Koszty

Francja

W tym studium przypadku dotyczącym dziedziny prawa handlowego – odpowiedzialności, zwrócono się do państw członkowskich o dostarczenie klientom informacji na temat kosztów postępowania, na przykładzie następujących sytuacji: Przypadek A – sytuacja krajowa: Producent urządzeń grzewczych dostarcza grzejnik instalatorowi. Instalator sprzedaje grzejnik klientowi i instaluje go w jego domu. Wkrótce potem w domu klienta wybucha pożar. Wszyscy uczestnicy transakcji (producent urządzeń grzewczych, instalator i klient końcowy) są ubezpieczeni. Powstaje spór w kwestii przyczyny pożaru. Nikt nie chce wypłacić odszkodowania klientowi. Ten ostatni decyduje się zatem złożyć pozew, w którym domaga się pełnego odszkodowania od producenta urządzeń grzewczych, instalatora tych urządzeń oraz agencji ubezpieczeniowych. Przypadek B – sytuacja międzynarodowa: Producent urządzeń grzewczych w państwie członkowskim B dostarcza grzejnik instalatorowi w państwie członkowskim B. Instalator sprzedaje grzejnik klientowi w państwie członkowskim C i instaluje go w jego domu. Wkrótce potem w domu klienta wybucha pożar. Wszyscy uczestnicy transakcji (producent urządzeń grzewczych, instalator i klient końcowy) są ubezpieczeni przez agencję ubezpieczeniową w swoim państwie członkowskim. Powstaje spór w kwestii przyczyny pożaru. Nikt nie chce wypłacić odszkodowania klientowi. Ten ostatni decyduje się zatem złożyć w państwie członkowskim A pozew, w którym domaga się pełnego odszkodowania od producenta urządzeń grzewczych, instalatora tych urządzeń oraz agencji ubezpieczeniowej w państwie członkowskim A.

Autor treści:
Francja

Koszty we Francji

Koszty procesu, postępowania odwoławczego oraz alternatywnego rozstrzygania sporów


Kazus

Proces

Postępowanie odwoławcze

Alternatywne rozstrzyganie sporów

Wstępne opłaty sądowe

Opłaty za protokołowanie

Inne koszty

Wstępne opłaty sądowe

Opłaty za protokołowanie

Inne koszty

Czy ta opcja jest dostępna w omawianym kazusie?

Koszty

Kazus A

Sąd wielkiej instancji: Brak wstępnych opłat

Sąd gospodarczy: tak, są wstępne opłaty, których minimalna kwota wynosi 69,97 EUR

Sąd wielkiej instancji: nie

Sąd wielkiej instancji: nie

Nie

Nie

Nie

Tak

Postępowanie pojednawcze

Mediacja sądowa

Mediacja pozasądowa

Bezpłatnie

Opłaty określa sędzia

Umowa między stronami a mediatorem

Kazus B

Sąd wielkiej instancji: nie

Sąd gospodarczy: tak, są wstępne opłaty, których minimalna kwota wynosi 69,97 EUR

Sąd wielkiej instancji: nie

Sąd wielkiej instancji: nie

Nie

Nie

Nie

Tak

Postępowanie pojednawcze

Mediacja sądowa

Mediacja pozasądowa

Bezpłatnie

Opłaty określa sędzia

 Umowa między stronami a mediatoremKoszty ponoszone na rzecz prawnika, woźnego sądowego i biegłego


Kazus

Prawnik

Woźny sądowy

Biegły

Czy zastępstwo jest obowiązkowe?

Średnie koszty

Czy zastępstwo jest obowiązkowe?

Koszty przed wydaniem orzeczenia

Koszty po wydaniu orzeczenia

Czy korzystanie z jego pomocy jest obowiązkowe?

Koszty

Kazus A

Sąd wielkiej instancji: tak

Sąd gospodarczy: nie

Sąd apelacyjny: tak

Adwokaci:

Brak danych statystycznych

Adwokaci przed sądami II instancji ws. cywilnych:

983 EUR

Tak

Pozew: 18,70 EUR

Doręczenie: 26,70 EUR

Doręczenie: 26,70 EUR

Nie

Wynagrodzenie ustala sędzia.

Kazus B

Sąd wielkiej instancji: tak

Sąd gospodarczy: nie

Sąd apelacyjny: tak

Adwokaci:

Brak danych statystycznych

Adwokaci przed sądami II instancji ws. cywilnych:

983 EUR

Tak

Pozew: 18,70 EUR

Doręczenie: 26,70 EUR

Doręczenie: 26,70 EUR

Nie

Wynagrodzenie ustala sędzia.


Zwrot kosztów poniesionych przez świadków


Kazus

Zwrot kosztów poniesionych przez świadków

Czy świadkom zwraca się poniesione przez nich koszty?

Kazus A

Tak (dekret z dnia 27 grudnia 1920 r. w sprawie zmiany stawek kosztów zwracanych świadkom)

Kazus B

Tak (dekret z dnia 27 grudnia 1920 r. w sprawie zmiany stawek kosztów zwracanych świadkom)Koszty pomocy prawnej i zwrot innych kosztówKazus

Pomoc prawna

Kiedy i pod jakimi warunkami jest stosowana?

Kiedy pomoc jest przyznawana w pełnym zakresie?

Warunki?

Kazus A

O pomoc może zwrócić się przed procesem lub w jego trakcie nabywca – osoba fizyczna lub osoba prawna prowadząca działalność niezarobkową. Pomoc zostaje przyznana, jeśli:

– pozew wniesiony przez nabywcę nie wydaje się w sposób oczywisty niedopuszczalny lub bezzasadny;

– jego zadeklarowane środki finansowe nie przekraczają pułapów określonych przez prawo;

– koszty postępowania nie są objęte ubezpieczeniem ochrony prawnej;

Państwo ponosi wszelkie koszty postępowania, jeśli nabywca korzysta z pełnej pomocy.

Pomoc jest przyznawana w pełnym zakresie, jeśli miesięczne środki zadeklarowane przez wnioskodawcę nie przekraczają 911 EUR miesięczne w przypadku całkowitej pomocy.

Powyżej, do 1367 EUR, przyznawana jest częściowa pomoc.

Pułapy środków są wyższe o 164 EUR w przypadku dwóch pierwszych osób na utrzymaniu i o 104 EUR w przypadku trzeciej i kolejnych osób na utrzymaniu

Kazus B

Jak wyżej

Jak wyżej

Jak wyżej


KazusZwrot kosztów

Czy strona wygrywająca sprawę może otrzymać zwrot kosztów postępowania?

Czy strona wygrywająca sprawę może otrzymać zwrot kosztów postępowania?

Czy strona wygrywająca sprawę może otrzymać zwrot kosztów postępowania?

Czy strona wygrywająca sprawę może otrzymać zwrot kosztów postępowania?

Kazus A

Tak

Zwrot wszystkich kosztów objętych taryfą, chyba że sędzia postanowi inaczej.

Koszty poza taryfą: zwrot kosztów ustala sędzia wedug zasady słuszności

Gdy decyzją sędziego kosztami postępowania zostaje obciążona strona, która nie korzysta z pomocy prawnej, ta ostatnia jest zobowiązana zwrócić Skarbowi Państwa koszty poniesione przez państwo w związku z obroną strony postępowania korzystającej z pomocy prawnej.

Kazus B

Tak

Zwrot  wszystkich kosztów objętych taryfą, chyba że sędzia postanowi inaczej.

Koszty poza taryfą: zwrot kosztów ustala sędzia według zasady słuszności

Jak wyżej


Koszty tłumaczenia pisemnego i ustnego


Kazus

Tłumaczenie pisemne

Tłumaczenie ustne

Kiedy i pod jakimi warunkami jest ono konieczne?

Szacunkowy koszt?

Kiedy i pod jakimi warunkami jest ono konieczne?

Szacunkowy koszt?

Kazus A

Potrzeba przetłumaczenia dokumentów przedłożonych sędziemu

Brak danych statystycznych

Gdy sędzia nie zna języka, którym porozumiewają się strony

Wynagrodzenie ustala sędzia.

Kazus B

Potrzeba przetłumaczenia dokumentów przedłożonych sędziemu

Środek dowodowy w ramach rozporządzenia 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r.

Brak danych statystycznych.

Gdy sędzia nie zna języka, którym porozumiewają się strony

Środek dowodowy w ramach rozporządzenia 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r.

Wynagrodzenie ustala sędzia.


Ostatnia aktualizacja: 08/11/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.