Koszty

Czechy

W ramach tego studium przypadku w dziedzinie prawa rodzinnego, dotyczącego rozwodu, zwrócono się do państw członkowskich o dostarczenie osobom wnoszącym pozew o rozwód informacji o kosztach postępowania na przykładzie następujących sytuacji: Przypadek A – sytuacja krajowa: para zawiera związek małżeński. Następnie małżonkowie rozstają się i postanawiają się rozwieść. Przypadek B – sytuacja transgraniczna: dwoje obywateli tego samego państwa członkowskiego (państwa członkowskiego A) zawiera związek małżeński. Związek ten zostaje zawarty w państwie członkowskim A. Po ślubie małżeństwo przenosi się do innego państwa członkowskiego (państwa członkowskiego B), w którym mieszka i pracuje. Krótko po tym małżeństwo rozpada się i żona wraca do państwa członkowskiego A, podczas gdy mąż pozostaje w państwie członkowskim B. Para uzgadnia rozwód. Po powrocie do państwa członkowskiego A żona niezwłocznie składa pozew o rozwód do sądu państwa członkowskiego B.

Autor treści:
Czechy

Koszty w Republice Czeskiej

Orientacyjne koszty postępowania sądowego w pierwszej instancji, postępowania odwoławczego i alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR)


Kazus

Sąd pierwszej instancji

Postępowanie odwoławcze

Alternatywne metody rozwiązywania sporów


Wstępne opłaty sądowe

Opłaty za protokołowanie

Inne opłaty

Wstępne opłaty sądowe

Opłaty za protokołowanie

Inne opłaty

Czy istnieje taka możliwość w tego rodzaju przypadku?

Koszty

Kazus A

2 000 CZK

Nie dotyczy (nd.)

nd.

2 000 CZK

nd.

nd.

Tak (ale nie obligatoryjnie)

W wysokości umownej (400 CZK za każdą rozpoczętą godzinę w razie skierowania przez sąd na wstępne posiedzenie z mediatorem)

Kazus B

2 000 CZK

nd.

nd.

2 000 CZK

nd.

nd.

Tak (ale nie obligatoryjnie)

W wysokości umownej (400 CZK za każdą rozpoczętą godzinę w razie skierowania przez sąd na wstępne posiedzenie z mediatorem)

Orientacyjne koszty ponoszone na rzecz adwokata, komornika i biegłego


Kazus

Prawnik

Komornik

Biegły


Czy zastępstwo jest obowiązkowe?

Średnie koszty

Czy korzystanie z pomocy jest obowiązkowe?

Koszty poniesione przed wydaniem orzeczenia

Koszty poniesione po wydaniu orzeczenia

Czy korzystanie z jego pomocy jest obowiązkowe?

Koszty

Kazus A

Nie

W wysokości umownej, 1 500 CZK za każdy etap w zależności od stawki adwokata

Nie

-

-

Nie

100–350 CZK za godzinę

Kazus B

Nie

W wysokości umownej

Nie (zależy od drugiego państwa, którego sprawa dotyczy)

-

-

Nie

100–350 CZK za godzinę

Zwrot kosztów poniesionych przez świadków, koszty depozytów lub gwarancji i inne właściwe opłaty


Kazus

Zwrot kosztów poniesionych przez świadków

Depozyt lub gwarancja

Inne koszty


Czy świadkom zwraca się poniesione przez nich koszty?

Koszty

Czy istnieją, w jakich przypadkach i w jaki sposób są stosowane?

Koszty

Opis

Koszty

Kazus A

Tak. Wypłacana jest kwota faktycznie poniesionych wydatków.

Zależą od konkretnego przypadku

Nie

-

-

-

Kazus B

Tak. Wypłacana jest kwota faktycznie poniesionych wydatków.

Zależą od konkretnego przypadku

Nie

-

-

-

Koszty pomocy prawnej i zwrot kosztów


Kazus

Pomoc prawna

Zwrot kosztów


Kiedy i pod jakimi warunkami ma zastosowanie?

Kiedy przyznaje się pomoc prawną w pełnym wymiarze?

Jakie są warunki jej otrzymania?

Czy strona wygrywająca może uzyskać zwrot kosztów postępowania?

Jeżeli zwrot nie obejmuje wszystkich kosztów, to zasadniczo jaką ich część?

Jakie koszty nigdy nie podlegają zwrotowi?

Czy istnieją sytuacje, w których koszty pomocy prawnej należy zwrócić organizacji jej udzielającej?

Kazus A

Wyłącznie w odniesieniu do organizacji pozarządowych

-

-

Zazwyczaj nie. Sąd może jednak zasądzić zwrot kosztów, jeżeli uzna to za uzasadnione w danym przypadku.

-

Zazwyczaj żadne, lecz decyduje o tym sąd.

Nie

Kazus B

Zob. dyrektywa dotycząca stosowania pomocy prawnej w sporach transgranicznych

-

-

Zazwyczaj nie. Sąd może jednak zasądzić zwrot kosztów, jeżeli uzna to za uzasadnione w danym przypadku.

-

Zazwyczaj żadne, lecz decyduje o tym sąd.

Nie

Koszty tłumaczenia pisemnego i ustnego


Kazus

Tłumaczenie pisemne

Tłumaczenie ustne

Inne koszty właściwe dla sporów transgranicznych


Kiedy i na jakich warunkach tłumaczenie ustne jest konieczne?

Szacunkowy koszt?

Kiedy i na jakich warunkach tłumaczenie ustne jest konieczne?

Szacunkowy koszt?

Opis

Szacunkowy koszt?

Kazus A

Oryginalne dokumenty sporządzone w języku obcym, niezbędne do celów postępowania

100–350 CZK za stronę


-

-

-

Kazus B

Oryginalne dokumenty sporządzone w języku obcym, niezbędne do celów postępowania

100–350 CZK za stronę

Gdy strona lub świadek jest cudzoziemcem lub nie rozumie języka czeskiego

100–350 CZK za godzinę

-

-

Ostatnia aktualizacja: 28/02/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.