Koszty

Malta

Na niniejszej stronie przedstawiono informacje dotyczące opłat sądowych na Malcie.

Autor treści:
Malta

Prawo rodzinne – prawo do opieki nad dzieckiem

Prawo rodzinne – alimenty

Prawo handlowe – umowy

Prawo handlowe – odpowiedzialność

Przepisy regulujące opłaty pobierane przez przedstawicieli zawodów prawniczych

Wysokość opłat pobieranych przez przedstawicieli zawodów prawniczych wynika z taryfy E przewidzianej w kodeksie organizacji i postępowania cywilnego (Code of Organisation and Civil Procedure, COCP), rozdział 12 Zbioru praw Malty.

Adwokaci

Wysokość opłat pobieranych przez adwokatów wynika z taryfy E zawartej w wykazie A załączonym do kodeksu organizacji i postępowania cywilnego (rozdział 12 Zbioru praw Malty). Przy określaniu wysokości opłat adwokaci kierują się również kodeksem etyki adwokatów. Kwota honorarium jest ustalana samodzielnie przez adwokata lub uzgadniana z klientem. Zgodnie z kodeksem etyki wysokość honorarium jest racjonalna, jeżeli uwzględnia określone czynniki, między innymi czas poświęcony sprawie, stopień nowości i zawiłość zagadnień będących przedmiotem sprawy; odpowiedzialność przyjętą przez adwokata, ograniczenia czasowe, charakter i długość świadczenia usługi; doświadczenie, reputację i biegłość adwokata, koszty przeniesione na inną stronę.

Koszty stałe

Koszty stałe w postępowaniu cywilnym

Koszty stałe stron w postępowaniu cywilnym

Koszty stałe stron postępowania są różne i zależą od charakteru sprawy oraz od tego, czy przedmiot sporu ma wartość pieniężną.

Etap postępowania cywilnego, na którym należy uiścić koszty stałe

Koszty związane z wniesieniem i rejestracją sprawy należy uiścić w momencie wszczęcia postępowania sądowego.

Po zakończeniu postępowania sądowego sporządza się rachunek za poniesione koszty, uwzględniając należne podatki. Jeżeli okaże się, że naliczone opłaty rejestracyjne są wyższe niż opłata uiszczona w momencie wniesienia sprawy, należy obliczyć różnicę, a następnie zażądać jej uregulowania przez stronę, która wniosła sprawę.

Koszty stałe w postępowaniu karnym

Koszty stałe stron w postępowaniu karnym

W postępowaniu karnym nie uiszcza się opłat.

Etap postępowania karnego, na którym strony muszą uiścić koszty stałe

W postępowaniu karnym nie zasądza się kosztów od powodów cywilnych. Niemniej jednak po zakończeniu sprawy sąd może nakazać oskarżonemu zwrot wszystkich kosztów sporządzenia opinii biegłych poniesionych przez oskarżyciela.

Koszty stałe w postępowaniu konstytucyjnym

Koszty stałe stron w postępowaniu konstytucyjnym

W pierwszej instancji opłaty w postępowaniu konstytucyjnym są następujące:

Wniesienie skargi

58,53 EUR

Opłata rejestracyjna

58,23 EUR

Doręczanie pism (każde doręczenie)

6,99 EUR

Honoraria przedstawicieli zawodów prawniczych naliczane na zakończenie sprawy mogą mieścić się w przedziale od 46,49 EUR do 698,81 EUR. Pozostałe koszty, które mogą powstać w sprawie, są następujące: 46,59 EUR za złożenie każdej skargi mniejszej wagi; 9,32 EUR za każde wezwanie do stawiennictwa w sądzie; 23,29 EUR za oświadczenie pisemne (affidavit), 4,66 EUR za odpisy dokumentów i 186,35 EUR za złożenie oświadczeń na piśmie.

Etap postępowania konstytucyjnego, na którym należy uiścić koszty stałe

Opłaty uiszcza się w momencie wszczęcia postępowania.

Informacje wstępne, których powinni udzielić zastępcy prawni

Prawa i obowiązki stron

Adwokaci obsługują klientów zgodnie z przepisami kodeksu etyki opracowanego przez Komisję ds. Wymiaru Sprawiedliwości (Commission for the Administration of Justice). Kodeks nakłada na adwokatów różne obowiązki wobec klientów. W kodeksie nie są jednak wymienione obowiązki, o których mowa powyżej.

Koszty ponoszone przez stronę wygrywającą

Strona wygrywająca zazwyczaj otrzymuje zwrot wszystkich kosztów, o ile w wyroku sąd obciąży kosztami stronę przegrywającą.

Koszty ponoszone przez stronę przegrywającą

Strona przegrywająca musi uiścić koszty wniesienia powództwa oraz pokryć wydatki poniesione przez stronę wygrywającą.

Regulacje prawne dotyczące kosztów

Gdzie zdobyć informacje na temat regulacji prawnych dotyczących kosztów na Malcie?

Taryfy od A do L uregulowane w kodeksie organizacji i postępowania cywilnego (rozdział 12 Zbioru praw Malty) określają wszystkie rodzaje kosztów i opłat należnych w postępowaniu sądowym. Są one dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, Kultury i Samorządu Terytorialnego.

W jakich językach można uzyskać informacje o regulacjach prawnych dotyczących kosztów na Malcie?

Wszystkie przepisy prawne są sporządzane w języku maltańskim i angielskim – dwóch językach urzędowych Malty.

Gdzie zdobyć informacje na temat mediacji?

Informacje na temat mediacji można znaleźć na stronie internetowej Maltańskiego Ośrodka Arbitrażu.

Gdzie zdobyć dodatkowe informacje na temat kosztów?

Dostępne strony zawierające informacje o kosztach

Zakładka Internetowy serwis prawny na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, Kultury i Samorządu Terytorialnego zawiera:

  • wszystkie krajowe akty prawa pierwotnego i wtórnego;
  • publikacje prawne, co obejmuje ustawy, projekty ustaw, obwieszczenia prawne oraz uchwały.

Gdzie zdobyć informacje na temat średniej długości trwania różnych postępowań?

Brak szczegółowych informacji na temat czasu trwania różnych postępowań. Dane te można jednak znaleźć na stronie internetowej poświęconej systemowi sądownictwa. Strona ta zawiera między innymi informacje i statystyki dotyczące spraw wniesionych, rozpatrzonych i rozstrzygniętych przez sądy w poszczególnych miesiącach.

Na tej stronie dwa razy do roku publikowana są statystyki czasu trwania postępowań, z której można dowiedzieć się, ile trwały sprawy rozpoznawane przez poszczególnych sędziów oraz sędziów pokoju we wszystkich sądach i trybunałach cywilnych.

Gdzie zdobyć informacje na temat średnich łącznych kosztów poszczególnych rodzajów postępowania?

Jak wyżej.

Podatek od wartości dodanej

Jak podaje się informację o podatku VAT?

Wszystkie opłaty sądowe są zwolnione z podatku VAT. Jednakże od opłat określonych w taryfach i przysługujących arbitrom sądowym (legal referee), pełnomocnikom stron i innym biegłym wyznaczonym przez sąd naliczany jest podatek VAT wg stawki 18%.

Pomoc prawna

Obowiązujący próg dochodów w odniesieniu do pomocy prawnej w sprawach cywilnych

Mimo że istnieją wyjątki dotyczące niektórych rodzajów postępowania, zazwyczaj do uzyskania pomocy prawnej kwalifikuje się osoba:

  • która nie posiada żadnego majątku, którego wartość netto wyniosłaby co najmniej 6 988,22 EUR, z wyłączeniem przedmiotów codziennego użytku uznanych za rozsądne i niezbędne wnioskodawcy lub jego rodzinie;
  • której roczny dochód nie przekracza minimalnego wynagrodzenia krajowego przyjętego dla osób w wieku 18 lat lub starszych.

Obowiązujący próg dochodów w odniesieniu do pomocy prawnej dla oskarżonych w sprawach karnych

W przepisach prawnych nie przewidziano szczególnego progu. Oskarżeni mają jednak prawo do pomocy prawnej, jeżeli nie są w stanie zatrudnić adwokata lub złożą wniosek o udzielenie pomocy prawnej.

Obowiązujący próg dochodów w odniesieniu do pomocy prawnej dla ofiar w sprawach karnych

W przepisach prawnych nie przewidziano szczególnego progu. Na Wydziale Sprawiedliwości spoczywa jednak prawny obowiązek udzielenia wszelkiej pomocy prawnej i wsparcia ofiarom przestępstw (niezależnie od tego, czy korzystają one z pomocy adwokata), przy czym ostatecznym celem takiej pomocy jest zapewnienie należytego odszkodowania.

Pozostałe warunki przyznawania pomocy prawnej ofiarom przestępstw

Świadczenie pomocy prawnej na rzecz ofiar przestępstw nie podlega żadnym innym warunkom. Oczekuje się jednak, że ofiary przestępstw dostarczą wszelkich wymaganych informacji, do wskazania których je wezwano i które znajdują się w ich posiadaniu, a także podejmą pełną współpracę z Wydziałem Sprawiedliwości w Biurze Prokuratora Generalnego.

Pozostałe warunki przyznawania pomocy prawnej oskarżonym

Przyznawanie pomocy prawnej oskarżonym nie podlega żadnym innym warunkom. Przepisy prawa przyznają jednak obrońcy z urzędu prawo odmowy świadczenia pomocy na dowolnej podstawie, która w opinii sądu, bez zagłębiania się w sprawę, uzasadnia taką odmowę. Jednak nawet w takim wypadku przepisy wymagają, aby sąd sam wyznaczył oskarżonemu obrońcę z urzędu.

Nieodpłatne postępowanie przed sądem

Jeżeli strona otrzyma pomoc prawną, postępowanie przed sądem jest nieodpłatne.

Kiedy strona przegrywająca sprawę musi pokryć koszty poniesione przez stronę wygrywającą?

Podział kosztów i obciążenie nimi stron należy do wyłącznej kompetencji sądu. Nie obowiązują żadne praktyczne zasady w tym obszarze.

Wynagrodzenie biegłych

Koszty opinii biegłych są określone w taryfach G i K kodeksu organizacji i postępowania cywilnego (rozdział 12 Zbioru praw Malty).

Wynagrodzenie tłumaczy pisemnych i ustnych

Zgodnie z taryfą B przewidzianą w rozdziale 12 Zbioru praw Malty, w odniesieniu do każdego tłumaczenia wymaganego prawem lub przez sąd obowiązuje:

  • opłata rejestracyjna w wysokości 34,94 EUR.
  • Wynagrodzenie tłumacza ustnego mieści się w przedziale od 11,65 EUR do 58,23 EUR za godzinę, a jego wysokość jest każdorazowo ustalana przez sekretarza sądu.
  • Wynagrodzenie tłumacza pisemnego mieści się w przedziale od 11,65 EUR do 58,23 EUR za dokument, przy czym decyzję o jego wysokości również podejmuje sekretarz sądu.

Powiązane strony

Ministerstwo Sprawiedliwości, Kultury i Samorządu Terytorialnego

Maltański Ośrodek Arbitrażu

Internetowy serwis prawny

System sądownictwa

Powiązane dokumenty

Sprawozdanie krajowe Malty z badania na temat przejrzystości kosztów  PDF (742 Kb) en

Ostatnia aktualizacja: 02/11/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.