Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niderlandzki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: greckiangielskifrancuskifiński
Swipe to change

Koszty

Niderlandy

Na tej stronie przedstawiono informacje na temat kosztów sądowych w Niderlandach.

Autor treści:
Niderlandy
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Przepisy regulujące opłaty pobierane przez przedstawicieli zawodów prawniczych

Z wyjątkiem opłat na rzecz osób świadczących dotowaną pomoc prawną opłaty w Niderlandach nie są regulowane przepisami.

Koszty stałe

Koszty stałe stron w postępowaniu cywilnym

Zgodnie z ustawą o opłatach sądowych w postępowaniach cywilnych (Wet griffierechten in burgerlijke zaken) strony postępowania cywilnego są zobowiązane do uiszczenia opłat sądowych. Opłaty sądowe są to opłaty, które należy uiścić w sekretariacie sądu (organ administracyjny sądu) przy rozpoczęciu postępowania.

Koszty stałe stron w postępowaniu karnym

Niderlandzkie prawo karne nie przewiduje stałych kosztów stron w sprawach karnych. W postępowaniu karnym nie obowiązują żadne opłaty sądowe.

Koszty stałe stron w postępowaniu konstytucyjnym

W niderlandzkim systemie prawnym nie istnieją przepisy regulujące rozpoznawanie kwestii konstytucyjnych przed sądami.

Etap postępowania cywilnego, na którym strony mają obowiązek opłacić koszty stałe

W sprawach cywilnych każdy powód i pozwany ma obowiązek opłacić koszty stałe. Powodowie mają obowiązek uiścić opłaty sądowe w chwili wniesienia pozwu do sądu, natomiast pozwani – po stawieniu się w sądzie.

Etap postępowania karnego, na którym strony mają obowiązek opłacić koszty stałe

W postępowaniu karnym nie obowiązują żadne opłaty sądowe.

Informacje wstępne, których powinni udzielić zastępcy prawni

Prawa i obowiązki stron

Kwestia ta nie jest uregulowana w prawie niderlandzkim. Prawa i obowiązki stron mogą jednak wynikać z kodeksu etyki z 2018 r. (Gedragsregels 2018). Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Niderlandzkiej Izby Adwokackiej (Nederlandse Orde van Advocaten). Można tam znaleźć w szczególności przepisy regulujące stosunki między adwokatami a ich klientami. Zob. również Kodeks etyki prawników europejskich, który stanowi, że prawnik powinien zawsze dążyć do możliwie najoszczędniejszego rozstrzygnięcia sporu, którego stroną jest klient, i informować klienta we właściwych momentach o zasadności podjęcia próby ugody lub odwołania się do alternatywnych metod rozstrzygania sporów. Prawnik powinien poinformować klienta o dostępności pomocy prawnej z urzędu, jeśli taka pomoc przysługuje.

Koszty ponoszone przez stronę wygrywającą

W sprawach cywilnych strona wygrywająca może ponosić następujące koszty:

  • pomocy prawnej (na przykład honorarium adwokata);
  • zwrot kosztów poniesionych przez świadków lub honorarium biegłych;
  • koszty podróży i zakwaterowania oraz
  • inne koszty sądowe i pozasądowe.

Koszty ponoszone przez stronę przegrywającą

Strona przegrywająca ponosi te same koszty co strona wygrywająca, przy czym sąd może od niej zasądzić zwrot kosztów poniesionych przez stronę wygrywającą.

Regulacje prawne dotyczące kosztów

Gdzie znaleźć informacje na temat kosztów postępowania w Niderlandach?

Informacje na temat kosztów postępowania można znaleźć na stronie internetowej poświęconej niderlandzkiemu wymiarowi sprawiedliwości (De Rechtspraak) – strona ta zawiera więcej informacji na temat kosztów postępowania sądowego. Informacje na temat kosztów postępowania sądowego można również znaleźć na stronie internetowej punktów pomocy prawnej (Het Juridisch Loket).

W jakich językach można uzyskać informacje na temat kosztów postępowania w Niderlandach?

Informacje na temat regulacji prawnych dotyczących kosztów w Niderlandach są dostępne wyłącznie w języku niderlandzkim.

Gdzie znaleźć informacje na temat mediacji?

Informacje na temat mediacji można znaleźć na stronie internetowej poświęconejniderlandzkiemu wymiarowi sprawiedliwości oraz na stronie internetowej punktów pomocy prawnej. Informacje zamieszczono również na stronach internetowych Niderlandzkiej Federacji Mediatorów (Mediatorsfederatie Nederland) oraz Rady Pomocy Prawnej (Raad voor Rechtsbijstand).

Gdzie można znaleźć dodatkowe informacje na temat kosztów?

Strony internetowe zawierające informacje na temat kosztów

Ustawę o opłatach sądowych w postępowaniu cywilnym oraz inne niderlandzkie przepisy prawa można znaleźć między innymi na stronie internetowej rządu niderlandzkiego.

Gdzie znaleźć informacje na temat średniej długości różnych postępowań?

W rocznym sprawozdaniu Rady Sądownictwa (Raad voor de rechtspraak) zawarto dane dotyczące długości postępowań. Sprawozdanie to jest dostępne online na stronie internetowej poświęconej niderlandzkiemu wymiarowi sprawiedliwości.

Podatek od wartości dodanej

Jak podaje się informacje na ten temat?

Kwoty podane w opublikowanych informacjach o kosztach nie zawierają podatku VAT (jeśli jest on naliczany).

Jakie stawki mają zastosowanie?

Ogólna stawka podatku VAT od towarów i usług wynosi 21%.

Pomoc prawna

Próg dochodów stosowany w sprawach cywilnych

Osobom, które nie są w stanie samodzielnie pokryć wszystkich kosztów wynagrodzenia adwokata lub mediatora, w określonych okolicznościach przysługuje pomoc prawna finansowana przez państwo.

Pomoc prawną przyznaje się wyłącznie osobom, których roczny dochód nie przekracza 27 300 euro (w przypadku osób stanu wolnego) lub 38 600 euro (w przypadku małżonków lub konkubentów lub rodzin niepełnych z małoletnim dzieckiem). Pomocy prawnej nie otrzyma osoba posiadająca majątek, którego wartość przekracza próg określony dla kapitału zwolnionego z podatku. Zob. art. 12 i 34 ustawy o pomocy prawnej (Wet op de rechtsbijstand, WRB).

Próg dochodów w sprawach karnych stosowany w odniesieniu do oskarżonych

Pomoc prawna jest bezpłatna, jeżeli pełnomocnika wyznacza sąd (zob. art. 43 ustawy o pomocy prawnej). W pozostałych przypadkach Rada Pomocy Prawnej (Raad voor rechtsbijstand) może wyznaczyć obrońcę osobie kwalifikującej się do uzyskania zastępstwa prawnego zgodnie z kodeksem karnym (Wetboek van Strafrecht) lub kodeksem postępowania karnego (Wetboek van Strafvordering) (zob. art. 44 ustawy o pomocy prawnej). Zgodnie z art. 35 ustawy o pomocy prawnej strona procesu, której udzielono pomocy prawnej, ma obowiązek uiszczenia opłaty proporcjonalnej do uzyskiwanych dochodów.

Próg dochodów w sprawach karnych stosowany w odniesieniu do pokrzywdzonych

Zgodnie z art. 44 ustawy o pomocy prawnej pomoc prawna dla ofiar przestępstw seksualnych lub poważnych przestępstw jest nieodpłatna bez względu na zdolność poszkodowanych do pokrycia jej kosztów, jeżeli wszczęto postępowanie, a ofiara kwalifikuje się do zwrotu kosztów na mocy art. 3 ustawy o Funduszu Odszkodowań dla Ofiar Przestępstw z Użyciem Przemocy (Wet schadefonds geweldsmisdrijven).

Czy istnieje przymus adwokacki?

Pozwani nie mają obowiązku korzystania z zastępstwa procesowego w sprawach rozpoznawanych przez wydział rejonowy sądu okręgowego (kantonrechter) lub wydział ds. najmu i dzierżawy (huur- en pachtkamer). Przymus adwokacki istnieje jednak we wszystkich innych postępowaniach cywilnych, takich jak postępowania przed sądem okręgowym (rechtbank) lub sądem apelacyjnym (gerechtshof).

Kiedy strona przegrywająca musi pokryć koszty poniesione przez stronę wygrywającą?

O tym, która strona pokrywa koszty postępowania, orzeka sąd. Koszty oblicza się na podstawie stawek ryczałtowych (tj. nie na podstawie faktycznie poniesionych kosztów).

Wynagrodzenie biegłych

Wynagrodzenie biegłych może być różne. Wysokość wynagrodzenia określono w dekrecie z dnia 16 sierpnia 2003 r. ustanawiającym stawki wynagrodzenia, o których mowa w art. 3, 4, 6, 7, 17 i 18 ustawy o wynagrodzeniach w sprawach karnych (dekret o wynagrodzeniach w sprawach karnych z 2003 r., Besluit tarieven in strafzaken 2003).

Wynagrodzenie tłumaczy

Wynagrodzenie tłumaczy pisemnych i ustnych wyjaśniono poniżej.

  • Tłumacze ustni otrzymują stawkę w wysokości 43,89 euro za godzinę.
  • Tłumacze pisemni otrzymują wynagrodzenie za każdy przetłumaczony wiersz. Stawka wynagrodzenia za tłumaczenia pisemne z języka francuskiego, niemieckiego i angielskiego oraz na te języki wynosi 0,79 euro za wiersz. W przypadku innych powszechnie używanych języków europejskich stawka wynosi 1,20 euro za wiersz. Stawka za inne języki europejskie oraz powszechnie używane języki pozaeuropejskie wynosi 1,51 euro za wiersz, natomiast stawka za inne języki pozaeuropejskie – 1,69 euro za wiersz.

Więcej informacji na temat wynagrodzeń tłumaczy pisemnych i ustnych można znaleźć w dekrecie o wynagrodzeniach w sprawach karnych z 2003 r.

Powiązane strony

Niderlandzka Federacja Mediatorów

Punkty pomocy prawnej

Niderlandzki wymiar sprawiedliwości

Koszty postępowania sądowego

Ustawa o pomocy prawnej

Ustawa o wynagrodzeniach w sprawach karnych

Dekret o wynagrodzeniach w sprawach karnych z 2003 r.

Ostatnia aktualizacja: 07/12/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.