Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niderlandzki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Koszty

Niderlandy

Na niniejszej stronie przedstawiono informacje dotyczące kosztów sądowych w Niderlandach.

Autor treści:
Niderlandy
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Przepisy regulujące opłaty pobierane przez przedstawicieli zawodów prawniczych

Z wyjątkiem opłat na rzecz osób świadczących dotowaną pomoc prawną opłaty w Niderlandach nie są regulowane przepisami.

Koszty stałe

Koszty stałe stron w postępowaniu cywilnym

Ustawa o opłatach w postępowaniu cywilnym (Wet tarieven in burgerlijke zaken - WTBZ) stanowi, że strony w postępowaniu cywilnym mają obowiązek uiścić opłaty wpisowe.

Koszty stałe stron w postępowaniu karnym

Niderlandzkie prawo karne nie przewiduje stałych kosztów stron w postępowaniu karnym.

Koszty stałe stron w postępowaniu przed trybunałem konstytucyjnym

W niderlandzkim systemem prawnym nie istnieją przepisy regulujące rozpoznawanie kwestii konstytucyjnych przed sądami.

Etap postępowania cywilnego, na którym strony muszą uiścić koszty stałe

W postępowaniu cywilnym powoda obciąża się opłatą stałą z chwilą wniesienia sprawy do sądu, a pozwanego z chwilą jego stawiennictwa w sądzie. Każdy sąd nakłada stałą opłatę z tytułu wniesienia pozwu, odpowiedzi na pozew lub wniosku innego rodzaju niż wymienione w art. 14 ust. 3. Brak wniesienia opłaty lub zwłoka w jej uiszczeniu nie mają wpływu na bieg postępowania głównego.

Etap postępowania karnego, na którym strony muszą uiścić koszty stałe

Stosuje się takie same zasady jak w przypadku postępowania cywilnego.

Informacje wstępne, których powinny udzielić osoby świadczące zastępstwo prawne

Prawa i obowiązki stron

Nie ma obowiązków ustawowych w tym zakresie. Niemniej jednak obowiązki te mogą wynikać z kodeksu etyki adwokackiej z 1992 r. (więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Niderlandzkiej Izby Adwokackiej) i z kodeksu etyki adwokatów UE. Zobacz na przykład art. 26 kodeksu etyki adwokackiej, który stanowi, że po przyjęciu sprawy adwokat powinien omówić z klientem koszty jego usługi oraz przedstawić szczegółowe informacje na temat sposobu i częstotliwości pobierania honorarium. Zgodnie z art. 3.7.1 kodeksu etyki adwokackiej UE prawnik przez cały czas powinien dążyć do osiągnięcia jak najkorzystniejszego pod względem kosztów rozstrzygnięcia sporu, którego stroną jest klient. Powinien również informować klienta na odpowiednich etapach o możliwości podjęcia próby ugody w sporze lub o alternatywnych metodach rozstrzygnięcia sporu.

Koszty ponoszone przez stronę wygrywającą

W sprawach cywilnych strona wygrywająca może ponosić następujące koszty:

  • pomocy prawnej (na przykład koszty honorarium prawnika)
  • zwrot kosztów poniesionych przez świadków lub honorarium biegłych
  • koszty podróży i zakwaterowania, oraz
  • inne koszty sądowe i pozasądowe.

Koszty ponoszone przez stronę przegrywającą

Strona przegrywająca ponosi te same koszty co strona wygrywająca, przy czym sąd może od niej zasądzić zwrot kosztów poniesionych przez stronę wygrywającą.

Regulacje prawne dotyczące kosztów

Gdzie zdobyć informacje na temat kosztów postępowania w Niderlandach?

Ustawa o opłatach w postępowaniu cywilnym wraz z innymi przepisami prawa niderlandzkiego jest dostępna między innymi na stronie rządu niderlandzkiego.

W jakich językach można uzyskać informacje na temat kosztów postępowania w Niderlandach?

Informacje na temat regulacji prawnych dotyczących kosztów w Niderlandach są dostępne wyłącznie w języku niderlandzkim.

Gdzie zdobyć informacje na temat mediacji?

Informacje te są dostępne na stronie internetowej Niderlandzkiego Instytutu Mediacji (Nederlands Mediation Instituut) i na podstronie „mediacja sądowa” strony internetowej sądownictwa i Sądu Najwyższego Niderlandów.

Gdzie można zdobyć dodatkowe informacje na temat kosztów?

Strona internetowa zawierająca informacje na temat kosztów

Na oddzielnej podstronie Kosten van een procedure na stronie internetowej sądownictwa i Sądu Najwyższego Niderlandów znajduje się więcej informacji na temat kosztów postępowania.

Gdzie zdobyć informacje na temat średniej długości trwania różnych postępowań?

W rocznym sprawozdaniu Rady Sądownictwa (Raad voor de rechtspraak) zawarto dane dotyczące długości postępowań. Sprawozdanie to jest dostępne online na stronie internetowej niderlandzkiego sądownictwa.

Podatek od wartości dodanej

Jak podaje się informację o podatku VAT?

Kwoty podane w opublikowanych informacjach o kosztach nie zawierają podatku VAT (jeśli jest on naliczany).

Jakie stawki mają zastosowanie?

Ogólna stawka podatku VAT od towarów i usług wynosi 21%.

Pomoc prawna

Próg dochodów stosowany w sprawach cywilnych

Zob. art. 12 ust. 1 w powiązaniu z art. 34 ustawy o pomocy prawnej (Wet op de rechtsbijstand - WRB).

Próg dochodów w sprawach karnych stosowany w odniesieniu do oskarżonych

Pomoc prawna jest bezpłatna, jeżeli osobę świadczącą zastępstwo prawne wyznacza sąd (zob. art. 43 WRB). W pozostałych przypadkach Rada Pomocy Prawnej (Raad voor rechtsbijstand) może wyznaczyć obrońcę osobie kwalifikującej się do uzyskania zastępstwa prawnego zgodnie z kodeksem karnym lub kodeksem postępowania karnego (zob. art. 44 ust. 1 WRB). Zgodnie z art. 35 WRB strona procesu, której udzielono pomocy prawnej, ma obowiązek uiszczenia opłaty proporcjonalnej do uzyskiwanych dochodów.

Próg dochodów w sprawach karnych stosowany w odniesieniu do pokrzywdzonych

Zgodnie z art. 44 ust. 4 WRB pomoc prawna dla ofiar przestępstw seksualnych lub poważnych przestępstw jest bezpłatna bez względu na zdolność poszkodowanych do pokrycia jej kosztów, jeżeli wszczęto postępowanie, a ofiara kwalifikuje się do zwrotu kosztów na mocy art. 3 ustawy o Funduszu Odszkodowań dla Ofiar Przestępstw (Wet schadefonds geweldsmisdrijven).

Inne warunki uzyskania pomocy prawnej przez oskarżonych

Pomocy prawnej nie przyznaje się:

  • jeżeli wniosek o pomoc prawną dotyczy sprawy karnej
  • jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że w związku z naruszeniem prawa, którego się dopuszczono, zostanie nałożona grzywna zbyt niska w stosunku do dochodów oskarżonego. Zob. art. 12 ust. 2 lit. c) WRB.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 dekretu o pomocy prawnej i kryteriach jej przyznawania w postępowaniu karnym pomoc prawna (inna niż konsultacja) nie jest przyznawana, jeżeli sprawę ma rozpatrywać sąd rejonowy. Zgodnie z ust. 2 tego artykułu, w drodze odstępstwa od ust. 1 można wyznaczyć obrońcę z urzędu, jeżeli jest to uzasadnione ważnym interesem strony postępowania lub jeżeli taki wymóg wynika ze szczególnych okoliczności faktycznych lub złożoności prawnej sprawy.

Bezpłatne postępowania sądowe

Oskarżeni i pozwani nie mają obowiązku uiszczania żadnych opłat stałych w rozpoznawanych przez sąd rejonowy lub trybunał ds. najmu.

Kiedy strona przegrywająca musi pokryć koszty poniesione przez stronę wygrywającą?

Sąd podejmuje decyzję o tym, która strona pokrywa koszty postępowania, na podstawie stawek ryczałtowych (tj. nie na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów).

Wynagrodzenie biegłych

Wynagrodzenie biegłych może być różne: Odpowiednie informacje można znaleźć w dekrecie z dnia 28 sierpnia 2012 r. zmieniającym dekret o stawkach w postępowaniu karnym. Dekret wprowadził zmiany do dekretu z 2003 r. o stawkach w postępowaniu karnym.

Wynagrodzenie tłumaczy

Stawki wynagrodzeń tłumaczy ustnych i pisemnych ustala Ministerstwo Sprawiedliwości:

  • Tłumacze ustni otrzymują stawkę w wysokości 43,89 EUR za godzinę. Dodatkowo sądowi tłumacze ustni otrzymują jednorazową kwotę 20,23 EUR tytułem zwrotu kosztów dojazdu i oczekiwania (kwota ryczałtowa). Koszty podróży są zwracane według stawki 1,55 EUR za kilometr.
  • Stawka wynagrodzenia za tłumaczenia z języka francuskiego, niemieckiego i angielskiego oraz na te języki wynosi 0,79 EUR za wiersz. W przypadku innych języków stosuje się stawkę 0,14 EUR za słowo (język docelowy), a w przypadku języków orientalnych – 0,28 EUR za znak.

Ciekawe strony

Mediacja NMI

Niderlandzkie sądownictwo

Powiązane dokumenty

Sprawozdanie dotyczące Niderlandów w zakresie badania dotyczącego przejrzystości kosztów PDF (702 Kb) en

Ostatnia aktualizacja: 05/03/2013

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.