Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2022 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.

Koszty

Irlandia Północna

Niniejsza strona zawiera informacje pozwalające zorientować się w kosztach postępowania przed wymiarem sprawiedliwości w Irlandii Północnej.

Autor treści:
Irlandia Północna

Przepisy regulujące opłaty pobierane przez przedstawicieli zawodów prawniczych

Zarówno w sądach okręgowych (county court), jak i Trybunale Sprawiedliwości (Court of Judicature) – stosuje się taryfikatory kosztów sądowych - niektóre z nich obejmują koszty zastępstwa procesowego.

Na stronie UK Office of Public Sector Information (Urzędu Informacji Sektora Publicznego Zjednoczonego Królestwa) można znaleźć teksty aktów prawnych regulujących bieżący wymiar kosztów county courts. Taryfikator kosztów High Court (Wysokiego Trybunału) nie jest dostępny w Internecie. Obowiązuje on tylko w odniesieniu do określonych spraw i stosuje się go w określonych okolicznościach – nie dotyczy wszystkich spraw.

The Taxing Master (urzędnik ds. wyceny kosztów) może również ustalić wysokość kosztów prawnych w niektórych sprawach, np. w postępowaniach o rozwód i o dostarczanie środków utrzymania (ancillary relief). Koszty te obejmują honoraria pobierane przez przedstawicieli zawodów prawniczych.

Northern Ireland Legal Services Commission (Komisja ds. Służb Prawnych Irlandii Północnej) ustala ryczałtowe stawki kosztów w sprawach o opiekę nad dzieckiem objętych pomocą prawną, uregulowane Children (Northern Ireland ) Order (rozporządzeniem o prawach dziecka w Irlandii Północnej ) z 1995 r.

 • Koszty postępowania przed Family Proceedings Court (sądem rodzinnym), w którym udzielono pomocy prawnej w ramach systemu ABWOR (assistance by way of representation – pomoc poprzez zastępstwo prawne) ustala się wg stawki godzinowej lub ryczałtowej (łącznej).
 • Koszty postępowania w Family Care Centre (Centrum Opieki nad Rodziną), w ramach którego zostało wydane zaświadczenie przewidziane w art. 3 Legal Aid (Remuneration of Solicitors and Counsel in County Court Proceedings) Order (Northern Ireland) (rozporządzenia o pomocy prawnej – wynagrodzenie solicitorów i doradców prawnych z 1981 r. w postępowaniu przed sądami rejonowymi w Irlandii Północnej) – ustala się oraz uiszcza według standardowej stawki ryczałtowej kosztów. W razie niewydania zaświadczenia przewidzianego w art. 3 tego rozporządzenia, koszty postępowania ustala się oraz uiszcza według stawki godzinowej, nie przekraczając pułapów określonych w art. 2 rozporządzenia.
 • Koszty postępowania o separację i alimenty przed magistrates court (sądem pokoju), objęte systemem pomocy prawnej ABWOR również ustala się i uiszcza wg stawki ryczałtowej.
 1. Solicitors
  Strona internetowa Law Society of Northern Ireland (Towarzystwa Prawniczego Irlandii Pólnocnej), może okazać się pomocna w znalezieniu solicitora, lecz Law Society nie udostępnia informacji o kosztach zastępstwa prawnego, jako że ich wysokość zależy od wielu czynników właściwych dla poszczególnych spraw.
 2. Barristers
  Strona internetowa Northern Ireland Bar Library (Palestry Irlandii Północnej) może okazać się pomocna w znalezieniu barristera, lecz Law Society nie udostępnia informacji o kosztach zastępstwa prawnego, jako że ich wysokość zależy od wielu czynników właściwych dla poszczególnych spraw.

Koszty stałe

Koszty stałe w postępowaniu cywilnym

Koszty stałe stron w postępowaniu cywilnym

Opłaty stałe w sprawach konstytucyjnych zależą od miejsca wszczęcia postępowania i uiszcza się je według stawek ustalonych przez daną instancję sądową. Aktualne stawki opłat sądowych można znaleźć na stronie Służb ds. sądów i kolegiów Irlandii Północnej.

Stawki te nie obejmują kosztów zastępstwa procesowego.

W sprawach konstytucyjnych pobierane są również opłaty sądowe związane z postępowaniem przed Sądem Najwyższym Zjednoczonego Królestwa, a informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej dotyczącej opłat sądowych z tytułu postępowania przed Sądem Najwyższym Zjednoczonego Królestwa.

Etap postępowania cywilnego, na którym strony muszą uiścić koszty stałe

Opłaty sądowe zwykle uiszcza się z chwilą rozpoczęcia postępowania, lecz w toku sprawy mogą pojawić się inne opłaty za czynności poboczne: m.in. za wnioski dotyczące kwestii incydentalnej, posiedzenia opiniodawcze itp.

Koszty prawne obciążające osobę, która nie korzysta z pomocy prawnej są uzgadniane pomiędzy tą osobą a jej zastępcą prawnym.

Koszty stałe w postępowaniu karnym

Koszty stałe stron w postępowaniu karnym

W postępowaniu karnym oskarżony korzystający z pomocy prawnej nie ponosi żadnych kosztów. Koszty prawne obciążające osobę, która nie korzysta z pomocy prawnej, uzgadniane są pomiędzy tą osobą a jej zastępcą prawnym.

Etap postępowania karnego, na którym strony muszą uiścić koszty stałe

Koszty stron cywilnych, m.in. koszty świadków i honoraria biegłych, zwykle uiszcza się na końcu postępowania. Nie są to jednak koszty stałe, a ich wysokość waha się w zależności od charakteru sprawy.

Koszty stałe w postępowaniu konstytucyjnym

Koszty stałe stron w postępowaniu konstytucyjnym

Koszty stałe w sprawach konstytucyjnych zależą od miejsca wszczęcia postępowania i uiszcza się je według stawek ustalonych przez właściwy wydział sądu. Aktualne stawki kosztów sądowych można znaleźć na stronie Northern Ireland Court and Tribunals Service.

Koszty te nie obejmują kosztów zastępstwa prawnego.

W sprawach konstytucyjnych występują również opłaty sądowe związane z postępowaniem przed Izbą Lordów (House of Lords) oraz nowym Supreme Court of Northern Ireland (Sądem Najwyższym Zjednoczonego Królestwa) , który przejmie funkcję sądową Izby Lordów. Opłaty te są w trakcie ustalania.

Etap postępowania konstytucyjnego, na którym strony muszą uiścić koszty stałe

Opłaty sądowe zwykle uiszcza się wraz z rozpoczęciem postępowania, lecz w toku sprawy mogą pojawić się inne opłaty za czynności poboczne: m.in. za wnioski dotyczące kwestii incydentalnej, posiedzenia opiniodawcze itp.

Koszty prawne obciążające osobę, która nie korzysta z pomocy prawnej, uzgadniane są pomiędzy tą osobą a jej zastępcą prawnym.

Informacje wstępne, których powinni udzielić zastępcy prawni

Prawa i obowiązki stron

Solicitorzy są obowiązani oszacować potencjalne koszty, jakie poniosą strony, ponieważ jednak ich wysokość będzie zależeć od rozwoju/biegu sprawy, dokładna wycena kosztów na początku postępowania może okazać się niemożliwa.

Regulacje prawne dotyczące kosztów

Gdzie zdobyć informacje na temat regulacji prawnych dotyczących kosztów w Irlandii Północnej?

Informacje o opłatach sądowych można znaleźć na stronie Northern Ireland Court and Tribunals Service.

Strony internetowe Law Society of Northern Ireland oraz Northern Ireland Bar Library mogą okazać się pomocne w znalezieniu przedstawiciela prawnego, lecz nie zawierają informacji o kosztach zastępstwa prawnego, jako że ich wysokość zależy od sprawy oraz od uprawnienia stron do pomocy prawnej.

W jakich językach można uzyskać informacje o źródłach kosztów w Irlandii Północnej?

Informacje o opłatach sądowych dostępne są w języku angielskim na stronie Northern Ireland Court and Tribunals Service. Na życzenie informacje tę mogą zostać przetłumaczone na inne języki.

Gdzie zdobyć informacje na temat mediacji?

Informacje takie można znaleźć na stronie internetowej Northern Ireland Court and Tribunals Service.

Dalsze informacje są również dostępne na stronie internetowej Law Society of Northern Ireland.

Gdzie zdobyć dodatkowe informacje na temat kosztów?

Dostępne strony internetowe zawierające informacje na temat kosztów

Strona Northern Ireland Court and Tribunals Service zawiera wykaz wszystkich opłat sądowych.

Gdzie zdobyć informacje na temat średniej długości trwania różnych postępowań?

Informacje statystyczne o działalności sądów znajdują się na stronie Northern Ireland Court Service.

Gdzie zdobyć informacje na temat średnich łącznych kosztów danego postępowania?

Nie wiadomo nic o źródłach takich informacji.

Istnieją taryfikatory kosztów postępowania przed county court i High Court. Są to jednakże tylko wytyczne i podanych kwot nie należy traktować jako ostateczne, ponieważ nie stosuje się ich do wszystkich spraw. Stosuje się je również jedynie do postępowań prowadzonych przez te instancje.

Aktualny taryfikator kosztów w County Court znajduje się na stronie internetowej Office of Public Sector Information (Urzędu Informacji Sektora Publicznego).

Taryfikator kosztów High Court nie jest dostępny w Internecie.

Podatek od wartości dodanej

Jak podawane są informacje na temat VAT?

Przysługuje zwrot podatku VAT w odpowiedniej stawce z tytułu kosztów, opłat i wydatków w rozumieniu Value Added Tax Act (ustawy o podatku od wartości dodanej) 1983 r. Dane dotyczące opłat sądowych można znaleźć na stronie Northern Ireland Court and Tribunals Service, gdzie figuruje wykaz opłat sądowych bez VAT.

Pomoc prawna

Próg dochodów stosowany w sprawach cywilnych

Pomoc prawna przysługuje osobom, których roczny dochód netto nie przekracza progu 9937 GBP, z wyjątkiem spraw dotyczących uszkodzenia ciała, w których przypadku próg ten wynosi 10955 GBP. W nielicznych sprawach z zakresu prawa rodzinnego dotyczących opieki nad dzieckiem pomoc prawna przysługuje niezależnie od dochodu; chodzi o postępowanie odrębne, do którego stosuje się przepisy rozporządzenia o ochronie praw dziecka (Children Order proceedings). Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Służb ds. sądów i kolegiów Irlandii Północnej.

Próg dochodów w sprawach karnych stosowany w odniesieniu do oskarżonych

W Irlandii Północnej nie ma ustalonego progu dochodów kwalifikującego oskarżonych do pomocy prawnej. Sędzia przyznaje pomoc prawną oskarżonemu, jeżeli jest przekonany, że oskarżony dysponuje niewystarczającymi środkami na pokrycie kosztów zastępstwa prawnego.

Próg dochodów w sprawach karnych stosowany w odniesieniu do pokrzywdzonych

W systemie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych pokrzywdzonym nie przysługuje pomoc prawna.

Kiedy pokrzywdzony ubiega się o odszkodowanie za doznaną krzywdę, system pomocy prawnej nie jest zwykle wykorzystywany. Rząd wprowadził odrębny ustawowy mechanizm kompensaty dla ofiar przestępstw w Irlandii Północnej – Criminal Injury Compensation Scheme (system kompensaty za doznaną krzywdę). W ramach tego systemu pokrzywdzony ubiegający się o kompensatę nie wymaga pomocy prawnej ani zastępstwa prawnego. Bezpłatnej pomocy przy składaniu wniosków udziela Victim Support Northern Ireland (Centrum Pomocy dla Ofiar Przestępstw w Irlandii Północnej), organizacja finansowana przez rząd.

System wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych przewiduje formy pomocy pozaprawnej pokrzywdzonym. Przykładowo na stronie Northern Ireland Court and Tribunals Service znajduje się wirtualny przewodnik dla pokrzywdzonych i świadków.

Również organizacja charytatywna Victim Support Northern Ireland zapewnia wsparcie psychiczne, udziela informacji oraz praktycznej pomocy dla osób, które padły ofiarą przestępstwa.

Inne warunki uzyskania pomocy prawnej przez oskarżonych

Aby uzyskać bezpłatną pomoc prawną na zastępstwo prawne w Irlandii Północnej, oskarżeni muszą wykazać, że dysponują niewystarczającymi środkami materialnymi na pokrycie kosztów zastępstwa prawnego, a udzielenie pomocy prawnej leży w interesie wymiaru sprawiedliwości.

Bezpłatne postępowania sądowe

 • Northern Ireland Court and Tribunals Service posiada procedurę zwrotu lub zwolnienia od opłat sądowych. Procedura ta prowadzona jest w oparciu o badanie stanu majątkowego a wnioskodawcy muszą posługiwać się przepisanym formularzem.
 • Oskarżony, który uzyskał pomoc prawną w postępowaniu karnym, nie ponosi kosztów postępowania przed sądem.
 • Jak wspomniano powyżej, pomoc prawna zwykle przysługuje osobom, których roczny rozporządzalny dochód nie przekracza pułapu 9 957 GBP.
 • W niektórych sprawach z dziedziny prawa rodzinnego dotyczących opieki nad dzieckiem pomoc prawna przysługuje niezależnie od dochodu osoby; są to tzw. Children Order Proceedings.
 • Zwolnienie od kosztów zależy od uznania sądu.

Kiedy strona przegrywająca sprawę musi pokryć koszty poniesione przez stronę wygrywającą?

Zasądzenie kosztów zależy od uznania sądu. Regulaminy sądów - Trybunału Sprawiedliwości (Court of Judicature rules) oraz sądów okręgowych Irlandii Północnej (County Court Rules (Northern Ireland)) - zawierają przepisy dotyczące kosztów, ale nie są dostępne w internecie.

Wynagrodzenie biegłych

Regulamin Trybunału Sprawiedliwości oraz regulamin sądów okręgowych Irlandii Północnej przewidują ograniczenie liczby biegłych. Nie stosuje się stałych stawek ani taryfikatora, ponieważ koszty sądowe (wydatki) będą zależeć od rodzaju biegłego i charakteru jego udziału w posiedzeniu.

Wynagrodzenie tłumaczy

Co do zasady, w przypadku gdy powództwo cywilne lub sprawa rodzinna są finansowane ze środków prywatnych, strony zwracające się z prośbą o pomoc tłumacza ustnego zatrudniają go i pokrywają wydatki związane z jego udziałem.

Służby ds. sądów i kolegiów (Northern Ireland Courts and Tribunals Service) zatrudnią tłumacza ustnego dla strony niemówiącej po angielsku i pokryją wydatki związane z jego udziałem w następujących sytuacjach: postawienie w stan oskarżenia (committal case), sprawa rodzinna z udziałem dzieci lub sprawa dotycząca przemocy domowej (w tym zmuszenia do zawarcia związku małżeńskiego).

Jeżeli sprawa nie spełnia ww. przesłanek, nadal istnieje możliwość pokrycia kosztów udziału tłumacza ustnego, jeżeli sędzia uzna, że jest to jedyny sposób, aby strona zrozumiała przebieg postępowania lub jeżeli strona nie może uzyskać finansowania ze środków publicznych, nie jest w stanie pokryć wydatków związanych z udziałem tłumacza z własnych środków lub sędzia sam zarządzi powołanie tłumacza ustnego.

W przypadku gdy Służby ds. sądów i kolegiów Irlandii Północnej zatrudnią tłumacza i pokryją wydatki związane z jego udziałem, należy je zaksięgować zgodnie z odpowiednimi zasadami. Wydatki mogą się różnić w zależności od sprawy, długości rozprawy, odległości i czasu poświęconego przez tłumacza na przejazd do i z sądu, a także środka transportu. Zasady te stosuje się w przypadku wszystkich roszczeń, aby zagwarantować, że nie zostaną dokonane żadne nadpłaty.

Ciekawe strony

Law Society of Northern Ireland

Northern Ireland Bar Library

UK Office of Public Sector Information

informacje o opłatach sądowych na stronie internetowej Northern Ireland Court Service

Northern Ireland Court and Tribunals Service

informacje o rejestrze spraw gospodarczych na stronie internetowej Northern Ireland Court Service

Victim Support Northern Ireland

informacje o pomocy dla poszkodowanych i świadków na stronie Northern Ireland Court Service

Powiązane dokumenty

Sprawozdanie z badania na temat przejrzystości kosztów w Zjednoczonym Królestwie PDF (448 Kb) en

Ostatnia aktualizacja: 26/06/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.