Kosten

Malta

Op deze pagina vindt u informatie over gerechtelijke kosten in Malta.

Inhoud aangereikt door
Malta

Familierecht – voogdij over de kinderen

Familierecht – alimentatie

Handelsrecht – contract

Handelsrecht – verantwoordelijkheid

Regelgeving inzake vergoedingen voor beoefenaars van juridische beroepen

De vergoedingen van beoefenaars van juridische beroepen zijn vastgesteld in tarievenlijst E van het Wetboek van Organisatie en Burgerlijke Rechtsvordering (COCP), hoofdstuk 12 van de Maltese wetgeving.

Advocaten

De vergoedingen van advocaten worden gereguleerd door tarievenlijst E in Appendix A bij het Wetboek van Organisatie en Burgerlijke Rechtsvordering (hoofdstuk 12 van de Maltese wetgeving). Bovendien dienen advocaten zich te houden aan de ethische gedragscode voor advocaten wanneer zij, zelfstandig of in overleg met de cliënt, hun honorarium vaststellen. Volgens deze ethische code is een honorarium redelijk wanneer dit tot stand komt met inachtneming van bepaalde aspecten, zoals de benodigde tijd, de uniciteit en moeilijkheid van de betreffende kwesties, de aanvaarde verantwoordelijkheid, de tijdsbeperkingen, de aard en duur van de zakelijke relatie, de ervaring, reputatie en bekwaamheid van de advocaat en de kosten die op de andere partij kunnen worden verhaald.

Vaste kosten

Vaste kosten in civiele procedures

Vaste kosten voor rechtzoekenden in civiele procedures

De vaste kosten voor procederende partijen hangen af van de aard van de zaak alsook van de vraag of er een geldelijke waarde in het geding is.

Fase van de civiele procedure waarin vaste kosten moeten worden voldaan

Griffiekosten moeten worden betaald op het moment dat de gerechtelijke procedure wordt ingesteld.

Aan het eind van de procedure wordt een kostenstaat – inclusief belastingen – opgesteld. Wanneer de berekende griffiekosten hoger zijn dan wat er aan het begin van de procedure is betaald, wordt het verschil berekend en wordt het tekort verlangd van de partij die de procedure heeft ingesteld.

Vaste kosten in strafrechtelijke procedures

Vaste kosten voor rechtzoekenden in strafrechtelijke procedures

Er zijn geen kosten verbonden aan strafrechtelijke procedures.

Fase van de strafrechtelijke procedure waarin vaste kosten voor procederende partijen moeten worden voldaan

In strafrechtelijke procedures worden de kosten van de civiele partijen niet vergoed. Aan het eind van een zaak kan de rechter de verdachte echter wel opdragen alle door het openbaar ministerie gemaakte deskundigenkosten te vergoeden.

Vaste kosten in constitutionele procedures

Vaste kosten voor rechtzoekenden in constitutionele procedures

De tarieven voor grondwettelijke zaken, in eerste aanleg, zijn als volgt:

Een verzoekschrift indienen

58,53 EUR

Griffiegeld

58,23 EUR

Betekening en kennisgeving van stukken

6,99 EUR

Het honorarium van juridische beroepsbeoefenaars als in rekening gebracht aan het eind van een zaak kan lopen van een minimum van 46,49 EUR tot een maximum van 698,81 EUR. Andere kosten die in het kader van een procedure kunnen worden gemaakt zijn: 46,59 EUR voor ieder ondergeschikt verzoekschrift; 9,32 EUR voor iedere dagvaarding; 23,29 EUR voor een beëdigde verklaring, 4,66 EUR voor kopieën van stukken, en 186,35 EUR voor ingediende schriftelijke stukken.

Fase van de constitutionele procedure waarin vaste kosten moeten worden voldaan

De kosten worden gemaakt op het moment dat de procedure wordt ingesteld.

Informatie die wettelijke vertegenwoordigers vooraf moeten verstrekken

Rechten en verplichtingen van de partijen

Advocaten moeten zich jegens hun cliënten houden aan de Ethische code die is opgesteld door de Commission for the Administration of Justice (Commissie voor de Rechtspraak). In deze code staan verschillende verplichtingen voor advocaten met betrekking tot hun cliënten. Bovenstaande verplichtingen staan echter niet in de code.

Procedurekosten van de in het gelijk gestelde partij

Normaal gesproken worden aan de in het gelijk gestelde partij alle gerechtelijke kosten terugbetaald, mits in de uitspraak de andere partij wordt veroordeeld in de kosten.

Procedurekosten van de in het ongelijk gestelde partij

De in het ongelijk gestelde partij betaalt de kosten van de rechtszaak plus de door de in het gelijk gestelde partij gemaakte kosten.

Kosten – rechtsgrondslag

Waar kan ik informatie vinden over procedurekosten in Malta?

Tarieflijsten A tot en met L van het Wetboek van Organisatie en Burgerlijke Rechtsvordering (hoofdstuk 12 van de Maltese wetgeving) bevatten alle mogelijke kosten en vergoedingen in het kader van gerechtelijke procedures. Deze zijn beschikbaar op de website van het ministerie voor Justitie, Cultuur en Plaatselijk Bestuur.

In welke talen kan ik informatie verkrijgen over procedurekosten in Malta?

Alle wetten zijn gesteld in het Maltees en het Engels, de twee officiële talen van Malta.

Waar kan ik informatie vinden over bemiddeling/mediation?

Informatie over bemiddeling/mediation is te vinden op de website van het Maltese Arbitration Centre.

Waar kan ik aanvullende informatie vinden over procedurekosten?

Websites met informatie over procedurekosten

In het deel over juridische diensten van de website van het ministerie voor Justitie, Cultuur en Plaatselijk Bestuur vindt u:

  • alle nationale primaire en afgeleide wetgeving;
  • wetgevingspublicaties, zoals van wetten, wetsvoorstellen, wettelijke aankondigingen en verordeningen.

Waar kan ik informatie vinden over de gemiddelde duur van de verschillende procedures?

Er is geen specifieke informatie beschikbaar over de duur van de verschillende procedures. Op de website over gerechtelijke diensten zijn echter wel, onder andere, maandelijkse informatie en statistieken te vinden over rechtszaken die zijn ingeleid, die door de rechter zijn behandeld en waarin uitspraak is gedaan.

Twee maal per jaar wordt op deze site ook een leeftijdsanalyse gepubliceerd, waarin wordt aangegeven hoe oud de zaken zijn die in behandeling zijn bij alle rechters en vrederechters in alle burgerlijke rechtbanken en tribunalen.

Waar kan ik informatie vinden over de gemiddelde totale kosten van een specifieke soort procedure?

Zie hierboven.

Belasting over de toegevoegde waarde

Hoe wordt deze informatie verstrekt?

Over griffiekosten wordt geen btw geheven. Er is echter wel 18% btw verschuldigd over de in de tarievenlijsten opgenomen honoraria van arbiters, de advocaten van de partijen en andere door de rechtbank benoemde deskundigen.

Rechtsbijstand

De toepasselijke inkomensgrens op het gebied van civiel recht

Hoewel er uitzonderingen zijn voor bepaalde soorten procedures, komt iemand in aanmerking voor rechtsbijstand indien:

  • hij of zij geen bezittingen heeft met een nettowaarde van 6 988,22 EUR of meer, niet meegerekend de normale huishoudelijke artikelen die nodig of redelijk zijn voor de aanvrager/aanvraagster en zijn of haar gezin;
  • zijn of haar jaarinkomen niet hoger is dan het vastgestelde landelijke minimumloon voor personen van achttien jaar of ouder.

De toepasselijke inkomensgrens op het gebied van strafrecht voor de verdachte

De wet schrijft geen specifieke inkomensgrens voor. Desalniettemin wordt van rechtswege rechtsbijstand verleend aan verdachten in strafzaken wanneer de verdachte niet in staat is geweest een advocaat te instrueren, of wanneer hij of zij vraagt om rechtsbijstand.

De toepasselijke inkomensgrens op het gebied van strafrecht voor slachtoffers

De wet schrijft geen specifieke inkomensgrens voor. Desalniettemin is justitie (in aanvulling op een eventuele door het slachtoffer in de arm genomen raadsman) wettelijk verplicht om alle nodige hulp en ondersteuning te bieden aan slachtoffers van misdrijven, met als uiteindelijk doel tot adequate compensatie te komen.

Overige voorwaarden aan de toekenning van rechtsbijstand aan slachtoffers

Er zijn geen andere voorwaarden in verband met het toekennen van rechtsbijstand voor de slachtoffers van misdrijven. Het is echter wel zo dat van slachtoffers wordt verwacht dat ze alle gevraagde informatie in hun bezit verstrekken en volledige medewerking verlenen aan justitie en het bureau van de Attorney General.

Overige voorwaarden aan de toekenning van rechtsbijstand aan verdachten

Er zijn geen andere voorwaarden in verband met het toekennen van rechtsbijstand voor verdachten. De wet geeft de rechtsbijstandsadvocaat echter het recht te weigeren de verdachte bij te staan, op basis van iedere grond die, naar de mening van het hof, op het eerste gezicht weigering rechtvaardigt. Maar ook in zo’n geval vereist de wet dat de rechtbank ervoor zorgt dat de verdachte bijstand heeft van een raadsman door zelf een advocaat te benoemen.

Kosteloze gerechtelijke procedure

Alle rechtszaken zijn kosteloos wanneer een partij rechtsbijstand toegewezen gekregen heeft.

Wanneer wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten van de in het gelijk gestelde partij?

Het is aan de rechtbank te beslissen hoe de kosten van een rechtszaak worden verdeeld en wat partijen eventueel vergoed krijgen. Er zijn geen praktijkregels.

Vergoeding van deskundigen

De vergoedingen van deskundigen worden gereguleerd door tarievenlijsten G en K van het Wetboek van Organisatie en Burgerlijke Rechtsvordering (hoofdstuk 12 van de Maltese wetgeving).

Tarieven van tolken en vertalers

In tarievenlijst B van hoofdstuk 12 van de Maltese wetgeving staat dat voor iedere vertaling die wettelijk vereist is of door de rechtbank verlangd wordt:

  • het griffiegeld 34,94 EUR bedraagt.
  • De vergoeding voor een tolk ligt tussen 11,65 EUR en 58,23 EUR per uur en het bedrag ervan wordt naar eigen inzicht vastgesteld door de griffier.
  • De vergoeding voor vertalers ligt tussen 11,65 EUR en 58,23 EUR per document en het bedrag ervan wordt ook naar eigen inzicht vastgesteld door de griffier.

Links

Ministerie voor Justitie, Cultuur en Plaatselijk Bestuur

Maltese Arbitration Centre

Deel over juridische diensten

Gerechtelijke diensten

Bijlagen

Verslag over de studie van Malta naar de transparantie van de kosten  PDF (742 Kb) en

Laatste update: 02/11/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.