Koszty

Niemcy

W tym kazusie dotyczącym odpowiedzialności w dziedzinie prawa handlowego zwrócono się do państw członkowskich o udzielenie klientowi porady na temat kosztów postępowania w poniższych sytuacjach: Kazus A – sytuacja krajowa: producent urządzeń grzewczych dostarcza urządzenie grzewcze instalatorowi. Instalator sprzedaje to urządzenie klientowi i instaluje je w jego domu. Wkrótce potem w domu klienta wybucha pożar. Każda ze stron (producent, instalator i klient końcowy) jest ubezpieczona. Powstaje spór co do przyczyny pożaru. Nikt nie chce wypłacić odszkodowania klientowi. Klient decyduje się wytoczyć powództwo przeciwko producentowi urządzeń grzewczych, instalatorowi oraz zakładowi ubezpieczeń o odszkodowanie. Kazus B – sytuacja transgraniczna: producent urządzeń grzewczych w państwie członkowskim B dostarcza urządzenie grzewcze instalatorowi w państwie członkowskim C. Instalator sprzedaje to urządzenie klientowi i instaluje je w jego domu w państwie członkowskim A. Wkrótce potem w domu klienta wybucha pożar. Każda ze stron (producent, instalator i klient końcowy) jest ubezpieczona w zakładzie ubezpieczeń w swoim państwie członkowskim. Powstaje spór co do przyczyny pożaru. Nikt nie chce wypłacić odszkodowania klientowi. Klient decyduje się wytoczyć powództwo przeciwko producentowi urządzeń grzewczych, instalatorowi oraz zakładowi ubezpieczeń w państwie członkowskim A o odszkodowanie w tym państwie członkowskim.

Autor treści:
Niemcy

Koszty w Niemczech

Koszty postępowania w pierwszej instancji lub postępowania apelacyjnego

Kazus

Postępowanie w pierwszej instancji

Postępowanie apelacyjne


Wstępne opłaty sądowe

Wstępne opłaty sądowe

Kazus A

W zależności od wysokości dochodzonego odszkodowania

W zależności od wysokości dochodzonego odszkodowania

Kazus B

W zależności od wysokości dochodzonego odszkodowania

W zależności od wysokości dochodzonego odszkodowania


Wynagrodzenie adwokata, komornika i biegłego

Kazus

Adwokat

Komornik

Biegły


Czy zachodzi przymus adwokacki?

Średnie koszty

Czy konieczny jest udział komornika?

Koszty po wydaniu orzeczenia

Czy konieczne jest powołanie biegłego?

Koszty

Kazus A

Tak

W zależności od wartości przedmiotu sporu

Nie

W zależności od rodzaju środka egzekucyjnego

Brak wymogu ustawowego – decyzję w sprawie ewentualnego powołania biegłego podejmuje sąd

Według stawek godzinowych Poziom kosztów różni się w zależności od dziedziny, przy czym stawka maksymalna wynosi 125 euro i należy dodać do niej wydatki i podatek VAT

Kazus B

Tak

W zależności od wartości przedmiotu sporu

Nie

W zależności od rodzaju środka egzekucyjnego

Zob. powyżej

Według stawek godzinowych Poziom kosztów różni się w zależności od dziedziny, przy czym stawka maksymalna wynosi 125 euro i należy dodać do niej wydatki i podatek VAT


Koszt pokrycia wydatków poniesionych przez świadków

Kazus

Wydatki poniesione przez świadków


Czy świadkom przysługuje zwrot poniesionych wydatków?

Koszty

Kazus A

Tak

Maksymalnie 21 euro za godzinę z tytułu utraty zarobków plus koszty podróży i inne wydatki

Kazus B

Tak

Maksymalnie 21 euro za godzinę z tytułu utraty zarobków plus koszty podróży i inne wydatki


Koszty pomocy prawnej i zwrot innych wydatkówKazus

Pomoc prawna

Zwrot kosztów


Kiedy i na jakich warunkach można przyznać pomoc prawną?

Kiedy przysługuje pełna pomoc prawna?

Na jakich warunkach?

Czy strona wygrywająca może ubiegać się o zwrot kosztów postępowania?

Jakie koszty nie podlegają zwrotowi?

Czy są sytuacje, w których koszty pomocy prawnej należy zwrócić?

Kazus A

Zob. kazus 4 powyżej

Zob. kazus 4 powyżej

Zob. kazus 4 powyżej

Zob. kazus 4 powyżej

Zob. kazus 4 powyżej

Zob. kazus 4 powyżej

Kazus B

Zob. kazus 4 powyżej

Zob. kazus 4 powyżej

Zob. kazus 4 powyżej

Zob. kazus 4 powyżej

Zob. kazus 4 powyżej

Zob. kazus 4 powyżej


Koszty tłumaczenia pisemnego i ustnego

Kazus

Tłumaczenie pisemne

Tłumaczenie ustne

Czy ponoszone są inne koszty związane ze sporami transgranicznymi?


Kiedy i na jakich warunkach konieczne jest tłumaczenie pisemne?

Szacunkowy koszt

Kiedy i na jakich warunkach konieczne jest tłumaczenie ustne?

Szacunkowy koszt

Opis

Kazus A


Kazus B

Zob. kazus 4 powyżej

W większości przypadków 1,55 euro za 55 znaków plus wydatki i podatek VAT

Zob. kazus 4 powyżej

70 euro za godzinę plus wydatki i podatek VAT

Koszty doręczenia pism za granicę

Ostatnia aktualizacja: 06/09/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.