Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Hongaars) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Kosten

Hongarije

Op deze pagina vindt u informatie over de juridische kosten in Hongarije.

Inhoud aangereikt door
Hongarije

Regelgeving inzake vergoedingen voor beoefenaars van juridische beroepen

 • Gerechtsdeurwaarders

Het honorarium van de gerechtsdeurwaarder hangt af van het doel van het uitgevaardigde exploot van executoriaal beslag (végrehajtható okirat) (of het gaat om het innen van een schuld of het afdwingen van een specifieke handeling). Als het exploot de inning van een schuld betreft (pénzkövetelés behajtása), is het honorarium van de gerechtsdeurwaarder evenredig aan de te innen schuld, dus als het exploot een hogere vordering betreft, krijgt de gerechtsdeurwaarder een hogere vergoeding. Als de taak inhoudt dat er een speciale handeling moet worden afgedwongen (meghatározott cselekmény végrehajtása), dan hangt de beloning af van hoe lang dit duurt.

 • Juridische raadgevers (ügyvéd)

Het Hongaarse woord ‘ügyvéd’ omvat zowel juridische raadgevers als advocaten en rechtsgeleerden.. In het algemeen wordt het honorarium van een advocaat overeengekomen tussen de partij en de advocaat. Als er geen bedrag wordt overeengekomen, wordt het honorarium vastgesteld door de rechtbank op basis van de wet (vijf procent van het gevorderde bedrag met een minimum van 10 000 forint). De partijen kunnen de rechter vragen de bij wet vastgestelde vergoeding toe te passen als ze niet willen dat de regeling openbaar wordt.

Vaste kosten

Vaste kosten bij civiele procedures

Vaste kosten voor procederende partijen bij civiele procedures

Voor rechtszaken in eerste aanleg bedraagt de vergoeding (illeték) voor een gerechtelijke procedure zes procent van de waarde van de vordering (met een minimum van 10 000 forint en een maximum van 900 000 forint). Als de waarde van de vordering niet kan worden berekend, bepaalt de wet dat 6% van een fictief bedrag moet worden betaald.

De gerechtskosten/griffierechten worden steeds bij wet bepaald, alsook in de volgende gevallen:

 • scheidingprocedures (házassági bontóper): 12 000 forint
 • arbeidsrechtelijke procedures (munkaügyi per): 7 000 forint
 • administratieve procedures, behalve voor mededingings- en belastingszaken (közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás): 20.000 forint
 • administratieve buitengerechtelijke procedures (közigazgatási nemperes eljárás): 7 500 forint
 • kosten van openbare aanbesteding (általános meghatalmazás): 18 000 forint
 • insolventieprocedures: liquidatie 50 000 forint; faillissement 30 000 forint
 • in gevallen waarin er sprake is van bedrijfsverenigingen zonder de status van rechtspersonen (jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet): liquidatie 25 000 forint; faillissement 20 000 forint
 • arbitrage: een procent (met een minimum van 5 000 forint en een maximum van 250 000 forint). Als de waarde van de vordering niet berekend kan worden, bedraagt de vergoeding 10 000 forint
 • betalingsbevel (fizetési meghagyásos eljárás): drie procent (met een minimum van 5 000 forint en een maximum van 300 000 forint)
 • hoger beroep: zes procent (met een minimum van 10 000 forint en een maximum van 900 000 forint)
 • heropenen van een procedure (perújítás): de vergoedingen moeten opnieuw worden betaald.
 • Verzoek om herziening (felülvizsgálati kérelem): zes procent in het geval van besluiten (met een minimum van 10 000 forint en een maximum van 2 500 000 forint); in geval van vonnissen (végzés), de helft van de kosten die verschuldigd zijn voor besluiten (met een minimum van 7 000 forint en een maximum van 1 250 000 forint).

Stadium van de civiele procedure waarin de vaste kosten moeten worden voldaan

De verplichting om griffierechten in civiele procedures te betalen, doet zich voor als het verzoekschrift wordt ingediend. Om die reden moeten de griffierechten tegelijk met het verzoekschrift worden voldaan. Als de partij de griffierechten niet betaalt of minder betaalt dan bij wet is bepaald, moet de rechtbank hem/haar vragen de resterende griffierechten bij indiening van het verzoek te voldoen. De rechtbank moet de partij ook informeren dat het verzoekschrift niet zal worden behandeld als de griffierechten niet volledig worden voldaan.

Het honorarium van de advocaat wordt overeengekomen tussen de partij en de advocaat. De vergoeding voor de deurwaarder moet aan het begin van de procedure worden voldaan.

Vaste kosten bij strafzaken

Vaste kosten voor procederende partijen in strafzaken

Als het om procedures gaat die alleen op grond van particuliere vorderingen worden ingesteld (magánvádas eljárás):

 • de vergoeding voor een aanklagingsprocedure (feljelentés) is 5 000 forint
 • de vergoeding voor het indienen van een hoger beroep is 6 000 forint
 • de vergoeding voor het indienen van een verzoek tot herziening of heropening van een zaak is 7 000 forint.

Als er een civiele vordering (polgári jogi igény) uit een strafzaak voortvloeit, zijn de enige verschuldigde kosten de kosten voor het indienen van het verzoekschrift en het hoger beroep.

Stadium van de strafprocedure waarin de vaste kosten moeten worden voldaan

Vaste kosten in strafzaken moeten tegelijk met de indieningsrechten worden voldaan.

Vaste kosten bij constitutionele procedures

Krachtens artikel 28 van Wet XXXII van 1989 (az 1989. évi XXXII. törvény 28. cikke)zijn procedures voor het Constitutioneel Hof (Alkotmánybíróság) kosteloos.

Een verzoeker die niet te goeder trouw handelt bij het indienen van een herzieningsverzoek, kan echter worden gedwongen de kosten te betalen.

Informatie die wettelijke vertegenwoordigers vooraf moeten verstrekken

Rechten en verplichtingen van de partijen

Bij de uitoefening van hun beroep staan advocaten, met de middelen en op de manieren die door de wet worden bepaald, hun cliënten bij in de verdediging van hun rechten en het nakomen van hun verplichtingen. Juridisch adviseurs (jogtanácsos) helpen ook de rechten te doen gelden van de organisaties die zij vertegenwoordigen.

Deze verplichting behelst ook de plicht de nodige informatie te verschaffen over rechten en verplichtingen, kansen op succes en de te voorziene procedurekosten.

Kosten rechtsgrondslag

Waar kan ik informatie vinden over de rechtsgrondslag van kosten in Hongarije?

Informatie over de rechtsgrondslag van kosten is beschikbaar op de homepage van het Europees justitieel netwerk (Európai Igazságügyi Hálózat):

De homepage van de Balie van Boedapest (Budapesti Ügyvédi Kamara) bevat ook informatie over de honoraria van advocaten.

In welke talen kan ik informatie vinden over de rechtsgrondslag van kosten in Hongarije?

Informatie over de rechtsgrondslag van kosten is beschikbaar op de homepage van het Europees justitieel netwerk. Hier vindt u de betreffende informatie in alle officiële talen van de Europese Unie.

De homepage van de balie van Boedapest bevat ook informatie over kosten in Hongarije.

Waar kan ik informatie vinden over bemiddeling-mediation/verzoening?

Informatie over mediation is te vinden op de volgende websites:

Waar kan ik aanvullende informatie vinden over procedurekosten?

Websites met informatie over procedurekosten

Aanvullende informatie over procedurekosten is te vinden op de website van de Balie van Boedapest.

Waar kan ik informatie vinden over de gemiddelde duur van de verschillende procedures?

Informatie over de duur van de procedures is te vinden of de website van de Rechtbanken van de Republiek Hongarije (Magyar Köztársaság Bíróságai).

Andere relevante links zijn:

De statistische gegevens zijn alleen in het Hongaars beschikbaar.

Belasting over de toegevoegde waarde (hozzáadottérték-adó)

Hoe wordt deze informatie weergegeven?

De hierboven vermelde kosten voor advocaten zijn netto bedragen, dus de btw (HÉA) moet nog worden toegevoegd.

Welke percentages zijn van toepassing?

In Hongarije was de BTW tot 1 juli 2009 20 procent. Daarna is de BTW verhoogd naar 25 procent.

Rechtsbijstand (költségmentesség)

Van toepassing zijnde inkomensdrempel bij civiele procedures

Er zijn twee minimumdrempels:

 1. het netto bedrag van het minimale ouderdomspensioen (nu 28 500 forint), waaronder alle juridische bijstand gratis is;
 2. 43 procent van het gemiddelde nationaal inkomen (dat nu 72 000 forint bedraagt), waarboven geen bijstand wordt verleend.

Juridische bijstand kan worden voorgeschoten.

Van toepassing zijnde inkomensdrempel bij strafprocedures voor gedaagden

In strafzaken kan de verdachte of de beklaagde kosteloze juridische vertegenwoordiging krijgen als:

 • zijn of haar persoonlijke situatie dat rechtvaardigt – de inkomensgrens daarvoor bedraagt in het geval van een alleenstaande het netto minimale ouderdomspensioen (nu 28 500 forint); als de persoon deel uitmaakt van een huishouden, dan is de inkomensdrempel het netto minimale ouderdomspensioen per persoon.
 • juridische vertegenwoordiging verplicht is en de verdachte geen eigen strafpleiter heeft aangewezen. Wanneer de betrokkene dan in die procedure wordt veroordeeld, moet hij of zij de staat terugbetalen voor de verleende dienst.

Van toepassing zijnde inkomensdrempel bij strafprocedures voor slachtoffers

De inkomensdrempel is 86 procent van het gemiddelde nationaal inkomen (ongeveer 130 000 forint). Rechtsbijstand voor slachtoffers omvat ook juridische vertegenwoordiging.

Andere voorwaarden in verband met het toekennen van rechtsbijstand voor slachtoffers

Naast de inkomensdrempels, moet het slachtoffer aan twee andere voorwaarden voldoen:

 • hij of zij moet een aanklagingsprocedure in gang zetten/klacht indienen;
 • hij of zij moet een verklaring hebben ontvangen van de autoriteit die verantwoordelijk is voor de bijstand van slachtoffers. De verklaring moet het bewijs leveren dat aan bepaalde voorwaarden is voldaan (dat hij/zij zich binnen de bij wet vastgestelde periode tot de desbetreffende autoriteit heeft gewend).

Andere voorwaarden in verband met het toekennen van rechtsbijstand voor gedaagden

Er zijn geen andere voorwaarden in verband met het toekennen van rechtsbijstand voor gedaagden.

Kosteloze procedures

In de volgende burgerlijke zaken zijn geen kosten verschuldigd:

 • de procedure waarbij de rechtbank ambtshalve de vordering verwerpt of moet verwerpen zonder dat een dagvaarding wordt afgegeven;
 • de procedure van beroep tegen beslissingen in zaken van vrijstelling van kosten en van voorafbetaalde rechten (wanneer de staat de kosten voor een partij voorschiet );
 • in echtscheidingsprocedures, de reconventionele eis inzake het huwelijk;
 • procedures betreffende de doodverklaring en het vaststellen van de dood, wanneer de verdwijning of de dood plaatsvond als gevolg van een oorlogsgebeurtenis of een natuurramp;
 • procedures voor de registratie van stichtingen, openbare stichtingen, non-gouvernementele organisaties, openbare instellingen, Europese groeperingen voor territoriale samenwerking. Voorts ook procedures voor de registratie van organisaties voor werknemersparticipatieplannen en voor de goedkeuring van een deelname in een Europese groepering voor territoriale samenwerking;
 • verzoeken om liquidatie van ontbonden ondernemingen, met inbegrip van verzoeken in vereenvoudigde liquidatieprocedures met opgave van de naam van de vereffenaar;
 • verzoeken om de verbetering en/of aanvulling van beslissingen;
 • verzoeken betreffende de kiezerslijst;
 • procedures betreffende wijzigingen na opname in het register van juridisch raadgevers;
 • beroepen tegen resoluties houdende overplaatsing;
 • beroep bij de rechter tegen administratieve beslissingen in schadeloosstellingszaken;
 • procedures betreffende belastingafrekening van lokale besturen;
 • procedures ingeleid door onafhankelijke gerechtsdeurwaarders in het kader van procedures van gerechtelijke tenuitvoerlegging en procedures ingeleid voor de tenuitvoerlegging van gerechtelijke beslissingen (gerechtelijke schikking) vastgesteld overeenkomstig Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, Verordening (EG) nr. 805/2004 van het Europees parlement en de Raad van 21 april 2004 tot invoering van een Europese executoriale titel voor niet-betwiste schuldvorderingen, en Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad van 27 november 2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1347/2000;
 • procedures ingesteld op grond van een positieve beslissing van het Constitutioneel Hof.
 • elke rechtszaak in verband met de bescherming van persoonsgegevens en de toegang tot gegevens van openbaar belang.
 • beroep bij de rechter tegen een administratieve beslissing tot het toekennen van rechtsbijstand.
 • buitengerechtelijke procedures voor de herziening van resoluties houdende een voorlopig bevel of voorlopig verbod, of een preventief bevel dat is gegeven overeenkomstig specifieke andere wetgeving in verband met huiselijk geweld.
 • de rechterlijke toetsing van een administratieve beslissing inzake hulp aan slachtoffers van misdrijven.

In de volgende strafzaken zijn geen kosten verschuldigd:

 • procedures die alleen op grond van particuliere vorderingen zijn ingesteld, alsook het hoger beroep, het verzoek om de zaak te heropenen en het verzoek om herziening, ingediend door de verweerder en zijn raadsman;
 • procedures die alleen op grond van particuliere vorderingen zijn ingesteld, wanneer de rechter de zaak verwerpt vóór de persoonlijke verschijning voor de rechter of wanneer de zaak door gratie wordt afgewezen;
 • het verzoek om gratie of om vrijstelling ingediend door de verweerder of zijn raadsman.
 • de procedure voor het toestaan van een persoonlijke vrijstelling van kosten.
 • het eenmalig verstrekken van kopieën van documenten aan de verweerder, de advocaat van de verdediging of de wettelijke vertegenwoordiger van een minderjarige die van een misdrijf wordt beschuldigd.
 • een kopie van de aanklacht, te verstrekken door de aanklager.

Naast een vrijstelling op grond van het voorwerp van de procedure, kan ook een persoonlijke vrijstelling worden verleend.

Een persoonlijke vrijstelling wordt onder andere verleend aan non-gouvernementele organisaties, openbare instellingen, kerken, verenigingen van kerken, religieuze instellingen, stichtingen, openbare stichtingen, commerciële verenigingen zonder winstoogmerk met het statuut van instelling van openbaar nut of instelling met een overwegend openbaar nut, de NAVO, de Europese Gemeenschappen, hun instellingen en organen, agentschappen en afzonderlijke fondsen.

Wanneer wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten van de in het gelijk gestelde partij?

De rechtbank eist in de definitieve beslissing dat de in het ongelijk gestelde partij de kosten van de in het gelijk gestelde partij moet betalen binnen een periode van 30 dagen. De in het ongelijk gestelde partij betaalt de kosten rechtstreeks aan de in het gelijk gestelde partij en als hij of zij dat niet doet, worden er handhavingsprocedures in gang gezet.

Vergoeding van deskundigen

De algemene regel is dat de vergoeding van de deskundigen wordt betaald door de in het ongelijk gestelde partij en als (in bepaalde gevallen) de staat de kosten van de rechtszaak moet betalen, dan vergoedt de staat ook de kosten van de deskundigen. Als de kosten van de rechtszaak worden voorgeschoten door de staat, dan geldt dit ook voor de vergoeding van deskundigen.

Vergoeding van vertalers en tolken

De algemene regel is dat de vergoedingen van vertalers en tolken worden betaald door de in het ongelijk gestelde partij en als (in bepaalde gevallen) de staat de kosten van de rechtszaak moet betalen, dan vergoedt de staat ook de kosten van de vertalers en tolken. Als de kosten van de rechtszaak worden voorgeschoten door de staat, dan geldt dit ook voor deze vergoedingen.

Links

Homepage van de Balie van Boedapest (A Budapesti Ügyvédi Kamara honlapja)

Bestanden

Hongaars verslag over de studie inzake de transparantie van de kosten PDF (533 Kb) en (Magyarország jelentése a költségek átláthatóságáról szóló tanulmányról)

Laatste update: 11/06/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.