Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niemiecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Koszty

Niemcy

W tym studium przypadku dotyczącym dziedziny prawa handlowego – umów, zwrócono się do państw członkowskich o dostarczenie sprzedawcom informacji o kosztach postępowania na przykładzie następujących sytuacji: Przypadek A – sytuacja krajowa: Przedsiębiorstwo dostarczyło towary o wartości 20 000 EUR. Sprzedawca nie otrzymał zapłaty, ponieważ nabywca uznał, że towary nie odpowiadają wcześniejszym uzgodnieniom. Sprzedawca decyduje się pozwać nabywcę o zapłatę całej ceny. Przypadek B – sytuacja międzynarodowa: Przedsiębiorstwo mające siedzibę w państwie członkowskim B dostarczyło towary o wartości 20 000 nabywcy w państwie członkowskim A. Umowa podlega prawu państwa członkowskiego B i jest sporządzona w języku tego państwa. Sprzedawca nie otrzymał zapłaty, ponieważ nabywca mający siedzibę w państwie członkowskim A uznał, że towary nie odpowiadają wcześniejszym uzgodnieniom. Sprzedawca decyduje się złożyć w państwie członkowskim A pozew, w którym domaga się zapłaty pełnej ceny przewidzianej w umowie z nabywcą.

Autor treści:
Niemcy

Koszty w Niemczech

Koszty sądowe  w postępowaniu w pierwszej instancji oraz w postępowaniu odwoławczym


Kazus

Sąd pierwszej instancji

Postępowanie odwoławcze

Wstępne opłaty sądowe

Wstępne opłaty sądowe

Kazus A

864,00 EUR

Apelacja dotycząca okoliczności faktycznych i kwestii prawnych:
1 152,00 EUR 
Apelacja dotycząca kwestii prawnych: 1 440,00 EUR 

Kazus B

864,00 EUR

Apelacja dotycząca okoliczności faktycznych i kwestii prawnych:
1 152,00 EUR 
Apelacja dotycząca kwestii prawnych: 1 440,00 EUR Koszty ponoszone na rzecz prawnika, komornika i biegłego


Kazus

Prawnik

Komornik

Biegły

Czy zastępstwo procesowe  jest obowiązkowe?

Średnie koszty

Czy zastępstwo jest obowiązkowe?

Koszty po wydaniu orzeczenia

Czy korzystanie z jego pomocy jest obowiązkowe?

Koszty

Kazus A

Tak

Pierwsza instancja:
1 950 EUR 

Nie

W zależności od rodzaju środka wykonawczego

Nie

Na podstawie stawek godzinowych, poziom stawek różni się w zależności od dziedziny, maksymalnie 100 EUR plus koszty i podatek obrotowy

Kazus B

Tak

Pierwsza instancja:
1 950 EUR 

Nie

Nie

Na podstawie stawek godzinowych, poziom stawek różni się w zależności od dziedziny, maksymalnie 100 EUR plus koszty i podatek obrotowyZwrot kosztów poniesionych przez świadków


Kazus

Zwrot kosztów poniesionych przez świadków

Czy świadkom zwraca się poniesione przez nich koszty?

Koszty

Kazus A

Tak

Z tytułu utraty zarobków maksymalnie 17 EUR za godzinę, ponadto koszty podróży i inne wydatki

Kazus B

Tak

Z tytułu utraty zarobków maksymalnie 17 EUR za godzinę, ponadto koszty podróży i inne wydatkiKoszty pomocy prawnej i zwrot innych kosztówKazus

Pomoc prawna

Zwrot kosztów

Kiedy i pod jakimi warunkami ma zastosowanie?

Kiedy następuje całkowite pokrycie kosztów pomocy prawnej?

Warunki?

Czy strona wygrywająca sprawę może otrzymać zwrot kosztów postępowania?

Jakie koszty nigdy nie podlegają zwrotowi?

Czy istnieją sytuacje, w których koszty pomocy prawnej należy zwrócić organizacji jej udzielającej?

Kazus A

Zasadniczo nie jest udzielana żadna pomoc prawna osobom prawnym poza UE.

Ogólne warunki:

Jeżeli strona nie ma stabilnej sytuacji finansowej (tj. jest niezamożna), a planowane powództwo ma szanse powodzenia i nie wydaje się służyć przewlekaniu postępowania.

Jeżeli po odjęciu świadczeń oraz kolejnych opłat z tytułu noclegów itp. stronie niezamożnej lub członkom jej rodziny pozostaje nie więcej niż 15 EUR.

Jeżeli sytuacja taka nie ma miejsca, pomoc w pełnej wysokości również jest przyznawana, ale musi zostać spłacona w ratach; wysokość rat zależy od wysokości pozostającego do dyspozycji dochodu.

1. Złożenie wniosku (pomoc prawnika nie jest obowiązkowa przy składaniu wniosku)

2. Postępowanie jeszcze nie zostało zakończone

3.Zob.również: kolumna 1

Tak, w zakresie, w jakim wygrała sprawę

Koszty, które nie były konieczne w celu właściwego prowadzenia powództwa lub wniesienia sprzeciwu wobec pozwu

Zob. kolumna 2

Kazus B

Zob. kazus A powyżej

Zob. kazus A powyżej

Zob. kazus A powyżej

Zob. kazus A powyżej

Zob. kazus A powyżej

Zob. kazus A powyżejKoszty tłumaczenia pisemnego i ustnego


Kazus

Tłumaczenie pisemne

Tłumaczenie ustne

Inne koszty właściwe dla sporów transgranicznych?

Kiedy i pod jakimi warunkami jest ono konieczne?

Szacunkowy koszt?

Kiedy i pod jakimi warunkami jest ono konieczne?

Szacunkowy koszt?

Charakterystyka

Kazus A

Kazus B

Zasadniczo w przypadku wszystkich pism procesowych przedkładanych w sądzie na piśmie oraz wszystkich dokumentów na piśmie, przedkładanych w celach dowodowych. Sąd może odstąpić od nakazu przedłożenia tłumaczenia dokumentów, jeżeli wszyscy sędziowie rozpoznający sprawę władają danym językiem.

Zwykle 1,85 EUR za 55 uderzeń w klawiaturę, plus koszty i podatek obrotowy

Językiem postępowania w sądzie jest język niemiecki; jeżeli wszystkie zainteresowane strony posiadają dobrą znajomość danego języka obcego, nie jest konieczne angażowanie tłumacza ustnego.

55 EUR za godzinę plus koszty i podatek obrotowy

Koszty doręczenia dokumentów za granicę


Ostatnia aktualizacja: 04/11/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.