Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Spaans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: BulgaarsDuitsEngelsFransPortugees
Swipe to change

Kosten

Spanje

In deze casestudy over handelsrecht – overeenkomstenrecht, werd de lidstaten gevraagd om de verkoper in de volgende situaties advies te geven over de proceskosten: Zaak A – Nationale situatie: een bedrijf heeft goederen geleverd met een waarde van 20 000 EUR. De verkoper werd niet betaald omdat de koper vindt dat de goederen niet in overeenstemming zijn met hetgeen was overeengekomen. De verkoper stelt een rechtsvordering in tot volledige betaling van de prijs. Zaak B – Grensoverschrijdende situatie: een bedrijf waarvan het hoofdkantoor in lidstaat B is gevestigd, levert aan een koper in lidstaat A goederen met een waarde van 20 000 EUR. Op de overeenkomst is het recht van lidstaat B van toepassing en de overeenkomst is opgesteld in de taal van lidstaat B. De verkoper werd niet betaald omdat de koper in lidstaat A vindt dat de goederen niet in overeenstemming zijn met hetgeen was overeengekomen. De verkoper stelt in lidstaat A een rechtsvordering in tot volledige betaling van de prijs, zoals is bepaald in de overeenkomst met de koper.

Inhoud aangereikt door
Spanje

Kosten in Spanje

Kosten voor de rechtsgang, beroep en alternatieve geschillenbeslechting

Casestudy

Rechtbank

Hoger beroep

Alternatieve geschillenbeslechting

Aanvankelijke gerechtskosten

Algemene kosten

Andere kosten

Aanvankelijke gerechtskosten

Algemene kosten

Andere kosten

Is dit een mogelijkheid voor dit soort zaken?

Kosten

Casus A

In beginsel is in de in artikel 812 et seq. van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering neergelegde betalingsbevelprocedure geen advocaat nodig om de eerste vordering tot betaling van de schuld in te dienen, ongeacht het in het geding zijnde bedrag.

In declaratoire procedures zijn een advocaat en procureur nodig voor vorderingen van meer dan 2 000 EUR.

Bij verzet door de debiteur in een betalingsbevelprocedure zijn een advocaat en procureur nodig indien het in het geding zijnde bedrag van de vordering hoger is dan het in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bepaalde bedrag (momenteel 2 000 EUR).

Daarnaast moet een vergoeding worden betaald waarvan de hoogte afhankelijk is van het type procedure en het bedrag van de vordering, mits het in het geding zijnde bedrag hoger is dan 2 000 EUR, behalve wanneer de aanvrager krachtens Wet 1/1996 op de kosteloze rechtsbijstand recht heeft op kosteloze rechtsbijstand.

De algemene kosten van het proces. De partij die al haar vorderingen ziet afgewezen wordt verwezen in deze kosten (artikel 394, lid 1, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering).

Bewijsaanbod.

Vergoeding van getuigen.

Deskundigenrapporten.

Wanneer de debiteur zich niet verzet, brengt de procedure nauwelijks kosten met zich mee. Wanneer de debiteur zich wel verzet, zijn de algemene regels van toepassing, dat wil zeggen dat de partij die een beroepsmiddel instelt een vergoeding moet betalen en een aanbetaling moet doen, behalve als ze recht heeft op kosteloze rechtsbijstand.

Dezelfde regel als in eerste aanleg is van toepassing.

Dezelfde regel als in eerste aanleg is van toepassing.

De partijen kunnen zonder tussenkomst van een derde partij een overeenkomst sluiten over het verschuldigde bedrag, in welk geval deze overeenkomst door de rechtbank moet worden goedgekeurd, en zij kunnen ook met hulp van bemiddelings-/mediationdiensten tot een schikking komen, zelfs als het proces al is begonnen. Wet 5/2012 van 6 juli 2012 inzake bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken zet Richtlijn 2008/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2008 om in Spaans nationaal recht. Deze wet stelt een minimumkader voor bemiddeling/mediation in zonder afbreuk te doen aan de bepalingen die door de autonome gemeenschappen zijn vastgesteld.
Overeenkomstig deze wet kunnen de partijen tijdens de preliminaire zitting worden geïnformeerd over de mogelijkheid gebruik te maken van bemiddelings-/mediationdiensten om te proberen het geschil te beslechten. Afhankelijk van de aard van de zaak, kan de rechtbank de partijen vragen te proberen tot overeenstemming te komen om het proces te beëindigen. De partijen kunnen overeenkomstig artikel 19, lid 4, ook verzoeken de procedure op te schorten, zodat zij gebruik kunnen maken van bemiddeling/mediation of arbitrage.

Wanneer overeenstemming wordt bereikt, wordt 60 % van de gerechtelijke vergoeding vergoed.
Door de rechtbank verstrekte bemiddeling/mediation is doorgaans kosteloos.
Wanneer de rechtbank geen bemiddeling/mediation verstrekt, staat het de partijen vrij om gebruik te maken van een bemiddelaar/mediator en het honorarium te betalen dat wordt overeengekomen. Overeenkomstig Wet 5/2012 worden de bemiddelings-/mediationkosten gelijkelijk gedeeld door de partijen, ongeacht of de bemiddeling/mediation tot een overeenkomst leidt, tenzij anders is overeengekomen.

Casus B

Idem als vorig geval

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Kosten van advocaten, gerechtsdeurwaarders en deskundigen

Casestudy

Advocaten

Gerechtsdeurwaarders

Deskundigen

Is vertegenwoordiging verplicht?

Kosten

Is vertegenwoordiging verplicht?

Kosten vóór de uitspraak

Kosten na de uitspraak

Is inschakeling verplicht?

Kosten

Casus A

De betalingsbevelprocedure wordt niet gebruikt, behalve wanneer de debiteur de vordering betwist.
Voor vorderingen hoger dan 2 000 EUR is vertegenwoordiging verplicht in declaratoire procedures, of in de betalingsbevelprocedure als de debiteur de vordering betwist. In deze gevallen moeten de partijen worden bijgestaan door een advocaat en worden vertegenwoordigd door een procureur (artikel 31 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering).

Deze hangen af van het bedrag en de procedure in kwestie.

Er is geen vertegenwoordiging.

Nee, maar het inroepen van deskundigen wordt in bepaalde gevallen aanbevolen, en de kosten ervan zijn voor rekening van de partij die om hun inroeping verzoekt.

Deze hangen af van de omvang en het onderwerp van het te verstrekken deskundigenrapport.

Casus B

Idem als vorig geval

Idem

Idem

Idem

Vergoeding van getuigen, kosten voor pand of borgsom en andere relevante vergoedingen

Casestudy

Vergoeding van getuigen

Pand of borgsom

Worden getuigen vergoed?

Kosten

Zijn deze nodig? Wanneer en hoe?

Kosten

Casus A

Getuigen hebben recht op vergoeding van de verliezen die zij mogelijk hebben geleden als gevolg van hun verschijning (artikel 375, lid 1, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) door de partij die hen heeft opgeroepen.

De kosten worden vastgesteld door de griffier op basis van de declaratie van de getuige (reis- en verblijfkosten, etc.), die naar behoren dient te zijn gedocumenteerd.

Er is geen pand of borgsom vereist. Een borgsom is alleen vereist voor beroepen die worden ingesteld tegen bepaalde beslissingen.

Afhankelijk van de beslissing waartegen beroep wordt ingesteld. Mogelijk 25 tot 50 EUR.

Casus B

Idem als vorig geval

Idem

Kosten voor rechtsbijstand en andere vergoedingen

Casestudy

Rechtsbijstand

Vergoedingen

Wanneer en onder welke voorwaarden is dat van toepassing?

Wanneer is de bijstand totaal?

Voorwaarden:

Kan de in het gelijk gestelde partij terugbetaling van de proceskosten verkrijgen?

Wanneer en onder welke voorwaarden is dat van toepassing?

Wanneer is de bijstand totaal?

Voorwaarden:

Casus A

Kosteloze rechtsbijstand kan worden verkregen door personen die kunnen aantonen dat zij over onvoldoende middelen beschikken om te kunnen procederen (bijvoorbeeld in verband met de kosten van een advocaat, procureur en deskundige).

De Rechtsbijstandscommissie bepaalt voor welke diensten kosteloze rechtsbijstand kan worden toegekend. Kosteloze rechtsbijstand kan worden aangevraagd voor slechts een van de diensten waarin de wet voorziet (bv. om de gerechtelijke vergoeding te betalen).

Een situatie waarin iemand over onvoldoende financiële middelen beschikt, wordt geacht te ontstaan wanneer natuurlijke personen kunnen aantonen dat hun totale bestaansmiddelen en inkomsten, berekend over een jaar en per gezin, op het moment van de aanvraag niet hoger zijn dan het dubbele van het wettelijk vastgestelde referentie-inkomen ("Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples" – IPREM).

Doorgaans kan na beoordeling van de kosten een vergoeding worden verkregen voor alle of het grootste deel van het honorarium van de advocaat, mits dit niet hoger is dan een derde van het bedrag van de vordering, het honorarium van de procureur en, in voorkomend geval, de vergoedingen van de deskundigen.

Wanneer er een bevel tot betaling van kosten aan de aanvrager ligt (artikel 394 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering), na beoordeling van de kosten door de griffier.

Bevel tot betaling van de kosten aan de andere partij.

Casus B

Idem als vorig geval.

Idem

Idem

Idem

Idem

Kosten van vertalen en tolken

Case

study

Vertalen

Tolken

Wanneer en onder welke voorwaarden is dat nodig?

Hoeveel bedragen de kosten ongeveer?

Wanneer en onder welke voorwaarden is dat nodig?

Hoeveel bedragen de kosten ongeveer?

Casus A

Documenten ingediend in een andere taal dan het Spaans (of, in voorkomend geval, de taal van de autonome gemeenschap waar de zaak wordt behandeld) moeten vergezeld gaan van een vertaling. Het document kan particulier worden vertaald. Als een van de partijen deze vertaling betwist omdat deze niet nauwkeurig zou zijn, en deze bewering onderbouwt, geeft de griffier opdracht om een officiële vertaling van het omstreden gedeelte van het document te maken op kosten van de partij die de vertaling heeft ingediend. Als de officiële vertaling in wezen identiek is aan de particuliere vertaling, moeten de kosten worden betaald door de partij die de vertaling heeft betwist.

De kosten hangen af van de inhoud van de tekst die moet worden vertaald.

Wanneer een persoon die geen Spaans spreekt of, in voorkomend geval, de andere officiële taal van de autonome gemeenschap waar het proces wordt gehouden niet spreekt, moet worden ondervraagd, een verklaring moet afleggen of in kennis moet worden gesteld van een beslissing van de rechtbank, kan iedere persoon die de taal in kwestie spreekt en heeft gezworen of beloofd accuraat te vertalen, als tolk worden benoemd.

De kosten hangen af van de vraag of er gebruik wordt gemaakt van een professionele tolk.

Casus B

Idem

Idem

Idem

Idem

Laatste update: 17/01/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.