Koszty

Węgry

Na tej stronie przedstawiono informacje dotyczące opłat sądowych na Węgrzech.

Autor treści:
Węgry

Prawo rodzinne – rozwód

Prawo rodzinne – prawo do opieki nad dziećmi

Prawo rodzinne – alimenty

Prawo handlowe – umowy

Prawo handlowe – odpowiedzialność

Przepisy regulujące opłaty pobierane przez przedstawicieli zawodów prawniczych

1. Komornicy

Kwota opłaty komorniczej zależy od celu wydanego nakazu egzekucji (végrehajtható okirat) (czy chodzi o odzyskanie długu, czy wyegzekwowanie konkretnej czynności). Jeżeli egzekucja dotyczy odzyskania długu (pénzkövetelés behajtása), opłata komornicza jest proporcjonalna do kwoty długu do odzyskania. Im większa więc kwota roszczenia, tym wyższą komornik pobiera opłatę. Jeżeli obowiązek komornika obejmuje wyegzekwowanie konkretnej czynności, opłata zależy od czasu, jakiego potrzeba na wyegzekwowanie tej czynności.

2. Pełnomocnicy procesowi (ügyvéd)

Węgierskie określenie ügyvéd odnosi się do różnych zawodów prawniczych, których przedstawiciele mogą występować jako pełnomocnicy procesowi (np. adwokatów, radców prawnych itp.) Zasadniczo opłata pobierana przez pełnomocnika jest ustalana w drodze porozumienia między nim a stroną. Jeżeli między stroną a pełnomocnikiem nie dojdzie do uzgodnienia wysokości honorarium za poprowadzenie sprawy lub jeżeli strona o to wniesie, wysokość opłaty z tytułu zastępstwa procesowego ustala sąd zgodnie z przepisami prawa. W przypadku wygrania sprawy honorarium należne pełnomocnikowi na podstawie porozumienia między stroną a pełnomocnikiem nie zawsze może być w całości dochodzone od strony przegrywającej. Sąd rozpoznający sprawę może obniżyć honorarium pełnomocnika procesowego przy rozpoznawaniu roszczenia o koszty sądowe, jeżeli uzna jego wysokość za wygórowaną. W takim przypadku sąd ustala wysokość honorarium pełnomocnika na podstawie przepisów ustawowych. Ustalana przez sąd wysokość honorarium pełnomocnika jest uzależniona od wartości przedmiotu sporu. Strony mogą zwrócić się do sądu o zastosowanie honorarium ustawowego, jeżeli nie chcą upublicznienia porozumienia.

Koszty stałe

Koszty stałe w postępowaniu cywilnym

Koszty stałe stron w postępowaniu cywilnym

Podstawą wszelkich opłat (illeték) w postępowaniu cywilnym jest wartość przedmiotu sporu w chwili wytoczenia powództwa, a w postępowaniu apelacyjnym – wartość przedmiotu sporu lub część wartości przedmiotu sporu, które zaskarżono, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Jeżeli nie można ustalić wartości przedmiotu sporu, podstawa służąca do obliczania opłat w postępowaniu przed sądem rejonowym (járásbíróság) wynosi 350 000 forintów w postępowaniu procesowym oraz 200 000 forintów w postępowaniu nieprocesowym. W postępowaniu w pierwszej instancji przed sądem okręgowym (törvényszékek) podstawa wynosi 600 000 forintów w postępowaniu procesowym oraz 350 000 forintów w postępowaniu nieprocesowym. W postępowaniu apelacyjnym podstawa wynosi 300 000 forintów w postępowaniu procesowym oraz 170 000 forintów w postępowaniu nieprocesowym. W postępowaniu apelacyjnym przed sądem apelacyjnym (ítélőtábla) podstawa wynosi 600 000 forintów w postępowaniu procesowym oraz 300 000 forintów w postępowaniu nieprocesowym. W postępowaniu przed węgierskim Sądem Najwyższym (Kúria) podstawa wynosi 500 000 forintów w postępowaniu apelacyjnym oraz 700 000 forintów w przypadku procedury kontroli sądowej.

W postępowaniu w pierwszej instancji wysokość opłaty w postępowaniu procesowym jest równa 6% podstawy służącej do obliczeń opłat wskazanej powyżej, jednak nie mniej niż 15 000 forintów i nie więcej niż 1 500 000 forintów. W postępowaniu nieprocesowym w pierwszej instancji wysokość opłaty jest równa 3% podstawy służącej do obliczeń opłat, jednak nie mniej niż 5 000 forintów i nie więcej niż 250 000 forintów. W niektórych postępowaniach nieprocesowych wskazanych w ustawie wysokość opłaty jest różna, np. w przypadku sprzeciwu od nakazu sądowego wynosi 3%, jednak nie mniej niż 5 000 forintów i nie więcej niż 750 000 forintów.

Oprócz powyższych zasad w ustawie uregulowano opłaty mające zastosowanie w następujących rodzajach postępowań:

 • postępowanie w sprawie o rozwód (házassági bontóper): 30 000 forintów;
 • postępowanie sądowe z zakresu prawa pracy (munkaügyi per) (jeżeli nie można ustalić wartości przedmiotu sporu): 10 000 forintów;
 • kontrola sądowa decyzji administracyjnej (közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás), z wyjątkiem postępowań w sprawach z zakresu prawa konkurencji i podatków, zamówień publicznych oraz łączności elektronicznej: 30 000 forintów;
 • nieprocesowe postępowanie administracyjne (közigazgatási nemperes eljárás): 10 000 forintów;
 • pełnomocnictwo ogólne (általános meghatalmazás): 18 000 forintów;
 • postępowanie w związku z niewypłacalnością (fizetésképtelenségi eljárás): likwidacja (felszámolás): 80 000 forintów; postępowanie upadłościowe (csődeljárás): 50 000 forintów;
 • w przypadku podmiotów nieposiadających osobowości prawnej: likwidacja (felszámolás): 30 000 forintów; postępowanie upadłościowe (csődeljárás): 30 000 forintów;
 • postępowanie w sprawie o uchylenie wyroku sądu polubownego (választottbírósági ítélet) lub unieważnienie ugody (választottbírósági egyezség): opłatę ustala się w oparciu o wartość przedmiotu sporu wskazaną w wyroku sądu polubownego lub w oparciu o wartość hipotetyczną;
 • apelacja (fellebbezés): 8%, jednak nie mniej niż 15 000 forintów i nie więcej niż 2 500 000 forintów;
 • ponowne rozpoznanie sprawy (perújítás): opłaty należy wnieść ponownie;
 • wniosek o kontrolę sądową (felülvizsgálati kérelem): w przypadku wyroków – 10%, jednak nie mniej niż 50 000 forintów i nie więcej niż 3 500 000 forintów; w przypadku postanowień – połowa wysokości opłaty mającej zastosowanie do wyroków, jednak nie mniej niż 20 000 forintów i nie więcej niż 1 250 000 forintów.

Za złożenie wniosku o wydanie nakazu zapłaty (fizetési meghagyás) do Węgierskiej Izby Notarialnej (Magyar Országos Közjegyzői Kamara) należy uiścić opłatę ustawową przeznaczoną na pokrycie kosztów operacyjnych systemu Izby oraz honorariów i wydatków notariuszy („opłata skarbowa”). Podstawą opłaty skarbowej jest wartość roszczenia pieniężnego w chwili wszczęcia postępowania, obliczona bez uwzględnienia kosztów dodatkowych („podstawa wymiaru opłaty”); odsetek należnych od roszczenia pieniężnego i dochodzonych łącznie z tym roszczeniem nie należy wliczać do podstawy wymiaru opłaty nawet wówczas, gdy jednocześnie z pierwotnym roszczeniem o odsetki powód dochodzi także dodatkowego roszczenia o odsetki od dochodzonych odsetek. Odsetki i inne koszty dodatkowe dochodzone odrębnie uwzględnia się w podstawie wymiaru opłaty.

Wysokość opłaty skarbowej oparta na podstawie wymiaru opłaty: a) 3%, jednak nie mniej niż 5 000 forintów i nie więcej niż 300 000 forintów, w postępowaniu głównym, chyba że poniżej stwierdzono inaczej; b) 1%, jednak nie mniej niż 5 000 forintów i nie więcej niż 15 000 forintów, w postępowaniu w sprawie o odroczenie płatności lub rozłożenie jej na raty; b) 1%, jednak nie mniej niż 5 000 forintów i nie więcej niż 15 000 forintów, w postępowaniu w sprawie o odroczenie płatności lub rozłożenie na raty nałożonej grzywny.

Etap postępowania cywilnego, na którym strony muszą zapłacić koszty stałe

W postępowaniu cywilnym obowiązek wniesienia opłat sądowych powstaje w chwili wytoczenia powództwa. Opłatę skarbową należy zatem wnieść w chwili wytoczenia powództwa. Jeżeli strona nie uiści opłat sądowych lub zapłaci mniej, niż wymaga tego prawo, sąd wezwie ją do zapłaty pozostałej części opłat sądowych w chwili składania pozwu. Sąd musi również poinformować stronę, że pozew zostanie odrzucony, jeżeli opłaty sądowe nie zostaną wniesione w całości.

Honorarium pełnomocnika ustala się w drodze porozumienia między nim a stroną. Opłatę komorniczą należy wnieść z góry na początku postępowania egzekucyjnego.

Koszty stałe w postępowaniu karnym

Koszty stałe stron w postępowaniu karnym

W przypadku postępowania prowadzonego wyłącznie z oskarżenia prywatnego (magánvádas eljárás):

 • opłata za wniesienie prywatnego aktu oskarżenia: 10 000 forintów;
 • opłata za wniesienie środka zaskarżenia: 10 000 forintów;
 • opłata za złożenie wniosku o kontrolę sądową lub wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy: 15 000 forintów.

W przypadku powództwa cywilnego wytoczonego w postępowaniu karnym opłatę należy uiścić wyłącznie z tytułu złożenia pozwu oraz wniesienia środka zaskarżenia. Opłaty te należy uiścić oprócz opłat z tytułu postępowania karnego, zgodnie z zasadami dotyczącymi opłat obowiązujących w postępowaniu cywilnym.

Etap postępowania karnego, na którym strony muszą zapłacić koszty stałe

Należy je uiścić w chwili wniesienia pisma wszczynającego postępowanie na początku postępowania.

Koszty stałe w postępowaniu konstytucyjnym

Zgodnie z § 54 ust. 1 ustawy nr CLI z 2011 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény) postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym (Alkotmánybíróság) jest nieodpłatne, a wszelkie koszty powstałe w toku takiego postępowania ponosi wnioskodawca.

Wnioskodawca, który składając wniosek, nie działa w dobrej wierze, może jednak zostać obciążony kosztami lub grzywną za naruszenie zasad postępowania w wysokości 20 000–500 000 forintów.

Informacje wstępne, których powinni udzielić pełnomocnicy procesowi

Prawa i obowiązki stron

Wykonując swój zawód, adwokaci pomagają klientom dochodzić ich praw i wypełniać ich obowiązki, korzystając ze środków i metod przewidzianych przez prawo. Radcy prawni (jogtanácsos) pomagają również dochodzić praw organizacjom, które reprezentują.

Ten obowiązek obejmuje konieczność zapewnienia niezbędnych informacji o prawach i obowiązkach, szansach powodzenia i przewidywanych kosztach postępowania.

Źródła kosztów

Gdzie znaleźć informacje na temat źródeł kosztów na Węgrzech?

Informacje na temat źródeł kosztów są dostępne na stronie głównej Europejskiej Sieci Sądowej.

Na stronie Budapeszteńskiej Izby Adwokackiej (Budapesti Ügyvédi Kamara) również znajdują się informacje na temat honorariów pełnomocników.

W jakich językach można uzyskać informacje o źródłach kosztów na Węgrzech?

Informacje na temat źródeł kosztów są dostępne na stronie głównej Europejskiej Sieci Sądowej. Można tam znaleźć odpowiednie informacje w każdym języku urzędowym Unii Europejskiej.

Strona Budapeszteńskiej Izby Adwokackiej zawiera informacje na temat kosztów wyłącznie w języku węgierskim.

Gdzie można uzyskać informacje na temat mediacji?

Informacje na temat mediacji można znaleźć na następujących stronach:

Gdzie można znaleźć dodatkowe informacje na temat kosztów?

Strona internetowa zawierająca informacje na temat kosztów

Dodatkowe informacje na temat kosztów można znaleźć na stronie Budapeszteńskiej Izby Adwokackiej.

Gdzie można znaleźć informacje na temat średniej długości różnych postępowań?

Informacje na temat średniego czasu trwania różnych postępowań można znaleźć na stronie sądów węgierskich (Magyar Köztársaság Bíróságai).

Inne linki:

Informacje zawarte w tabelach statystycznych są dostępne wyłącznie w języku węgierskim.

Podatek od wartości dodanej (hozzáadottérték-adó)

Jak podaje się informacje na ten temat?

Podane powyżej koszty usług adwokackich są kwotami netto, zatem należy doliczyć do nich podatek VAT (HÉA).

Jakie są obowiązujące stawki?

Ogólna stawka VAT na Węgrzech wynosiła 20% podstawy opodatkowania do 1 lipca 2009 r., kiedy to została podwyższona do 25%, a następnie do 27%.

Pomoc prawna

Próg dochodów obowiązujący w sprawach cywilnych

Obowiązują dwa progi minimalne:

 1. W celu ułatwienia wykonywania praw stronom będącym osobami fizycznymi (w tym interwenientom), których dochód i sytuacja finansowa nie pozwalają na ponoszenie kosztów postępowania, osoby takie są całkowicie lub częściowo zwolnione z tych kosztów po złożeniu odpowiedniego wniosku. Pomoc prawna obejmuje następujące świadczenia: zwolnienie z opłat; zwolnienie z obowiązku uiszczenia zaliczki oraz, o ile przepisy nie stanowią inaczej, pokrycie kosztów poniesionych w toku postępowania [wynagrodzenie świadków i biegłych, wynagrodzenie kuratora procesowego (ügygondnok) i tłumacza ustnego, honorarium adwokata udzielającego pomocy prawnej (pártfogó ügyvéd) oraz koszty przesłuchań i wizyt na miejscu itp.]; zwolnienie z obowiązku udzielenia zabezpieczenia na pokrycie kosztów sądowych; wniosek o zgodę na zastępstwo procesowe przez adwokata udzielającego pomocy prawnej, jeżeli jest to dozwolone przez prawo. Jeżeli dochody strony (pensja, emerytura, inne regularne świadczenia pieniężne) nie przekraczają minimalnej kwoty emerytury (28 500 forintów) ustalonej na podstawie czasu zatrudnienia, przy czym osoba ta nie ma żadnego majątku poza zwykłymi przedmiotami codziennego użytku i wyposażeniem mieszkania, należy przyznać jej pomoc prawną. Pomoc prawną należy również przyznać – bez badania dochodów i sytuacji finansowej – stronie, która jest uprawniona do świadczeń dla osób w wieku produkcyjnym lub zamieszkuje w tym samym gospodarstwie domowym co osoba bliska w rozumieniu ustawy o administracji socjalnej i świadczeniach socjalnych (szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény), która jest uprawniona do świadczeń dla osób w wieku produkcyjnym. Wyjątkowo sąd może przyznać pomoc prawną nawet wówczas, gdy powyższe przesłanki nie są spełnione, lecz sąd uzna, biorąc pod uwagę inne okoliczności dotyczące strony, że zachodzi ryzyko, iż nie będzie ona miała środków do życia. [§ 6 ust. 1 dekretu nr 6/1986 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 czerwca 1986 r. w sprawie stosowania pomocy prawnej w postępowaniu sądowym (A bírósági eljárásban a költségmentesség alkalmazásáról szóló 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet)]
 2. W ramach pozasądowej pomocy prawnej ze strony państwa asystent ds. pomocy prawnej (jogi segítő) udziela stronie porad prawnych lub sporządza pisma procesowe lub inne dokumenty oraz, na podstawie stosownego pełnomocnictwa, ma dostęp do akt sprawy. Ustawowe opłaty i koszty z tego tytułu należne asystentowi ds. pomocy prawnej pokrywa – lub wypłaca zaliczki na ich poczet – państwo w imieniu strony. Jeżeli chodzi o pomoc prawną w toku postępowania sądowego, państwo zapewnia adwokata udzielającego pomocy prawnej, który może reprezentować powoda, pozwanego, interwenienta (osobę, która przystąpi do postępowania), wnioskodawcę i uczestnika, oraz wypłaca zaliczki na poczet związanych z tym kosztów lub pokrywa te koszty w imieniu strony w przewidzianych w przepisach postępowaniach cywilnych procesowych i nieprocesowych (łącznie – „postępowania”). Zaliczki na opłaty za obsługę prawną wypłaca państwo w imieniu strony, jeżeli miesięczny rozporządzalny dochód netto strony nie przekracza 43% średnich miesięcznych zarobków brutto w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok referencyjny (około 231 000 forintów w 2013 r.), tj. 99 330 forintów, opublikowanych przez węgierski Główny Urząd Statystyczny (Központi Statisztikai Hivatal), przy czym strona nie posiada żadnego majątku. [§ 11 i 6 ustawy nr LXXX z 2003 r. o pomocy prawnej (A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény)]

Płatności z tytułu pomocy prawnej można dokonywać z góry.

Próg dochodów obowiązujący w sprawach karnych w odniesieniu do oskarżonych

W postępowaniu karnym podejrzany lub oskarżony może uzyskać nieodpłatne zastępstwo procesowe na podstawie progów dochodów stosowanych w postępowaniu cywilnym.

Próg dochodów obowiązujący w sprawach karnych w odniesieniu do pokrzywdzonych

Jeżeli wnioskodawcę występującego o przyznanie pomocy uznano w odrębnym postępowaniu za pokrzywdzonego przestępstwem i jest on uprawniony do skorzystania z usług wsparcia dla pokrzywdzonych, opłaty za obsługę prawną pokrywa państwo w imieniu strony, jeżeli miesięczny rozporządzalny dochód netto strony nie przekracza 86% średnich miesięcznych zarobków brutto w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok referencyjny (około 231 000 forintów w 2013 r.), tj. 198 660 forintów, opublikowanych przez węgierski Główny Urząd Statystyczny. (§ 9/A ustawy nr LXXX z 2003 r. o pomocy prawnej)

Pomoc prawna dla pokrzywdzonych obejmuje koszty zastępstwa procesowego.

Inne warunki uzyskania pomocy prawnej przez pokrzywdzonych

Przyznanie pomocy pokrzywdzonemu uzależnione jest, oprócz określonych progów dochodu, od spełnienia dwóch następujących przesłanek:

 • pokrzywdzony złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa;
 • pokrzywdzony uzyskał zaświadczenie od organu odpowiedzialnego za pomoc pokrzywdzonym. Zaświadczenie musi potwierdzać, że spełniono określone przesłanki (tj. że pokrzywdzony skontaktował się z odpowiednim organem w terminie przewidzianym w przepisach).

Inne warunki uzyskania pomocy prawnej przez oskarżonych

Nie ma innych warunków uzyskania pomocy prawnej przez oskarżonych.

Bezpłatne postępowania sądowe

W następujących sprawach cywilnych nie pobiera się opłat lub pobiera się obniżone opłaty:

 • opłata wynosi 10% opłaty za postępowanie sądowe, jeżeli sąd oddali pismo wszczynające postępowanie z urzędu, bez wydania wezwania do stawienia się przed sądem;
 • zażalenie na postanowienie w sprawie pomocy prawnej lub w sprawie odroczenia terminu uiszczenia kosztów (illetékfeljegyzési jog), tj. wówczas, gdy państwo wypłaca zaliczki na pokrycie kosztów w imieniu strony;
 • powództwo wzajemne dotyczące małżeństwa w postępowaniu w sprawie o rozwód;
 • postępowanie dotyczące uznania za zmarłego oraz stwierdzenia zgonu, jeżeli zaginięcie lub śmierć nastąpiły na skutek działań wojennych lub klęski żywiołowej;
 • postępowanie dotyczące rejestracji fundacji, fundacji publicznych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, podmiotów publicznych, europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej oraz organizacji należących do programu akcjonariatu pracowniczego, a także postępowanie dotyczące zatwierdzenia uczestnictwa w europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej;
 • wniosek o wykreślenie rozwiązanej spółki, w tym wniosek o wykreślenie w toku uproszczonego postępowania likwidacyjnego (egyszerűsített végelszámolás) wraz ze zgłoszeniem tożsamości likwidatora;
 • wniosek o sprostowanie lub uzupełnienie decyzji;
 • postępowanie dotyczące spisu wyborców;
 • postępowanie dotyczące zgłoszenia zmian po uzyskaniu wpisu na listę radców prawnych (jogtanácsos);
 • zażalenie na postanowienie o przekazaniu sprawy do rozpoznania innemu sądowi;
 • kontrola sądowa decyzji administracyjnych w sprawach o odszkodowanie;
 • postępowanie dotyczące uregulowania zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego;
 • postępowanie wszczęte przez niezależnego komornika sądowego (önálló bírósági végrehajtó) w związku z prowadzonym przez komornika sądowym postępowaniem egzekucyjnym oraz postępowanie w sprawie o stwierdzenie wykonalności orzeczenia wydanego w innym państwie członkowskim na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1215/2012, rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 i rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009;
 • postępowanie wszczęte na podstawie skutecznie wniesionej skargi konstytucyjnej;
 • powództwa dotyczące ochrony danych osobowych lub ujawnienia danych istotnych z punktu widzenia interesu publicznego;
 • kontrola sądowa decyzji administracyjnych w sprawie przyznania pomocy prawnej;
 • postępowanie nieprocesowe dotyczące kontroli sądowej tymczasowego zakazu zbliżania się oraz dotyczące wydania zakazu zbliżania się ze względu na przemoc między osobami bliskimi w rozumieniu odrębnej ustawy;
 • kontrola sądowa decyzji administracyjnych w sprawie wsparcia na rzecz pokrzywdzonego.

W następujących sprawach karnych nie pobiera się opłat:

 • apelacje, wnioski o wznowienie postępowania oraz wnioski o ponowne rozpoznanie sprawy złożone przez oskarżonego i obrońcę w postępowaniu prowadzonym wyłącznie z oskarżenia prywatnego;
 • postępowanie prowadzone wyłącznie z oskarżenia prywatnego, jeżeli sąd oddali sprawę przed rozpoczęciem przesłuchań lub jeżeli sprawa zostanie umorzona ze względu na ułaskawienie;
 • wnioski o ułaskawienie oraz o sądowe zatarcie skazania (bírósági mentesítés), jeżeli zostaną złożone przez skazanego lub obrońcę;
 • postępowanie dotyczące przyznania indywidualnej pomocy prawnej;
 • dostarczenie jednego kompletu odpisów dokumentów oskarżonemu, obrońcy i przedstawicielowi ustawowemu oskarżonego nieletniego.

Zwolnienie od opłat można uzyskać ze względu na okoliczności osobiste (személyes illetékmentesség) oraz na przedmiot postępowania (tárgyi illetékmentesség).

Zwolnienie indywidualne przyznaje się między innymi stowarzyszeniom, podmiotom publicznym, kościołom, zrzeszeniom kościołów, instytucjom religijnym, fundacjom, fundacjom publicznym, przedsiębiorstwom nienastawionym na zysk o statusie organizacji pożytku publicznego lub priorytetowych organizacji pożytku publicznego, Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oraz Wspólnotom Europejskim, ich instytucjom, organom, agencjom i oddzielnym funduszom.

Kiedy strona przegrywająca sprawę ma obowiązek pokryć koszty poniesione przez stronę wygrywającą?

Strona przegrywająca ma obowiązek pokryć koszty poniesione przez stronę wygrywającą w terminie 30 dni, jeżeli zostanie do tego zobowiązana przez sąd w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie. Strona przegrywająca ma obowiązek zwrócić koszty bezpośrednio stronie wygrywającej. Jeżeli strona przegrywająca uchybi temu obowiązkowi, wszczęte może zostać wobec niej postępowanie egzekucyjne.

Wynagrodzenie biegłych

Wynagrodzenie biegłych pokrywa co do zasady strona przegrywająca, jednak w szczególnych przypadkach pokrywa je państwo, gdy jest ono zobowiązane do pokrycia kosztów. Jeżeli państwo wypłaca zaliczki na poczet kosztów, obejmują one także wynagrodzenie biegłych. Biegli mogą zaliczyć do kosztów niezbędne i uzasadnione wydatki poniesione w związku ze sporządzaniem opinii. Biegłym z zakresu kryminalistyki, służbom kryminalistycznym i specjalnym doradcom przyznaje się zryczałtowaną kwotę na pokrycie niezbędnych kosztów, które nie są potwierdzone fakturą, takich jak poczta, telefon i materiały biurowe. Zryczałtowana kwota wynosi 35% kwoty wynagrodzenia biegłego, jednak nie więcej niż 100 000 forintów.

Biegły może wnieść o zaliczkę w wysokości do 50% przewidywanych kosztów, jednak nie więcej niż 150 000 forintów.

Wynagrodzenie tłumaczy

Wynagrodzenie tłumaczy pisemnych i ustnych pokrywa co do zasady strona przegrywająca, jednak w szczególnych przypadkach pokrywa je państwo, gdy jest ono zobowiązane do pokrycia kosztów. Jeżeli państwo wypłaca zaliczki na poczet kosztów, obejmują one także wynagrodzenie tłumaczy pisemnych i ustnych.

Powiązane strony

Strona internetowa budapeszteńskiej Izby Adwokackiej

Powiązane dokumenty

Węgierskie sprawozdanie z analizy przejrzystości kosztów  PDF (533 Kb) en

Ostatnia aktualizacja: 15/09/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.