uitstel van betaling of betaling in termijnen; c) 1 %, met een minimum van 5 000 HUF en een maximum van 15 000 HUF, voor een procedure voor uitstel van betaling of betaling in termijnen betreffende een opgelegde boete.

Fase van de civiele procedure waarin de gerechtskosten moeten worden voldaan:

De juridische kosten in civiele zaken zijn opeisbaar zodra de vordering is ingesteld. De procedurekosten moet dus worden voldaan op het moment van instelling van de vordering. Als de betreffende partij de juridische kosten niet betaalt of minder betaalt dan bij wet is bepaald, moet de rechtbank haar vragen de resterende rechten bij indiening van het verzoek te voldoen. De rechtbank moet de partij ook informeren dat het verzoek niet zal worden behandeld als de juridische kosten niet volledig worden voldaan.

Het honorarium van de advocaat wordt overeengekomen tussen de cliënt en de advocaat. Een deel van de vergoeding voor de deurwaarder moet vooruit worden betaald, zodra de tenuitvoerleggingsprocedure is aangevangen.

Gerechtskosten (proceskosten) in strafprocedures

Gerechtskosten voor rechtzoekenden in strafprocedures

In het geval van procedures die uitsluitend berusten op particuliere vervolging (magánvádas eljárás):

 • kosten in verband met het indienen van een klacht: 10 000 HUF;
 • kosten in verband met het instellen van beroep: 10 000 HUF;
 • kosten in verband met een heroverwegingsverzoek of een verzoek tot herziening van een proces: 15 000 HUF.

Als er een civiele vordering wordt ingesteld in een strafprocedure, zijn de enige verschuldigde kosten de kosten voor het indienen van die vordering en het hoger beroep. Deze kosten komen bovenop die van de strafprocedure overeenkomstig de regels voor de kosten die van toepassing zijn op civiele procedures.

Fase van de strafprocedure waarin de gerechtskosten moeten worden voldaan:

De gerechtskosten moeten bij aanvang van de procedure worden betaald bij de ondertekening van het stuk dat die procedure inleidt.

Gerechtskosten in grondwettelijke procedures

Overeenkomstig artikel 54, lid 1, van wet nr. CLI van 2011 betreffende het grondwettelijk hof (az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény) zijn de procedures voor dit hof (Alkotmánybíróság) op zich kosteloos, maar komen alle kosten die in het kader van dergelijke procedures toch worden gemaakt, voor rekening van de verzoeker.

Een verzoeker die evenwel te kwader trouw handelt met het indienen van een verzoek, moet eventueel de kosten betalen en/of kan een procedurele boete opgelegd krijgen tussen 20 000 HUF en 500 000 HUF.

Informatie die wettelijke vertegenwoordigers vooraf moeten verstrekken

Rechten en verplichtingen van de partijen

Uit hoofde van hun beroep staan advocaten, met de middelen en op de wijze zoals bepaald in de wet, hun cliënten bij bij de verdediging van hun rechten en de vervulling van hun verplichtingen. Ook juridisch adviseurs (jogtanácsos) hebben in dit verband hun inbreng: zij helpen de organisaties die zij van advies dienen hun rechten te doen gelden.

Deze verplichting omvat het verstrekken van de nodige informatie over rechten en verplichtingen, de kans van slagen en de kosten die naar verwachting verbonden zullen zijn aan een eventuele procedure.

Informatie over juridische kosten

Waar kan ik informatie vinden over de juridische kosten in Hongarije?

Informatie over de juridische kosten is te vinden op de website van het Europees justitieel netwerk:

Op de website van de orde van advocaten van Boedapest (Budapesti Ügyvédi Kamara) is ook informatie te vinden over de honoraria van advocaten.

In welke talen kan ik informatie verkrijgen over de juridische kosten in Hongarije?

Informatie over de juridische kosten is te vinden op de website van het Europees justitieel netwerk. Hier vindt u de betreffende informatie in alle officiële talen van de Europese Unie.

De informatie over de kosten op de website van de orde van advocaten van Boedapest is enkel in het Hongaars.

Waar kan ik informatie vinden over bemiddeling/mediation?

Informatie hierover is te vinden op de volgende websites:

Waar kan ik aanvullende informatie vinden over kosten?

Websites met informatie over kosten

Aanvullende informatie over kosten is te vinden op de website van de orde van advocaten van Boedapest.

Waar kan ik informatie vinden over de gemiddelde duur van de verschillende procedures?

Informatie over de duur van de procedures is te vinden op de website van de Hongaarse rechtbanken.

Overige links:

De informatie over de statistische tabellen is enkel beschikbaar in het Hongaars.

Belasting over de toegevoegde waarde

Zijn de vermelde bedragen inclusief btw?

Nee, de hierboven voor advocaten vermelde bedragen zijn nettobedragen, waar de btw nog bovenop komt.

Welke percentages zijn van toepassing?

Tot 1 juli 2009 was het algemene btw-percentage in Hongarije 20 % van de belastinggrondslag; daarna is het eerst verhoogd tot 25 % en vervolgens tot 27 %.

Rechtsbijstand

Van toepassing zijnde inkomensdrempel bij civiele procedures

Er zijn twee minimumdrempels.

 1. Om de uitoefening van zijn of haar rechten te faciliteren wordt elke natuurlijke persoon die partij is bij de procedure (met inbegrip van eventuele interveniënten) en niet over voldoende financiële middelen beschikt om de proceskosten te dekken, op verzoek deels of geheel vrijgesteld van de betaling daarvan. De rechtsbijstand omvat de volgende prestaties: vrijstelling van de betaling van proceskosten; vrijstelling van de betaling van een voorschot en, tenzij wettelijk anders bepaald, overname van de kosten die tijdens de procedure worden gemaakt [uitkeringen aan getuigen en vergoedingen voor deskundigen, honorarium van de voogd ad litem (ügygondnok) en de tolk, honorarium van de advocaat die in het kader van de rechtsbijstand optreedt (pártfogó ügyvéd), kosten van een zitting op een andere locatie en van een plaatsopneming enz.]; vrijstelling van de verplichting om een garantie te verschaffen voor de juridische kosten; een verzoek om toestemming om zich te laten vertegenwoordigen door een advocaat die in het kader van de rechtsbijstand optreedt, mits wettelijk toegestaan. Indien de inkomsten van de partij (loon, pensioen of andere reguliere financiële middelen in contanten) het minimumbedrag van het ouderdomspensioen (28 500 HUF) dat is verworven als werknemer niet te boven gaan, en betrokkene buiten de goederen die in het dagelijks leven onmisbaar zijn en buiten de gangbare inboedel geen vermogen heeft, komt hij of zij in aanmerking voor rechtsbijstand. Zonder inkomenstoets of controle van de financiële situatie van betrokkene moet eveneens rechtsbijstand worden verleend aan een partij die recht heeft op de uitkeringen die worden verstrekt aan personen in de arbeidsleeftijd, of die samenwoont met een naaste verwant in de zin van de wet betreffende de socialezekerheidsinstellingen en sociale uitkeringen (szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény) die een dergelijke uitkering ontvangt. Bij wijze van uitzondering kan tevens rechtsbijstand worden verleend, indien weliswaar niet aan bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan, maar de rechtbank van oordeel is dat betrokkene zich in een uiterst precaire situatie bevindt waar het gaat om de basale middelen van bestaan [artikel 6, lid 1, van besluit nr. 6/1986 van 26 juni 1986 van de minister van Binnenlandse Zaken betreffende de toepassing van rechtsbijstand in gerechtelijke procedures (a bírósági eljárásban a költségmentesség alkalmazásáról szóló 6/1986 (VI. 26) IM rendelet)].
 2. In het kader van de door de staat verleende buitengerechtelijke juridische hulp geeft de persoon die uit hoofde van de rechtsbijstand optreedt (jogi segítő) juridisch advies aan de partij, stelt deze persoon geschriften of andere stukken op en heeft hij of zij op basis van een hiertoe verleende machtiging toegang tot de stukken van de zaak. De toepasselijke honoraria en kosten zoals in de wet bepaald worden door de staat namens de partij betaald of voorgeschoten aan de in de vorige zin bedoelde persoon. Voor de juridische hulp tijdens de gerechtelijke procedure doet de staat een beroep op een in het kader van de rechtsbijstand optredende advocaat om als vertegenwoordiger te fungeren voor de eiser, de verweerder en de interveniënt (persoon tot wiens tussenkomst wordt opgeroepen door de rechter) in zaken op tegenspraak, alsmede de eiser en de in kennis gestelde partij in niet-contentieuze zaken. De staat betaalt namens de partij de kosten van deze hulp – of schiet deze voor – in de in de wet genoemde civiele procedures op tegenspraak en civiele niet-contentieuze procedures (hierna gezamenlijk de “procedures” genoemd). De kosten van de juridische dienstverlening worden namens de partij voorgeschoten door de staat indien zijn of haar beschikbare netto maandinkomen niet hoger is dan 43 % van het gemiddelde bruto maandsalaris in de nationale economie, zoals bekendgemaakt door het Hongaarse centraal bureau voor de statistiek (Központi Statisztikai Hivatal) in het tweede jaar voorafgaand aan het referentiejaar (ongeveer 231 000 HUF in 2013), ofwel 99 330 HUF, en de partij geen vermogen heeft [artikelen 11 en 6 van wet nr. LXXX van 2003 inzake de rechtsbijstand (a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény)].

De juridische hulp kan vooruit worden betaald.

Op aangeklaagden van toepassing zijnde inkomensdrempel bij strafprocedures

In strafprocedures heeft een verdachte of beschuldigde recht op kosteloze wettelijke vertegenwoordiging op basis van de in civiele procedures toegepaste inkomensdrempel.

Op slachtoffers van toepassing zijnde inkomensdrempel bij strafprocedures

Als in het kader van een afzonderlijke procedure de verzoeker om bijstand is erkend als slachtoffer van criminaliteit en hij of zij recht heeft op slachtofferhulp, worden de kosten van de juridische dienstverlening namens de partij betaald door de staat, mits het beschikbare netto maandinkomen van betrokkene niet hoger is dan 86 % van het van het gemiddelde bruto maandsalaris in de nationale economie, zoals bekendgemaakt door het Hongaarse centraal bureau voor de statistiek in het tweede jaar voorafgaand aan het referentiejaar (ongeveer 231 000 HUF in 2013), ofwel 198 660 HUF (artikel 9/A van wet nr. LXXX van 2003 inzake de rechtsbijstand).

De juridische hulp aan slachtoffers omvat de vertegenwoordiging in rechte.

Andere voorwaarden voor het verlenen van rechtsbijstand aan slachtoffers

Naast de inkomensdrempels, moet het slachtoffer aan twee andere voorwaarden voldoen:

 • hij of zij moet aangifte doen of een klacht indienen;
 • hij of zij moet een verklaring hebben ontvangen van de instelling die verantwoordelijk is voor de slachtofferhulp. De verklaring moet het bewijs leveren dat aan bepaalde voorwaarden is voldaan (met name dat hij of zij zich binnen de bij wet vastgestelde periode tot de desbetreffende instelling heeft gewend).

Andere voorwaarden voor het verlenen van rechtsbijstand aan verweerders

Er is geen enkele andere voorwaarde verbonden aan het verlenen van rechtsbijstand aan verweerders.

Kosteloze procedures

In de volgende civiele aangelegenheden worden geen of lagere kosten in rekening gebracht:

 • de kosten bedragen 10 % van de gerechtelijke-procedurekosten indien de rechtbank ambtshalve het stuk dat de procedure inleidt verwerpt zonder een dagvaarding te laten uitgaan;
 • beroepen tegen een beslissing inzake rechtsbijstand of uitstel van betaling van proceskosten (illetékfeljegyzési jog), d.w.z. wanneer de staat de kosten namens de partij voorschiet;
 • reconventionele vorderingen betreffende het huwelijk, in echtscheidingsprocedures;
 • procedures betreffende de verklaring en vaststelling van overlijden, wanneer de verdwijning of het overlijden het gevolg is van een oorlog of natuurramp;
 • procedures betreffende de inschrijving van stichtingen, overheidsstichtingen, maatschappelijke organisaties, overheidsinstellingen, Europese groeperingen voor territoriale samenwerking en organisaties die zich bezighouden met regelingen voor kapitaalparticipatie door werknemers, alsmede procedures voor de goedkeuring van deelname aan een Europese groepering voor territoriale samenwerking;
 • verzoeken om schrapping van een ontbonden vennootschap, met inbegrip van schrappingsverzoeken in het kader van een vereenvoudigde vereffeningsprocedure (egyszerűsített végelszámolás), die vergezeld gaan van de kennisgeving aan de bewindvoerder;
 • verzoeken om rectificatie of aanvulling van een besluit;
 • procedures in verband met de kieslijst;
 • procedures voor de kennisgeving van wijzigingen na inschrijving in het register van juridisch adviseurs;
 • beroepen tegen een beslissing tot verwijzing naar een andere rechtbank;
 • rechterlijke toetsing van een overheidsbesluit betreffende schadeloosstelling;
 • procedures voor de regeling van schulden van lokale overheden;
 • procedures ingeleid door een onafhankelijke deurwaarder in het kader van een door de deurwaarder geleide procedure van gedwongen tenuitvoerlegging en de procedure betreffende de verklaring van uitvoerbaarheid in Hongarije overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1215/2012, Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad en Verordening (EG) nr. 4/2009 van de Raad;
 • de procedure die wordt geopend na een gehonoreerde grondwettelijke klacht;
 • vorderingen betreffende de bescherming van persoonsgegevens of de openbaarmaking van gegevens van algemeen belang;
 • rechterlijke toetsing van overheidsbesluiten tot verlening van rechtsbijstand;
 • de in een specifieke wet opgenomen niet-contentieuze procedures voor de rechterlijke toetsing van een tijdelijk rechterlijk bevel en voor het afgeven van een rechterlijk bevel in geval van geweld tussen naasten;
 • rechterlijke toetsing van overheidsbesluiten betreffende slachtofferhulp.

In de volgende strafrechtelijke aangelegenheden worden er geen kosten in rekening gebracht:

 • beroepen, verzoeken tot herziening van een proces en heroverwegingsverzoeken, door de beschuldigde en de advocaat die de verdediging voert ingediend in het kader van een procedure die uitsluitend berust op particuliere vervolging;
 • uitsluitend op particuliere vervolging berustende procedures, indien de procedures worden afgesloten door de rechtbank vóór aanvang van het persoonlijke verhoor of als de procedures worden afgesloten uit hoofde van clementie;
 • verzoeken om clementie en verzoeken om vrijstelling van juridische kosten die worden ingediend door de veroordeelde of de advocaat die de verdediging voert;
 • procedures voor het verlenen van persoonlijke rechtsbijstand;
 • afgifte van het eerste afschrift van stukken aan de beschuldigde, de advocaat die de verdediging voert, en de wettelijk vertegenwoordiger van in staat van beschuldiging gestelde minderjarigen.

Naast de vrijstelling op grond van het voorwerp van de procedure (tárgyi illetékmentesség) kan ook vrijstelling op persoonlijke titel worden verleend (személyes illetékmentesség).

Vrijstelling op persoonlijke titel wordt met name verleend aan verenigingen, overheidsinstellingen, religieuze organisaties, verenigingen van religieuze organisaties, religieuze instellingen, stichtingen, overheidsstichtingen, instellingen zonder winstoogmerk, erkend als instellingen van openbaar belang of hoger openbaar belang, de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, de Europese Gemeenschappen en hun instellingen, organen, agentschappen en fondsen.

Wanneer wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten van de in het gelijk gestelde partij?

In de definitieve beslissing veroordeelt de rechtbank de in het ongelijk gestelde partij tot betaling van de kosten van de in het gelijk gestelde partij binnen een periode van dertig dagen. De in het ongelijk gestelde partij betaalt deze kosten rechtstreeks aan de in het gelijk gestelde partij. Blijft de in het ongelijk gestelde partij in gebreke, dan kan tegen haar een procedure van gedwongen tenuitvoerlegging worden ingeleid.

Vergoedingen voor deskundigen

De vergoedingen voor deskundigen komen in de regel voor rekening van de in het ongelijk gestelde partij. In de bijzondere gevallen echter waarin de procedurekosten voor rekening van de staat komen, betaalt de staat eveneens deze vergoedingen. Wanneer de staat de kosten voorschiet, zijn de vergoedingen voor deskundigen daarbij inbegrepen. De deskundigen kunnen de noodzakelijke en met bewijsstukken gestaafde uitgaven die zij in verband met hun werkzaamheden hebben gedaan, in rekening brengen. Forensisch deskundigen, medewerkers van gerechtelijke laboratoria en speciale adviseurs ontvangen een vast bedrag om kosten te dekken die niet gestaafd kunnen worden met een factuur, maar wel noodzakelijkerwijs worden gemaakt (post, telefoon, kantoorbenodigdheden enz.). Het vaste bedrag beloopt 35 % van de vergoeding voor de deskundige, met een maximum van 100 000 HUF.

De deskundige kan om een voorschot van ten hoogste 50 % van de voorzienbare kosten vragen, met een maximum van 150 000 HUF.

Vergoedingen voor vertalers en tolken

De vergoedingen voor vertalers en tolken komen in de regel voor rekening van de in het ongelijk gestelde partij. In de bijzondere gevallen echter waarin de procedurekosten voor rekening van de staat komen, betaalt de staat eveneens deze vergoedingen. Wanneer de staat de kosten voorschiet, zijn deze vergoedingen daarbij inbegrepen.

Links

Website van de orde van advocaten van Boedapest

Bestanden

Hongaars verslag over de studie naar de transparantie van de kosten  PDF (533 Kb) en

Laatste update: 31/10/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.