Kosten

Slovenië

Op deze pagina vindt u informatie over de juridische kosten in Slovenië.

Inhoud aangereikt door
Slovenië

Regelgeving inzake vergoedingen voor beoefenaars van juridische beroepen

Advocaten

De vergoedingen van advocaten zijn geregeld in de Wet advocatenvergoedingen (Staatscourant van de Republiek Slovenië 67/2008; 35/2009-ZOdv-C, geldig van 1.1.2009 tot 9.5.2009).

Deze wet is van toepassing tot de Sloveense balie een nieuwe prijslijst goedkeurt, die vervolgens ook door de minister van Justitie en Openbaar Bestuur moet worden goedgekeurd.

Notarissen

De vergoedingen van notarissen zijn vastgelegd in het notaristarief (Staatscourant van de Republiek Slovenië 94/2008), dat is goedgekeurd door de minister van Justitie en Openbaar Bestuur. Voordat hij de tarieven goedkeurt, dient de minister het tarief in bij de Sloveense orde van notarissen voor voorbereidende opmerkingen en adviezen, die echter niet juridisch bindend zijn voor de minister.

Vaste kosten

Vaste kosten bij civiele procedures

Vaste kosten voor procederende partijen bij civiele procedures

Vaste kosten zijn o.a.:

 • gerechtskosten;
 • honoraria van advocaten;
 • vergoedingen voor deskundigen;
 • vergoedingen voor vertalers en tolken;
 • reiskosten (van bijv. getuigen en deskundigen).

Stadium van de civiele procedure waarin de vaste kosten moeten worden voldaan

Gerechtskosten en andere kosten worden doorgaans betaald nadat de rechtbank een definitieve uitspraak heeft gedaan waartegen geen beroep kan worden ingesteld of nadat de rechtbank vervolgens een speciaal vonnis over de proceskosten heeft geveld waartegen geen beroep kan worden ingesteld.

In sommige gevallen worden de gerechtskosten pas betaald als de rechtbank een vonnis uitspreekt (bijv. in sociale geschillen voor rechtbanken van eerste aanleg, kadasterprocedures, procedures inzake beslissingen in eerste aanleg met betrekking tot schadevergoedingen).

In erfrechtprocedures worden de gerechtskosten aan het einde van de behandeling voldaan, als de precieze nalatenschap van de overledene bekend is.

Honoraria van advocaten moeten worden betaald nadat de rechtbank een vonnis heeft uitgevaardigd inzake de proceskosten. Advocaten kunnen de cliënt vragen om een gedeelte van het honorarium of het volledige honorarium vooruit te betalen, hetgeen heel gebruikelijk is.

De partij die om nader onderzoek van het bewijs verzoekt (en bijv. een deskundige of getuige wil oproepen) of gebruik wil maken van de diensten van een vertaler of tolk, moet deze kosten vooraf betalen.

Vaste kosten bij strafzaken

Vaste kosten voor procederende partijen in strafzaken

Vaste kosten zijn o.a.:

 • gerechtskosten;
 • honoraria van advocaten (die afhangen van het aantal hoorzittingen);
 • vergoedingen voor deskundigen;
 • vergoedingen voor vertalers en tolken;
 • reiskosten (van bijv. getuigen en deskundigen).

Stadium van de strafprocedure waarin de vaste kosten moeten worden voldaan

Gerechtskosten en andere kosten worden doorgaans betaald nadat de rechtbank een definitieve uitspraak heeft gedaan.

Honoraria van advocaten moeten worden betaald nadat de rechtbank een vonnis heeft uitgevaardigd inzake de proceskosten. Advocaten kunnen de cliënt vragen om een gedeelte van het honorarium of het volledige honorarium vooruit te betalen, wat zeer gebruikelijk is.

Vaste kosten bij constitutionele procedures

Vaste kosten voor procederende partijen bij constitutionele procedures

In constitutionele procedures hoeven er geen gerechtskosten te worden betaald. Andere kosten (bijv. honoraria van advocaten en reiskosten) worden door iedere partij afzonderlijk betaald.

Stadium van de constitutionele procedure waarin de vaste kosten moeten worden voldaan

Honoraria van advocaten moeten aan het einde van de procedure worden voldaan. Advocaten kunnen de cliënt vragen om een gedeelte van het honorarium of het volledige honorarium vooruit te betalen, wat zeer gebruikelijk is.

Informatie die wettelijke vertegenwoordigers vooraf moeten verstrekken

Rechten en verplichtingen van de partijen

Advocaten zijn niet wettelijk verplicht informatie te verschaffen over rechten en plichten, kansen op succes en vermoedelijke kosten. De advocaat moet als hij om betaling verzoekt, echter wel gebruikmaken van een speciale factuur waarop de vergoedingen en kosten worden gespecificeerd. Als de advocaat en de cliënt overeenkomen dat de vergoedingen en kosten niet worden gebaseerd op de Wet advocatenvergoedingen, maar dat er een speciale overeenkomst wordt afgesloten omtrent de hoogte van de vergoedingen, dan moet deze overeenkomst aan bepaalde regels voldoen.

Kosten - rechtsgrondslag

Waar kan ik informatie vinden over de rechtsgrondslag van kosten in Slovenië?

De kosten voor juridische procedures zijn vastgelegd in de volgende juridische documenten:

 • de Wet op de gerechtskosten – Zakon o sodnih taksah (Staatscourant van de Republiek Slovenië 37/2008);
 • de Wet advocatenvergoedingen – Zakon o odvetniški tarifi (deze wet zal in de nabije toekomst worden herzien);
 • Het notaristarief Notarska tarifa (Staatscourant van de Republiek Slovenië 94/2008, 32/2011. Deze wet zal in de nabije toekomst worden herzien),
 • regels inzake gerechtstolken – Pravilnik o sodnih tolmačih (Staatscourant van de Republiek Slovenië 49/2002, 75/2003, 71/2007);
 • regels inzake rechtbankdeskundigen en taxateurs – Pravilnik o sodnih izvedencih in cenilcih (Staatscourant van de Republiek Slovenië 7/2002, 75/2003, 72/2005, 71/2007, 84/2008);
 • Het Wetboek van Strafvordering Zakon o kazenskem postopku (Staatscourant van de Republiek Slovenië 32/2012),
 • Regeling voor het terugvorderen van de kosten van strafrechtelijke procedures Pravilnik o povrnitvi stroškov v kazenskem postopku (Staatscourant van de Republiek Slovenië 61/1997, 6897 - corr. 62/2008),
 • Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering – Zakon o pravdnem postopku (Staatscourant van de Republiek Slovenië 73/2007 officiële geconsolideerde versie, 45/08 - ZArbit, 45/08, 111/08 - Odl. US, 121/08 - Skl. US, 57/09 - Odl. US, 12/10 - Odl. US, 50/10 - Odl. US, 107/10 - Odl. US, 75/12 - Odl. US en 76/12 - corr.).

Bovengenoemde teksten zijn te vinden op het online portaal van Slovenië, het Centrum voor Juridische Informatie of in andere nationale registers.

In welke talen kan ik informatie verkrijgen over procedurekosten in Slovenië?

De informatie is alleen beschikbaar in het Sloveens.

Waar kan ik informatie vinden over bemiddeling-mediation/verzoening?

Informatie over mediation is beschikbaar op de webpagina van de EJN-pagina over alternatieve wijzen van geschillenbeslechting.

Informatie is ook te vinden op de website van het ministerie van Justitie en Openbaar Bestuur en op de websites van afzonderlijke rechtbanken die rechtbankgerelateerde mediation aanbieden (bv. de arrondissementsrechtbank van Ljubljana).

Meer informatie is ook te vinden op de websites van ngo’s en particuliere aanbieders die actief zijn op het gebied van mediation (zie de pagina’s over mediation en het vinden van een bemiddelaar/mediator).

Waar kan ik aanvullende informatie vinden over procedurekosten?

Waar kan ik informatie vinden over de gemiddelde duur van de verschillende procedures?

Het gedeelte van de website van het ministerie van Justitie over de analyse van juridische statistieken bevat informatie over de gemiddelde duur van verschillende procedures.

Belasting over de toegevoegde waarde

Hoe wordt deze informatie weergegeven?

De kosten worden op basis van verschillende regels weergegeven, de btw is echter meestal niet inbegrepen. Als er btw aan de prijs moet worden toegevoegd (bijv. als voor de diensten van een advocaat btw moet worden betaald), wordt dit meestal genoemd in de voorschriften.

Rechtsbijstand

Van toepassing zijnde inkomensdrempel bij civiele procedures

De inkomensdrempel die op rechtsbijstand van toepassing is, is vastgelegd in artikel 13 van de Wet betreffende kosteloze rechtsbijstand - Zakon o brezplačni pravni pomoči (Staatscourant van de Republiek Slovenië 48/2001, 50/2004, 96/2004-UPB1, 23/2008).

Mensen hebben recht op rechtsbijstand als ze, gezien de financiële situatie van hun gezin, niet in staat zijn de juridische kosten te betalen, omdat zij anders onder het minimum bestaansniveau zakken. Iemand zakt onder het minimum bestaansniveau als zijn maandinkomen of het gemiddelde maandinkomen van een gezinslid niet hoger is dan twee keer het maandelijkse minimumloon dat door de Wet betreffende de sociale zekerheid is vastgesteld - Zakon o socialnem varstvu (Staatscourant van de Republiek Slovenië 3/2007-UPB2 {23/2007 popr., 41/2007 popr.}, 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45).

Vanaf 1 augustus 2008 is het minimumloon vastgesteld op 221,70 euro. De inkomensdrempel voor rechtsbijstand bedraagt dus 443,40 euro.

De rechtbank kan besluiten dat partijen de gerechtskosten niet hoeven te betalen (zoals bepaald door artikel 11 van de Wet op de gerechtskosten) als het betalen van de gerechtskosten een (te) groot deel van het budget voor het levensonderhoud in beslag zou nemen. De beslissing wordt overgelaten aan de oordeelkundigheid van de rechtbank na alle relevante omstandigheden in ogenschouw te hebben genomen.

Van toepassing zijnde inkomensdrempel bij strafprocedures voor gedaagden en slachtoffers

De van toepassing zijnde inkomensdrempel bij strafprocedures voor gedaagden en slachtoffers is dezelfde als in civiele zaken.

Andere voorwaarden in verband met het toekennen van rechtsbijstand voor slachtoffers en gedaagden

Er zijn geen andere voorwaarden in verband met het toekennen van rechtsbijstand voor slachtoffers of voor gedaagden.

Kosteloze procedures

In de volgende procedures hoeven er geen gerechtskosten te worden betaald:

 • procedures voor het Constitutioneel Hof van Slovenië;
 • tenuitvoerlegging van rechterlijke uitspraken in arbeidsgeschillen en andere arbeidsgerelateerde zaken;
 • procedures waarin rechtsbijstand is toegekend;
 • tenuitvoerlegging van alimentatievorderingen;
 • voorlopige voorzieningen tijdens echtscheidingsprocedures of procedures over kinderalimentatie;
 • insolventieprocedures als deze door de schuldenaar worden opgestart;
 • certificering van documenten die nodig zijn voor de tenuitvoerlegging van rechten op sociale zekerheid in het buitenland;
 • verschillende andere procedures en zaken zoals opgenoemd in de Wet op de gerechtskosten en in andere voorschriften.

Wanneer wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten van de in het gelijk gestelde partij?

De vergoeding van kosten is geregeld in de Wet betreffende strafzaken en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, die het succesbeginsel en het schuldbeginsel hanteren.

In civiele procedures moet de in het ongelijk gestelde partij de kosten van de in het gelijk gestelde partij vergoeden. Iedere partij moet de kosten dragen die voortkomen uit zijn eigen schuld of het resultaat zijn van toeval.

Er zijn andere, uitgebreidere regels over de terugbetaling van kosten vastgelegd in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (artikelen 151-186 en 173.a) en in de Regeling voor het terugvorderen van de kosten van strafrechtelijke procedures (Staatscourant nr. 15/03).

In strafzaken zal de rechtbank, als de verdachte schuldig is bevonden, in principe beslissen dat deze de kosten moet betalen. Het Wetboek van Strafvordering (artikelen 92-99) en de speciale regelgeving die door de minister van Justitie en Openbaar Bestuur is uitgevaardigd, bevatten uitgebreidere regels over de terugbetaling van kosten.

Vergoeding van deskundigen

In civiele procedures worden de vergoedingen van deskundigen in principe vooraf betaald door de partij die om het verhoor van de deskundige heeft gevraagd. Als de rechtbank beslist om de deskundige te horen, zal de rechtbank de kosten vooraf voldoen. Deze kosten zullen vervolgens aan het einde van de procedure worden verhaald, overeenkomstig het succesbeginsel.

In strafzaken worden de vergoedingen van deskundigen vooraf door de rechtbank betaald.

Vergoeding van vertalers en tolken

In strafzaken betaalt de rechtbank de vertalers en tolken vooraf.

De vertaal- en tolkkosten in en uit het Italiaans en Hongaars worden niet verhaald op grond van de Italiaanse en Hongaarse minderheidsrechten om de eigen taal te gebruiken (zelfs niet als de betrokkenen andere kosten in een strafzaak wel moeten vergoeden).

De kosten van vertalen en tolken worden evenmin verhaald als de verdachte de taal waarin de procedure wordt gevoerd, niet machtig is.

In civiele procedures maken de vergoedingen van vertalers en tolken deel uit van de procedurekosten. Deze kosten moeten vooraf door de partij wier gedrag aanleiding was voor de procedure worden voldaan. Aan het einde van de procedure zullen de kosten worden verhaald op grond van het succes- en schuldbeginsel.

Sloveense casestudy’s

Meer specifieke informatie over de kosten van gerechtelijke procedures in Slovenië is beschikbaar in de vorm van een aantal concrete casestudy’s.

Links

Sloveens rechtssysteem

Register van de plaatselijke rechtbank van Ljubljana

Register met analyses van juridische statistieken

Bestanden

Sloveens verslag over de studie inzake transparantie van de kosten PDF (723 Kb) en

Laatste update: 26/06/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.