Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Portugees) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Kosten

Portugal

Op deze pagina vindt u informatie over gerechtelijke kosten in Portugal.

Inhoud aangereikt door
Portugal
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Regelgevingskader inzake honoraria voor beoefenaars van juridische beroepen

1. Juridisch vertegenwoordigers

In Portugal zijn honoraria van juridisch vertegenwoordigers (solicitadores) geregeld bij ministerieel besluit (Portaria) nr. 331-B/2009 van 30 maart (artikel 11–25), indien zij optreden als executoir vertegenwoordiger.

2. Juridisch adviseurs

In Portugal zijn honoraria van juridisch adviseurs (consultores jurídicos) niet gereguleerd.

3. Advocaten (lawyers)

In Portugal zijn honoraria van advocaten (advogados) niet gereguleerd.

4. Gerechtsfunctionarissen

Vergoedingen voor akten van gerechtsfunctionarissen (oficiais de justiça) in handhavingsprocedures zijn geregeld in artikel 9 en tabel II van de Verordening inzake procedurekosten, goedgekeurd bij Decreet-wet (Decreto-Lei) nr. 34/2008 van 26 februari, en bij ministerieel besluit 331‑B/2009 van 30 maart (artikel 11 en 25).

5. Advocaten die juridische ondersteuning verlenen

Advocatenhonoraria voor de diensten die zij verlenen in het kader van juridische ondersteuning zijn geregeld bij ministerieel besluit nr. 1386/2004 van 10 november en ministerieel besluit nr. 10/2008 van 3 januari, zoals gewijzigd bij ministerieel besluit nr. 210/2008 van 29 februari.

Vaste kosten

Vaste kosten in civiele procedures

Vaste kosten voor rechtzoekenden in civiele procedures

De vaste kosten voor rechtzoekenden in civiele zaken staan vermeld in artikel 5–7 en tabel I en II bij de Verordening inzake procedurekosten, goedgekeurd bij Decreet-wet nr. 34/2008 van 26 februari.

Stadium van civiele procedures waarin de vaste kosten voor rechtzoekenden moeten worden betaald

Als regel worden de griffierechten betaald aan het begin van de procedure en wanneer de datum voor een hoorzitting wordt bepaald. Gewoonlijk worden experts en gerechtsfunctionarissen betaald voorafgaand aan hun betrokkenheid bij de procedure.

Vaste kosten in strafrechtelijke procedures

Vaste kosten voor rechtzoekenden in strafrechtelijke procedures

De vaste kosten voor rechtzoekenden in strafzaken staan vermeld in artikel 8 en tabel IIII bij de Verordening inzake procedurekosten, goedgekeurd bij Decreet-wet nr. 34/2008 van 26 februari.

Stadium van strafprocedures waarin de vaste kosten voor rechtzoekenden moeten worden betaald

Het stadium van strafprocedures waarin de vaste kosten moeten worden betaald is afhankelijk van de positie van de betrokkene in de procedure en de rol die hij/zij wenst te spelen. De enige gevallen waarin griffierechten worden betaald op het moment dat de relevante stap wordt gezet is het indienen van een verzoek om te worden beschouwd als assistent (assistente) van de openbaar aanklager en het openen van een strafrechtelijk onderzoek door een assistent van de openbaar aanklager. In alle andere gevallen, dat wil zeggen alle gevallen waarbij de verdachte is betrokken en andere situaties waarbij een assistent-openbaar aanklager is betrokken, worden de griffierechten betaald aan het eind van het betreffende stadium in de strafzaak (onderzoek, behandeling in eerste aanleg of beroep), in overeenstemming met het vonnis.

Vaste kosten in constitutionele procedures

Vaste kosten voor rechtzoekenden in constitutionele procedures

De vaste kosten voor rechtzoekenden in procedures voor het Constitutioneel Hof zijn geregeld in artikel 6-9 van Decreet-wet nr. 303/98 van 7 oktober, zoals gewijzigd bij Decreet-wet nr. 91/2008 van 2 juni.

Stadium in constitutionele procedures

De vaste kosten zijn pas aan het eind van de procedure verschuldigd.

Informatie die wettelijke vertegenwoordigers vooraf moeten verstrekken

Rechten en verplichtingen van de partijen

Wettelijke vertegenwoordigers zijn ethisch en wettelijk gebonden uitgebreide informatie te verschaffen over de rechten en plichten van de partijen, aangezien zij de kans van slagen en de met de procedure gemoeide kosten goed kunnen inschatten.

Informatiebronnen over kosten in Portugal

Waar kan ik informatie vinden over procedurekosten in Portugal?

Meer informatie over het systeem voor juridische kosten in Portugal is te vinden op https://igfij.mj.pt/custas/Paginas/default.aspx

In welke talen kan ik informatie verkrijgen over procedurekosten in Portugal?

Informatie over de procedurekosten in Portugal is uitsluitend beschikbaar in de Portugese taal.

Waar kan ik informatie vinden over mediation?

Informatie over mediation, met name over openbare mediationsystemen op het gebied van civiel recht, familierecht, arbeidsrecht en strafrecht is te vinden ophttp://www.dgpj.mj.pt/sections/gral/mediacao-publica/mediacao-anexos/formularios-para-pedidos/

Waar kan ik informatie vinden over de gemiddelde duur van de verschillende procedures?

Informatie over de gemiddelde duur van juridische procedures is te vinden op de Portugese website voor juridische statistiek - http://www.dgpj.mj.pt/sections/estatisticas-da-justica.

Waar kan ik informatie vinden over de gemiddelde kosten van een specifieke procedure?

Deze informatie is niet beschikbaar en kan uitsluitend worden verkregen door het raadplegen van de verschillende tabellen en schalen met honoraria.

Btw - hoe wordt deze informatie verstrekt?

Over gerechtelijke kosten wordt geen btw berekend. Over de honoraria voor deskundigen wordt wel btw berekend. De informatie over bij wet vastgelegde kosten is exclusief btw.

Welke tarieven zijn er van toepassing?

Over het toepasselijke btw-tarief is geen informatie beschikbaar.

Rechtsbijstand

In civiele procedures van toepassing zijnde inkomensgrens

De formule voor de berekening van de inkomensgrens aangaande rechtsbijstand in civiele zaken is te vinden in de bijlage bij wet (Lei) nr. 34/2004 van 29 juli, gewijzigd bij wet nr. 47/2007 van 28 augustus.

In strafprocedures van toepassing zijnde inkomensgrens

De formule voor de berekening van de inkomensgrens aangaande rechtsbijstand in civiele zaken is te vinden in de bijlage bij wet (Lei) nr. 34/2004 van 29 juli, gewijzigd bij wet nr. 47/2007 van 28 augustus.

In strafprocedures van toepassing zijnde inkomensgrens voor slachtoffers

Voor slachtoffers in strafprocedures is er geen inkomensgrens voor rechtsbijstand.

Overige voorwaarden aan de toekenning van rechtsbijstand aan slachtoffers

Er gelden nog andere voorwaarden voor het toekennen van rechtsbijstand aan slachtoffers. Slachtoffers betalen geen juridische kosten indien zij worden vertegenwoordigd door de vereniging voor slachtofferhulp. [Associação de Apoio à Vítima].

Overige voorwaarden aan de toekenning van rechtsbijstand aan verdachten

Er gelden nog andere voorwaarden voor het toekennen van rechtsbijstand aan verdachten. Deze zijn afhankelijk van de economische situatie van de verdachte en worden berekend op grond van het model overeenkomstig artikel 39 van wet 34/2004 van 29 juli 2004, gewijzigd bij Wet 47/2007 van 28 augustus.

Kosteloze gerechtelijke procedure

De gerechtelijke procedures zijn mogelijk gratis voor een of beide partijen, vanwege een ontheffing van gerechtelijke kosten of rechtsbijstand.

Wanneer wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten van de in het gelijk gestelde partij?

Als regel is de in het gelijk gestelde partij gerechtigd de kosten vergoed te krijgen. Deze moeten worden betaald door de in het ongelijk gestelde partij in de door de rechter bepaalde verhouding, afhankelijk van het definitieve vonnis. De aanspraak op vergoeding van de in het gelijk gestelde partij worden afgewezen als de in het ongelijk gestelde partij rechtsbijstand ontvangt en zodoende ontheffing heeft voor gerechtskosten.

Vergoeding van deskundigen

Normaal gesproken betalen de partijen de vergoeding van deskundigen. Indien de betreffende partij rechtsbijstand heeft ontvangen, wordt de vergoeding van de deskundige betaald door het Justitieel instituut voor financieel beheer en infrastructuur [Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça - IGFEJ].

Vergoeding van vertalers en tolken

Normaal gesproken betalen de partijen de vergoeding van vertalers en tolken. Indien de betreffende partij rechtsbijstand heeft ontvangen, wordt de vergoeding van de vertaler/tolk betaald door het Justitieel instituut voor financieel beheer en infrastructuur [Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça - IGFEJ].

Belangrijke documenten

Het Portugese verslag van het onderzoek naar kostentransparantie PDF (781 Kb) en

Laatste update: 25/01/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.