Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej czeski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Koszty

Czechy

Na niniejszej stronie przedstawiono informacje dotyczące opłat sądowych w Republice Czeskiej.

Autor treści:
Czechy
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

prawo rodzinne – rozwód

prawo rodzinne – opieka nad dzieckiem i alimenty

prawo handlowe – umowy

prawo handlowe – odpowiedzialność

Przepisy regulujące opłaty pobierane przez przedstawicieli zawodów prawniczych

Prawnicy

W Republice Czeskiej występuje tylko jeden rodzaj zawodu prawnika (adwokat); nie występuje zawód radcy prawnego ani doradcy prawnego.

Rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości nr 177/1996 Sb. z dnia 4 czerwca 1996 r. określa opłaty i honoraria pobierane przez prawników z tytułu świadczenia usług prawnych (taryfa wynagrodzeń prawników). Rozporządzenie jest dostępne w języku angielskim na stronie internetowej czeskiej Izby Adwokackiej.

Opłaty pobierane przez prawników mogą być również uzgadniane prywatnie między zainteresowanymi stronami.

W większości spraw cywilnych (w tym spraw rodzinnych i gospodarczych) korzystanie z zastępstwa prawnego nie jest obowiązkowe.

Koszty stałe

Koszty stałe w postępowaniu cywilnym

Koszty stałe stron w postępowaniu cywilnym

Ustawa nr 549/1991 Coll. o opłatach sądowych (brak wersji w języku angielskim) reguluje kwestie związane z opłatami pobieranymi w postępowaniu cywilnym. Opłaty są różne w zależności od rodzaju postępowania. W niektórych przypadkach obowiązują opłaty stałe; w innych wysokość opłaty jest obliczana jako procent wartości przedmiotu sporu.

We wszystkich sprawach opłaty muszą być wnoszone w walucie czeskiej (CZK) i mogą być uiszczane przelewem na rachunek skarbu państwa (lub sądu). Opłaty w wysokości nieprzekraczającej 5 000 CZK można uiszczać poprzez zakup znaku opłaty skarbowej (kolek). Znaki opłaty skarbowej są dostępne na poczcie lub w innych wybranych miejscach.

Sąd ma obowiązek poinformowania osoby fizycznej wnoszącej powództwo o wysokości kwoty, którą osoba ta powinna uiścić.

Etap postępowania cywilnego, na którym strony muszą uiścić koszty stałe

Opłaty należy wnosić w terminie trzech dni od daty powiadomienia – przed przeprowadzeniem pierwszej rozprawy.

Koszty stałe w postępowaniu karnym

Koszty stałe stron w postępowaniu karnym

Postępowanie karne jest zawsze wszczynane z urzędu (przez prokuraturę). Oskarżony ponosi wyłącznie koszty swojego zastępstwa prawnego.

Etap postępowania karnego, na którym strony procesu muszą uiścić koszty stałe

W postępowaniu karnym nie pobiera się opłat sądowych.

Koszty stałe w postępowaniu konstytucyjnym

Koszty stałe stron w postępowaniu konstytucyjnym

Nie pobiera się stałych opłat sądowych z tytułu wniesienia sprawy do Trybunału Konstytucyjnego Republiki Czeskiej, przy czym wymagane jest korzystanie z zastępstwa prawnego.

Etap postępowania konstytucyjnego, na którym strony procesu muszą uiścić koszty stałe

Nie ma stałych opłat sądowych.

Informacje wstępne, których powinni udzielić zastępcy prawni

Prawa i obowiązki stron

Zastępcy prawni nie mają obowiązku udzielania informacji przed rozpoczęciem świadczenia usługi.

Prawa i obowiązki stron mogą być przedmiotem uzgodnienia między prawnikiem a klientem.

Regulacje prawne dotyczące kosztów

Gdzie zdobyć informacje na temat regulacji prawnych dotyczących kosztów w Republice Czeskiej?

W każdej konkretnej sprawie wskazane jest skonsultowanie się z prawnikiem. Z chwilą wniesienia powództwa sąd ma obowiązek powiadomienia o opłatach sądowych, które winny zostać uiszczone.

W jakich językach można uzyskać informacje o regulacjach prawnych dotyczących kosztów w Republice Czeskiej?

Ponieważ językiem urzędowym w Republice Czeskiej jest język czeski, nie ma obowiązku prawnego zapewnienia informacji w innych językach. W związku z tym jakość informacji zależy od zaangażowania i umiejętności osób przekazujących informacje.

Gdzie zdobyć informacje na temat mediacji?

Informacje na temat mediacji można znaleźć na stronie Stowarzyszenia Mediatorów Republiki Czeskiej (AMČR).

Gdzie zdobyć dodatkowe informacje na temat kosztów?

Strona internetowa zawierająca informacje na temat kosztów

Nie istnieje oficjalna strona zawierająca informacje na temat kosztów.

Gdzie zdobyć informacje na temat średniej długości trwania różnych postępowań?

Na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości dostępne są różne dane statystyczne, niemniej wiele zależy od charakteru toczącej się sprawy. Niektóre przepisy prawa przewidują ograniczenia czasowe jedynie w odniesieniu do określonych czynności sądowych (np. wydania orzeczenia w trybie prejudycjalnym).

Gdzie zdobyć informacje na temat średnich łącznych kosztów danego rodzaju postępowania?

Wysokość pobieranych opłat zależy od okoliczności sprawy; nie jest zatem możliwe udzielenie takich informacji przed rozpoczęciem sprawy.

Podatek od wartości dodanej

Jak podaje się informację o podatku VAT?

Opłaty sądowe nie są objęte podatkiem VAT, a ich kwota jest ostateczna. Wynagrodzenie przysługujące prawnikom nie jest obciążone podatkiem VAT. Mimo to niektóre firmy prawnicze, będące płatnikami VAT, doliczają ten podatek (19%).

Jakie są stosowane stawki?

Patrz powyższy punkt dotyczący podatku VAT.

Pomoc prawna

Próg dochodów stosowany w sprawach cywilnych

Nie stosuje się konkretnego progu dochodów. Po otrzymaniu stosownego wniosku sędziowie mogą jednak rozpatrywać każdą sytuację indywidualnie. Sąd może zdecydować o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z opłat sądowych z zastrzeżeniem, że wnioskodawca nie wniósł powództwa bezzasadnego. Sąd może przydzielić wnioskodawcy doradcę prawnego w przypadku, gdy wymagane jest korzystanie z zastępstwa prawnego.

Bezpłatna pomoc prawna jest świadczona przez wyspecjalizowane organizacje pozarządowe (w zależności od przedmiotu sprawy) lub przez czeską Izbę Adwokacką. W szczególnych przypadkach czeska Izba Adwokacka może wyznaczyć adwokata do nieodpłatnego świadczenia usług prawniczych. Przyznanie danej osobie pomocy prawnej nie zależy tylko od jej dochodu, ale również od ogólnej sytuacji materialnej gospodarstwa domowego tej osoby.

Próg dochodów w sprawach karnych stosowany w odniesieniu do oskarżonych

Nie obowiązuje konkretny pułap dochodów. Sądy wyznaczają oskarżonemu obrońcę z urzędu we wszystkich sytuacjach, w których wymagane jest korzystanie z zastępstwa prawnego, a oskarżony nie ma własnego obrońcy.

Próg dochodów w sprawach karnych stosowany w odniesieniu do poszkodowanych

Wyłącznie niektóre organizacje pozarządowe świadczą nieodpłatną pomoc prawną na rzecz poszkodowanych. Poszkodowani są stroną w postępowaniu karnym wyłącznie w kilku szczególnych rodzajach spraw; w innych są zobowiązani do wniesienia powództwa (patrz powyższe informacje dotyczące progu dochodów obowiązującego w odniesieniu do świadczenia pomocy prawnej w sprawach cywilnych).

Inne warunki uzyskania pomocy prawnej przez poszkodowanych

Poszkodowani mogą domagać się odszkodowania od Ministerstwa Sprawiedliwości (na podstawie przepisów ustawy nr 209/1997 Coll.).

Inne warunki uzyskania pomocy prawnej przez oskarżonych

Patrz powyższe informacje dotyczące progu dochodów obowiązującego w odniesieniu do świadczenia pomocy prawnej na rzecz oskarżonych w sprawach karnych.

Bezpłatne postępowania sądowe

Nie pobiera się opłat z tytułu wniesienia sprawy do Trybunału Konstytucyjnego. Ponadto opłaty sądowe nie są pobierane w niektórych rodzajach postępowania (określonych w § 11 ust. nr 549/1991 Coll. o opłatach sądowych) – na przykład, gdy powództwo wnosi osoba małoletnia, a także w niektórych innych rodzajach spraw (gdy stroną postępowania jest państwo lub jego organy; w przypadku złożenia wniosku o azyl przez obcokrajowca lub w innych sprawach, w których uczestniczą „słabsze” strony).

Kiedy strona przegrywająca musi pokryć koszty poniesione przez stronę wygrywającą?

W każdej konkretnej sprawie decyzja należy do sędziego (na etapie wydawania końcowego orzeczenia); sędzia może obciążyć stronę przegrywającą całością lub częścią kosztów. Nie dotyczy to jednak postępowań rozwodowych. Nakaz zapłaty kosztów może również obejmować koszty prawnika.

Wynagrodzenie biegłych

Wynagrodzenie biegłych jest opłacane przez sąd. Strony sporu odpowiadają za opłacenie biegłego tylko w przypadku, gdy same wystąpiły o skorzystanie z jego usług. W niektórych szczególnych sprawach sąd może orzec o obciążeniu strony przegrywającej kosztami wynagrodzenia.

Wynagrodzenie tłumaczy

Koszty wynagrodzenia tłumaczy w postępowaniu sądowym ponosi sąd; jeżeli stroną w sprawie jest obcokrajowiec, który nie włada językiem czeskim, ma on prawo zwracania się do sądu w swoim języku ojczystym.

Powiązane dokumenty

Czeskie sprawozdanie Republiki Czeskiej opracowane w ramach badania przejrzystości kosztów w sądowym postępowaniu cywilnym PDF (703 Kb) en

Ostatnia aktualizacja: 02/11/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.