Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2022 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Kosten

Noord-Ierland

Op deze pagina vindt u indicatieve informatie over de juridische kosten in Noord-Ierland.

Inhoud aangereikt door
Noord-Ierland

Regelgeving inzake vergoedingen voor beoefenaars van juridische beroepen

Er zijn officiële kostenschalen voor zowel de County Courts als het Court of Judicature. In enkele gevallen zijn daar ook vergoedingen voor beoefenaars van juridische beroepen bij inbegrepen.

U kunt de wetgeving met de huidige kostenschaal voor het County Court vinden op de website van de OPSI (UK Office of Public Sector Information). Er is geen weblink beschikbaar met kostenschalen voor het High Court. Deze schalen zijn niet voor alle mogelijke zaken van toepassing, maar alleen voor bepaalde zaken en in bepaalde omstandigheden.

Ook kunnen in bepaalde gevallen de juridische kosten worden bepaald door de Taxing Master; dit is bijvoorbeeld mogelijk bij echtscheidingsprocedures en bijbehorende nevenvoorzieningen. Daarbij gaat het dan ook om de door juristen in rekening te brengen vergoedingen.

De Northern Ireland Legal Services Commission bepaalt vaste tarieven voor zaken waarin met rechtsbijstand wordt besloten over de voogdij over kinderen op basis van de Children (Northern Ireland) Order 1995.

 • Voor procedures die worden behandeld door het Family Proceedings Court en die worden gefinancierd volgens de ABWOR-regeling (assistance by way of representation, oftewel hulp in de vorm van vertegenwoordiging) gelden ofwel uurtarieven, ofwel vaste (samengestelde) vergoedingen.
 • Procedures in een Family Care Centre waarvoor een artikel 3-certificaat is afgegeven krachtens de Legal Aid (Remuneration of Solicitors and Counsel in County Court Proceedings) Order (Northern Ireland) 1981 worden beoordeeld en betaald op basis van een standaardvergoeding. Zaken waarvoor geen artikel 3-certificaat is afgegeven worden beoordeeld en betaald op basis van uurtarieven, waarvoor in artikel 2 van de Order maximumbedragen zijn vastgelegd.
 • Scheidings- en alimentatieprocedures in een Magistrates’ Court die worden gefinancierd volgens de ABWOR-regeling worden eveneens op basis van vaste vergoedingen beoordeeld en betaald.
 1. Solicitors (juridisch adviseurs)
  De website van de Law Society of Northern Ireland kan van nut zijn voor wie een solicitor zoekt, maar de Law Society bevat geen informatie over de kosten van juridische vertegenwoordiging aangezien dit afhankelijk is van vele, voor de zaak specifieke factoren.
 2. Barristers (pleiters)
  De website van de Balie van Noord-Ierland kan van nut zijn voor wie een barrister zoekt, maar bevat geen informatie over de kosten van juridische vertegenwoordiging aangezien dit afhankelijk is van vele, voor de zaak specifieke factoren.

Vaste kosten

Vaste kosten in civiele procedures

Vaste kosten voor rechtzoekenden in civiele procedures

De vaste kosten in grondwettelijke zaken hangen af van de vraag in welk type rechtbank de procedure is gestart. De actuele gerechtskosten zijn te vinden op de website van de Northern Ireland Court and Tribunals Service.

Hierbij zijn de kosten van juridische vertegenwoordiging niet inbegrepen.

Er zijn ook gerechtskosten verbonden aan grondwettelijke zaken die worden doorverwezen naar het UK Supreme Court, die hier kunnen worden gevonden: vergoedingen bij het Supreme Court van het VK

Fase van de civiele procedure waarin vaste kosten moeten worden voldaan

De gerechtskosten worden normaal gesproken voldaan aan het begin van een zaak, maar er kunnen tijdens de behandeling nog andere vergoedingen verschuldigd zijn voor bijkomende processen, zoals voor een verzoek tot een kort geding, een inleidende hoorzitting en dergelijke.

De juridische kosten te betalen door iemand die geen rechtsbijstand ontvangt, moeten onderling door deze persoon en zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger worden overeengekomen.

Vaste kosten in strafrechtelijke procedures

Vaste kosten voor rechtzoekenden in strafrechtelijke procedures

In strafrechtelijke procedures is een aangeklaagde die rechtsbijstand ontvangt geen kosten verschuldigd. De juridische kosten te betalen door iemand die geen rechtsbijstand ontvangt, moeten onderling door deze persoon en zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger worden overeengekomen.

Stadium van de strafrechtelijke procedure waarin de vaste kosten moeten worden voldaan

De kosten voor civiele partijen zoals vergoedingen voor getuigen en deskundigen worden normaal gesproken aan het eind van een zaak betaald. Dit zijn echter geen vaste kosten; ze variëren met de aard van de zaak.

Vaste kosten in constitutionele procedures

Vaste kosten voor rechtzoekenden bij constitutionele procedures

De vaste kosten in grondwettelijke zaken hangen af van de vraag in welk type rechtbank de procedure is gestart. De actuele gerechtskosten zijn te vinden op de website van de Northern Ireland Court and Tribunals Service.

Hierbij zijn de kosten van juridische vertegenwoordiging niet inbegrepen.

Er zijn ook gerechtskosten verbonden aan grondwettelijke zaken die worden doorverwezen naar het House of Lords, dan wel naar het nieuwe Britse Supreme Court dat diens bevoegdheden zal overnemen. De betreffende tarieven zijn nog niet bekend.

Fase van de constitutionele procedure waarin vaste kosten moeten worden voldaan

De gerechtskosten worden normaal gesproken voldaan aan het begin van een zaak, maar er kunnen tijdens de behandeling nog andere vergoedingen verschuldigd zijn voor bijkomende processen, zoals voor een verzoek tot een kort geding, een inleidende hoorzitting en dergelijke.

De juridische kosten te betalen door iemand die geen rechtsbijstand ontvangt, moeten onderling door deze persoon en zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger worden overeengekomen.

Informatie die wettelijke vertegenwoordigers vooraf moeten verstrekken

Rechten en verplichtingen van de partijen

Solicitors dienen de partijen op de hoogte te brengen van de mogelijke kosten. Maar aangezien dit afhangt van de voortgang van dan wel de ontwikkelingen in de zaak, is het wellicht niet mogelijk om aan het begin van een procedure al een accurate inschatting van de kosten te maken.

Kosten - rechtsgrondslag

Waar kan ik informatie vinden over de rechtsgrondslag van kosten in Noord-Ierland?

Informatie over gerechtskosten is te vinden op de website van de Northern Ireland Court and Tribunals Service.

De websites van de Law Society of Northern Ireland en de Balie van Noord-Ierland kunnen van nut zijn bij het vinden van een wettelijke vertegenwoordiger, maar deze sites bevatten geen informatie over de kosten van juridische vertegenwoordiging aangezien dit afhankelijk is van de betreffende zaak en van de vraag of de partijen in kwestie recht hebben op rechtsbijstand.

In welke talen kan ik informatie verkrijgen over procedurekosten in Noord-Ierland?

Informatie (in het Engels) over gerechtskosten is te vinden op de website van de Northern Ireland Court and Tribunals Service. Deze informatie kan op verzoek worden vertaald in een aantal andere talen.

Waar kan ik informatie vinden over bemiddeling/mediation?

Informatie is te vinden op de website van de Northern Ireland Court and Tribunals Service.

Verder is er ook informatie beschikbaar op de website van de Law Society of Northern Ireland.

Waar kan ik aanvullende informatie vinden over procedurekosten?

Websites met informatie over procedurekosten

Alle gerechtskosten zijn te vinden op de website van de Northern Ireland Court and Tribunals Service.

Waar kan ik informatie vinden over de gemiddelde duur van de verschillende procedures?

Op de website van de Northern Ireland Court and Tribunals Service staat statistische informatie over werkzaamheden van de rechtbanken.

Waar kan ik informatie vinden over de gemiddelde totale kosten van een specifieke procedure?

Er is geen bron bekend voor deze informatie.

Er zijn kostenschalen beschikbaar voor procedures in zowel de County Courts als het High Court. Dit zijn echter slechts richtsnoeren en moeten dus niet als definitief worden opgevat, aangezien ze niet van toepassing zijn voor alle gevallen. Bovendien gelden ze alleen voor procedures bij dat specifieke niveau van rechtbanken.

De actuele schalen voor de County Courts kunnen zijn te vinden op de website van de OPSI (UK Office of Public Sector Information).

Er is geen weblink beschikbaar met kostenschalen voor het High Court.

Belasting over de toegevoegde waarde

Hoe wordt deze informatie beschikbaar gesteld?

BTW op onkosten en vergoedingen kan worden teruggevorderd in overeenstemming met de Value Added Tax Act 1983. Informatie over gerechtskosten is te vinden op de website van de Northern Ireland Court and Tribunals Service, waar de gerechtskosten zonder BTW staan opgegeven.

Rechtsbijstand

De toepasselijke inkomensgrens op het gebied van civiel recht

Rechtsbijstand is gewoonlijk beschikbaar voor personen met een jaarlijks besteedbaar inkomen van niet meer dan £9937, behalve bij lichamelijk letsel waarvoor de drempel £10955 bedraagt. In een beperkt aantal openbare familierechtzaken inzake de voogdij over kinderen, wordt rechtsbijstand beschikbaar gesteld zonder dat daarvoor wordt gekeken naar het inkomen; in deze gevallen wordt gesproken van Children Order proceedings. Meer informatie is beschikbaar op website van de Northern Ireland Courts and Tribunals Service

De toepasselijke inkomensgrens op het gebied van strafrecht voor de verdachte

Er is in Noord-Ierland geen vaste inkomensgrens voor rechtsbijstand voor verweerders. De rechter kent verweerders rechtsbijstand toe wanneer hij of zij van mening is dat de verweerder over onvoldoende middelen beschikt om de eigen wettelijke vertegenwoordiging te betalen.

De toepasselijke inkomensgrens op het gebied van strafrecht voor slachtoffers

In het strafrechtstelsel is voor slachtoffers geen rechtsbijstand beschikbaar.

Wanneer slachtoffers van misdrijven genoegdoening zoeken is het niet gebruikelijk dat er een beroep op de rechtsbijstand wordt gedaan. De overheid heeft een aparte rechtsregeling ingesteld voor de genoegdoening van slachtoffers van misdrijven; in Noord-Ierland is dit de Criminal Injury Compensation Scheme. Krachtens deze regeling hebben slachtoffers geen juridisch advies of wettelijke vertegenwoordiging nodig om een claim tot schadevergoeding in te dienen. Hulp bij het indienen van dergelijke claims wordt kosteloos geboden door de door de overheid gefinancierde organisatie voor slachtofferhulp Victim Support Northern Ireland.

Het strafrechtstelsel biedt slachtoffers wel andere ondersteuning dan rechtsbijstand. Op de website van de Northern Ireland Court and Tribunals Service zijn voor slachtoffers en getuigen bijvoorbeeld informatie en een ‘virtueel trajectoverzicht’ te vinden.

Verder biedt de liefdadigheidsorganisatie Victim Support Northern Ireland emotionele ondersteuning, informatie en praktische hulp aan mensen die het slachtoffer van criminaliteit zijn geworden.

Overige voorwaarden aan de toekenning van rechtsbijstand aan verdachten

Om in Noord-Ierland in aanmerking te komen voor gratis bijstand door een raadsman, moeten verweerders aan twee eisen voldoen: zij moeten over onvoldoende middelen beschikken om de eigen wettelijke vertegenwoordiging te betalen, en het moet in het belang van een goede rechtsbedeling zijn dat zij deze gratis rechtsbijstand krijgen.

Kosteloze gerechtelijke procedure

 • De Northern Ireland Court and Tribunals Service heeft een proces/beleid om mensen vrij te stellen van gerechtskosten dan wel gerechtskosten kwijt te schelden. Hiervoor wordt gekeken naar de financiële middelen van de persoon in kwestie en deze moet hiertoe een specifiek formulier indienen.
 • Gerechtelijke procedures zijn kosteloos voor verweerders aan wie in strafzaken rechtsbijstand is toegewezen.
 • Rechtsbijstand is gewoonlijk beschikbaar voor personen met een jaarlijks besteedbare inkomen van niet meer dan £9957.
 • In een beperkt aantal openbare familierechtzaken inzake de voogdij over kinderen, wordt rechtsbijstand beschikbaar gesteld zonder dat daarvoor wordt gekeken naar het inkomen; in deze gevallen wordt gesproken van Children Order proceedings.
 • Kosten worden toegekend en kwijtgescholden naar rechterlijk goeddunken.

Wanneer wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten van de in het gelijk gestelde partij?

De rechter bepaalt naar eigen goeddunken welke kosten worden toegekend. De Northern Ireland Court of Judicature rules en de County Court Rules (Northern Ireland) bevatten bepalingen voor rechtbanken betreffende kosten, maar deze zijn niet via een weblink beschikbaar.

Vergoeding van deskundigen

Het aantal deskundigen is aan beperkingen gebonden, welke worden gegeven door de Rules of the Northern Ireland Court of Judicature en de County Court Rules (Northern Ireland). Er zijn geen vaste of tabelvergoedingen voor deskundigen aangezien de vergoedingen afhangen van het soort deskundige en de aard van hun rol in de procedure.

Vergoeding van vertalers en tolken

Over het algemeen moet de partij die in een private familie- of civielrechtelijke procedure een beroep wil doen op een tolk, zelf een tolk zoeken en de kosten ervan betalen.

De Northern Ireland Courts and Tribunals Service zal in de volgende procedures voor niet‑Engelstalige rechtzoekenden echter zelf een tolk zoeken en centraal betalen: preliminaire procedures (committal), familierechtelijke zaken waarbij kinderen zijn betrokken, huiselijk geweld (waaronder gedwongen huwelijken).

Als niet aan de bovenstaande criteria wordt voldaan, wordt de tolk toch centraal betaald als de rechter van oordeel is dat inschakeling van een tolk de enige manier is waarop de rechtzoekende de gang van zaken kan begrijpen, hij of zij niet in aanmerking komt voor overheidsfinanciering en hij of zij zich geen privétolk kan veroorloven of de rechter uitdrukkelijk beveelt dat een tolk wordt aangewezen.

Wanneer de Northern Ireland Courts and Tribunals service zorgt voor een tolk en deze betaalt, zijn de vergoedingen vastgesteld in de algemene voorwaarden voor reservering van tolken. Vergoedingen kunnen van geval tot geval variëren, omdat ze afhankelijk zijn van de duur van de zitting, de afstand tot de rechtbank en de reistijd en het vervoermiddel dat de tolk gebruikt. Aan de algemene voorwaarden wordt strikt de hand gehouden om te voorkomen dat er te hoge vergoedingen worden uitbetaald.

Links

Law Society of Northern Ireland (Orde van advocaten)

Northern Ireland Bar Library (Balie van Noord-Ierland)

UK Office of Public Sector Information

Informatie over gerechtskosten van de Northern Ireland Court and Tribunals Service

Northern Ireland Court and Tribunals Service

Victim Support Northern Ireland (slachtofferhulp)

Informatie over hulp aan slachtoffers en getuigen van de Northern Ireland Court and Tribunals Service

Bestanden

Verslag van het Verenigd Koninkrijk over het onderzoek naar de transparantie van kosten PDF (448 Kb) en

Laatste update: 26/06/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.