Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej portugalski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Koszty

Portugalia

W niniejszej części zamieszczone są informacje o kosztach prawnych obowiązujących w Portugalii.

Autor treści:
Portugalia
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Przepisy regulujące opłaty pobierane przez przedstawicieli zawodów prawniczych

1. Prawnicy (solicitadores)

W Portugalii opłaty pobierane przez prawników wykonujących zawód komornika (agentes de execução) są uregulowane przepisami zarządzenia (Portaria) nr 331-B/2009 z dnia 30 marca (art. 11–25).

2. Radcy prawni (consultores jurídicos)

W Portugalii żadne przepisy nie regulują opłat pobieranych przez radców prawnych.

3. Adwokaci (advogados)

W Portugalii żadne przepisy nie regulują opłat pobieranych przez adwokatów.

4. Urzędnicy sądowi (oficiais de justiça)

Opłaty za czynności dokonywane przez urzędników sądowych w postępowaniu egzekucyjnym są uregulowane w art. 9 oraz w tabeli II rozporządzenia w sprawie kosztów postępowania przyjętego dekretem z mocą ustawy (Decreto-Lei) nr 34/2008 z dnia 26 lutego oraz w zarządzeniu nr 331-B/2009 z dnia 30 marca 2009 r. (art. 11 i 25).

5. Adwokaci świadczący pomoc prawną

Opłaty dla adwokatów za usługi świadczone w ramach pomocy prawnej są uregulowane w zarządzeniu nr 1386/2004 z dnia 10 listopada oraz w zarządzeniu nr 10/2008 z dnia 3 stycznia, zmienionym zarządzeniem nr 210/2008 z dnia 29 lutego.

Koszty stałe

Koszty stałe w postępowaniu cywilnym

Koszty stałe stron w postępowaniu cywilnym

Koszty stałe stron w postępowaniu cywilnym są uregulowane w art. 5–7 oraz tabelach I i II załączonych do rozporządzenia w sprawie kosztów postępowania przyjętego dekretem z mocą ustawy nr 34/2008 z dnia 26 lutego.

Etap postępowania cywilnego, na którym strony muszą zapłacić koszty stałe

Opłaty sądowe są zasadniczo pobierane w momencie wszczęcia postępowania, po wyznaczeniu terminu rozprawy sądowej. Płatności dla biegłych i urzędników sądowych dokonuje się z reguły przed ich przystąpieniem do postępowania.

Koszty stałe w postępowaniu karnym

Koszty stałe stron w postępowaniu karnym

Koszty stałe stron w postępowaniu karnym są uregulowane w art. 8 oraz tabeli III załączonej do rozporządzenia w sprawie kosztów postępowania przyjętego dekretem z mocą ustawy nr 34/2008 z dnia 26 lutego.

Etap postępowania karnego, na którym strony muszą ponieść koszty stałe

Etap postępowania karnego, na którym strony muszą ponieść koszty stałe, zależy od sytuacji danej osoby w postępowaniu oraz od roli, jaką zamierza ona odegrać. Jedynymi sytuacjami, w których opłaty sądowe wnosi się z chwilą dokonania konkretnej czynności są: złożenie wniosku o występowanie w roli oskarżyciela posiłkowego (assistente) oraz wszczęcie postępowania przygotowawczego w sprawie karnej przez oskarżyciela posiłkowego. We wszystkich pozostałych przypadkach, czyli we wszelkich sytuacjach dotyczących oskarżonego oraz pozostałych sytuacjach dotyczących oskarżyciela posiłkowego, opłaty sądowe wnosi się po zakończeniu określonego etapu postępowania karnego (z chwilą zakończenia postępowania przygotowawczego, wydania orzeczenia lub wniesienia środków odwoławczych), zgodnie z zarządzeniem sędziego.

Koszty stałe w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym

Koszty stałe stron w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym

Koszty stałe stron w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym są uregulowane przepisami art. 6–9 dekretu z mocą ustawy nr 303/98 z dnia 7 października, zmienionego dekretem z mocą ustawy nr 91/2008 z dnia 2 czerwca.

Etap postępowania konstytucyjnego, na którym strony muszą ponieść koszty stałe

Koszty stałe uiszcza się dopiero po zakończeniu postępowania.

Informacje wstępne, których powinni udzielić zastępcy prawni

Prawa i obowiązki stron

Zastępcy prawni mają etyczny i prawny obowiązek udzielenia wyczerpujących informacji dotyczących praw i obowiązków stron, ponieważ na podstawie swojej wiedzy są oni w stanie ocenić szanse powodzenia oraz niezbędne koszty.

Źródła kosztów

Gdzie znaleźć informacje na temat źródeł kosztów w Portugalii?

Więcej informacji na temat systemu kosztów prawnych w Portugalii można znaleźć pod adresem: https://igfij.mj.pt/custas/Paginas/default.aspx

W jakich językach można uzyskać informacje o źródłach kosztów w Portugalii?

Informacje na temat źródeł kosztów w Portugalii są dostępne jedynie w języku portugalskim.

Gdzie można znaleźć informacje na temat mediacji?

Informacje o mediacji, zwłaszcza o publicznych systemach mediacji w sprawach na gruncie prawa cywilnego, rodzinnego, prawa pracy i prawa karnego, można znaleźć pod adresem: http://www.dgpj.mj.pt/sections/gral/mediacao-publica/mediacao-anexos/formularios-para-pedidos/

Gdzie można znaleźć informacje na temat średniego czasu trwania różnych postępowań?

Informacje na temat średniego czasu trwania postępowania można znaleźć na stronie internetowej zawierającej dane statystyczne dotyczące wymiaru sprawiedliwości w Portugalii pod adresem: http://www.dgpj.mj.pt/sections/estatisticas-da-justica.

Gdzie można uzyskać informacje o przeciętnych kosztach określonego postępowania?

Takie informacje nie są dostępne. Można je uzyskać wyłącznie w oparciu o różne skale lub tabele opłat.

Jak podaje się informacje o podatku VAT?

Koszty sądowe nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Podatkiem VAT są objęte wynagrodzenia pobierane przez przedstawicieli zawodów prawniczych, przy czym wysokość kosztów określona w ustawie nie zawiera podatku VAT.

Jakie są obowiązujące stawki?

Informacje na temat obowiązujących stawek VAT nie są dostępne.

Pomoc prawna

Próg dochodów w postępowaniu cywilnym

Wzór na wyliczenie progu dochodów w odniesieniu do pomocy prawnej w sprawach cywilnych znajduje się w załączniku do ustawy (Lei) nr 34/2004 z dnia 29 lipca, zmienionej ustawą nr 47/2007 z dnia 28 sierpnia.

Próg dochodów dla oskarżonych w postępowaniu karnym

Wzór na wyliczenie progu dochodów w odniesieniu do pomocy prawnej w sprawach karnych znajduje się w załączniku do ustawy (Lei) nr 34/2004 z dnia 29 lipca, zmienionej ustawą nr 47/2007 z dnia 28 sierpnia.

Próg dochodów dla pokrzywdzonych w postępowaniu karnym

W postępowaniu karnym nie określono progu dochodów w odniesieniu do pomocy prawnej dla pokrzywdzonych.

Inne warunki uzyskania pomocy prawnej przez pokrzywdzonych

Pomoc prawna dla pokrzywdzonych jest obwarowana dodatkowymi warunkami. Pokrzywdzeni nie są obciążani kosztami prawnymi, jeśli są reprezentowani przez Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom (Associação de Apoio à Vítima).

Inne warunki uzyskania pomocy prawnej przez oskarżonych

Pomoc prawna dla oskarżonych jest obwarowana dodatkowymi warunkami. Są one związane z sytuacją finansową oskarżonego. Obliczenia dokonywane są na podstawie wzoru określonego w art. 39 ustawy nr 34/2004 z dnia 29 lipca, zmienionej ustawą nr 47/2007 z dnia 28 sierpnia.

Bezpłatne postępowania sądowe

Postępowania sądowe mogą być bezpłatne dla jednej lub obu stron w przypadku uzyskania zwolnienia z kosztów sądowych lub przyznania pomocy prawnej.

Kiedy strona przegrywająca sprawę musi pokryć koszty poniesione przez stronę wygrywającą?

Z reguły strona wygrywająca sprawę jest uprawniona do zwrotu kosztów, którego dokonuje strona przegrywająca sprawę, w wysokości określonej przez sędziego, wskazanej w prawomocnym orzeczeniu. Strona wygrywająca sprawę traci uprawnienie do zwrotu kosztów, jeżeli strona przegrywająca korzysta z pomocy prawnej i jest z tego tytułu zwolniona z wszelkich opłat sądowych.

Wynagrodzenia biegłych

Zazwyczaj koszty wynagrodzeń biegłych pokrywa strona. Jeżeli strona korzysta z pomocy prawnej, wynagrodzenia biegłych pokrywa Instytut Zarządzania Finansami i Infrastruktury Wymiaru Sprawiedliwości (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça – IGFEJ).

Wynagrodzenie tłumaczy

Koszty wynagrodzeń tłumaczy pokrywa zazwyczaj właściwa strona. Jeżeli jednak strona ta korzysta z pomocy prawnej, wynagrodzenia tłumaczy pokrywa Instytut Zarządzania Finansami i Infrastruktury Wymiaru Sprawiedliwości (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça – IGFEJ).

Ważne dokumenty

Portugalskie sprawozdanie z analizy przejrzystości kosztów PDF (781 Kb) en

Ostatnia aktualizacja: 25/01/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.