Koszty

Litwa

W tym studium przypadku dotyczącym dziedziny prawa handlowego – umów, zwrócono się do państw członkowskich o dostarczenie sprzedawcom informacji o kosztach postępowania na przykładzie następujących sytuacji: Przypadek A – sytuacja krajowa: Przedsiębiorstwo dostarczyło towary o wartości 20 000 EUR. Sprzedawca nie otrzymał zapłaty, ponieważ nabywca uznał, że towary nie odpowiadają wcześniejszym uzgodnieniom. Sprzedawca decyduje się pozwać nabywcę o zapłatę całej ceny. Przypadek B – sytuacja międzynarodowa: Przedsiębiorstwo mające siedzibę w państwie członkowskim B dostarczyło towary o wartości 20 000 nabywcy w państwie członkowskim A. Umowa podlega prawu państwa członkowskiego B i jest sporządzona w języku tego państwa. Sprzedawca nie otrzymał zapłaty, ponieważ nabywca mający siedzibę w państwie członkowskim A uznał, że towary nie odpowiadają wcześniejszym uzgodnieniom. Sprzedawca decyduje się złożyć w państwie członkowskim A pozew, w którym domaga się zapłaty pełnej ceny przewidzianej w umowie z nabywcą.

Autor treści:
Litwa

Koszty na Litwie

Koszty sądowe, w postępowaniu odwoławczym oraz w razie alternatywnego rozstrzygania sporów


Kazus

Sąd

Postępowanie odwoławcze

Alternatywne metody rozstrzygania sporów

Wstępne opłaty sądowe

Opłaty za protokołowanie

Inne opłaty

Wstępne opłaty sądowe

Opłaty za protokołowanie

Inne opłaty

Czy istnieje taka możliwość w przypadku tego rodzaju spraw?

Kazus A

Opłata skarbowa w wysokości 3%, ale nie mniej niż 50 LTL (w faktycznie toczących się postępowaniach, w których wartość roszczenia nie przekracza 100 000 LTL lub 29 000 EUR)

Uczestnicy postępowania wnoszą opłatę w kwocie 10 LTL za dodatkowy odpis dokumentu sądowego oraz 1 LTL za każdą stronę.

Koszty związane z rozpoznaniem sprawy: 1) kontrola na miejscu; 2) poszukiwania pozwanego; 3) doręczenie dokumentów sądowych; 4) wykonanie orzeczenia sądu; 5) zwrot kosztów pracy kuratora; 6) inne niezbędne i zasadne koszty.

Opłata skarbowa w wysokości 3%, ale nie mniej niż 50 LTL (w faktycznie toczących się postępowaniach, w których wartość roszczenia nie przekracza 100 000 LTL lub 29 000 EUR)

Uczestnicy postępowania wnoszą opłatę w kwocie 10 LTL za dodatkowy odpis dokumentu sądowego oraz 1 LTL za każdą stronę.

Koszty związane z rozpoznaniem sprawy: 1) kontrola na miejscu; 2) poszukiwania pozwanego; 3) doręczenie dokumentów sądowych; 4) wykonanie orzeczenia sądu; 5) zwrot kosztów pracy kuratora; 6) inne niezbędne i zasadne koszty.

TakKoszty ponoszone na rzecz prawnika, komornika i biegłego


Kazus

Prawnik

Czy zastępstwo jest obowiązkowe?

Średnie koszty

Kazus A

Zastępstwo przez prawnika nie jest obowiązkowe.

Zob. powyżej część dotycząca przepisów w zakresie opłat pobieranych przez przedstawicieli zawodów prawniczych

Kazus BKazus

Komornik

Biegły

Czy zastępstwo jest obowiązkowe?

Koszty przed wydaniem orzeczenia

Koszty po wydaniu orzeczenia

Czy korzystanie z jego pomocy jest obowiązkowe?

Koszty

Kazus A

Nie

Nie

Nie. Komornicy wykonują swoje zadania wyłącznie po wydaniu tytułów wykonawczych.

Koszty egzekucji: 1) 600 LTL, jeżeli zadłużenie wynosi od 50 000 LTL (ok. 15 000 EUR) do 100 000 LTL (ok. 29 000 EUR) oraz 6%, wyegzekwowanej kwoty zadłużenia, ale nie mniej niż 4 000 LTL, tytułem wynagrodzenia komornika, a także inne koszty egzekucji w zależności od rodzaju i liczby czynności egzekucyjnych.

2) Wynagrodzenie komornika zależne jest od wielkości zadłużenia.

Sąd może powołać biegłego lub zlecić przygotowanie ekspertyzy w kwestiach, które wymagają specjalistycznej wiedzy z dziedziny nauk ścisłych, medycyny, nauk humanistycznych, inżynierii lub rzemiosła, z uwzględnieniem opinii uczestników postępowania.

Strona składająca odnośny wniosek obowiązana jest wnieść z góry kaucję w kwocie ustalonej przez sąd. Rząd lub upoważniona instytucja ustalają maksymalną wysokość wydatków. Sąd zasądza zwrot kosztów postępowania poniesionych przez stronę wygrywającą od strony przeciwnej nawet wówczas, gdy druga strona jest zwolniona z obowiązku zapłaty kosztów postępowania na rzecz państwa.

Kazus B

Nie

Nie

Analogicznie jak w kazusie AZwrot kosztów poniesionych przez świadków, koszty gwarancji lub zabezpieczenia i inne właściwe opłaty


Kazus

Zwrot kosztów poniesionych przez świadków

Gwarancja lub zabezpieczenie

Czy świadkom zwraca się poniesione przez nich koszty?

Koszt

Czy istnieją, w jakich przypadkach i jak często są stosowane?

Koszt

Kazus A

Tak, kwoty wypłacane świadkom są dodawane do kwoty wydatków związanych z rozpoznaniem sprawy.

Zob. powyżej część dotycząca opłat na rzecz biegłych

Zob. powyżej część dotycząca opłat na rzecz biegłych

Sąd musi uwzględnić sytuację materialną strony płacącej. Kwota zależy od charakteru czynności procesowych i nie może przekroczyć 100 000 LTL.

Kazus B

Analogicznie jak w sytuacji krajowej

Analogicznie jak w sytuacji krajowej

Analogicznie jak w sytuacji krajowej

Analogicznie jak w sytuacji krajowejKazus

Inne opłaty

Opis

Koszt

Kazus A

Inne koszty obejmują: 1) kontrolę na miejscu; 2) poszukiwania pozwanego; 3) doręczenie dokumentów sądowych; 4) wykonanie orzeczenia sądu; 5) zwrot kosztów pracy kuratora; 6) inne niezbędne i zasadne koszty.

Zob. powyżej część dotycząca biegłych. Koszty poszukiwania pozwanego obowiązana jest pokryć strona, która wniosła o wszczęcie poszukiwań lub sąd.

Zob. część dotycząca opłat na rzecz komorników.

Kurator ma prawo do otrzymania wynagrodzenia z tytułu reprezentacji zgodnie ze stawkami i procedurami ustanowionymi przez rząd lub jego upoważnioną instytucję. Koszty reprezentowania ponosi strona, na wniosek której kurator został powołany i która obowiązana jest pokryć koszty reprezentowania jej z góry.

Kazus B

Analogicznie jak w sytuacji krajowej

Analogicznie jak w sytuacji krajowejKoszty pomocy prawnej i zwrot innych kosztów


Kazus

Pomoc prawna

Zwrot kosztów

Kiedy i pod jakimi warunkami ma zastosowanie?

Czy strona wygrywająca sprawę może otrzymać zwrot kosztów postępowania?

Kazus A

Pomoc prawna nie ma zastosowania.

Strona wygrywająca może otrzymać zwrot kosztów postępowania od strony przegrywającej.

Kazus B


Koszty tłumaczenia pisemnego i ustnego


Kazus

Tłumaczenie pisemne

Tłumaczenie ustne

Kiedy i pod jakimi warunkami jest ono konieczne?

Kiedy i pod jakimi warunkami jest ono konieczne?

Szacunkowy koszt?

Kazus A

Wszystkie dokumenty sądowe wraz z załącznikami muszą być przedłożone w sądzie w języku urzędowym państwa.

Osoby, które nie władają językiem urzędowym mają zagwarantowane prawo do korzystania w toku postępowania z usług w zakresie tłumaczenia pisemnego i ustnego.

Sąd ma obowiązek dokonać zapłaty należności wobec tłumaczy ustnych/pisemnych ze środków budżetu państwa.

Kazus B

Analogicznie jak w sytuacji krajowej

Analogicznie jak w sytuacji krajowej

Ostatnia aktualizacja: 05/11/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.