Koszty

Węgry

Kosten in Hongarije Kosten van alternatieve geschillenbeslechting (ADR) Casestudy Alternatieve geschillenbeslechting (ADR) Staat deze optie open voor dit soort zaken? Kosten Casus A Ja, maar uitsluitend met betrekking tot de overeenkomst over zaken betreffende de huwelijksontbinding, zoals de voogdij en de financiële ondersteuning van de kinderen, contact tussen ouder en kind, alimentatie tussen echtgenoten, het gebruik van gemeenschappelijke onroerende goederen en de verdeling van gemeenschappelijke goederen. De overeenkomst tussen de partijen moet echter door de rechtbank worden goedgekeurd. Zoals overeengekomen tussen de partijen en de bemiddelaar. Iedereen die bij een nieuwe of lopende procedure is betrokken, kan kosteloze bemiddeling aanvragen bij de rechtbank. Casus B Ja, maar uitsluitend met betrekking tot de overeenkomst over zaken betreffende de huwelijksontbinding. De overeenkomst tussen de partijen moet echter door de rechtbank worden goedgekeurd. Zoals overeengekomen tussen de partijen en de bemiddelaar. Iedereen die bij een nieuwe of lopende procedure is betrokken, kan kosteloze bemiddeling aanvragen bij de rechtbank. Honoraria van advocaten, deurwaarders en deskundigen Casestudy Advocaat Deurwaarder Deskundige Is procesvertegen-woordiging verplicht? Gemiddelde kosten Is procesvertegen-woordiging verplicht? Is inschakeling verplicht? Kosten Casus A Nee Zoals overeen-gekomen tussen de cliënt en de advocaat. Nee Nee, de rechtbank kan een deskundige aanstellen op verzoek van de partij die bewijs levert, behalve wanneer de rechtbank uit eigen beweging ambtshalve bewijs mag verkrijgen. Elke partij mag ook de adviezen van particuliere deskundigen overleggen. De deskundige bepaalt zelf zijn/haar honorarium. Als de rechtbank het leveren van bewijs ambtshalve oplegt, wordt het honorarium in overeenstem-ming met de geldende wetgeving bepaald. Casus B Nee Zoals overeen-gekomen tussen de cliënt en de advocaat. Nee Nee, de rechtbank stelt een deskundige aan op verzoek van de partij die bewijs levert, behalve wanneer de rechtbank uit eigen beweging ambtshalve bewijs mag verkrijgen. Elke partij mag ook de adviezen van particuliere deskundigen overleggen. De deskundige bepaalt zelf zijn/haar honorarium. Als de rechtbank het leveren van bewijs ambtshalve oplegt, wordt het honorarium in overeenstem-ming met de geldende wetgeving bepaald. Vergoeding voor getuigen, kosten voor pand of borgsom en andere relevante vergoedingen Casestudy Vergoeding voor getuigen Komen getuigen in aanmerking voor vergoeding? Kosten Casus A Ja De vergoeding voor getuigen is wettelijk geregeld. Getuigen hebben recht op terugbetaling van hun reis-, verblijf- en maaltijdkosten en op een vergoeding voor de duur van hun afwezigheid op het werk. Casus B Ja De vergoeding voor getuigen is wettelijk geregeld. Getuigen hebben recht op terugbetaling van hun reis-, verblijf- en maaltijdkosten en op een vergoeding voor de duur van hun afwezigheid op het werk. Kosten voor rechtsbijstand en terugbetaling van kosten Casestudy Rechtsbijstand Terugbetaling van kosten Wanneer en onder welke voor-waarden? Wanneer is volledige rechts-bijstand mogelijk? Kan de in het gelijk gestelde partij terugbetaling van de proceskosten verkrijgen? In geval van onvolledige terug-betaling, welk percentage van de kosten wordt doorgaans terug-betaald? Welke kosten worden eventueel niet terug-betaald? Zijn er gevallen waarin de rechts-bijstand moet worden terug-betaald? Casus A Zie de pagina over rechts-bijstand. In gevallen waarin het, op basis van de op dat tijdstip beschikbare informatie, waarschijnlijk is dat toegang tot het gerecht voor de aanvrager onmogelijk zal zijn wegens de geraamde gerechts-kosten. Rechtshulp is kosteloos in het kader van rechtsbijstand voor mensen met een inkomen dat lager is dan het mini-mumpensioen. Ja, de in het ongelijk gestelde partij moet worden veroordeeld tot het betalen van de kosten van de in het gelijk gestelde partij, behoudens anders-luidende wettelijke bepaling, met inbegrip van de gevallen waarin de wet de andere partij verplicht om de kosten te dragen ongeacht de uitspraak van de rechtbank. Ingeval een partij in een rechtszaak gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, wordt het terug te betalen bedrag afgestemd op het toegekende deel van de vordering en op de door beide partijen vooraf betaalde bedragen. De rechtbank kan ook bepalen dat beide partijen hun eigen kosten moeten betalen. In gerecht-vaardigde gevallen kan de rechtbank de honoraria van de advocaten verlagen als ze deze onredelijk hoog acht. De partijen kunnen niet worden veroordeeld tot het betalen van kosten ten gevolge van (anders vermijdbare) aan de rechtbank toe te schrijven redenen. Het bedrag van aan de partijen terug-betaalde gerechts-kosten mag niet hoger zijn dan het bedrag van hun vordering. Ja, indien wordt vastgesteld dat de partij die rechts-bijstand krijgt, er geen recht op had. De in het ongelijk gestelde partij moet het honorarium van de aangestelde advocaat, dat door de overheid was voorge-schoten, rechtstreeks aan de overheid terug-betalen. De in het ongelijk gestelde partij moet de vergoeding van de beheerder betalen, ook al heeft deze partij recht op rechts-bijstand. Casus B Zie de pagina over rechts-bijstand. Bij de beslissing om rechts-bijstand toe te kennen, mag rekening worden gehouden met de kosten van levens-onderhoud in het land van verblijf van elke partij. In gevallen waarin het, op basis van de op dat tijdstip beschikbare informatie, waarschijnlijk is dat toegang tot het gerecht voor de aanvrager onmogelijk zal zijn wegens de geraamde gerechts-kosten. Rechtshulp is kosteloos in het kader van rechtsbijstand voor mensen met een inkomen dat lager is dan het mini-mumpensioen. Burgers van EU-lidstaten en burgers van niet-EU-lidstaten die legaal in een EU-lidstaat verblijven, komen in aanmerking voor rechtsbijstand onder dezelfde voorwaarden als Hongaarse burgers. Ja, de in het ongelijk gestelde partij moet worden veroordeeld tot het betalen van de kosten van de in het gelijk gestelde partij, behoudens anders-luidende wettelijke bepaling, met inbegrip van de gevallen waarin de wet de andere partij verplicht om de kosten te dragen ongeacht de uitspraak van de rechtbank. Ingeval een partij in een rechtszaak gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, wordt het terug te betalen bedrag afgestemd op het toegekende deel van de vordering en op de door beide partijen vooraf betaalde bedragen. De rechtbank kan ook bepalen dat beide partijen hun eigen kosten moeten betalen. In gerecht-vaardigde gevallen kan de rechtbank de honoraria van de advocaten verlagen als ze deze onredelijk hoog acht. De partijen kunnen niet worden veroordeeld tot het betalen van de kosten ten gevolge van (anders vermijdbare) aan de rechtbank toe te schrijven redenen. Het bedrag van aan de partijen terug-betaalde gerechts-kosten mag niet hoger zijn dan het bedrag van hun vordering. Ja, indien wordt vastgesteld dat de partij die rechts-bijstand krijgt er geen recht op had. De in het ongelijk gestelde partij moet het honorarium van de aangestelde advocaat, dat door de overheid was voorge-schoten, rechtstreeks aan de overheid terug-betalen. De in het ongelijk gestelde partij moet de vergoeding van de beheerder betalen, ook al heeft deze partij recht op rechts-bijstand. Kosten voor het vertalen en tolken Casestudy Vertalen Tolken Wanneer en onder welke voorwaarden is het nodig? Geraamde kostprijs Wanneer en onder welke voorwaarden is het nodig? Geraamde kostprijs Casus A Als een partij geen Hongaars spreekt of begrijpt. De vertaler bepaalt zelf zijn/haar tarief. Het tarief wordt berekend op basis van het aantal karakters (ongeveer 5 HUF per karakter), de deadline en de brontaal. De vertaalkosten in verband met de overgelegde bewijsstukken en de conclusies van partijen die tijdens de burgerlijke procedure hun moedertaal, regionale of minderheidstaal mogen gebruiken, worden door de overheid voorgeschoten. Deze kosten vallen daarna onder de bepalingen betreffende de vergoeding van gerechtskosten. Als een partij geen Hongaars spreekt of begrijpt. De tolk bepaalt zelf zijn/haar tarief. Het uurtarief hangt af van de gebruikte taal. Ongeveer 10 000 tot 12 000 HUF per uur. De overheid draagt de tolkkosten of schiet ze voor in de gevallen waarin het tolken wettelijk verplicht is. Casus B Als een partij geen Hongaars spreekt of begrijpt. De vertaler bepaalt zelf zijn/haar tarief. Het tarief wordt berekend op basis van het aantal karakters (ongeveer 5 HUF per karakter), de deadline en de brontaal. De vertaalkosten in verband met de overgelegde bewijsstukken en de conclusies van partijen die tijdens de burgerlijke procedure hun moedertaal, regionale of minderheidstaal mogen gebruiken, worden door de overheid voorgeschoten. Deze kosten vallen daarna onder de bepalingen betreffende de vergoeding van gerechtskosten. Als een partij geen Hongaars spreekt of begrijpt. De tolk bepaalt zelf zijn/haar tarief. Het uurtarief hangt af van de gebruikte taal. Ongeveer 10 000 tot 12 000 HUF per uur. De overheid draagt de tolkkosten of schiet ze voor in de gevallen waarin het tolken wettelijk verplicht is.

Autor treści:
Węgry

Koszty na Węgrzech

Koszty alternatywnego rozstrzygania sporów

Przypadek

Alternatywne rozstrzyganie sporów

Czy istnieje taka możliwość w przypadku tego rodzaju spraw?

Koszty

Przypadek A

Tak, ale tylko w zakresie porozumienia w sprawach dotyczących rozwiązania małżeństwa, takich jak opieka nad dziećmi i łożenie na ich utrzymanie, kontakty pomiędzy rodzicem a dzieckiem, alimenty, korzystanie ze wspólnych nieruchomości oraz podział wspólnego majątku. Porozumienie pomiędzy stronami musi jednak zatwierdzić sąd.

Zgodnie z ustaleniami pomiędzy stronami a mediatorem.

Każdy uczestnik nowego lub trwającego postępowania może złożyć wniosek o mediację w sądzie. Mediacja jest bezpłatna.

Przypadek B

Tak, ale tylko w zakresie porozumienia w sprawach dotyczących rozwiązania małżeństwa. Porozumienie pomiędzy stronami musi jednak zatwierdzić sąd.

Zgodnie z ustaleniami pomiędzy stronami a mediatorem.

Każdy uczestnik nowego lub trwającego postępowania może złożyć wniosek o mediację w sądzie. Mediacja jest bezpłatna.

Koszty ponoszone na rzecz adwokata, komornika sądowego i biegłego

Przypadek

Adwokat

Komornik sądowy

Biegły

Czy zastępstwo jest obowiązkowe?

Średnie koszty

Czy zastępstwo jest obowiązkowe?

Czy korzystanie z jego pomocy jest obowiązkowe?

Koszty

Przypadek A

Nie

Zgodnie z ustaleniami pomiędzy klientem a adwokatem.

Nie

Nie. Sąd może powołać biegłego na wniosek strony przeprowadzającej dowód, z wyjątkiem przypadków, gdy postępowanie dowodowe wszczęto z urzędu. Każda ze stron może również przedłożyć opinie biegłych sporządzone na zlecenie stron.

Biegły sam ustala swoje wynagrodzenie. W przypadku, gdy sąd wszczyna postępowanie dowodowe z urzędu, wynagrodzenie ustala się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przypadek B

Nie

Zgodnie z ustaleniami pomiędzy klientem a adwokatem.

Nie

Nie. Sąd powołuje biegłego na wniosek strony przeprowadzającej dowód, z wyjątkiem przypadków, gdy postępowanie dowodowe wszczęto z urzędu. Każda ze stron może również przedłożyć opinie biegłych sporządzone na zlecenie stron.

Biegły sam ustala swoje wynagrodzenie. W przypadku, gdy sąd wszczyna postępowanie dowodowe z urzędu, wynagrodzenie ustala się zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Zwrot kosztów poniesionych przez świadków, koszty gwarancji lub zabezpieczenia i inne właściwe opłaty

Przypadek

Zwrot kosztów poniesionych przez świadków

Czy świadkom zwraca się poniesione przez nich koszty?

Koszty

Przypadek A

Tak

Zwrot kosztów poniesionych przez świadków regulują przepisy prawa. Świadkowie są uprawnieni do zwrotu kosztów podróży, zakwaterowania i utrzymania, a także do rekompensaty za okres nieobecności w pracy.

Przypadek B

Tak

Zwrot kosztów poniesionych przez świadków regulują przepisy prawa. Świadkowie są uprawnieni do zwrotu kosztów podróży, zakwaterowania i utrzymania, a także do rekompensaty za okres nieobecności w pracy.

Koszty pomocy prawnej i zwrot wydatków
Przypadek

Pomoc prawna

Zwrot wydatków

Kiedy i pod jakimi warunkami ma zastosowanie?

Kiedy pokrywane są całkowite koszty?

Czy strona wygrywająca może uzyskać zwrot kosztów postępowania?

Jeżeli zwrot nie obejmuje wszystkich kosztów, to zasadniczo jaką ich część?

Jakie koszty nigdy nie podlegają zwrotowi?

Czy istnieją sytuacje, w których koszty pomocy prawnej należy zwrócić organizacji jej udzielającej?

Przypadek A

Zob. część dotycząca pomocy prawnej.

W przypadkach, w których według dostępnych na dany moment informacji szacunkowe koszty prawne mogą uniemożliwić powodowi realizację prawa dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

Pomoc udzielana jest bezpłatnie w ramach pomocy prawnej w przypadku dochodów niższych od minimalnej emerytury.

Tak. Strona przegrywająca sprawę musi zostać zobowiązana do zwrotu kosztów poniesionych przez stronę wygrywającą, chyba że prawo przewiduje inaczej, nawet w przypadku, gdy prawo zobowiązuje drugą stronę do poniesienia kosztów niezależnie od decyzji sądu.

W przypadku częściowo wygranej sprawy kwotę zwrotu ustala się proporcjonalnie do uznanej części roszczenia i uwzględniając wcześniejsze płatności dokonane przez poszczególne strony. Sąd może również zarządzić, że każda ze stron pokrywa swoje koszty we własnym zakresie.

W uzasadnionych przypadkach sąd może obniżyć wynagrodzenie adwokata, jeżeli uzna je za nieracjonalnie wysokie.

Sąd nie może zarządzić, by strony pokryły koszty wynikłe z przyczyn, za które odpowiada sąd (i których można było uniknąć).

Kwota zwrotu kosztów prawnych na rzecz stron nie może przekroczyć kwot wnioskowanych przez strony.

Tak, w przypadku stwierdzenia, że strona korzystająca z pomocy prawnej nie była do niej uprawniona.

Strona przegrywająca sprawę musi zwrócić bezpośrednio do budżetu państwa koszty wynagrodzenia obrońcy z urzędu, opłaconego z góry przez państwo.

Strona przegrywająca sprawę musi pokryć koszty wynagrodzenia kuratora, nawet jeżeli kwalifikuje się do otrzymania pomocy prawnej.

Przypadek B

Zob. część dotycząca pomocy prawnej.

Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu pomocy prawnej można uwzględnić koszt utrzymania w krajach zamieszkania stron.

W przypadkach, w których według dostępnych na dany moment informacji szacunkowe koszty prawne mogą uniemożliwić powodowi realizację prawa dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

Pomoc udzielana jest bezpłatnie w ramach pomocy prawnej w przypadku dochodów niższych od minimalnej emerytury.

Obywatele państw członkowskich UE oraz obywatele państw spoza UE zamieszkujący legalnie w państwie członkowskim UE są uprawnieni do otrzymania pomocy prawnej na takich samych warunkach jak obywatele Węgier.

Tak. Strona przegrywająca sprawę musi zostać zobowiązana do zwrotu kosztów poniesionych przez stronę wygrywającą, chyba że prawo przewiduje inaczej, nawet w przypadku, gdy prawo zobowiązuje drugą stronę do poniesienia kosztów niezależnie od decyzji sądu.

W przypadku częściowo wygranej sprawy kwotę zwrotu ustala się proporcjonalnie do uznanej części roszczenia i uwzględniając wcześniejsze płatności dokonane poszczególne strony. Sąd może również zarządzić, że każda ze stron pokrywa swoje koszty we własnym zakresie.

W uzasadnionych przypadkach sąd może obniżyć wynagrodzenie adwokata, jeżeli uzna je za nieracjonalnie wysokie.

Sąd nie może zarządzić, by strony pokryły koszty wynikłe z przyczyn, za które odpowiada sąd (i których można było uniknąć).

Kwota zwrotu kosztów prawnych na rzecz stron nie może przekroczyć kwot wnioskowanych przez strony.

Tak, w przypadku stwierdzenia, że strona korzystająca z pomocy prawnej nie była do niej uprawniona.

Strona przegrywająca sprawę musi zwrócić bezpośrednio do budżetu państwa koszty wynagrodzenia obrońcy z urzędu, opłaconego z góry przez państwo.

Strona przegrywająca sprawę musi pokryć koszty wynagrodzenia kuratora, nawet jeżeli kwalifikuje się do otrzymania pomocy prawnej.

Koszty tłumaczenia pisemnego i ustnego

Przypadek

Tłumaczenie pisemne

Tłumaczenie ustne

Kiedy i pod jakimi warunkami jest ono konieczne?

Szacunkowy koszt

Kiedy i pod jakimi warunkami jest ono konieczne?

Szacunkowy koszt

Przypadek A

Jeżeli strona nie mówi po węgiersku ani nie rozumie tego języka.

Tłumacz sam ustala swoje wynagrodzenie. Opłatę ustala się na podstawie liczby znaków (ok. 5 HUF za jeden znak), terminu oddania tłumaczenia i języka źródłowego. Państwo pokrywa z góry, w imieniu stron, koszty tłumaczeń ponoszone w związku z zeznaniami i dokumentami składanymi przez strony uprawnione do posługiwania się swoim językiem ojczystym, regionalnym lub językiem mniejszości w postępowaniu cywilnym. Koszty te podlegają następnie przepisom dotyczącym zwrotu kosztów prawnych.

Jeżeli strona nie mówi po węgiersku ani nie rozumie tego języka.

Tłumacz sam ustala swoje wynagrodzenie. Stawka godzinowa zależy od języka tłumaczenia. Wynosi ona około 10 000–12 000 HUF za godzinę. Państwo ponosi koszty wynagrodzenia tłumacza lub opłaca je z góry w przypadku, gdy tłumaczenie ustne jest wymagane przepisami prawa.

Przypadek B

Jeżeli strona nie mówi po węgiersku ani nie rozumie tego języka.

Tłumacz sam ustala swoje wynagrodzenie. Opłatę ustala się na podstawie liczby znaków (ok. 5 HUF za jeden znak), terminu oddania tłumaczenia i języka źródłowego. Państwo pokrywa z góry, w imieniu stron, koszty tłumaczeń ponoszone w związku z zeznaniami i dokumentami składanymi przez strony uprawnione do posługiwania się swoim językiem ojczystym, regionalnym lub językiem mniejszości w postępowaniu cywilnym. Koszty te podlegają następnie przepisom dotyczącym zwrotu kosztów prawnych.

Jeżeli strona nie mówi po węgiersku ani nie rozumie tego języka.

Tłumacz sam ustala swoje wynagrodzenie. Stawka godzinowa zależy od języka tłumaczenia. Wynosi ona około 10 000–12 000 HUF za godzinę. Państwo ponosi koszty wynagrodzenia tłumacza lub opłaca je z góry w przypadku, gdy tłumaczenie ustne jest wymagane przepisami prawa.

Ostatnia aktualizacja: 15/09/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.