Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej grecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki
Swipe to change

Koszty

Grecja

Na niniejszej stronie przedstawiono informacje dotyczące opłat sądowych w Grecji.

Autor treści:
Grecja

Przepisy regulujące opłaty pobierane przez przedstawicieli zawodów prawniczych

Adwokaci

Wynagrodzenie pobierane przez adwokatów zostało zasadniczo uregulowane w art. 91­180 dekretu ustawodawczego nr 3026/1954, zmienionego ustawą nr 3919/2011. Na podstawie tych przepisów adwokaci mogą ustalić z klientem na piśmie wysokość pobieranego wynagrodzenia, przy czym nie obowiązuje żadna określona przez prawo stawka minimalna ani maksymalna.

W braku porozumienia sporządzonego na piśmie koszty sądowe, wynagrodzenie adwokatów z tytułu świadczenia pomocy prawnej itp. ustala się na podstawie określonego prawem systemu opłat (za stawiennictwo w sądzie oraz w oparciu o wartość przedmiotu sporu).

Zastępcy prawni (Νομικοί σύμβουλοι – Συνήγοροι)

Do przedstawicieli tych zawodów prawniczych stosuje się zasady dotyczące adwokatów.

Komornicy

Opłaty pobierane przez komorników są ściśle określone. Jednak w zależności od zawiłości sprawy mogą one ulec zwiększeniu w drodze umowy. Na podstawie art. 50 ustawy nr 2318/1995 opłaty pobierane przez komorników wynikają ze wspólnego zarządzenia przyjętego przez ministra finansów oraz ministra sprawiedliwości. Obecnie obowiązuje zarządzenie nr 2/54638/2008 (B 1716 zmienione przez B 1916).

Notariusze

Wysokość opłat pobieranych przez notariuszy została ustanowiona w odrębnych przepisach, w szczególności w art. 40 ustawy nr 2830/2000.

Koszty stałe

Koszty stałe w postępowaniu cywilnym

Koszty stałe stron w postępowaniu cywilnym

Wynagrodzenie adwokatów w sprawach rodzinnych podlega przepisom przedstawionym powyżej.

W przypadku postępowania sądowego, w którym można ustalić pieniężną wartość przedmiotu sporu (np. w sporach handlowych) wynagrodzenie adwokatów podlega zasadom opisanym powyżej.

W przypadku opracowywania dokumentów o charakterze prywatno- lub publicznoprawnym wynagrodzenie adwokatów ustala się na podstawie umowy w sposób opisany powyżej.

Etap postępowania cywilnego, na którym strony muszą uiścić koszty stałe

Adwokaci ustalają z klientami termin zapłaty wynagrodzenia. Zazwyczaj płatność ta jest wypłacana w częściach na różnych etapach postępowania.

Koszty stałe w postępowaniu karnym

Koszty stałe stron w postępowaniu karnym

Wynagrodzenie przedstawicieli zawodów prawniczych zostało uregulowane w sposób opisany powyżej.

Etap postępowania karnego, na którym strony muszą uiścić koszty stałe

Wynagrodzenie przedstawicieli zawodów prawniczych zostało uregulowane w sposób opisany powyżej.

Koszty stałe w postępowaniu konstytucyjnym

Koszty stałe stron w postępowaniu konstytucyjnym

Wynagrodzenie przedstawicieli zawodów prawniczych zostało uregulowane w sposób opisany powyżej również w odniesieniu do sporów o charakterze administracyjnym.

Etap postępowania konstytucyjnego, na którym strony procesu muszą uiścić koszty stałe

Opłaty pobierane przez przedstawicieli zawodów prawniczych zostały uregulowane w taki sam sposób, jak w przypadku postępowania cywilnego.

Informacje wstępne, których powinni udzielić zastępcy prawni

Prawa i obowiązki stron

Kodeks etyki adwokackiej nakłada określone zobowiązania w zakresie postępowania z klientami. Wszelkie naruszenie tych zobowiązań stanowi przewinienie dyscyplinarne. Kwestia honorariów nie została wprost uwzględniona w katalogu tych zobowiązań.

Regulacje prawne dotyczące kosztów

Gdzie zdobyć informacje na temat regulacji prawnych dotyczących kosztów w Grecji?

Informacje na temat wynagrodzenia adwokatów można znaleźć w ustawie o adwokaturze lub uzyskać w izbach adwokackich.

Informacje na temat wynagrodzenia notariuszy można uzyskać w Departamencie ds. Usług Notarialnych (Τμήμα Συμβολαιογράφων) Ministerstwa Sprawiedliwości lub w izbach notarialnych (Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι) (podlegających przepisom prawa publicznego).

W jakich językach można uzyskać informacje o regulacjach prawnych dotyczących kosztów w Grecji?

Informacje o regulacjach prawnych dotyczących kosztów są dostępne wyłącznie w języku greckim.

Gdzie zdobyć informacje na temat mediacji?

Zob. szczegółowe informacje dotyczące mediacji w Grecji.

Gdzie zdobyć dodatkowe informacje na temat kosztów?

Dostępne strony zawierające informacje o kosztach

Nie istnieje strona internetowa zawierająca takie informacje.

Gdzie zdobyć informacje na temat średniej długości trwania różnych postępowań?

Brak informacji na ten temat dotyczących Grecji.

Gdzie zdobyć informacje na temat średnich łącznych kosztów danego postępowania?

Brak informacji na temat łącznych kosztów postępowania sądowego w Grecji.

Podatek od wartości dodanej

Jak podaje się informację o podatku VAT?

Wynagrodzenie adwokatów podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Odpowiednie informacje na ten temat można uzyskać w Departamencie ds. Podatków (Τμήμα Φορολογίας) Ministerstwa Finansów oraz w izbach adwokackich.

Jakie są stosowane stawki?

23%

Pomoc prawna

Obowiązujący próg dochodów w odniesieniu do pomocy prawnej w sprawach cywilnych

Zgodnie z art. 194 kodeksu postępowania cywilnego pomoc prawną przyznaje się osobom, które udowodnią, że nie są w stanie pokryć kosztów postępowania bez ryzyka pozbawienia środków utrzymania siebie samych lub swoich rodzin.

Pomoc prawną przyznaje się również obcokrajowcom, z zastrzeżeniem zasady wzajemności, a także bezpaństwowcom.

Zgodnie z ustawą nr 3226/2004 pomoc prawną w sprawach cywilnych przyznaje się obywatelom o niskich dochodach (jeśli ich roczny dochód na rodzinę nie przekracza 2/3 minimalnego rocznego dochodu zapisanego w ogólnokrajowym układzie zbiorowym pracy).

Pomoc prawna obejmuje koszty postępowania, opłaty pobierane przez notariuszy i komorników oraz wynagrodzenie adwokatów (art. 199 kodeksu postępowania cywilnego).

Obowiązujący próg dochodów w odniesieniu do pomocy prawnej dla oskarżonych w sprawach karnych

Zgodnie z art. 340 kodeksu postępowania karnego oskarżonemu, który nie ma obrońcy, wyznacza się obrońcę z urzędu z odpowiedniej listy prowadzonej przez lokalną izbę adwokacką.

Zgodnie z ustawą nr 3226/2004 obywatelom o niskich dochodach przysługuje pomoc prawna w sprawach karnych na zasadach przedstawionych powyżej.

Obowiązujący próg dochodów w odniesieniu do pomocy prawnej dla ofiar w sprawach karnych

Dyrektywa Rady 2004/80/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. odnosząca się do kompensaty dla ofiar przestępstw została transponowana do prawa greckiego ustawą nr 3811/2009.

Pozostałe warunki przyznawania pomocy prawnej ofiarom przestępstw

Zgodnie z art. 14 ustawy nr 3226/2004 wysokość wynagrodzenia adwokatów, pozostałych zastępców prawnych, notariuszy i komorników świadczących usługi w ramach pomocy prawnej określa się w zarządzeniu ministerialnym.

Pomoc prawna w sprawach karnych wiąże się z wyznaczeniem adwokata z urzędu.

Pomoc prawna w sprawach cywilnych obejmuje częściowe lub całościowe zwolnienie z kosztów procesowych.

Pozostałe warunki przyznawania pomocy prawnej oskarżonym

Brak

Nieodpłatne postępowanie przed sądem

Brak

Kiedy strona przegrywająca sprawę musi pokryć koszty poniesione przez stronę wygrywającą?

Po wydaniu orzeczenia przez sąd koszty i wydatki związane z postępowaniem poniesione przez stronę wygrywającą co do zasady pokrywa strona przegrywająca, przy czym uwzględnia się zakres, w jakim dana strona wygrała lub przegrała proces. Sąd musi również nadać tej części orzeczenia klauzulę wykonalności. Wysokość wydatków oraz kosztów oblicza się zgodnie z opisanymi powyżej zasadami, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów regulujących opłaty pobierane przez przedstawicieli zawodów prawniczych oraz ewentualnych kosztów stałych poniesionych przez strony w postępowaniu cywilnym. Zazwyczaj tak obliczona kwota jest niższa niż koszty rzeczywiście poniesione.

Wynagrodzenie biegłych

Biegli ustalają wysokość swojego wynagrodzenia, które na żądanie zostaje ujęte w kosztach prawnych zasądzonych przez sąd.

Wynagrodzenie tłumaczy pisemnych i ustnych

Tłumacze pisemni i ustni ustalają wysokość swojego wynagrodzenia, które na żądanie zostaje ujęte w kosztach prawnych zasądzonych przez sąd.

Powiązane strony

Izba Adwokacka w Atenach

Izba Adwokacka w Pireusie

Izba Notarialna w Salonikach

Grecka Izba Notarialna

Izba Adwokacka w Salonikach

Powiązane dokumenty

Sprawozdanie krajowe Grecji z badania na temat przejrzystości kosztów  PDF (849 Kb) en

Ostatnia aktualizacja: 25/06/2018

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.