Koszty

Malta

W tym studium przypadku dotyczącym dziedziny prawa handlowego – odpowiedzialności, zwrócono się do państw członkowskich o dostarczenie klientom informacji na temat kosztów postępowania, na przykładzie następujących sytuacji: Przypadek A – sytuacja krajowa: Producent urządzeń grzewczych dostarcza grzejnik instalatorowi. Instalator sprzedaje grzejnik klientowi i instaluje go w jego domu. Wkrótce potem w domu klienta wybucha pożar. Wszyscy uczestnicy transakcji (producent urządzeń grzewczych, instalator i klient końcowy) są ubezpieczeni. Powstaje spór w kwestii przyczyny pożaru. Nikt nie chce wypłacić odszkodowania klientowi. Ten ostatni decyduje się zatem złożyć pozew, w którym domaga się pełnego odszkodowania od producenta urządzeń grzewczych, instalatora tych urządzeń oraz agencji ubezpieczeniowych. Przypadek B – sytuacja międzynarodowa: Producent urządzeń grzewczych w państwie członkowskim B dostarcza grzejnik instalatorowi w państwie członkowskim B. Instalator sprzedaje grzejnik klientowi w państwie członkowskim C i instaluje go w jego domu. Wkrótce potem w domu klienta wybucha pożar. Wszyscy uczestnicy transakcji (producent urządzeń grzewczych, instalator i klient końcowy) są ubezpieczeni przez agencję ubezpieczeniową w swoim państwie członkowskim. Powstaje spór w kwestii przyczyny pożaru. Nikt nie chce wypłacić odszkodowania klientowi. Ten ostatni decyduje się zatem złożyć w państwie członkowskim A pozew, w którym domaga się pełnego odszkodowania od producenta urządzeń grzewczych, instalatora tych urządzeń oraz agencji ubezpieczeniowej w państwie członkowskim A.

Autor treści:
Malta

Koszty na Malcie

Koszty sądowe, w postępowaniu odwoławczym oraz w razie alternatywnego rozstrzygania sporów


Kazus

Sąd

Postępowanie odwoławcze

Wstępne opłaty sądowe

Opłaty za protokołowanie

Inne opłaty

Wstępne opłaty sądowe

Opłaty za protokołowanie

Inne opłaty

Kazus A

Minimum 712,77 EUR (w zależności również od wartości roszczenia)

nd.

195,65 EUR

nd.

Kazus B

Minimum 712,77 EUR (w zależności również od wartości roszczenia)

nd.

195,65 EUR

nd.Koszty ponoszone na rzecz prawnika, komornika i biegłego


Kazus

Prawnik

Komornik

Biegły

Czy reprezentacja jest obowiązkowa?

Średnie koszty

Czy reprezentacja jest obowiązkowa?

Koszty przed wydaniem orzeczenia

Koszty po wydaniu orzeczenia

Czy korzystanie z jego pomocy jest obowiązkowe?

Koszty

Kazus A

TAK

W zależności od wartości roszczenia

Nie jest obowiązkowa

nd.

nd.

Nie jest obowiązkowe, ale w tym przypadku wysoce prawdopodobne

W zależności od wartości roszczenia

Kazus B

TAK

W zależności od wartości roszczenia

Nie jest obowiązkowa

nd.

nd.

Nie jest obowiązkowe, ale w tym przypadku wysoce prawdopodobne

W zależności od wartości roszczeniaZwrot kosztów poniesionych przez świadków, koszty gwarancji lub zabezpieczenia i inne właściwe opłaty


Kazus

Zwrot kosztów poniesionych przez świadków

Gwarancja lub zabezpieczenie

Inne opłaty

Czy świadkom zwraca się poniesione przez nich koszty?

Koszt

Czy istnieją, w jakich przypadkach i jak często są stosowane?

Koszt

Opis

Koszt

Kazus A

NIE

nd.

Nie dotyczy, ponieważ wartość roszczenia nie jest określona kwotowo

nd.

nd.

nd.

Kazus B

NIE

nd.

Nie dotyczy, ponieważ wartość roszczenia nie jest określona kwotowo

nd.

nd.

nd.Koszty pomocy prawnej i zwrot innych kosztówKazus

Pomoc prawna

Kiedy i pod jakimi warunkami ma zastosowanie?

Kiedy pomoc obejmuje całość kosztów?

Warunki?

Kazus A

Pomoc prawna ma zastosowanie, jeżeli dana osoba utrzymuje się z zasiłków socjalnych lub minimalnego wynagrodzenia oraz jeśli posiada nie więcej niż jedną nieruchomość.

nd.

nd.

Kazus B

Pomoc prawna ma zastosowanie, jeżeli dana osoba utrzymuje się z zasiłków socjalnych lub minimalnego wynagrodzenia oraz jeśli posiada nie więcej niż jedną nieruchomość.

nd.

nd.
Kazus

Zwrot kosztów

Czy strona wygrywająca sprawę może otrzymać zwrot kosztów postępowania?

Jeżeli zwrot nie obejmuje wszystkich kosztów, to zasadniczo jaką ich część?

Jakie koszty nigdy nie podlegają zwrotowi?

Czy istnieją sytuacje, w których koszty pomocy prawnej należy zwrócić organizacji jej udzielającej?

Kazus A

TAK

Zależnie od treści orzeczenia

Prywatne konsultacje z prawnikami (koszty pozasądowe)

nd.

Kazus B

TAK

Zależnie od treści orzeczenia

Prywatne konsultacje z prawnikami (koszty pozasądowe)

nd.Koszty tłumaczenia pisemnego i ustnego


Kazus

Tłumaczenie pisemne

Tłumaczenie ustne

Inne koszty właściwe dla sporów transgranicznych?

Kiedy i pod jakimi warunkami jest ono konieczne?

Szacunkowy koszt?

Kiedy i pod jakimi warunkami jest ono konieczne?

Szacunkowy koszt?

Charakterystyka

Szacunkowy koszt?

Kazus A

W przypadku, gdy tylko jedna ze stron włada językiem angielskim

34,94 EUR

Ma zastosowanie wyłącznie wówczas, gdy świadek nie włada językiem maltańskim ani angielskim.

Od 11,65 EUR do 58,23 EUR za godzinę

Koszty poniesione z tytułu powiadomienia strony zamieszkałej za granicą

Zależny od wysokości opłat pobieranych przez inne państwa członkowskie

Kazus B

W przypadku, gdy tylko jedna ze stron włada językiem angielskim

34,94 EUR

Ma zastosowanie wyłącznie wówczas, gdy świadek nie włada językiem maltańskim ani angielskim.

Od 11,65 EUR do 58,23 EUR za godzinę

Koszty poniesione z tytułu powiadomienia strony zamieszkałej za granicą

Zależny od wysokości opłat pobieranych przez inne państwa członkowskie


Ostatnia aktualizacja: 02/11/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.