Koszty

Grecja

Na tej stronie przedstawiono informacje na temat kosztów sądowych w Grecji.

Autor treści:
Grecja

Przepisy regulujące opłaty pobierane przez przedstawicieli zawodów prawniczych

Adwokaci

Wynagrodzenie pobierane przez adwokatów określono w art. 58 i nast. ustawy nr 4194/2013 o adwokaturze (dziennik urzędowy seria I nr 208). Zgodnie z tymi przepisami wysokość wynagrodzenia adwokata ustala się swobodnie w drodze pisemnej umowy z klientem lub jego pełnomocnikiem. Wynagrodzenie obejmuje całość postępowania, jego część lub konkretne czynności w toku postępowania, a także inne czynności prawne o dowolnym charakterze – zarówno sądowe, jak i pozasądowe.

W przypadku braku ważnej pisemnej umowy wysokość wynagrodzenia ustala się na podstawie wartości przedmiotu sporu (art. 63 ust. 1), przy czym – jeżeli nie można wyrazić tej wartości jako kwoty pieniężnej – wynagrodzenie oblicza się zgodnie z załącznikiem I do ustawy o adwokaturze (art. 63 ust. 2), który zawiera odesłanie do «tabeli wynagrodzeń adwokatów w postępowaniach sądowych w załączniku I».

Radcy prawni – pełnomocnicy procesowi

Do przedstawicieli tych zawodów prawniczych stosuje się zasady dotyczące adwokatów.

Komornicy

Opłaty pobierane przez komorników są ściśle określone. Wysokość opłat pobieranych przez komorników określono w art. 50 ustawy nr 2318/1995 «o komornikach sądowych» (dziennik urzędowy seria I nr 126) zmienionym art. 2 ustawy nr 4336/2015 (dziennik urzędowy seria I nr 94). Zgodnie z tymi przepisami opłaty pobierane przez komorników wynikają ze wspólnego dekretu Ministra Finansów i Ministra Sprawiedliwości. Obecnie obowiązuje dekret nr 21798 z dnia 11 marca 2016 r. (dziennik urzędowy seria II nr 709/2016). Jednak w zależności od zawiłości sprawy opłaty mogą ulec zwiększeniu w drodze umowy.

Notariusze

Wysokość opłat pobieranych przez notariuszy określono w przepisach szczególnych, w szczególności w art. 40 aktualnie obowiązującej ustawy nr 2830/2000, z późniejszymi zmianami.

Koszty stałe

Koszty stałe w postępowaniu karnym

Koszty stałe stron w postępowaniu karnym

Wysokość wynagrodzeń adwokatów w sprawach karnych określono w ustawie o adwokaturze (art. 58 i nast.).

Etap postępowania karnego, na którym strony muszą zapłacić koszty stałe

Adwokaci ustalają z klientami termin zapłaty wynagrodzenia. Zazwyczaj jest ono wypłacane w częściach na różnych etapach postępowania.

Koszty stałe w postępowaniu konstytucyjnym

Koszty stałe stron w postępowaniu konstytucyjnym

Wynagrodzenie przedstawicieli zawodów prawniczych zostało uregulowane w sposób opisany powyżej również w odniesieniu do sporów o charakterze administracyjnym.

Etap postępowania konstytucyjnego, na którym strony muszą uiścić koszty stałe

Adwokaci ustalają z klientami termin zapłaty wynagrodzenia. Zazwyczaj jest ono wypłacane w częściach na różnych etapach postępowania.

Informacje wstępne, których powinni udzielić zastępcy prawni

Prawa i obowiązki stron

W kodeksie etyki adwokackiej nałożono określone obowiązki w zakresie wywiązywania się z zobowiązań wobec klientów. Wszelkie naruszenie tych zobowiązań stanowi przewinienie dyscyplinarne. Kwestia honorariów nie została wprost uwzględniona w katalogu tych zobowiązań.

Źródła informacji na temat kosztów sądowych

Gdzie znaleźć informacje na temat ustalania kosztów sądowych w Grecji?

Informacje na temat wynagrodzenia adwokatów można znaleźć w ustawie o adwokaturze lub uzyskać w izbach adwokackich.

Informacje na temat wynagrodzenia notariuszy można uzyskać w Departamencie ds. Usług Notarialnych i Urzędów Rejestru Nieruchomości (Τμήμα Συμβολαιογραφείων & Υποθηκοφυλακείων) Ministerstwa Sprawiedliwości lub w izbach notarialnych (Συμβολαιογραφικούς Συλλόγους) (osoby prawne podlegające przepisom prawa publicznego).

W jakich językach można uzyskać informacje na temat ustalania kosztów sądowych w Grecji?

Informacje na temat ustalania kosztów są dostępne wyłącznie w języku greckim.

Gdzie można uzyskać informacje na temat mediacji?

Zob. informacje na stronie portalu poświęconej tej tematyce, w szczególności w odniesieniu do mediacji w Grecji.

Gdzie można znaleźć dodatkowe informacje na temat kosztów?

Strona internetowa zawierająca informacje na temat kosztów

Nie istnieje strona internetowa zawierająca takie informacje.

Gdzie można znaleźć informacje na temat średniej długości różnych postępowań?

Brak informacji na ten temat dotyczących Grecji.

Gdzie można znaleźć informacje na temat średnich łącznych kosztów danego postępowania?

Brak informacji na temat łącznych kosztów postępowania sądowego w Grecji.

Podatek od wartości dodanej

Jak podaje się informacje na ten temat?

Wynagrodzenie adwokatów podlega opodatkowaniu VAT. Odpowiednie informacje na ten temat można uzyskać we właściwym Departamencie ds. Podatków (Τμήμα Φορολογίας) Ministerstwa Finansów oraz w izbach adwokackich.

Jakie są obowiązujące stawki?

24%.

Pomoc prawna

Próg dochodów obowiązujący w sprawach cywilnych

Zgodnie z art. 194 i nast. kodeksu postępowania cywilnego pomoc prawną przyznaje się osobom, które udowodnią, że nie są w stanie pokryć kosztów postępowania bez ryzyka pozbawienia środków utrzymania siebie samych lub swoich rodzin.

Na warunkach określonych w tych artykułach pomoc prawną mogą uzyskać również cudzoziemcy i bezpaństwowcy.

W sprawach cywilnych pomoc prawną przyznaje się obywatelom o niskich dochodach zgodnie z art. 41 i nast. ustawy nr 4689/2020. (Obywatelami o niskich dochodach, którzy są uprawnieni do pomocy prawnej w sprawach cywilnych lub gospodarczych, są osoby, których roczny dochód na gospodarstwo domowe nie przekracza dwóch trzecich minimalnego rocznego dochodu na osobę określonego w obowiązujących przepisach.) Ofiary przestępstw, o których mowa w art. 41 ust. 3 przywołanej powyżej ustawy, są również uprawnione do korzystania z pomocy prawnej we wszelkich wszczętych na ich wniosek sprawach karnych lub cywilnych.

Pomoc prawna obejmuje koszty postępowania, opłaty pobierane przez notariuszy i komorników oraz wynagrodzenie adwokatów (art. 199 kodeksu postępowania cywilnego, zmieniony ustawą nr 4055/2012).

Próg dochodów obowiązujący w sprawach karnych w odniesieniu do oskarżonych

Zgodnie z art. 340 kodeksu postępowania karnego oskarżonemu, który nie ma obrońcy, wyznacza się obrońcę z urzędu z odpowiedniej listy prowadzonej przez lokalną izbę adwokacką.

W sprawach karnych pomoc prawną przyznaje się obywatelom o niskich dochodach zgodnie z ustawą nr 4689/2020.

Próg dochodów obowiązujący w sprawach karnych w odniesieniu do pokrzywdzonych

Przepisy ustawy nr 4689/2020 umożliwiają przyznanie pomocy prawnej osobom o niskich dochodach, które są obywatelami państw członkowskich UE, obywatelami państw trzecich lub bezpaństwowcami, jeżeli zgodnie z prawem zamieszkują lub mają miejsce zwykłego pobytu w UE.

Inne warunki uzyskania pomocy prawnej przez pokrzywdzonych

Pomoc prawna przysługuje osobom o niskich dochodach, które są obywatelami państw członkowskich UE, obywatelami państw trzecich lub bezpaństwowcami, jeżeli zgodnie z prawem zamieszkują lub mają miejsce zwykłego pobytu w UE. Nie przewidziano innych warunków.

Inne warunki uzyskania pomocy prawnej przez oskarżonych

Brak.

Bezpłatne postępowania sądowe

Brak.

Kiedy strona przegrywająca sprawę ma obowiązek pokryć koszty poniesione przez stronę wygrywającą?

Po wydaniu orzeczenia przez sąd koszty i wydatki związane z postępowaniem poniesione przez stronę wygrywającą co do zasady pokrywa strona przegrywająca, przy czym uwzględnia się zakres, w jakim dana strona wygrała lub przegrała proces. Sąd musi również nadać tej części orzeczenia klauzulę wykonalności. Wysokość wydatków oraz kosztów oblicza się zgodnie z opisanymi powyżej zasadami, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów regulujących opłaty pobierane przez przedstawicieli zawodów prawniczych oraz ewentualnych kosztów stałych poniesionych przez strony w postępowaniu cywilnym. Zazwyczaj tak obliczona kwota jest niższa koszty rzeczywiście poniesione.

Wynagrodzenie biegłych

Biegli ustalają wysokość swojego wynagrodzenia, które na żądanie zostaje ujęte w kosztach prawnych zasądzonych przez sąd.

Wynagrodzenie tłumaczy

Tłumacze pisemni i ustni ustalają wysokość swojego wynagrodzenia, które na żądanie zostaje ujęte w kosztach zasądzonych przez sąd.

Powiązane strony

Sesja plenarna greckich izb adwokackich

Izba Adwokacka w Atenach

Izba Adwokacka w Pireusie

Izba Adwokacka w Salonikach

Komitet Koordynujący greckich izb notarialnych

Izba Notarialna w Salonikach

Komitet Koordynujący greckich izb notarialnych

Grecka Federacja Komorników

Powiązane dokumenty

Sprawozdanie krajowe Grecji z badania na temat przejrzystości kosztów  PDF (849 Kb) en

Ostatnia aktualizacja: 22/11/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.