Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej francuski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Koszty

Francja

W tym studium przypadku dotyczącym dziedziny prawa rodzinnego – świadczeń alimentacyjnych, zwrócono się do państw członkowskich o dostarczenie powodom informacji o kosztach postępowania na przykładzie następujących sytuacji: Przypadek A – sytuacja krajowa: Dwie osoby przez wiele lat pozostawały ze sobą w nieformalnym związku.  W momencie rozstania mieli trzyletnie dziecko. Orzeczeniem sądu opieka nad dzieckiem została przyznana matce. Do rozstrzygnięcia pozostała jedynie kwota świadczeń alimentacyjnych, które ojciec powinien wypłacać matce na pokrycie kosztów utrzymania i edukacji dziecka. Matka wnosi pozew w tej sprawie. Przypadek B – sytuacja transgraniczna, w której czytelnik występuje jako adwokat w państwie członkowskim A: Dwie osoby pozostają ze sobą w  nieformalnym związku w państwie członkowskim (państwie członkowskim B). Mają trzyletnie dziecko. Rozstają się. Orzeczeniem sądu w państwie członkowskim B opieka nad dzieckiem zostaje przyznana matce. Za zgodą ojca dziecka, matka i dziecko przenoszą się na stałe do innego państwa członkowskiego (państwa członkowskiego A). Nierozstrzygnięta pozostaje jedna kwestia.  Dotyczy ona kwoty świadczeń alimentacyjnych, które ojciec powinien wypłacać matce na pokrycie kosztów utrzymania i edukacji dziecka. Matka wnosi pozew w tej sprawie w państwie członkowskim A.

Autor treści:
Francja

Koszty we Francji

Koszty procesu, postępowania odwoławczego oraz alternatywnego rozstrzygania sporów


Kazus

Proces

Postępowanie odwoławcze

Alternatywne rozstrzyganie sporów

Wstępne opłaty sądowe

Opłaty za protokołowanie

Inne koszty

Wstępne opłaty sądowe

Opłaty za protokołowanie

Inne koszty

Czy ta opcja jest dostępna w omawianym kazusie?

Koszty

Kazus A

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Możliwa jest mediacja sądowa.

Możliwa jest również mediacja pozasądowa.

Kosztami mediacji są obciążane strony, opłaty określa sędzia, mediacja może jednak zostać sfinansowana w ramach pomocy prawnej.

Dobrze jest sporządzić umowę o opłatach między mediatorem a stronami.

Kazus B

Jak wyżej

Jak wyżej

Jak wyżej

Jak wyżej

Jak wyżej

Jak wyżej

Jak wyżej

Jak wyżejKoszty ponoszone na rzecz prawnika, woźnego sądowego i biegłego


Kazus

Prawnik

Woźny sądowy

Biegły

Czy zastępstwo jest obowiązkowe?

Średnie koszty

Czy zastępstwo jest obowiązkowe?

Koszty przed wydaniem orzeczenia

Koszty po wydaniu orzeczenia

Czy korzystanie z jego pomocy jest obowiązkowe?

Koszty

Kazus A

Nie

Nie         

Nie

Nie

Nie

Nie

Określa sędzia

Kazus B

Jak wyżej

Jak wyżej

Jak wyżej

Jak wyżej

Jak wyżej

Jak wyżej

Jak wyżej


Zwrot kosztów poniesionych przez świadków, kosztów gwarancji lub innego zabezpieczenia i inne właściwe opłaty


Kazus

Zwrot kosztów poniesionych przez świadków

Gwarancja lub inne zabezpieczenie

Inne koszty

Czy świadkom zwraca się poniesione przez nich koszty?

Koszt

Czy istnieje, w jakich przypadkach i jak często jest stosowane?

Koszt

Opis

Koszt

Kazus A

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Kazus B

Jak wyżej

Jak wyżej

Jak wyżej

Jak wyżej

Jak wyżej

Jak wyżejKoszty pomocy prawnej i zwrot innych kosztówKazus

Pomoc prawna

Kiedy i pod jakimi warunkami jest stosowana?

Kiedy pomoc jest przyznawana w pełnym zakresie?

Warunki?

Kazus A

O pomoc matka może się zwrócić przed procesem lub w jego trakcie. Pomoc zostaje przyznana, jeśli zadeklarowane środki finansowe nie przekraczają pułapów określonych przez prawo.

Państwo ponosi wszelkie koszty postępowania, jeśli matka korzysta z pełnej pomocy.

Pomoc jest przyznawana w pełnym zakresie, jeśli miesięczne środki zadeklarowane przez matkę nie przekraczają 911 EUR miesięczne w przypadku całkowitej pomocy.

Powyżej - do 1367 EUR, przyznawana jest częściowa pomoc.

Pułapy środków są wyższe o 164 EUR w przypadku dwóch pierwszych osób na utrzymaniu matki i o 104 EUR w przypadku trzeciej i kolejnych osób na utrzymaniu.

Kazus B

Jak wyżej

Jak wyżej

Jak wyżej
Kazus

Zwrot kosztów

Czy strona wygrywająca sprawę może otrzymać zwrot kosztów postępowania?

Czy istnieją sytuacje, w których koszty pomocy prawnej należy zwrócić organizacji jej udzielającej?

Kazus A

Tak, jeśli taka jest decyzja sądu.

Gdy decyzją sędziego ds. rodzinnych kosztami postępowania zostaje obciążony ojciec, który nie korzysta z pomocy prawnej, jest on zobowiązany zwrócić Skarbowi Państwa koszty poniesione przez państwo w związku z obroną matki korzystającej z pomocy prawnej.

Kazus B

Jak wyżej

Jak wyżejKoszty tłumaczenia pisemnego i ustnego


Kazus

Tłumaczenie pisemne

Tłumaczenie ustne

Kiedy i pod jakimi warunkami jest ono konieczne?

Szacunkowy koszt?

Kiedy i pod jakimi warunkami jest ono konieczne?

Szacunkowy koszt?

Kazus A

Należy dostarczyć sędziemu przetłumaczone dokumenty.

Brak danych statystycznych.

Gdy sędzia nie zna języka, którym porozumiewają się strony.

Wynagrodzenie ustala sędzia

Kazus B

Jak wyżej

Jak wyżej

Jak wyżej

Jak wyżej


Ostatnia aktualizacja: 08/11/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.