Koszty

Węgry

W tym studium przypadku dotyczącym dziedziny prawa rodzinnego – opieki nad dziećmi, zwrócono się do państw członkowskich o dostarczenie powodom informacji o kosztach postępowania na przykładzie następujących sytuacji: Przypadek A – sytuacja krajowa: Dwie osoby przez wiele lat pozostawały ze sobą w nieformalnym związku. W momencie rozstania mieli trzyletnie dziecko. Orzeczeniem sądu opieka nad dzieckiem zostaje przyznana matce, ojciec uzyskuje prawo do osobistej styczności z dzieckiem. Matka wnosi pozew o ograniczenie prawa do osobistej styczności przyznanego ojcu. Przypadek B – sytuacja transgraniczna, w której czytelnik występuje jako adwokat w państwie członkowskim A: Dwie osoby mieszkające w państwie członkowskim (państwie członkowskim B) przez wiele lat pozostawały ze sobą w nieformalnym związku. Mają wspólne dziecko, jednak niezwłocznie po jego urodzeniu rozstają się. Orzeczeniem sądu w państwie członkowskim B opieka nad dzieckiem zostaje przyznana matce, ojciec uzyskuje prawo do osobistej styczności z dzieckiem. Po uzyskaniu zgody sądu matka i dziecko przenoszą się na stałe do innego państwa członkowskiego (państwa członkowskiego A), podczas gdy ojciec pozostaje w państwie członkowskim B. Kilka lat później matka wnosi pozew w państwie członkowskim A o ograniczenie prawa do osobistej styczności przysługującego ojcu.

Autor treści:
Węgry

Koszty na Węgrzech

Koszty alternatywnego rozstrzygania sporów

Przypadek

Alternatywne rozstrzyganie sporów

Czy istnieje taka możliwość w przypadku tego rodzaju spraw?

Koszty

Przypadek A

Tak. Jeżeli rodzice nie mogą dojść do porozumienia w sprawie sposobu i terminów wykonywania prawa do kontaktów z dzieckiem, mogą wnioskować o przeprowadzenie mediacji ze względu na dobro dziecka. O mediację można również wystąpić w ramach postępowania egzekucyjnego. W okresie do dwóch lat od uprawomocnienia się decyzji sądu w sprawie prawa do kontaktów z dzieckiem wnioski o zmianę tej decyzji można składać wyłącznie do tego samego sądu, który pozostaje właściwy w tej sprawie.

Zgodnie z ustaleniami pomiędzy stronami a mediatorem.

Przypadek B

Tak. Jeżeli rodzice nie mogą dojść do porozumienia w sprawie sposobu i terminów wykonywania prawa kontaktów z dzieckiem, mogą wnioskować o przeprowadzenie mediacji ze względu na dobro dziecka. O mediację można również wystąpić w ramach postępowania egzekucyjnego. Jeżeli od rozwodu lub wniesienia sprawy o opiekę nad dzieckiem minęły ponad dwa lata, urząd do spraw nieletnich może zatwierdzić porozumienie zawarte przez rodziców lub, na ich wniosek, podjąć decyzję w sprawie prawa do kontaktów z dzieckiem.

Zgodnie z ustaleniami pomiędzy stronami a mediatorem.

Koszty ponoszone na rzecz adwokata, komornika sądowego i biegłego

Przypadek

Adwokat

Komornik sądowy

Biegły

Czy zastępstwo jest obowiązkowe?

Średnie koszty

Czy zastępstwo jest obowiązkowe?

Czy korzystanie z jego pomocy jest obowiązkowe?

Koszty

Przypadek A

Nie

Zgodnie z ustaleniami pomiędzy klientem a adwokatem.

Nie

Nie. Sąd powołuje biegłego na wniosek strony przeprowadzającej dowód, z wyjątkiem przypadków, gdy postępowanie dowodowe wszczęto z urzędu. Każda ze stron może również przedłożyć opinie biegłych sporządzone na zlecenie stron.

Biegły sam ustala swoje wynagrodzenie. W przypadku, gdy sąd wszczyna postępowanie dowodowe z urzędu, wynagrodzenie ustala się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przypadek B

Nie

Zgodnie z ustaleniami pomiędzy klientem a adwokatem.

Nie

Nie. Sąd powołuje biegłego na wniosek strony przeprowadzającej dowód, z wyjątkiem przypadków, gdy postępowanie dowodowe wszczęto z urzędu. Każda ze stron może również przedłożyć opinie biegłych sporządzone na zlecenie stron.

Biegły sam ustala swoje wynagrodzenie. W przypadku, gdy sąd wszczyna postępowanie dowodowe z urzędu, wynagrodzenie ustala się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zwrot kosztów poniesionych przez świadków

Przypadek

Zwrot kosztów poniesionych przez świadków

Czy świadkom zwraca się poniesione przez nich koszty?

Koszty

Przypadek A

Tak

Zwrot kosztów poniesionych przez świadków regulują przepisy prawa. Świadkowie są uprawnieni do otrzymania zwrotu kosztów podróży, zakwaterowania i utrzymania, a także do rekompensaty za okres nieobecności w pracy.

Przypadek B

Tak

Zwrot kosztów poniesionych przez świadków regulują przepisy prawa. Świadkowie są uprawnieni do otrzymania zwrotu kosztów podróży, zakwaterowania i utrzymania, a także do rekompensaty za okres nieobecności w pracy.

Koszty pomocy prawnej i zwrot wydatków
Przypadek

Pomoc prawna

Zwrot wydatków

Kiedy i pod jakimi warunkami ma zastosowanie?

Kiedy pokrywane są całkowite koszty?

Czy strona wygrywająca może uzyskać zwrot kosztów postępowania?

Jeżeli zwrot nie obejmuje wszystkich kosztów, to zasadniczo jaką ich część?

Jakie koszty nigdy nie podlegają zwrotowi?

Czy istnieją sytuacje, w których koszty pomocy prawnej należy zwrócić organizacji jej udzielającej?

Przypadek A

Zob. część dotycząca pomocy prawnej.

Niezależnie od dochodów lub sytuacji finansowej strony mają prawo do odroczenia płatności (lub zawieszenia płatności określonych kosztów), między innymi w sprawach dotyczących opieki nad dzieckiem i jej przekazania lub prawa do kontaktów z dzieckiem.

W przypadkach, w których według dostępnych na dany moment informacji szacunkowe koszty prawne mogą uniemożliwić powodowi realizację prawa dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

Pomoc udzielana jest bezpłatnie w ramach pomocy prawnej w przypadku dochodów niższych od minimalnej emerytury.

Tak. Strona przegrywająca sprawę musi zostać zobowiązana do zwrotu kosztów poniesionych przez stronę wygrywającą, chyba że prawo przewiduje inaczej, nawet w przypadku, gdy prawo zobowiązuje drugą stronę do poniesienia kosztów niezależnie od decyzji sądu.

W przypadku częściowo wygranej sprawy kwotę zwrotu ustala się proporcjonalnie do uznanej części roszczenia i uwzględniając wcześniejsze płatności dokonane przez poszczególne strony. Sąd może również zarządzić, że każda ze stron pokrywa swoje koszty we własnym zakresie.

W uzasadnionych przypadkach sąd może obniżyć wynagrodzenie adwokata, jeżeli uzna je za nieracjonalnie wysokie.

Sąd nie może zarządzić, by strony pokryły koszty wynikłe z przyczyn, za które odpowiada sąd (i których można było uniknąć).

Kwota zwrotu kosztów prawnych na rzecz stron nie może przekroczyć kwot wnioskowanych przez strony.

Tak, w przypadku stwierdzenia, że strona korzystająca z pomocy prawnej nie była do niej uprawniona.

Strona przegrywająca sprawę musi zwrócić bezpośrednio do budżetu państwa koszty wynagrodzenia obrońcy z urzędu, opłaconego z góry przez państwo.

Strona przegrywająca sprawę musi pokryć koszty wynagrodzenia kuratora, nawet jeżeli kwalifikuje się do otrzymania pomocy prawnej.

Przypadek B

Zob. część dotycząca pomocy prawnej.

Niezależnie od dochodów lub sytuacji finansowej strony mają prawo do odroczenia płatności (lub zawieszenia płatności określonych kosztów), między innymi w sprawach dotyczących opieki nad dzieckiem i jej przekazania lub prawa do kontaktów z dzieckiem.

Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu pomocy prawnej można uwzględnić koszt utrzymania w krajach zamieszkania stron.

W przypadkach, w których według dostępnych na dany moment informacji szacunkowe koszty prawne mogą uniemożliwić powodowi realizację prawa dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

Pomoc udzielana jest bezpłatnie w ramach pomocy prawnej w przypadku dochodów niższych od minimalnej emerytury.

Obywatele państw członkowskich UE oraz obywatele państw spoza UE zamieszkujący legalnie w państwie członkowskim UE są uprawnieni do otrzymania pomocy prawnej na takich samych warunkach jak obywatele Węgier.

Tak. Strona przegrywająca sprawę musi zostać zobowiązana do zwrotu kosztów poniesionych przez stronę wygrywającą, chyba że prawo przewiduje inaczej, nawet w przypadku, gdy prawo zobowiązuje drugą stronę do poniesienia kosztów niezależnie od decyzji sądu.

W przypadku częściowo wygranej sprawy kwotę zwrotu ustala się proporcjonalnie do uznanej części roszczenia i uwzględniając wcześniejsze płatności dokonane przez poszczególne strony. Sąd może również zarządzić, że każda ze stron pokrywa swoje koszty we własnym zakresie.

W uzasadnionych przypadkach sąd może obniżyć wynagrodzenie adwokata, jeżeli uzna je za nieracjonalnie wysokie.

Sąd nie może zarządzić, by strony pokryły koszty wynikłe z przyczyn, za które odpowiada sąd (i których można było uniknąć).

Kwota zwrotu kosztów prawnych na rzecz stron nie może przekroczyć kwot wnioskowanych przez strony.

Tak, w przypadku stwierdzenia, że strona korzystająca z pomocy prawnej nie była do niej uprawniona.

Strona przegrywająca sprawę musi zwrócić bezpośrednio do budżetu państwa koszty wynagrodzenia obrońcy z urzędu, opłaconego z góry przez państwo.

Strona przegrywająca sprawę musi pokryć koszty wynagrodzenia kuratora, nawet jeżeli kwalifikuje się do otrzymania pomocy prawnej.

Koszty tłumaczenia pisemnego i ustnego

Przypadek

Tłumaczenie pisemne

Tłumaczenie ustne

Kiedy i pod jakimi warunkami jest ono konieczne?

Szacunkowy koszt

Kiedy i pod jakimi warunkami jest ono konieczne?

Szacunkowy koszt

Przypadek A

Jeżeli strona nie mówi po węgiersku ani nie rozumie tego języka.

Tłumacz sam ustala swoje wynagrodzenie. Opłatę ustala się na podstawie liczby znaków (ok. 5 HUF za jeden znak), terminu oddania tłumaczenia i języka źródłowego. Państwo pokrywa z góry, w imieniu stron, koszty tłumaczeń ponoszone w związku z zeznaniami i dokumentami składanymi przez strony uprawnione do posługiwania się swoim językiem ojczystym, regionalnym lub językiem mniejszości w postępowaniu. Koszty te podlegają następnie przepisom dotyczącym zwrotu kosztów prawnych.

Jeżeli strona nie mówi po węgiersku ani nie rozumie tego języka.

Tłumacz sam ustala swoje wynagrodzenie. Stawka godzinowa zależy od języka tłumaczenia. Wynosi ona około 10 000–12 000 HUF za godzinę. Państwo ponosi koszty wynagrodzenia tłumacza lub opłaca je z góry w przypadku, gdy tłumaczenie ustne jest wymagane przepisami prawa.

Przypadek B

Jeżeli strona nie mówi po węgiersku ani nie rozumie tego języka.

Tłumacz sam ustala swoje wynagrodzenie. Opłatę ustala się na podstawie liczby znaków (ok. 5 HUF za jeden znak), terminu oddania tłumaczenia i języka źródłowego. Państwo pokrywa z góry, w imieniu stron, koszty tłumaczeń ponoszone w związku z zeznaniami i dokumentami składanymi przez strony uprawnione do posługiwania się swoim językiem ojczystym, regionalnym lub językiem mniejszości w postępowaniu. Koszty te podlegają następnie przepisom dotyczącym zwrotu kosztów prawnych.

Jeżeli strona nie mówi po węgiersku ani nie rozumie tego języka.

Tłumacz sam ustala swoje wynagrodzenie. Stawka godzinowa zależy od języka tłumaczenia. Wynosi ona około 10 000–12 000 HUF za godzinę. Państwo ponosi koszty wynagrodzenia tłumacza lub opłaca je z góry w przypadku, gdy tłumaczenie ustne jest wymagane przepisami prawa.

Ostatnia aktualizacja: 15/09/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.