Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej węgierski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: angielski
Swipe to change

Koszty

Węgry

Na niniejszej stronie przedstawiono informacje dotyczące opłat sądowych na Węgrzech.

Autor treści:
Węgry

Przepisy regulujące opłaty pobierane przez przedstawicieli zawodów prawniczych

 • Komornicy

Kwota opłaty komorniczej zależy od celu wydanego nakazu egzekucji (végrehajtható okirat) (czy chodzi o odzyskanie długu, czy egzekucję specjalnej czynności). Jeżeli egzekucja dotyczy odzyskania długu (pénzkövetelés behajtása), opłata komornicza jest proporcjonalna do kwoty długu do odzyskania. Jeżeli egzekucja dotyczy wyższego roszczenia, komornik pobiera wyższą opłatę. Jeżeli obowiązek komornika obejmuje egzekucję specjalnej czynności (meghatározott cselekmény végrehajtása), opłata zależy od czasu potrzebnego do jej wykonania.

 • Reprezentanci prawni (ügyvéd)

Węgierskie określenie „ügyvéd” odnosi się do różnych kategorii reprezentantów prawnych. Zasadniczo opłata pobierana przez prawnika jest ustalana w drodze porozumienia między stroną a reprezentantem. W razie braku zgody co do wysokości honorarium decyduje sąd na podstawie przepisów (5 procent kwoty będącej przedmiotem roszczenia i co najmniej 10 000 HUF). Strony mogą zwrócić się do sędziego o zastosowanie opłaty przewidzianej w przepisach, jeżeli nie chcą upublicznienia ugody.

Koszty stałe

Koszty stałe w postępowaniu cywilnym

Koszty stałe stron w postępowaniu cywilnym

W sprawach rozpoznawanych w pierwszej instancji opłata (illeték) sądowa wynosi 6 procent wartości przedmiotu sporu (nie mniej niż 10 000 HUF i nie więcej niż 900 000 HUF). Przepisy stanowią, że jeżeli wartości roszczenia nie można ustalić, należy uiścić opłatę w wysokości 6% wartości roszczenia.

Opłaty sądowe są zawsze ustalane z mocy prawa, w tym w następujących sprawach:

 • postępowanie rozwodowe (házassági bontóper): 12 000 HUF
 • postępowanie przed sądem pracy (munkaügyi per): 7 000 HUF
 • postępowanie administracyjne, z wyjątkiem postępowań z dziedziny prawa konkurencji i prawa podatkowego (közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás): 20 000 HUF
 • pozasądowe postępowanie administracyjne (közigazgatási nemperes eljárás): 7 500 HUF
 • ogólna opłata za obsługę (általános meghatalmazás): 18 000 HUF
 • postępowanie w przypadku niewypłacalności: likwidacja 50 000 HUF; upadłość 30 000 HUF
 • w sprawach dotyczących zrzeszeń przedsiębiorców nieposiadających osobowości prawnej (jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet): likwidacja 25 000 HUF, upadłość 20 000 HUF
 • arbitraż: 1 procent (nie mniej niż 5 000 HUF i nie więcej niż 250 000 HUF). Jeżeli wartości roszczenia nie można obliczyć, opłata wynosi 10 000 HUF
 • odwołanie: 6 procent (nie mniej niż 10 000 HUF i nie więcej niż 900 000 HUF lub)
 • Nakaz zapłaty (fizetési meghagyás): 3 procent (nie mniej niż 5 000 HUF i nie więcej niż 300 000 HUF).
 • wznowienie postępowania (perújítás): opłaty należy ponieść ponownie
 • wniosek o kontrolę (felülvizsgálati kérelem): 6 procent w przypadku orzeczeń (végzés) (nie mniej niż 10 000 HUF i nie więcej niż 2 500 000 HUF); w sprawie postanowień połowa kosztów płatnych w przypadku orzeczeń (nie mniej niż 7 000 HUF i nie więcej niż 1 250 000 HUF).

Etap postępowania cywilnego, na którym strony muszą zapłacić koszty stałe

Obowiązek wniesienia opłat sądowych w postępowaniu cywilnym powstaje w momencie złożenia wniosku o rozpoznanie sprawy przez sąd. Zatem opłaty sądowe należy uiszczać w momencie złożenia wniosku o rozpoznanie sprawy przez sąd. Jeżeli strona nie uiści opłat sądowych lub zapłaci mniej niż wymaga prawo, sąd zażąda od niej zapłaty pozostałych należności sądowych w momencie składania wniosku. Sąd musi również poinformować stronę, że wniosek zostanie odrzucony, jeżeli opłaty sądowe nie zostaną wniesione w całości.

Termin zapłaty honorarium adwokackiego jest ustalany w drodze ustaleń między stroną a reprezentantem prawnym. Opłatę komorniczą należy wnieść z góry na początku postępowania egzekucyjnego.

Koszty stałe w postępowaniu karnym

Koszty stałe stron w postępowaniu karnym

W przypadku postępowania prowadzonego wyłącznie z oskarżenia prywatnego i obejmującego powództwo cywilne magánvádas eljárás):

 • opłata za procedurę postawienia w stan oskarżenia (feljelentés) wynosi 5 000 HUF)
 • opłata za złożenie odwołania wynosi 6 000 HUF)
 • opłata za złożenie wniosku o kontrolę lub wniosku o wznowienie postępowania wynosi 7 000 HUF.

Jeżeli powództwo cywilne (polgári jogi igény) wynika z postępowania karnego, opłatę należy uiścić jedynie z tytułu złożenia wniosku oraz odwołania.

Etap postępowania karnego, na którym strony muszą zapłacić koszty stałe

Koszty stałe postępowania karnego należy uregulować razem z uiszczeniem opłaty za wniosek.

Koszty stałe w postępowaniu konstytucyjnym

Zgodnie z art. 28 ustawy nr XXXII z 1989 r. (az 1989. évi XXXII. törvény 28. cikke) postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym (Alkotmánybíróság) jest bezpłatne.

Jednakże wnioskodawca, który składając wniosek nie działa w dobrej wierze, może zostać obciążony kosztami.

Informacje wstępne, których powinni udzielić reprezentanci prawni

Prawa i obowiązki stron

Wykonując swój zawód – korzystając ze środków i metod przewidzianych przez prawo – adwokaci pomagają klientom dochodzić ich praw i wypełniać ich obowiązki. Doradcy prawni (jogtanácsos) pomagają również dochodzić praw organizacjom, które reprezentują.

Ten obowiązek obejmuje konieczność zapewnienia niezbędnych informacji o prawach i obowiązkach, szansach powodzenia i przewidywalnych kosztach postępowania.

Źródła kosztów

Gdzie zdobyć informacje na temat źródeł kosztów na Węgrzech?

Informacje na temat źródeł kosztów są dostępne na stronie głównej europejskiej sieci sądowej (Európai Igazságügyi Hálózat):

Na stronie głównej budapeszteńskiej Izby Adwokackiej (Budapesti Ügyvédi Kamara) również znajdują się informacje na temat honorariów reprezentantów prawnych.

W jakich językach można uzyskać informacje o źródłach kosztów na Węgrzech?

Informacje na temat źródeł kosztów są dostępne na stronie głównej Europejskiej Sieci Sądowej. Można tam znaleźć odpowiednie informacje w każdym języku urzędowym Unii Europejskiej.

Strona budapeszteńskiej Izby Adwokackiej zawiera informacje na temat kosztów wyłącznie w języku węgierskim.

Gdzie zdobyć informacje na temat mediacji?

Informacje na temat mediacji można znaleźć na następujących stronach:

Gdzie zdobyć dodatkowe informacje na temat kosztów?

Strona internetowa zawierająca informacje na temat kosztów

Dodatkowe informacje na temat kosztów można znaleźć na stronie budapeszteńskiej Izby Adwokackiej

Gdzie zdobyć informacje na temat średniej długości trwania różnych postępowań?

Informacje na temat średniego czasu trwania różnych postępowań można znaleźć na stronie sądów Republiki Węgierskiej (Magyar Köztársaság Bíróságai).

Inne odpowiednie łącza to:

Informacje zawarte w tabelach statystycznych są dostępne wyłącznie w języku węgierskim.

Podatek od wartości dodanej (hozzáadottérték-adó)

Jak podaje się informację o podatku VAT?

Podane powyżej koszty usług adwokackich są kwotami netto, zatem należy doliczyć podatek VAT (HÉA) .

Jakie są stosowane stawki?

Na Węgrzech stawka podatku VAT wynosiła 20% do dnia 1 lipca 2009 roku, a następnie wzrosła do 25%.

Pomoc prawna (költségmentesség)

Próg dochodów stosowany w sprawach cywilnych

Istnieją dwie wielkości minimalne:

 1. kwota netto minimalnego świadczenia emerytalnego (obecnie 28,500 HUF), poniżej której pomoc prawna jest bezpłatna.
 2. 43 procent średniego krajowego wynagrodzenia (obecnie kwota ta wynosi 72,000 HUF); powyżej tej kwoty pomoc nie jest dostępna.

Płatności z tytułu pomocy prawnej można dokonywać z góry.

Próg dochodów w sprawach karnych stosowany w odniesieniu do oskarżonych

W postępowaniu karnym podejrzany lub oskarżony mogą uzyskać bezpłatną reprezentację prawną, jeżeli:

 • dana osoba jest zwolniona z obowiązku uiszczenia opłaty ze względu na jej sytuację osobistą – próg dochodów w przypadku osób żyjących samotnie stanowi dwukrotność minimalnego świadczenia emerytalnego netto (obecnie 28 500 HUF); w przypadku osób żyjących w jedynym gospodarstwie domowym odpowiada kwocie minimalnego świadczenia emerytalnego netto na osobę;
 • W przypadku obowiązkowej reprezentacji prawnej, jeżeli oskarżony nie posiada obrońcy. W takim przypadku, jeżeli wobec oskarżonego został wydany wyrok skazujący, musi zwrócić państwu koszty uzyskanej pomocy prawnej.

Próg dochodów w sprawach karnych stosowany w odniesieniu do pokrzywdzonych

Próg dochodów wynosi 86 procent średniego krajowego wynagrodzenia (około 130 000 HUF). Pomoc prawna dla poszkodowanych obejmuje reprezentację prawną.

Inne warunki uzyskania pomocy prawnej przez pokrzywdzonych

Oprócz określonych progów dochodu poszkodowany musi spełniać dwa inne warunki:

 • musi złożyć wniosek o postawienie w stan oskarżenia/skargę;
 • musi uzyskać zaświadczenie od organu odpowiedzialnego za pomoc pokrzywdzonym. Zaświadczenie musi potwierdzać spełnienie pewnych warunków (że pokrzywdzony zwrócił się do właściwego organu w terminie przewidzianym przez prawo).

Inne warunki uzyskania pomocy prawnej przez oskarżonych

Nie ma innych warunków uzyskania pomocy prawnej przez oskarżonych.

Bezpłatne postępowania sądowe

Poniższe postępowania w sprawach cywilnych są zwolnione z opłat:

 • postępowanie, w którym sąd z urzędu odrzuca lub musi odrzucić powództwo bez wydania wezwania sądowego;
 • postępowania dotyczące środków zaskarżenia orzeczenia w przypadku zwolnienia z opłat sądowych oraz prawa przedpłaty kosztów (gdy skarb państwa dokonuje spłaty kosztów w imieniu strony);
 • powództwo wzajemne w postępowaniach rozwodowych;
 • postępowania dotyczące uznania za zmarłego oraz stwierdzenia zgonu, jeżeli zaginięcie lub śmierć nastąpiły na skutek działań wojennych lub klęski żywiołowej;
 • wnioski o rejestrację fundacji, fundacji publicznych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw państwowych, europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej. Ponadto postępowania w sprawie rejestracji organizacji akcjonariatu pracowniczego oraz w sprawie wyrażenia zgody na udział w europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej;
 • wnioski o likwidację przedsiębiorstw, które zakończyły działalność, w tym wnioski składane w toku uproszczonej procedury likwidacji ze wskazaniem nazwiska likwidatora;
 • wnioski o zmianę lub uzupełnienie decyzji;
 • postępowania związane z listami wyborców;
 • postępowania związane ze zgłoszonymi zmianami w rejestrze doradców prawnych;
 • odwołania od uchwał dotyczących przeniesienia;
 • kontrola sądowa decyzji administracyjnych wydanych w sprawach o odszkodowanie;
 • postępowania władz lokalnych dotyczące rozliczeń podatkowych;
 • postępowania wszczęte przez niezależnych komorników sądowych w związku z sądowymi postępowaniami egzekucyjnymi oraz postępowania w sprawie egzekwowania orzeczeń sądowych (ugód sądowych) wydanych zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 44/2001 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, rozporządzeniem (WE) nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oz dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia europejskiego tytułu egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych oraz rozporządzeniem Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1347/2000;
 • postępowania wszczęte na podstawie pozytywnej decyzji Trybunału Konstytucyjnego.
 • wszelkie powództwa związane z ochroną danych osobowych oraz dostępem do informacji będących przedmiotem publicznego zainteresowania
 • kontrola sądowa decyzji administracyjnych w sprawie przyznania pomocy prawnej.
 • postępowania pozasądowe w sprawie kontroli zarządzeń tymczasowych, tymczasowego środka ograniczającego bądź środka zabezpieczającego wydanych na mocy określonych innych przepisów w związku z przemocą domową.
  • kontrola sądowa decyzji administracyjnych przyjętych w zakresie pomocy ofiarom przestępstw.

Poniższe postępowania w sprawach karnych są zwolnione z opłat:

 • w postępowaniach prowadzonych wyłącznie z oskarżenia prywatnego – odwołanie, wniosek o wznowienie postępowania oraz wniosek o kontrolę złożony przez oskarżonego oraz obrońcę;
 • postępowania prowadzone wyłącznie z oskarżenia prywatnego, jeżeli sąd oddali sprawę przed rozpoczęciem przesłuchań, lub jeżeli sprawa jest oddalona ze względu na ułaskawienie;
 • wnioski o ułaskawienie lub kasację, jeżeli zostały złożone przez oskarżonego lub obrońcę.
 • postępowania o indywidualne zwolnienie z opłat.
 • jednorazowe wydanie odpisów akt oskarżonemu, obrońcy lub prawnemu przedstawicielowi nieletniego oskarżonego o popełnienie przestępstwa.
 • wydanie oskarżycielowi odpisu aktu oskarżenia.

Poza zwolnieniami ze względu na przedmiot postępowania możliwe jest przyznanie indywidualnego zwolnienia z opłat.

Zwolnienie indywidualne przyznaje się między innymi organizacjom pozarządowym, przedsiębiorstwom państwowym, kościołom, zrzeszeniom kościołów, instytucjom religijnym, fundacjom, fundacjom publicznym, stowarzyszeniom gospodarczym nie nastawionym na dochód o statusie organizacji pożytku publicznego lub priorytetowych organizacji pożytku publicznego, Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, Wspólnotom Europejskim, ich instytucjom i organom, agencjom oraz oddzielnym funduszom.

Kiedy strona przegrywająca musi pokryć koszty poniesione przez stronę wygrywającą?

W końcowym orzeczeniu sąd nakłada na stronę przegrywającą obowiązek pokrycia kosztów strony wygrywającej w terminie 30 dni. Strona przegrywająca zwraca koszty bezpośrednio stronie wygrywającej. W przeciwnym razie wszczyna się postępowanie egzekucyjne.

Koszty opinii biegłych

Zasadniczo koszty opinii biegłych pokrywa strona przegrywająca. Jeżeli natomiast (w określonych przypadkach) państwo odpowiada za pokrycie kosztów, jest ono także obciążane kosztami opinii biegłych. W przypadku gdy państwo pokrywa koszty z góry, dolicza się również opłaty za opinie biegłych.

Koszty tłumaczeń

Zasadniczo koszty tłumaczeń pokrywa strona przegrywająca. Natomiast jeżeli (w określonych przypadkach) państwo odpowiada za pokrycie kosztów tłumaczeń, jest ono także obciążane kosztami opinii biegłych. W przypadku gdy państwo pokrywa koszty z góry, dolicza się również te opłaty.

Ciekawe strony

Strona główna budapeszteńskiej Izby Adwokackiej (A Budapesti Ügyvédi Kamara honlapja)

Powiązane dokumenty

Węgierskie sprawozdanie z analizy przejrzystości kosztów PDF (533 Kb) en (Magyarország jelentése a költségek átláthatóságáról szóló tanulmányról)

Ostatnia aktualizacja: 11/06/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.