Kosten

Portugal

Op deze pagina vindt u informatie over proceskosten in Portugal.

Inhoud aangereikt door
Portugal

Zie voor meer uitgebreide informatie over proceskosten de volgende casestudies:

Familierecht – echtscheiding

Familierecht – voogdij over de kinderen

Familierecht – alimentatie

Handelsrecht – contract

Handelsrecht – aansprakelijkheid

Regelgeving inzake vergoedingen voor rechtsbeoefenaren

1. Juridisch vertegenwoordigers

In Portugal zijn de honoraria van juridisch vertegenwoordigers (solicitadores) geregeld bij besluit (portaria) nr. º282/2013 van 29 augustus 2013, zoals gewijzigd (artikelen 43º - 51º), indien zij optreden als executoir vertegenwoordiger.

2. Juridisch adviseurs (consultores jurídicos)

In Portugal zijn de honoraria van juridisch adviseurs niet gereguleerd.

3. Advocaten

In Portugal zijn de honoraria van advocaten niet gereguleerd.

4. Gerechtsdeurwaarders

De vergoedingen voor akten van gerechtsdeurwaarders in uitvoeringsprocedures zijn in Portugal geregeld in artikel 9º en tabel II van de verordening inzake proceskosten (Regulamento das Custas Processuais), goedgekeurd bij decreet-wet nr. º34/2008 van 26 februari 2008, zoals gewijzigd, evenals bij besluit nr. º282/2013 van 29 augustus 2013, zoals gewijzigd (artikelen 43º - 51º van toepassing krachtens artikel 59º, lid 1).

5. Advocaten die rechtsbescherming verlenen

De honoraria van advocaten voor de diensten die zij verlenen in het kader van rechtsbescherming zijn geregeld bij besluit nr. º1386/2004 van 10 november 2004 en besluit nr. º161/2020 van 30 juni 2020, evenals bij besluit nr. º10/2008 van 3 januari 2008, zoals gewijzigd.

Vaste kosten

Vaste kosten in civiele procedures

Vaste kosten voor rechtzoekenden in civiele procedures

De vaste kosten voor rechtzoekenden in civiele zaken staan vermeld in de artikelen º5 - 7º en de tabellen I en II van de verordening inzake proceskosten, goedgekeurd bij decreet-wet nr.º 34/2008 van 26 februari 2008, zoals gewijzigd.

Stadium van civiele procedures waarin de vaste kosten voor rechtzoekenden moeten worden betaald

In de regel worden de gerechtskosten betaald aan het begin van de procedure en wanneer de datum voor een hoorzitting wordt bepaald. Gewoonlijk worden deskundigen en gerechtsdeurwaarders betaald voordat zij worden ingeschakeld.

Vaste kosten in strafprocedures

Vaste kosten voor rechtzoekenden in strafprocedures

De vaste kosten voor rechtzoekenden in een strafprocedure staan vermeld in artikel 8º en de bijlage (tabel III) van de verordening inzake proceskosten, goedgekeurd bij decreet-wet nr.º 34/2008 van 26 februari 2008, zoals gewijzigd.

Stadium van strafprocedures waarin de vaste kosten voor rechtzoekenden moeten worden betaald

Het stadium van de strafprocedure waarin de vaste kosten moeten worden betaald, hangt af van de situatie van de procespartij en de aard van de beoogde rechtszaak. De gerechtskosten worden alleen bij aanvang van de rechtszaak betaald, als er een civiele vordering wordt ingesteld in het kader van de strafprocedure en het onderzoek wordt ingeleid door de civiele partij. In alle andere gevallen, dat wil zeggen alle gevallen waarbij een verdachte is betrokken, evenals alle gevallen waarbij de civiele partij is betrokken, worden de gerechtskosten betaald aan het eind van elk van de stadia in de strafzaak (onderzoek, vonnis of beroep), in overeenstemming met de beslissing van de rechter.

Vaste kosten in grondwettelijke procedures

Vaste kosten voor rechtzoekenden in grondwettelijke procedures

De vaste kosten voor rechtzoekenden in procedures voor het grondwettelijk hof (Tribunal Constitucional) zijn geregeld in de artikelen 6º - 9º van decreet-wet nr. 303/98 van 7 oktober 1998, zoals gewijzigd, en in artikel 84º van wet nr.º 28/82 van 15 november 1982, zoals gewijzigd.

Stadium van de grondwettelijke procedure waarin de vaste kosten moeten worden betaald

De vaste kosten zijn pas aan het eind van de procedure verschuldigd.

Informatie die wettelijke vertegenwoordigers vooraf moeten verstrekken

Rechten en verplichtingen van de partijen

Wettelijke vertegenwoordigers zijn ethisch en wettelijk gebonden uitgebreide informatie te verschaffen over de rechten en plichten van de partijen, aangezien zij de kans van slagen en de met de procedure gemoeide kosten goed kunnen inschatten.

Informatiebronnen over proceskosten

Waar kan ik informatie vinden over proceskosten in Portugal?

Meer informatie over het systeem voor proceskosten in Portugal is te vinden op https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais.

In welke talen kan ik informatie verkrijgen over proceskosten in Portugal?

Informatie over proceskosten in Portugal is uitsluitend beschikbaar in het Portugees.

Waar kan ik informatie vinden over bemiddeling?

Informatie over bemiddeling, met name over openbare systemen voor bemiddeling in zaken op het gebied van civiel recht, familierecht, arbeidsrecht en strafrecht is te vinden op https://dgpj.justica.gov.pt/English/Alternative-Dispute-Resolution.

Waar kan ik informatie vinden over de gemiddelde duur van de verschillende procedures?

Informatie over de gemiddelde duur van gerechtelijke procedures is te vinden op de website voor juridische statistiek: https://estatisticas.justica.gov.pt/sites/siej/en-us/pages/default.aspx.

Waar kan ik informatie vinden over de gemiddelde kosten van een specifieke procedure?

Deze informatie is niet beschikbaar en kan uitsluitend worden verkregen door het raadplegen van de verschillende tabellen en schalen met honoraria.

Met de simulator op https://justica.gov.pt/Servicos/Simulador-Taxas-de-Justica kunt u zich echter een idee vormen van de proceskosten die u moet betalen als u een gerechtelijke procedure begint.

Belasting over de toegevoegde waarde: waar kan ik informatie hierover vinden?

Over gerechtskosten wordt geen btw berekend. Over de honoraria voor deskundigen wordt wel btw berekend. De informatie over bij wet vastgelegde kosten is exclusief btw.

Welke tarieven zijn er van toepassing?

Over het toepasselijke btw-tarief is geen informatie beschikbaar.

Rechtsbijstand

Inkomensgrens voor rechtzoekenden in civiele procedures

De formule voor berekening van de inkomensgrens voor rechtsbijstand in civiele procedures is te vinden in de bijlage bij wet nr.º 34/2004 van 29 juli 2004, zoals gewijzigd.

Inkomensgrens voor verdachten in strafprocedures

De formule voor berekening van de inkomensgrens voor rechtsbijstand in strafprocedures is te vinden in de bijlage bij wet nr. 34/2004 van 29 juli 2004, zoals gewijzigd.

Inkomensgrens voor slachtoffers in strafprocedures

Voor slachtoffers in het kader van strafprocedures wordt geen inkomensgrens voor rechtsbijstand gehanteerd.

Andere voorwaarden voor het verlenen van rechtsbijstand aan slachtoffers

Er zijn nog andere voorwaarden voor het toekennen van rechtsbijstand aan slachtoffers. Bij toekenning van de status van slachtoffer van huiselijk geweld zoals bedoeld in artikel 152º van het Portugese wetboek van strafrecht, wordt uit hoofde van wet nr.º 112/2009 van 16 september 2009 aangenomen, tot het tegendeel is bewezen, dat het slachtoffer over onvoldoende financiële middelen beschikt.

Andere voorwaarden voor het verlenen van rechtsbijstand aan verweerders

Er zijn nog andere voorwaarden voor het verlenen van rechtsbijstand aan verweerders; die houden verband met hun financiële situatie en worden berekend op basis van een model dat is opgesteld overeenkomstig artikel 39º van wet nr.º 34/2004 van 29 juli 2004, zoals gewijzigd.

Kosteloze gerechtelijke procedure

Een gerechtelijke procedure kan voor een of beide partijen gratis zijn op grond van een ontheffing van gerechtskosten of rechtsbijstand.

In artikel 4º van de verordening inzake proceskosten staat een beschrijving van uiteenlopende situaties waarin ontheffing van gerechtskosten wordt verleend. Er zijn twee soorten ontheffing:

  • subjectieve of persoonlijke ontheffingen zoals bedoeld in artikelº 4, lid 1º, en gebaseerd op de speciale situatie van de partijen of personen tegen wie vervolging is ingesteld; en
  • objectieve of procedurele ontheffingen zoals bedoeld in artikelº 4, lid 2º, die zijn gebaseerd op het soort procedure.

Overeenkomstig artikel 4º, ledenº 3 tot en met 7, is de verlening van sommige ontheffingen echter afhankelijk van de eindbeslissing van de procedure, zodat zij mogelijk niet van toepassing zijn op de gerechtskosten of alleen betrekking hebben op de uitgaven.

Meer gedetailleerde informatie over rechtsbijstand is te vinden op de website https://justica.gov.pt/Guias/como-pedir-apoio-judiciario.

Wanneer wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten van de in het gelijk gestelde partij?

In de regel is de in het gelijk gestelde partij gerechtigd de kosten vergoed te krijgen. Deze moeten worden betaald door de in het ongelijk gestelde partij in de door de rechter bepaalde verhouding, afhankelijk van het definitieve vonnis. De aanspraak op vergoeding van de in het gelijk gestelde partij wordt afgewezen als de in het ongelijk gestelde partij rechtsbijstand ontvangt en zodoende ontheffing heeft voor gerechtskosten.

Vergoeding van deskundigen

Normaal gesproken betalen de partijen de vergoeding van deskundigen. Indien de betreffende partij rechtsbijstand heeft ontvangen, wordt de vergoeding van de deskundige betaald door het justitieel instituut voor financieel beheer en infrastructuur (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça - IGFEJ).

Vergoeding van vertalers en tolken

Normaal gesproken betalen de partijen de vergoeding van vertalers en tolken. Indien de betreffende partij rechtsbijstand heeft ontvangen, wordt de vergoeding van de vertaler/tolk betaald door het justitieel instituut voor financieel beheer en infrastructuur.

Belangrijke documenten

Het Portugese verslag van het onderzoek naar kostentransparantie  PDF (781 Kb) en

Laatste update: 29/01/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.