Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Spaans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: BulgaarsDuitsEngelsFransPortugees
Swipe to change

Kosten

Spanje

In deze casestudy over familierecht – gezagsrecht over de kinderen, werd de lidstaten gevraagd om de eiser advies te geven over de proceskosten, teneinde de volgende situaties te onderzoeken: Zaak A – Nationale situatie: twee personen hebben een aantal jaren ongehuwd samengeleefd. Zij hebben een kind van drie jaar wanneer zij uit elkaar gaan. Bij rechterlijke beslissing krijgt de moeder het gezagsrecht over het kind en de vader een omgangsrecht. De moeder stelt een rechtsvordering in tot inperking van het omgangsrecht van de vader. Zaak B – Grensoverschrijdende situatie waarin u advocaat bent in lidstaat A: twee personen hebben een aantal jaren ongehuwd samengeleefd in een lidstaat (lidstaat B). Zij hebben samen een kind maar gaan onmiddellijk na de geboorte van het kind uit elkaar. Bij rechterlijke beslissing in lidstaat B krijgt de moeder het gezagsrecht over het kind en de vader een omgangsrecht. De moeder en het kind gaan, met toestemming van de rechter, in een andere lidstaat wonen (lidstaat A) en de vader blijft in lidstaat B. Een paar jaar later stelt de moeder in lidstaat A een rechtsvordering in tot wijziging van het omgangsrecht van de vader.

Inhoud aangereikt door
Spanje

Kosten in Spanje

Kosten voor de rechtsgang, beroep en alternatieve geschillenbeslechting

Casestudy

Rechtbank

Hoger beroep

Alternatieve geschillenbeslechting

Aanvankelijke gerechtskosten

Algemene kosten

Aanvankelijke gerechtskosten

Is dit een mogelijkheid voor dit soort zaken?

Casus A

Aanvankelijke gerechtskosten: Voorschotten betaald aan de advocaat (abogado) en de procureur (procurador), behalve wanneer de partij recht heeft op kosteloze rechtsbijstand krachtens Wet 1/1996 op de kosteloze rechtsbijstand.

Als de procedure alleen betrekking heeft op de voogdij en het gezagsrecht over de minderjarige, is geen vergoeding verschuldigd (artikel 4, lid 1, van Wet 10/2012).

Dit zijn de algemene kosten van de procedure, die moeten worden betaald door de partij die al haar vorderingen ziet afgewezen (artikel 394, lid 1, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering), na beoordeling van de kosten.

De partij die een beroepsinstrument instelt, moet een aanbetaling doen, behalve wanneer ze recht heeft op kosteloze rechtsbijstand (aanvullende bepaling nr. 15 van de Organieke Wet op de rechterlijke organisatie - LOPJ).

Als de procedure alleen de voogdij en het gezagsrecht over de minderjarige betreft, is geen vergoeding verschuldigd (artikel 4, lid 1, van Wet 10/2012).

De partijen kunnen andere bezoekregelingen overeenkomen. Dit dient te gebeuren in de vorm van een overeenkomst waarvan door het Openbaar Ministerie kennisgeving moet worden gedaan en die door een rechterlijke autoriteit moet worden goedgekeurd.

De partijen kunnen, met wederzijdse instemming, verzoeken de procedure op te schorten en kunnen gebruikmaken van bemiddeling/mediation overeenkomstig Wet 5/212 van 6 juli 2012.

Informatie over de bemiddelings-/mediationdiensten vindt u op de portal voor de rechtspraak (Administración de Justicia). Rechtbanken bieden kosteloos gerechtelijke bemiddeling/mediation aan.

Casus B

Idem als vorig geval.

Idem

Idem

Idem

Kosten van advocaten, gerechtsdeurwaarders en deskundigen

Casestudy

Advocaten

Gerechtsdeurwaarders

Deskundigen

Is vertegenwoordiging verplicht?

Kosten

Is vertegenwoordiging verplicht?

Kosten vóór de uitspraak

Kosten na de uitspraak

Is inschakeling verplicht?

Casus A

De partijen moeten worden bijgestaan door een advocaat en worden vertegenwoordigd door een procureur (artikel 750 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering).

In geval van wederzijdse overeenstemming, kunnen de partijen gebruikmaken van één enkele advocaat en één enkele procureur.

Er dient een voorschot op de honoraria van de advocaat en procureur te worden betaald. In contentieuze procedures moet de in het ongelijk gestelde partij mogelijk achteraf de kosten betalen.

Geen vertegenwoordiging van de partijen.

Geen kosten

Geen kosten

Het gebruik van bepaalde specialisten (psychologen) kan noodzakelijk zijn.

De partij die de specialist voorstelt, wordt verwezen in de kosten, behalve wanneer gebruik wordt gemaakt van de psychosociale deskundigen van de rechtbank.

Casus B

Idem als vorig geval.

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Vergoeding van getuigen, kosten voor pand of borgsom en andere relevante vergoedingen

Casestudy

Vergoeding van getuigen

Pand of borgsom

Andere kosten

Worden getuigen vergoed?

Kosten

Zijn deze nodig? Wanneer en hoe?

Kosten

Beschrijving

Casus A

Getuigen hebben recht op vergoeding van de verliezen die zij mogelijk hebben geleden als gevolg van hun verschijning (artikel 375, lid 1, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) door de partij die hen heeft opgeroepen.

Een deel van de kosten is vervat in de betaling van kosten.

Er is geen pand of borgsom vereist.

Geen kosten

Verklaringen van de burgerlijke stand, zoals akten van het bestaan van kinderen (momenteel gratis) of andere documenten waarop de partijen hun recht baseren.

Casus B

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Kosten voor rechtsbijstand en andere vergoedingen

Casestudy

Rechtsbijstand

Vergoedingen

Wanneer en onder welke voorwaarden is dat van toepassing?

Voorwaarden:

Kan de in het gelijk gestelde partij terugbetaling van de proceskosten verkrijgen?

Zijn er gevallen waarin de kosten van rechtsbijstand worden vergoed aan de organisatie die de rechtshulp heeft verstrekt?

Casus A

Kosteloze rechtsbijstand kan worden verkregen door personen die kunnen aantonen dat zij over onvoldoende middelen beschikken om te kunnen procederen (bijvoorbeeld in verband met de kosten van een advocaat en procureur).

Een situatie waarin iemand over onvoldoende financiële middelen beschikt, wordt geacht te ontstaan wanneer natuurlijke personen kunnen aantonen dat hun totale bestaansmiddelen en inkomsten, berekend over een jaar en per gezin, op het moment van de aanvraag niet hoger zijn dan het dubbele van het wettelijk vastgestelde referentie-inkomen (“Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples” – IPREM).

Dit zal afhangen van de overeenkomst die met de advocaat is gesloten, indien die er is. Indien een dergelijke overeenkomst niet is gesloten, moeten de kosten worden betaald door de partij die al haar vorderingen ziet afgewezen (artikel 394, lid 1, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering), behoudens enkele uitzonderingen.

De kosten die kunnen worden vergoed, zijn het honorarium van de advocaat, mits dit niet hoger is dan een derde van het bedrag van de vordering, het honorarium van de procureur, en andere honoraria, die kunnen worden vergoed na beoordeling van de kosten.

Casus B

Idem als vorig geval.

Idem

Idem

Idem

Kosten van vertalen en tolken

Casestudy

Vertalen

Tolken

Wanneer en onder welke voorwaarden is dat nodig?

Hoeveel bedragen de kosten ongeveer?

Wanneer en onder welke voorwaarden is dat nodig?

Hoeveel bedragen de kosten ongeveer?

Casus B

Alle buitenlandse notariële akten of privédocumenten die op grond van de wettelijke voorschriften nodig zijn (vertaling door een officieel erkende beëdigde vertaler).

De tarieven van tolken variëren.

Gerechtstolken voor zover dit noodzakelijk is. Tolken zijn nodig wanneer een persoon die de taal niet spreekt, moet worden ondervraagd, een verklaring moet afleggen of in kennis moet worden gesteld van een beslissing van de rechtbank. Er is geen betaling verschuldigd als de rechtbank zelf om inroeping van een tolk heeft verzocht. Iedere persoon die de taal in kwestie spreekt en heeft gezworen of beloofd nauwkeurig te vertalen, kan als tolk worden benoemd.

In andere gevallen variëren de tarieven van tolken.

Laatste update: 17/01/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.