Koszty

Cypr

Autor treści:
Cypr

Przepisy regulujące opłaty pobierane przez przedstawicieli zawodów prawniczych

W Republice Cypryjskiej przedstawicieli zawodów prawniczych nie dzieli się na odrębne kategorie (tj. na solicitorów, barristerów, adwokatów czy prawników). Wszystkim przedstawicielom zawodów prawniczych  wpisanym do rejestru adwokatów przysługują takie same uprawnienia do występowania przed sądami krajowymi i wykonywania zawodu prawniczego w sensie ogólnym. Ta zasada ma zastosowanie bez względu na to, czy adwokat posiada tytuł solicitora lub barristera za granicą. Wszystkich przedstawicieli zawodów prawniczych określa się mianem „adwokat”.

Adwokaci (Δικηγόροι)

Opłaty za usługi prawne zostały ustalone na podstawie tabeli kosztów sądowych zatwierdzonej przez Sąd Najwyższy (Ανώτατο Δικαστήριο).

Minimalną stawkę opłat za usługi obejmujące czynności pozasądowe reguluje tabela.

W obu przypadkach adwokat może umówić się z klientem na wyższą stawkę.

W sprawach sądowych wymagane jest formalne ustalenie jej wysokości.

Na Cyprze wyróżnia się dwie kategorie komorników:

  1. komornicy prywatni, zajmujący się doręczaniem dokumentów sądowych;
  2. komornicy sądowi, będący urzędnikami służby cywilnej. Do ich obowiązków należy prowadzenie procedur egzekucji orzeczeń sądu (m.in. wykonywanie postanowień o zajęciu i sprzedaży mienia ruchomego).

Opłaty pobierane przez komorników prywatnych za doręczenie dokumentów oblicza się na podstawie odległości do miejsca doręczenia.

Komornicy sądowi są urzędnikami służby cywilnej i otrzymują comiesięczne wynagrodzenie. Strony postępowania, które występują o podjęcie czynności egzekucyjnych, uiszczają opłatę skarbową w kwocie ustalonej przepisami, zależnej od rodzaju czynności egzekucyjnej oraz od sumy do wyegzekwowania.

Koszty stałe

Koszty stałe w postępowaniu cywilnym

Koszty stałe stron procesu w postępowaniu cywilnym

Koszty wstępne na poczet opłaty sądowej są przepisane według zakresu pisma lub w inny sposób i uiszczane w chwili składania pisma. Opłaty sądowe nie są przepisane w konkretnej kwocie; zależą od przebiegu postępowania w sprawie i są obliczane na podstawie zatwierdzonej skali.

Etap postępowania cywilnego, na którym strony procesowe muszą uiścić koszty stałe

Koszty wstępne na poczet opłat sądowych należy uiścić w chwili składania pisma.

Koszty stałe w postępowaniu karnym

Koszty stałe stron w postępowaniu karnym

Jeśli dojdzie do skazania oskarżonego, to może on zostać obciążony kosztami postępowania. Zasadniczo nie następuje to w razie orzeczenia kary pozbawienia wolności, wtedy bowiem, tak samo jak w razie uniewinnienia oskarżonego, koszty pokrywa skarb państwa.

Etap postępowania karnego, na którym strony muszą uiścić koszty stałe

Koszty, z wyjątkiem kosztów wstępnych opłacanych w postaci znaków opłaty sądowej w chwili wszczęcia postępowania, uiszcza się na końcu postępowania.

Koszty stałe w postępowaniu konstytucyjnym

Koszty stałe stron w postępowaniu konstytucyjnym

Koszty oblicza się według odpowiedniej skali.

Etap postępowania konstytucyjnego, na którym należy uiścić koszty stałe

Opłaty uiszcza się na końcu postępowania, z wyjątkiem opłat sądowych uiszczanych w chwili wniesienia środka odwoławczego.

Informacje wstępne, których powinni udzielić zastępcy prawni

Prawa i obowiązki stron

Obowiązki adwokatów wobec klientów zostały wyszczególnione w kodeksie etyki adwokackiej z 2002 r. (Οι περί Δεοντολογίας των Δικηγόρων Κανονισμοί του 2002) (Dziennik Urzędowy Republiki Cypryjskiej, załącznik C(1) nr 237 z 17.5.2002 r. (rozporządzenie administracyjne 237/2002).

Źródła kosztów

Gdzie zdobyć informacje na temat źródeł kosztów na Cyprze?

Podstawowe źródła kosztów są wymienione na stronie internetowej Sądu Najwyższego.

Informacje zostały podane w języku greckim.

Gdzie zdobyć dodatkowe informacje na temat kosztów?

Dostępna strona internetowa zawierająca informacje na temat kosztów

Strona internetowa Sądu Najwyższego.

Gdzie zdobyć informacje na temat przeciętnej długości różnych postępowań?

Statystyki dotyczące pracy sądów Republiki Cypryjskiej znajdują się na stronie internetowej Sądu Najwyższego, dostępnej w językach greckim i angielskim.

Podatek od wartości dodanej

Jak uzyskać odpowiednie informacje?

Wynagrodzenie adwokata podlega opodatkowaniu 15% stawką VAT, jeżeli adwokat świadczący usługi jest płatnikiem VAT.

Jaką stawkę należy stosować?

Stawka VAT wynosi 15%.

Pomoc prawna

Próg dochodów stosowany w sprawach cywilnych

W sprawach cywilnych nie przysługuje pomoc prawna.

Próg dochodów w sprawach karnych stosowany w odniesieniu do oskarżonych

Oskarżonym w sprawach karnych przysługuje bezpłatna pomoc prawna, jeśli ich dochody nie wystarczają na pokrycie kosztów usług adwokata, a sąd uzna, że udzielenie pomocy prawnej leży w interesie wymiaru sprawiedliwości. Nie istnieje określony próg dochodów. Sąd rozpatruje wniosek na podstawie całego materiału dowodowego, w tym zaświadczenia o dochodach oskarżonego sporządzanego przez Wydział Spraw Społecznych (Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας) oraz na podstawie obowiązujących wymogów.

Próg dochodów w sprawach karnych stosowany w odniesieniu do pokrzywdzonych

Co do zasady postępowania karnego nie wszczyna pokrzywdzony, lecz wszczyna się je z urzędu, a koszty związane z postępowaniem pokrywa skarb państwa. Nie ma zatem przepisów regulujących bezpłatną pomoc prawną dla pokrzywdzonych.

Inne warunki uzyskania pomocy prawnej przez pokrzywdzonych

Co do zasady postępowania karnego nie wszczyna pokrzywdzony, lecz wszczyna się je z urzędu, a koszty związane z postępowaniem pokrywa skarb państwa. Nie ma zatem przepisów regulujących bezpłatną pomoc prawną dla pokrzywdzonych.

Inne warunki uzyskania pomocy prawnej przez oskarżonych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, aby oskarżony kwalifikował się do uzyskania pomocy prawnej, zarzucane mu przestępstwo musi być zagrożone karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 12 miesięcy. Jednakże przepisy te uznano za niezgodne z konstytucją, wskutek czego należy przyjąć, że pomoc prawna przysługuje we wszystkich sprawach.

Kiedy strona przegrywająca sprawę musi pokryć koszty poniesione przez stronę wygrywającą?

Zasadniczo strona przegrywająca pokrywa koszty drugiej strony, choć kwestię kosztów rozstrzyga sąd, który może orzec inaczej.

Ciekawe strony

Opłaty sądowe i koszty

Dane statystyczne (w języku greckim)

Dane statystyczne (w języku angielskim)

Powiązane dokumenty

Sprawozdanie z badania na temat przejrzystości kosztów na Cyprze PDF (555 Kb) en

Ostatnia aktualizacja: 11/04/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.