Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej duński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Koszty

Dania

Na tej stronie można znaleźć informacje dotyczące kosztów sądowych w Danii.

Autor treści:
Dania
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Przepisy regulujące opłaty pobierane przez przedstawicieli zawodów prawniczych

Co do zasady nie istnieją żadne przepisy dotyczące opłat pobieranych przez przedstawicieli zawodów prawniczych. W przypadku niektórych opłat Wysoki Trybunał (landsret) ustanowił jednakże powszechnie dostępne wytyczne dotyczące wysokości stawek. Każdy ma prawo skierować zażalenie dotyczące opłaty pobranej przez adwokata do Dyscyplinarnej Komisji Adwokackiej (Advokatnævnet).

Koszty stałe w postępowaniu sądowym

Koszty stałe w postępowaniu sądowym w sprawach cywilnych

Koszty stałe stron w postępowaniu sądowym w sprawach cywilnych

Duńskie prawo wymaga, aby powód uiścił opłatę sądową w chwili wniesienia powództwa. Podstawowa wysokość opłaty sądowej wynosi 500 DKK. W przypadku spraw, w których wartość przedmiotu sporu przekracza 50 000 DKK, opłata wynosi 750 DKK plus 1,2% kwoty, o jaką wartość przedmiotu sporu przekracza 50 000 DKK.

Ponadto w przypadku spraw, w których wartość przedmiotu sporu przekracza 50 000 DKK należy wnieść dodatkową opłatę za przeprowadzenie rozprawy sądowej. Wysokość tej opłaty jest równa kwocie uiszczanej w chwili wniesienia powództwa. W związku z tym z tytułu przeprowadzenia rozprawy sądowej powód musi ponownie uiścić opłatę w wysokości 750 DKK plus 1,2% kwoty, o jaką wartość przedmiotu sporu przekracza 50 000 DKK.

W odniesieniu do każdej z opisanych powyżej opłat sądowych (opłaty za wniesienie powództwa oraz opłaty za przeprowadzenie rozprawy sądowej) ustanowiono pułap w wysokości 75 000 DKK. Jednakże w niektórych przypadkach (np. dotyczących wykonywania władzy publicznej) pułap ten wynosi jedynie 2 000 DKK.

Niektóre rodzaje spraw cywilnych, w tym sprawy z zakresu prawa rodzinnego, są wolne od opłat sądowych.

Etap postępowania cywilnego, na którym strony muszą uiścić koszty stałe

Jak wspomniano powyżej, powód musi uiścić opłatę sądową w chwili wniesienia powództwa.

Dodatkową opłatę za przeprowadzenie rozprawy sądowej należy wnieść najpóźniej w dniu ustalenia daty rozprawy, ale nie wcześniej niż na trzy miesiące przed rozprawą.

Koszty stałe w postępowaniu sądowym w sprawach karnych

Koszty stałe stron w postępowaniu sądowym w sprawach karnych

Zazwyczaj sprawy karne są wolne od wszelkich opłat sądowych. Niektóre sprawy karne są jednakże ścigane z oskarżenia prywatnego, i w takich przypadkach mają zastosowanie przepisy dotyczące opłat sądowych w postępowaniu cywilnym.

Koszty stałe w postępowaniu konstytucyjnym

Koszty stałe stron w postępowaniu konstytucyjnym

Sprawy o charakterze konstytucyjnym są rozpatrywane albo w postępowaniu cywilnym, albo karnym. W Danii nie obowiązują oddzielne przepisy dotyczące postępowania konstytucyjnego

Informacje wstępne na temat kosztów sądowych, których powinni udzielić zastępcy procesowi

Prawa i obowiązki stron

Artykuł 16.8 Kodeksu postępowania duńskiej Izby Adwokackiej (Advokatsamfundets advokatetiske regler) stanowi:

„Adwokat dąży do rozstrzygnięcia sprawy klienta tak, aby klient poniósł możliwie jak najniższe koszty, przy jednoczesnym uwzględnianiu życzeń oraz instrukcji klienta”.

Regulacje prawne dotyczące kosztów

Gdzie zdobyć informacje na temat regulacji prawnych dotyczących kosztów w Danii?

Informacje dotyczące kosztów znajdują się na stronie internetowej duńskiej Izby Adwokackiej oraz na stronach duńskich sądów.

W jakich językach można uzyskać informacje o regulacjach prawnych dotyczących kosztów w Danii?

Informacje na temat regulacji prawnych dotyczących kosztów są dostępne w języku duńskim i angielskim.

Gdzie zdobyć informacje na temat mediacji?

Informacje na temat mediacji (retsmægling) znajdują się na stronie internetowej duńskich sądów.

Gdzie zdobyć dodatkowe informacje na temat kosztów?

Strony internetowe zawierające informacje na temat kosztów

Oficjalna strona internetowa duńskiej administracji sądowej zawiera ogólne informacje na temat duńskiego systemu sądownictwa oraz dane kontaktowe.

Gdzie zdobyć informacje na temat średniej długości trwania różnych postępowań?

Informacje na temat średniego czasu trwania różnego rodzaju postępowań znajdują się na stronie internetowej duńskich sądów.

Podatek od wartości dodanej

Gdzie zdobyć informacje na ten temat?

Zazwyczaj opublikowane stawki opłat obejmują podatek VAT.

Pomoc prawna

Próg dochodów stosowany w sprawach cywilnych

Próg dochodów w odniesieniu do pomocy prawnej jest aktualizowany raz w roku. W 2019 r. zastosowanie mają następujące progi dochodów:

  • w przypadku osób niepozostających w związku małżeńskim lub podobnym związku: 329 000 DKK;
  • w przypadku wnioskodawcy pozostającego w związku małżeńskim lub podobnym związku: 418 000 DKK;
  • dodatkowa kwota przypadająca na każde dziecko: 57 000 DKK.

Niezależnie od poziomu dochodów, każdy ma prawo nieodpłatnie zasięgnąć ustnej porady prawnej w podstawowym zakresie w instytucjach udzielających pomocy prawnej (advokatvagten i retshjælpen).

Próg dochodów w sprawach karnych stosowany w odniesieniu do oskarżonych

Prawo oskarżonego do zastępstwa procesowego nie jest uzależnione od dochodów, ale od charakteru sprawy. Oskarżony, który zostanie uznany za winnego, musi pokryć koszty honorarium adwokata obrony niezależnie od poziomu osiąganych dochodów.

Próg dochodów w sprawach karnych stosowany w odniesieniu do pokrzywdzonych

Prawo pokrzywdzonego do zastępstwa procesowego nie jest uzależnione od dochodów, ale od charakteru sprawy. Zgodnie z art. 741 ust. a) ustawy o wymiarze sprawiedliwości pokrzywdzeni są uprawnieni do zastępstwa procesowego przede wszystkim w sprawach dotyczących przemocy i przestępstw na tle seksualnym. W takich sytuacjach koszty wynagrodzenia adwokata są opłacane z budżetu państwa.

Inne warunki uzyskania pomocy prawnej przez pokrzywdzonych

Zastosowanie mają przedstawione powyżej informacje na temat progu dochodów w sprawach karnych stosowanego w odniesieniu do pokrzywdzonych.

Inne warunki uzyskania pomocy prawnej przez oskarżonych

Zastosowanie mają przedstawione powyżej informacje na temat progu dochodów w sprawach karnych stosowanego w odniesieniu do oskarżonych.

Czy istnieją bezpłatne postępowania sądowe?

Niektóre sprawy cywilne, o czym wspomniano powyżej (zob. odpowiedź dotycząca kosztów stałych stron w postępowaniu cywilnym) są wolne od opłat sądowych. W trakcie postępowania mogą jednak wystąpić koszty innego rodzaju (np. wynagrodzenie pobierane przez adwokata).

Kiedy strona przegrywająca sprawę musi pokryć koszty poniesione przez stronę wygrywającą?

Rozdział 30 ustawy o wymiarze sprawiedliwości zawiera przepisy regulujące kwestię zwrotu kosztów w sprawach cywilnych (retsplejeloven).

Co do zasady strona przegrywająca musi pokryć koszty poniesione przez stronę wygrywającą. Jeżeli jednak jest to uwarunkowane szczególnymi okolicznościami, sąd może orzec, że strona przegrywająca nie jest zobowiązana do pokrycia kosztów poniesionych przez stronę wygrywającą lub pokrywa jedynie ich część.

Sąd może zasądzić wyłącznie zwrot kosztów niezbędnych do właściwego rozpatrzenia sprawy.

Wynagrodzenie biegłych

Powód jest zobowiązany do pokrycia kosztów wynagrodzenia biegłego, jeżeli wystąpił z wnioskiem o wydanie opinii biegłego w określonej kwestii.

Kończąc postępowanie sąd orzeka, czy oskarżony powinien pokryć koszty związane z wynagrodzeniem biegłego. Zależy to od wyniku postępowania.

Wynagrodzenie tłumaczy

Ogólna zasada stanowi, że w postępowaniu cywilnym koszty wynagrodzenia tłumacza ustnego ponoszą strony.
W postępowaniu karnym koszty wynagrodzenia tłumacza ustnego są pokrywane z budżetu państwa.

Powiązane dokumenty

Duńskie sprawozdanie na temat analizy przejrzystości kosztów sądowych

Ostatnia aktualizacja: 20/06/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.