Koszty

Jeżeli obywatel zamierza wszcząć postępowanie sądowe lub dąży do wykonania wyroku sądowego, należy udostępnić mu informacje dotyczące kosztów postępowania w danym państwie członkowskim.

Koszty procesu w sprawach cywilnych i karnych są regulowane przez przepisy krajowe i nie są one zharmonizowane na szczeblu UE. Stąd też różnice w kosztach w poszczególnych państwach członkowskich.

Aby uzyskać szczegółowe informacje o kosztach postępowania w państwach członkowskich, jak również zapoznać się z kazusami opracowanymi na zlecenie Komisji Europejskiej, należy wybrać jedną z flag znajdujących się z prawej strony ekranu.

Osoby niedysponujące środkami finansowymi na pokrycie kosztów sprawy sądowej mogą wystąpić o pomoc prawną.

Dodatkowe informacje można uzyskać z załączonego badania (dostępnego tylko w języku angielskim i francuskim), przeprowadzonego w celu określenia kosztów postępowania przed sądem cywilnym w każdym państwie członkowskim poprzez:

  • ustalenie udziału każdego z poszczególnych źródeł kosztów w łącznych kosztach postępowania sądowego;
  • porównanie kosztów ponoszonych przez strony sporu w różnych państwach członkowskich;
  • wskazanie różnic w źródłach oraz kwotach kosztów;
  • objaśnienie, jak przejrzystość kosztów postępowania sądowego oraz zmniejszenie różnic w źródłach oraz kwotach kosztów może polepszyć dostęp do wymiaru sprawiedliwości;
  • sformułowanie zaleceń co do możliwych działań na szczeblu UE poprzez ewentualne określenie minimalnych standardów, aby, wpływając na poprawę przejrzystości kosztów dochodzenia sprawiedliwości w sprawach cywilnych, ułatwić dostęp do wymiaru sprawiedliwości;
  • w ujęciu ogólnym – tam gdzie jest to właściwe i istotne – wskazanie odpowiednich związków między kosztami dochodzenia sprawiedliwości a dostępem obywateli do wymiaru sprawiedliwości; oraz
  • wyodrębnienie poszczególnych kwestii związanych ze sporami transgranicznymi.

Badanie zapewnia wgląd w sytuację w Unii Europejskiej w ściśle określonym czasie – według stanu na grudzień 2007 r.

Powiązane dokumenty

badanie na temat przejrzystości kosztów postępowania cywilnego w Unii Europejskiej PDF (2615 Kb) en – wersja angielskojęzyczna

badanie na temat przejrzystości kosztów postępowania cywilnego w Unii Europejskiej PDF (2665 Kb) fr – wersja francuskojęzyczna

Załącznik 1: Wyniki ankiety publicznej PDF (1700 Kb) en

sprawozdanie krajowe – Belgia PDF (829 Kb) en

sprawozdanie krajowe – Bułgaria PDF (566 Kb) en

sprawozdanie krajowe – Czechy PDF (703 Kb) en

sprawozdanie krajowe – Dania PDF (560 Kb) en

sprawozdanie krajowe – Niemcy PDF (565 Kb) en

sprawozdanie krajowe – Estonia PDF (872 Kb) en

sprawozdanie krajowe – Irlandia PDF (400 Kb) en

sprawozdanie krajowe – Grecja PDF (849 Kb) en

sprawozdanie krajowe – Hiszpania PDF (640 Kb) en

sprawozdanie krajowe – Francja PDF (1312 Kb) en

sprawozdanie krajowe – Włochy PDF (772 Kb) en

sprawozdanie krajowe – Cypr PDF (555 Kb) en

sprawozdanie krajowe – Łotwa PDF (742 Kb) en

sprawozdanie krajowe – Litwa PDF (950 Kb) en

sprawozdanie krajowe – Luksemburg PDF (551 Kb) en

sprawozdanie krajowe – Węgry PDF (533 Kb) en

sprawozdanie krajowe – Malta PDF (742 Kb) en

sprawozdanie krajowe – Niderlandy PDF (702 Kb) en

sprawozdanie krajowe – Austria PDF (829 Kb) en

sprawozdanie krajowe – Polska PDF (396 Kb) en

sprawozdanie krajowe – Portugalia PDF (781 Kb) en

sprawozdanie krajowe – Rumunia PDF (544 Kb) en

sprawozdanie krajowe – Słowenia PDF (723 Kb) en

sprawozdanie krajowe – Słowacja PDF (872 Kb) en

sprawozdanie krajowe – Finlandia PDF (504 Kb) en

sprawozdanie krajowe – Szwecja PDF (457 Kb) en

Ostatnia aktualizacja: 16/02/2021

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.