Koszty

Irlandia

Na tej stronie przestawiono informacje na temat kosztów sądowych w Irlandii.

Autor treści:
Irlandia

Przepisy regulujące opłaty pobierane przez przedstawicieli zawodów prawniczych

Prawnicy zwani solicitors

Podstawę, według której wypłacane są wynagrodzenia solicitors, można podzielić na dwie następujące kategorie: postępowania procesowe (tj. doradztwo i zastępstwo prawne w związku ze sporem rozstrzyganym przed sądem, trybunałem lub trybunałem arbitrażowym) oraz postępowania nieprocesowe. Jeśli chodzi o postępowania procesowe, koszty można następnie podzielić na: koszty w relacji solicitor–klient (tj. koszty wypłacane przez stronę na rzecz prawnika) oraz koszty w relacji strona postępowania–strona postępowania (tj. koszty zasądzone od jednej strony postępowania na rzecz strony przeciwnej).

Postępowania procesowe

Podstawowe przepisy ustawodawcze*

 • ustawa z 1849 r. o zawodach attorneysolicitor (Attorneys’ and Solicitors’ Act 1849);
 • ustawa z 1870 r. o zawodach attorneysolicitor (Attorneys’ and Solicitors’ Act 1870);
 • art. 68 zmienionej ustawy z 1994 r. o zawodzie solicitor (Solicitors’ (Amendment) Act 1994);
 • art. 94 ustawy z 1924 r. o sądownictwie (Courts of Justice Act 1924);
 • art. 78 ustawy z 1936 r. o sądownictwie (Courts of Justice Act 1936);
 • pkt 8 załącznika ósmego do ustawy z 1961 r. o sądach (przepisy uzupełniające) (Courts (Supplemental Provisions) Act 1961);
 • art. 17 ustawy z 1981 r. o sądach (Courts Act 1981);
 • art. 14 ustawy z 1991 r. o sądach (Courts Act 1991);
 • art. 68 zmienionej ustawy z 1994 r. o zawodzie solicitor;
 • art. 27 i 46 ustawy z 1995 r. o sądach i urzędnikach sądowych (Courts and Court Officers Act 1995).

Podstawowe przepisy wykonawcze*

 • regulamin sądów wyższej instancji (Rules of the Superior Courts) zarządzenie 22 zasady 4, 6 i zasada 14 pkt 3, zarządzenie 27 zasada 1A, zarządzenie 99 oraz dodatek W;
 • regulamin sądów okręgowych (Circuit Court Rules) zarządzenie 15 zasady 14, 15 i 21 oraz zarządzenie 66;
 • regulamin sądów rejonowych (District Court Rules) zarządzenia 51 i 52 oraz załącznik E.

Orzecznictwo

 • orzeczenia sądów zawierające wykładnię stosownych przepisów.

Postępowania nieprocesowe

Podstawowe przepisy ustawodawcze*

ustawa z 1881 r. o wynagrodzeniach solicitors (Solicitors’ Remuneration Act 1881)

Podstawowe przepisy wykonawcze*:

 • zarządzenie ogólne z 1884 r. w sprawie wynagrodzenia solicitors (Solicitors’ Remuneration General Order 1884);
 • zarządzenie ogólne z 1960 r. w sprawie wynagrodzenia solicitors (Solicitors’ Remuneration General Order 1960);
 • zarządzenie ogólne z 1964 r. w sprawie wynagrodzenia solicitors (Solicitors’ Remuneration General Order 1964);
 • zarządzenie ogólne z 1970 r. w sprawie wynagrodzenia solicitors (Solicitors’ Remuneration General Order 1970);
 • zarządzenie ogólne z 1972 r. w sprawie wynagrodzenia solicitors (Solicitors’ Remuneration General Order 1972);
 • zarządzenie ogólne z 1978 r. w sprawie wynagrodzenia solicitors (Solicitors’ Remuneration General Order 1978);
 • zarządzenie ogólne z 1982 r. w sprawie wynagrodzenia solicitors (Solicitors’ Remuneration General Order 1982);
 • zarządzenie ogólne z 1984 r. w sprawie wynagrodzenia solicitors (Solicitors’ Remuneration General Order 1984);
 • zarządzenie ogólne z 1986 r. w sprawie wynagrodzenia solicitors (Solicitors’ Remuneration General Order 1986);
 • regulamin ewidencji gruntów (Land Registration Rules) z 1972 r. zasady 210 i 239.

Orzecznictwo

 • orzeczenia sądów zawierające wykładnię stosownych przepisów.

* Odesłania do przepisów dotyczą odpowiednich ustaw, zarządzeń lub regulaminów, z późniejszymi zmianami. Z przepisami przyjętymi po 1922 r. można zapoznać się na stronie internetowej Irish Statute Book online (irlandzki elektroniczny dziennik ustaw) oraz na stronie internetowej izb Oireachtas (parlamentu).

Prawnicy

Termin „prawnicy” obejmuje zbiorczo dwie kategorie zawodów prawniczych występujących w irlandzkim systemie prawnym, mianowicie solicitorsbarristers.

Prawnicy zwani barristers

Wynagrodzenie barristers traktuje się jako koszt prawnika zwanego solicitor, na którego wystawiane są faktury, i w związku z tym uznaje się je za koszt prawnika zwanego solicitor. Jest ono regulowane przepisami dotyczącymi opłat pobieranych przez solicitors oraz orzeczeniami sądowymi dotyczącymi odliczeń z tytułu honorarium prawnika: zob. w szczególności art. 27 ustawy z 1995 r. o sądach i urzędnikach sądowych oraz wyroki w sprawach Kelly przeciwko Breen [1978] I.L.R.M. 63; państwo (Gallagher Shatter & Co.) przeciwko de Valera [1991] 2 I.R. 198; Superquinn przeciwko Bray U.D.C. (nr 2) [2001] 1 I.R. 459

Komornicy sądowi

Wynagrodzenie urzędników służby cywilnej (sheriff), posłańców sądowych i komorników z tytułu wykonywania orzeczeń sądowych uregulowano zarządzeniem z 2005 r. w sprawie opłat na rzecz urzędników służby cywilnej i ponoszonych przez nich wydatków (Sheriff's Fees and Expenses Order, 2005). Obejmuje ono opłatę należną z tytułu wydania nakazu egzekucyjnego i procentową opłatę od wartości przedmiotu zajęcia (poundage), koszty podróży, a także koszty przewozu i utrzymywania lub przechowywania zajętego żywego inwentarza i zajętych rzeczy.

Adwokaci

W irlandzkim systemie prawnym nie istnieje osobna kategoria prawników określanych mianem „adwokatów”.

Koszty stałe

Koszty stałe w postępowaniu cywilnym

Koszty stałe stron postępowania cywilnego

Zasadniczo ustalenie pozycji kosztów pozostawia się swobodnej ocenie sądu, z wyjątkiem pozycji, o których mowa w zarządzeniu 27 zasada 1A pkt 3 i zasada 9 (koszty, które pokrywa strona składająca pismo procesowe po złożeniu przez drugą stronę wniosku o wydanie wyroku zaocznego w sytuacji niezłożenia tego pisma procesowego) oraz w dodatku W do regulaminu sądów wyższej instancji i w załączniku E do regulaminu sądów rejonowych.

Ponoszone koszty obejmują również wydatki takie, jak opłaty sądowe, których wysokość jest ustalana w drodze zarządzeń dotyczących opłat odpowiednio Sądu Najwyższego (Supreme Court) i Wysokiego Trybunału (High Court) oraz sądu okręgowego i sądu rejonowego.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie zawierającej stawki opłat sądowych.

Etap postępowania cywilnego, na którym strony muszą zapłacić koszty stałe

W przypadkach przewidzianych w zarządzeniu 27 zasada 1A pkt 3 i zasada 9 (koszty, które pokrywa strona składająca pismo procesowe po złożeniu przez drugą stronę wniosku o wydanie wyroku zaocznego w sytuacji niezłożenia tego pisma procesowego) koszty są należne z chwilą oddalenia wniosku o wydanie orzeczenia w sytuacji niezłożenia odnośnego pisma procesowego.

Pozycje kosztów wyszczególnione w dodatku W do regulaminu sądów wyższej instancji są należne:

 • na rzecz prawnika zwanego solicitor od klienta w terminie jednego miesiąca po otrzymaniu rachunku kosztów, o ile klient w tym czasie nie wystąpił o wycenę (weryfikację) kosztów ujętych na rachunku (art. 2 ustawy z 1849 r. o zawodach attorneysolicitor). W każdym przypadku klientowi przysługuje jednak okres dwunastu miesięcy na wystąpienie o wycenę kosztów i jej uzyskanie. Po upływie dwunastu miesięcy lub po zapłaceniu kwoty widniejącej na rachunku sąd może skierować rachunek do wyceny kosztów, o ile wymagają tego szczególne okoliczności związane ze sprawą, pod warunkiem że wniosek wpłynął do sądu w terminie dwunastu miesięcy kalendarzowych od daty dokonania płatności;
 • jeżeli sąd zasądzi koszty od jednej strony postępowania na rzecz strony przeciwnej, na podstawie zaświadczenia o wycenie kosztów lub w drodze uzgodnienia płatności przez strony.

Pozycje kosztów określone w załączniku E do regulaminu sądów rejonowych pokrywa:

 • w przypadku wydania wyroku zaocznego – strona nieobecna w sądzie podczas wydania wyroku zaocznego,
 • w przypadku innych kosztów – strona, którą sąd obciążył kosztami na podstawie wydanego postanowienia w przedmiocie takich kosztów.

Koszty stałe w postępowaniu karnym

Koszty stałe stron postępowania karnego

W postępowaniu karnym nie obowiązują koszty stałe. W postępowaniu karnym nie pobiera się żadnych opłat sądowych.

(W uproszczonym postępowaniu karnym sąd okręgowy może wydać postanowienie o obciążeniu kosztami strony, z wyjątkiem Dyrektora ds. Oskarżenia Publicznego (Director of Public Prosecutions) lub funkcjonariusza policji występującego jako oskarżyciel. Sąd okręgowy i Centralny Sąd Karny (Central Criminal Court) – sądy właściwe w zakresie spraw rozpoznawanych na podstawie aktu oskarżenia – mają swobodę orzekania w przedmiocie kosztów:

 • w przypadku wyroku uniewinniającego [w takim przypadku od postanowienia w przedmiocie kosztów można się odwołać do Apelacyjnego Sądu Karnego (Court of Criminal Appeal)];
 • gdy akt oskarżenia obejmuje kwestie nieistotne, jest bezzasadnie długi lub rażąco wadliwy,
 • w przypadku odroczenia procesu ze względu na zmianę aktu oskarżenia lub
 • w przypadku skierowania jednego z zarzutów aktu oskarżenia do odrębnego postępowania.)

Koszty stałe w postępowaniu konstytucyjnym

Koszty stałe stron postępowania konstytucjonalnego

Sądem właściwym w postępowaniu konstytucyjnym jest wyłącznie Wysoki Trybunał lub Sąd Najwyższy. W postępowaniu takim nie stosuje się żadnego specjalnego systemu kosztów ani opłat. Koszty stałe dopuszczalne w takim postępowaniu określono w dodatku W do regulaminu sądów wyższej instancji. Wysokość należnych opłat sądowych ustalono w zarządzeniu w sprawie opłat sądowych w Wysokim Trybunale i Sądzie Najwyższym (Supreme and High Court (Fees) Order).

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie zawierającej stawki opłat sądowych.

Etap postępowania konstytucyjnego, na którym strony muszą zapłacić koszty stałe

Co do zasady opłaty sądowe uiszcza się w chwili złożenia pisma w sprawie.

Informacje wstępne, których powinni udzielić pełnomocnicy procesowi

Prawa i obowiązki stron

Art. 68 zmienionej ustawy z 1994 r. o zawodzie solicitor stanowi:

 1. „68.—(1) Z chwilą przyjęcia zlecenia świadczenia usługi prawnej lub gdy tylko stanie się to możliwe, solicitor przedstawia klientowi na piśmie szczegółowe informacje na temat:
  1. faktycznych opłat lub
  2. szacunkowych opłat (określonych z jak największym przybliżeniem), w przypadku gdy w zaistniałych okolicznościach przedstawienie szczegółowych informacji na temat faktycznych opłat nie jest możliwe ani wykonalne, lub
  3. podstawy, według której solicitor lub jego kancelaria naliczy opłaty za świadczenie usług prawnych, w przypadku gdy przedstawienie szczegółowych informacji na temat opłat faktycznych lub szacunkowych nie jest możliwe lub byłoby nadmiernie trudne; gdy te usługi prawne są świadczone w związku z postępowaniem spornym, solicitor przedstawia na piśmie szczegółowe informacje na temat okoliczności, w których klient może mieć obowiązek pokrycia kosztów strony przeciwnej lub stron, oraz na temat ewentualnych okoliczności, w których zobowiązanie klienta do pokrycia wszelkich opłat poniesionych przez prawnika zwanego solicitor w związku ze świadczonymi usługami prawnymi nie zostanie w pełni pokryte przez kwotę kosztów odzyskanych ewentualnie w postępowaniu procesowym od strony lub stron przeciwnych (lub też od ubezpieczycieli takiej strony lub takich stron).
 2. Solicitor nie może występować w imieniu klienta w żadnym postępowaniu procesowym (z wyjątkiem postępowań, których wyłącznym przedmiotem jest odzyskanie długu lub określonej kwoty) na podstawie założenia, że całość lub część opłat po stronie klienta zostanie wyliczona jako z góry ustalona wartość procentowa lub proporcjonalna część odszkodowania, czy też innych kwot pieniężnych, które są lub mogą być należne klientowi, a wszelkie opłaty dokonywane z naruszeniem niniejszego ustępu nie mogą być dochodzone w ramach żadnego innego powództwa wytoczonego przeciwko klientowi w celu odzyskania kosztów.
 3. Solicitor nie może odliczać ani pobierać żadnej kwoty z tytułu przysługujących mu opłat z kwoty odszkodowania ani z innych kwot, które są należne jego klientowi i wynikają z postępowania procesowego prowadzonego przez tego prawnika w imieniu klienta.
 4. Przepisy ust. 3 niniejszego artykułu nie stoją na przeszkodzie temu, aby solicitor uzgodnił w dowolnym momencie z klientem, że kwota opłat zostanie mu wypłacona z odszkodowania lub innych kwot pieniężnych, które mogą być należne klientowi w wyniku postępowania spornego prowadzonego przez tego prawnika lub jego kancelarię w imieniu klienta.
 5. Uzgodnienia, o których mowa w ust. 4 powyżej, mogą być egzekwowane wobec klienta prawnika zwanego solicitor, jeżeli sporządzono je na piśmie i zawierają szacunkową kwotę (określoną z jak największym przybliżeniem), jaką według racjonalnej oceny prawnika można uzyskać od strony lub stron przeciwnych (lub też ubezpieczycieli takiej strony lub takich stron) w odniesieniu do opłat pobieranych przez prawnika zwanego solicitor, w przypadku gdy w wyniku prowadzonego postępowania procesowego klient uzyska odszkodowanie lub inne kwoty pieniężne.
 6. Z zastrzeżeniem odrębnych przepisów prawa w tym zakresie, niezwłocznie po zakończeniu postępowania procesowego prowadzonego przez prawnika zwanego solicitor w imieniu klienta prawnik ten jest zobowiązany przedstawić klientowi rachunek kosztów zawierający:
  1. krótki opis usług prawnych świadczonych na rzecz klienta w związku z prowadzonym postępowaniem procesowym;
  2. całkowitą kwotę odszkodowania lub inne kwoty pieniężne uzyskane przez klienta w wyniku prowadzonego postępowania procesowego oraz
  3. szczegółowe informacje na temat całości lub części opłat, które solicitor odzyskał w imieniu klienta od strony lub stron przeciwnych (lub ubezpieczycieli takiej strony lub takich stron),
  4. oraz wyszczególnienie kwot z tytułu opłat, nakładów, płatności i wydatków poniesionych w związku ze świadczeniem usług prawnych lub z nich wynikających.
 7. Żaden z przepisów niniejszego artykułu nie stoi na przeszkodzie skorzystaniu przez osobę z przysługującego jej ustawowo prawa do zażądania od prawnika zwanego solicitor przedłożenia rachunku do wyceny, czy to w relacji pomiędzy stronami, czy pomiędzy prawnikiem a jego klientem, ani nie ogranicza praw osób lub stowarzyszenia, o których mowa w art. 9 niniejszej ustawy.
 8. W przypadku gdy solicitor wystawił klientowi rachunek kosztów w związku ze świadczeniem usług prawnych, a klient podważa kwotę widniejącą na rachunku (lub jej część), solicitor:
  1. podejmuje wszelkie stosowne kroki w celu rozwiązania tej kwestii w drodze porozumienia z klientem oraz
  2. informuje klienta na piśmie o:

(i) prawie klienta do żądania od prawnika przedłożenia rachunku kosztów lub jego części do weryfikacji przez specjalistę ds. wyceny kosztów postępowania sądowego przy Wysokim Trybunale (Taxing Master of the High Court) w zakresie relacji pomiędzy prawnikiem a jego klientem oraz

(ii) prawie klienta do złożenia w stowarzyszeniu wymienionym w art. 9 skargi, w której stwierdza, że otrzymał rachunek kosztów, który w jego ocenie jest zawyżony.

 1. Termin „opłaty” w rozumieniu niniejszego artykułu obejmuje wynagrodzenie, wydatki, płatności i koszty.
 2. Przepisy niniejszego artykułu stosuje się niezależnie od przepisów ustawy z 1849 r. o zawodach attorneysolicitor dla Irlandii oraz ustawy z 1870 r. o zawodach attorneysolicitor”.

Przepisy pkt 12.6 kodeksu etyki Naczelnej Rady Palestry Irlandii (General Council of the Bar of Ireland) stanowią:

„12.6 Z chwilą przyjęcia zlecenia świadczenia usługi prawnej lub gdy tylko stanie się to możliwe, w odpowiedzi na stosowny wniosek, barrister przedstawia na piśmie prawnikowi zwanemu solicitor zlecającemu usługę prawną lub klientowi, który korzysta z jego usług bez pośrednictwa prawnika zwanego solicitor zgodnie z systemem Direct Professional Access Scheme, szczegółowe informacje potwierdzające:

 1. faktyczne opłaty lub
 2. szacunkowe opłaty (określone z jak największym przybliżeniem), w przypadku gdy w zaistniałych okolicznościach przedstawienie szczegółowych informacji na temat faktycznych opłat nie jest możliwe ani wykonalne, lub
 3. podstawę, według której naliczane są opłaty w przypadku, gdy w zaistniałych okolicznościach przedstawienie szczegółowych informacji na temat opłat faktycznych lub szacunkowych nie jest możliwe ani wykonalne.

Każdy barrister wybiera formę przedstawienia szczegółowych informacji według własnego uznania”.

Źródła kosztów

Gdzie można znaleźć informacje na temat źródeł kosztów w Irlandii?

Informacje na temat źródeł kosztów, wraz z literaturą fachową do pobrania, można znaleźć na stronie internetowej Urzędu ds. Wyceny (Taxing Master’s Office).

W jakich językach można uzyskać informacje na temat źródeł kosztów w Irlandii?

Informacje na temat źródeł kosztów w Irlandii są dostępne w języku angielskim.

Gdzie można znaleźć informacje na temat mediacji?

 • Art. 7 ust. 1 ustawy z 1989 r. o separacji sądowej i reformie prawa rodzinnego (Judicial Separation and Family Law Reform Act) przewiduje, że w przypadku gdy do sądu wpływa wniosek o wydanie orzeczenia o separacji sądowej, sąd rozważa możliwość ewentualnego pojednania współmałżonków i wobec tego może w każdej chwili odroczyć postępowanie w celu zapewnienia współmałżonkom – za ich obopólną zgodą – możliwości rozważenia pojednania między nimi, przy udziale lub bez udziału osób trzecich.
 • Art. 7 ust. 3 przewiduje, że sąd może odroczyć postępowanie w celu zapewnienia współmałżonkom – za ich obopólną zgodą – sposobności osiągnięcia porozumienia, w możliwym zakresie, co do warunków separacji, przy udziale lub bez udziału osób trzecich.
 • Art. 8 ust. 1 i 3 ustawy z 1996 r. o prawie rodzinnym w obszarze rozwodów (Family Law (Divorce) Act) zawierają podobne przepisy w odniesieniu do postępowań rozwodowych.
 • Przepisy art. 15 i 16 ustawy z 2004 r. o odpowiedzialności cywilnej i sądach (Civil Liability and Courts Act) przewidują postępowanie mediacyjne w odniesieniu do sporów dotyczących szkody na osobie.
 • Zarządzenie 63A zasada 6 pkt 1 ppkt (xiii) i zarządzenie 63B zasada 6 pkt 1 ppkt (xiii) umożliwiają, odpowiednio, sędziemu orzekającemu w sprawach widniejących w wykazie spraw gospodarczych (Commercial List) oraz sędziemu Wysokiego Trybunału orzekającemu w postępowaniach z zakresu konkurencji – na wniosek jednej ze stron lub z urzędu – odroczenie postępowania lub rozstrzygnięcia kwestii stanowiącej przedmiot postępowania na okres, który sędzia uzna za stosowny, jednak nieprzekraczający 28 dni, w celu zapewnienia stronom czasu na rozważenie, czy przedmiotowe postępowanie lub kwestię należy skierować do rozstrzygnięcia w drodze mediacji, postępowania pojednawczego lub arbitrażu, a gdy strony podejmą taką decyzję w odniesieniu do postępowania lub kwestii – wydłużenie czasu niezbędnego na dostosowanie się każdej ze stron do przepisów regulaminu sądu lub ewentualnego postanowienia sądu.

Więcej informacji na temat mediacji można znaleźć na stronie internetowej Agencji Pomocy Rodzinie (Family Support Agency).

Gdzie można znaleźć informacje na temat średniej długości różnych postępowań?

Dodatkowe informacje można znaleźć w sprawozdaniach rocznych Służby Sądowniczej.

Podatek od wartości dodanej

Jak uzyskać informację o podatku VAT? Jakie są stosowane stawki?

Informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej irlandzkiej Służby Podatkowej i Celnej.

Pomoc prawna

Próg dochodów obowiązujący w sprawach cywilnych

Próg dochodu rozporządzalnego w sprawach cywilnych wynosi 18 000 euro, po odliczeniu ustalonych kwot na osoby pozostające na utrzymaniu, koszty zamieszkania, podatki i składki na ubezpieczenie społeczne.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Departamentu Sprawiedliwości, Równouprawnienia i Reformy Prawa (Department of Justice, Equality and Law Reform) oraz na stronie internetowej Rady ds. Pomocy Prawnej (Legal Aid Board).

Próg dochodów w sprawach karnych stosowany w odniesieniu do oskarżonych

System pomocy prawnej w sprawach karnych (Criminal Legal Aid Scheme), którego administratorem jest Departament Sprawiedliwości, Równości i Reformy Prawa, przewiduje możliwość udzielenia w szczególnych okolicznościach bezpłatnej pomocy prawnej w postępowaniu karnym w celu zapewnienia obrony osobom nieposiadającym wystarczających środków. Nie obowiązuje ustalony próg dochodów. Oskarżony ma prawo do uzyskania od sądu, przed którym staje, informacji na temat ewentualnie przysługującego mu prawa do uzyskania pomocy prawnej. Przyznanie pomocy prawnej uprawnia oskarżanego do skorzystania podczas przygotowania swojej obrony lub środka zaskarżenia oraz w toku postępowania z usług prawnika zwanego solicitor a w niektórych okolicznościach z usług maksymalnie dwóch obrońców. Pomoc prawną przyznają sądy za pośrednictwem sędziów. Wniosek o przyznanie pomocy prawnej można złożyć w sądzie

 1. osobiście albo
 2. za pośrednictwem pełnomocnika procesowego wnioskodawcy albo
 3. pismem przesłanym do sekretariatu sądu.

Wnioskodawca ubiegający się o pomoc prawną ma obowiązek udowodnienia przed sądem, że nie posiada wystarczających środków pozwalających mu na samodzielne opłacenie pomocy prawnej. Decyzja w tej kwestii zależy wyłącznie od uznania poszczególnych sądów i nie jest regulowana żadnymi wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności finansowej. Sąd musi również uzyskać pewność, że z uwagi na „powagę zarzutu” lub „wyjątkowe okoliczności” przyznanie wnioskodawcy pomocy prawnej jest niezbędne z punktu widzenia interesu wymiaru sprawiedliwości. W przypadku jednak, gdy postawiony zarzut dotyczy zabójstwa lub gdy od wyroku Apelacyjnego Sądu Karnego odwołano się do Sądu Najwyższego, jedyną podstawą przyznania bezpłatnej pomocy prawnej jest brak wystarczających środków.

Sąd może zażądać od wnioskodawcy ubiegającego się o bezpłatną pomoc prawną złożenia oświadczenia o stanie majątkowym. Świadome złożenie fałszywego oświadczenia lub zatajenie istotnych faktów przez wnioskodawcę w celu uzyskania pomocy prawnej jest przestępstwem zagrożonym karą grzywny lub pozbawienia wolności albo obiema tymi karami.

Próg dochodów w sprawach karnych stosowany w odniesieniu do pokrzywdzonych

Nie stosuje się progu dochodu rozporządzalnego w odniesieniu do pokrzywdzonych w określonych sprawach dotyczących przemocy seksualnej wnioskujących o przyznanie im pomocy prawnej przez Radę ds. Pomocy Prawnej w sprawach karnych, w których spodziewane jest podniesienie przez obronę kwestii dotychczasowego życia seksualnego skarżącego.

Inne warunki uzyskania pomocy prawnej przez pokrzywdzonych

Pomoc prawną przyznaje się z urzędu pokrzywdzonym w określonych sprawach dotyczących przemocy seksualnej. Pozostali pokrzywdzeni muszą spełnić takie same kryteria, jak ogół społeczeństwa.

Inne warunki uzyskania pomocy prawnej przez oskarżonych

W przypadku osób nieletnich nie obowiązują żadne inne warunki ani szczególne ustalenia.

Nieodpłatne postępowania sądowe

W niektórych okolicznościach, w tym w sprawach rodzinnych i w określonych sprawach dotyczących nieletnich, stosuje się zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłat sądowych. Pełne informacje na temat okoliczności, w których opłaty sądowe nie obowiązują, można znaleźć w zakładce zarządzenia dotyczące opłat i zwolnienia z opłat na stronie internetowej Służby Sądowniczej.

Kiedy strona przegrywająca musi pokryć koszty poniesione przez stronę wygrywającą?

O zasądzeniu kosztów decyduje sąd według własnego uznania. Sąd ma przy tym obowiązek kierować się określonymi i ustalonymi regułami i zasadami wynikającymi z orzecznictwa. Na przykład nadrzędną zasadą jest, że koszty są powiązane z wynikiem sprawy, tj. strona przegrywająca pokrywa koszty poniesione przez stronę wygrywającą. Od zasady tej istnieją jednak wyjątki, które zależą od okoliczności sprawy. Na przykład strona wygrywająca może nie odzyskać całości poniesionych przez siebie kosztów, jeżeli sąd uzna, że opóźniała lub bezzasadnie wydłużała postępowanie, lub gdy strona, która co do zasady wygrała sprawę, przegrała w zakresie niektórych odrębnych kwestii rozpatrywanych w ramach sprawy. W określonych sprawach, takich jak sprawy dotyczące kwestii konstytucyjnych oraz kwestii leżących w interesie publicznym, strona przegrywająca może odzyskać część lub całość poniesionych kosztów.

Wynagrodzenie biegłych

W zakresie pomocy prawnej w sprawach cywilnych Rada ds. Pomocy Prawnej ustanawia tabelę opłat, którą stosuje w odniesieniu do różnych kategorii biegłych. Ponadto Rada ma prawo do swobodnego decydowania o zastosowaniu opłaty specjalnej, w przypadku gdy szczególne wymogi danej sprawy wiążą się z koniecznością powołania konkretnego lub wyspecjalizowanego w danej dziedzinie biegłego. W takich przypadkach opłatę ustala się indywidualnie z biegłym, uwzględniając nakład pracy, wymagany poziomu wiedzy specjalistycznej oraz wartość sprawy dla osoby otrzymującej pomoc prawną.

W sprawach karnych, w których wydano zaświadczenie o przyznaniu pomocy prawnej (legal aid certificate), zakres systemu pomocy prawnej w sprawach karnych obejmuje odpowiednie i racjonalne wydatki poniesione przez prawnika zwanego solicitor z urzędu, w tym na wynagrodzenie biegłych sądowych.

Wynagrodzenie tłumaczy

Kwestię wynagrodzenia tłumaczy w przypadku sporów cywilnych ustala się zasadniczo w pierwszej instancji w drodze porozumienia między tłumaczem a zainteresowaną stroną sporu. Opłaty pobrane przez tłumacza podlegają jednak wycenie (weryfikacji) przez specjalistę ds. wyceny kosztów sądowych, jeśli koszty poniesione przez stronę, która zawarła porozumienie z tłumaczem, przypadną do zapłaty stronie przeciwnej.

W każdej sprawie cywilnej wymagającej przyznania pomocy prawnej Rada ds. Pomocy Prawnej organizuje konkurs ofert i dokonuje wyboru spośród organizacji, które zgłosiły się do tego konkursu.

W sprawach karnych, w których wydano zaświadczenie o przyznaniu pomocy prawnej, zakres systemu pomocy prawnej w sprawach karnych obejmuje odpowiednie i racjonalne wydatki poniesione przez prawnika zwanego solicitor z urzędu, w tym na wynagrodzenie tłumaczy.

Powiązane dokumenty

Sprawozdanie Irlandii z badania na temat przejrzystości kosztów  PDF (400 Kb) en

Ostatnia aktualizacja: 18/01/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.