Costuri

Cehia

Această pagină oferă informații privind costurile procedurilor judiciare în Republica Cehă.

Conținut furnizat de
Cehia

Dreptul familiei – divorțul

Dreptul familiei – încredințarea copilului și alocația de întreținere

Dreptul comercial – contracte

Dreptul comercial – răspunderea

Cadrul legislativ care reglementează onorariile profesiilor juridice

Avocați

În Republica Cehă există un singur tip de avocat, denumit advokáti. Pentru această profesie juridică, nu se face distincția dintre „avocați pledanți” și „avocați consultanți”, așa cum este cazul în Regatul Unit.

Ordinul Ministerului Justiției nr. 177/1996 din 4 iunie 1996 reglementează onorariile și remunerația achitată avocaților pentru prestarea de servicii juridice (onorariul avocaților). Traducerea în limba engleză a Ordinului este disponibilă pe site-ul Asociației Barourilor din Republica Cehă.

Onorariile avocaților se pot stabili, de asemenea, printr-un acord privat încheiat între părțile implicate.

În majoritatea cauzelor civile (inclusiv cauze de dreptul familiei și cauze comerciale) reprezentarea legală de către un avocat nu este obligatorie.

Costuri fixe

Costuri fixe în procedurile civile

Costuri fixe pentru justițiabili în cadrul procedurilor civile

Legea nr. 549/1991 cu privire la taxele judiciare (versiunea în limba engleză nu este disponibilă) reglementează taxele achitate în cadrul procedurilor civile. Acestea variază în funcție de tipul procedurii. În anumite cazuri se aplică taxe fixe; în alte cazuri, cuantumul taxei se stabilește procentual.

În toate cazurile, taxele trebuie achitate în moneda cehă (coroana cehă – CZK) și se pot efectua prin transfer bancar în contul statului (sau al instanței). Taxele în cuantum de până la 5 000 CZK pot fi acoperite prin folosirea de timbre fiscale guvernamentale speciale (státní kolek) care se pot achiziționa de la oficiile poștale și din alte locuri.

Instanța este obligată să aducă la cunoștința persoanei care introduce o cerere cuantumul taxei judiciare specifice pe care aceasta trebuie să o achite.

Etapa procedurilor civile în care justițiabilii trebuie să achite costurile fixe

O taxă judiciară devine scadentă la momentul în care persoana în cauză este obligată să o achite (de exemplu, la introducerea acțiunii). În cazul în care plătitorul nu achită o taxă scadentă pentru derularea procedurilor, instanța va solicita achitarea acesteia în termenul pe care îl stabilește în acest sens. În cazul în care acest termen a expirat și plătitorul nu a achitat taxa, instanța va anula cauza.

Costuri fixe în cadrul procedurilor penale

Costuri fixe pentru justițiabili în cadrul procedurilor penale

Procedurile penale sunt inițiate întotdeauna ex officio (prin grija oficială a parchetului), iar inculpatul achită exclusiv costurile reprezentării juridice de către un avocat (cu excepția cazului în care i se acordă apărare gratuită sau la un onorariu redus). Cu toate acestea, în cazul în care împotriva inculpatului a fost pronunțată o hotărâre de condamnare definitivă, acesta are obligația de a despăgubi statul pentru costurile procedurii penale, într-un cuantum stabilit prin lege.

Etapa procedurii penale în care justițiabilii trebuie să achite costurile fixe

În procedurile penale nu se achită taxe judiciare.

Costuri fixe în cadrul procedurilor în fața Curții Constituționale

Costuri fixe pentru justițiabili în proceduri în fața Curții Constituționale

Nu există taxe judiciare fixe pentru cauzele înaintate Curții Constituționale din Republica Cehă (Ústavní soud České republiky), însă justițiabilii au obligația de a fi reprezentați de un avocat.

Etapa procedurii în fața Curții Constituționale în care justițiabilii au obligația de a achita costurile fixe

Nu se percep taxe judiciare fixe.

Informații prealabile care trebuie furnizate de reprezentanții legali

Drepturile și obligațiile părților

Reprezentanții legali ai părților nu au obligația de a furniza informații prealabile.

Drepturile și obligațiile părților pot fi stabilite prin intermediul unui acord încheiat între avocat și clientul acestuia.

Temeiul juridic al costurilor

Unde sunt disponibile informații cu privire la temeiul juridic al taxelor percepute în Republica Cehă?

Se recomandă consultarea unui avocat pentru fiecare caz în parte. După începerea procedurii, instanța are obligația să comunice cuantumul taxelor judiciare pe care părțile trebuie să le achite.

În ce limbi sunt disponibile informații privind temeiul juridic al taxelor percepute în Republica Cehă?

Singura limbă oficială a Republicii Cehe este limba cehă. Prin urmare, nu există nicio obligație legală de a furniza informații în alte limbi. Astfel, calitatea informațiilor depinde de disponibilitatea și de calificarea persoanei care furnizează respectivele informații.

Unde sunt disponibile informații cu privire la mediere?

Informații privind medierea să găsesc pe site-ul Asociației Mediatorilor din Republica Cehă (Asociace mediátorů České republiky) (AMČR).

Informații cu privire la mediatorii autorizați se găsesc pe site-ul Ministerului Justiției și/sau prin căutare directă în baza de date a Listei mediatorilor (Seznam mediátorů).

Unde sunt disponibile informații suplimentare privind costurile?

Site disponibil cu informații privind costurile

Nu există un site oficial care să furnizeze informații privind costurile.

Unde sunt disponibile informații cu privire la durata medie a diferitelor proceduri?

Pe site-ul Ministerului Justiției sunt prezentate statistici cu privire la activitățile instanțelor și ale procurorilor.

Unde sunt disponibile informații cu privire la costurile totale medii ale unei anumite proceduri?

Costurile de achitat depind de circumstanțele fiecărei cauze. Nu sunt disponibile informații cu privire la costurile totale medii ale procedurilor judiciare.

TVA

În ce mod sunt furnizate aceste informații?

Taxele judiciare sunt scutite de TVA iar valoarea lor este cea finală. Onorariul avocatului nu include TVA. Unele cabinete de avocatură sunt plătitoare de TVA și percep această taxă (cotă de TVA de 21 %). TVA și modul de colectare a acestei taxe sunt reglementate prin Legea nr. 235/2004 privind taxa pe valoarea adăugată.

Care sunt cotele aplicabile?

Cota standard este de 21 %, iar cota redusă de TVA este 15 %.

Asistență judiciară

Praguri de venit aplicabile în domeniul procedurilor civile

Nu se aplica praguri specifice pentru venituri. Criteriile de calificare pentru asigurarea de asistență judiciară gratuită includ nu numai veniturile persoanei, ci și situația financiară de ansamblu a gospodăriei respectivei persoane. Atunci când se impune cu scopul de a proteja interesul părții (și anume, în special, în procedurile complexe din punct de vedere material sau procedural) sau atunci când părțile au obligația de a fi reprezentate de un avocat în respectivul tip de procedură și, în același timp, circumstanțele părții justifică o astfel de procedură, instanța va numi un jurist în calitate de avocat al părții. Ulterior, instanța suspendă obligația părții de a rambursa costurile aferente onorariilor avocatului și obligația de achitare a taxelor judiciare.

Asistența judiciară gratuită este acordată, de asemenea, de Asociația Barourilor din Republica Cehă (Česká advokátní komora) și de organizații neguvernamentale specializate (în funcție de obiectul procedurilor).

Praguri de venit aplicabile inculpaților în cadrul procedurilor penale

Nu se aplica praguri specifice pentru venituri. Instanța va desemna un avocat al apărării pentru inculpat în toate cazurile în care reprezentarea legală este obligatorie, iar inculpatul nu are un avocat.

În cazul în care inculpatul face dovada faptului că nu își poate permite cheltuielile de apărare, instanța va decide că acesta are dreptul la apărare gratuită sau la un onorariu redus.

Praguri de venit aplicabile victimelor (părților vătămate) în cadrul procedurilor penale

Părțile vătămate cu vârsta sub 18 ani au dreptul de a fi reprezentate gratuit de un avocat în cadrul procedurilor penale, cu excepția cazului în care procedurile se referă la infracțiunea de neglijare a obligației de întreținere și de sprijin (zanedbání povinné výživy).

Părțile vătămate care se încadrează în una dintre categoriile de mai jos au, de asemenea, dreptul la reprezentare legală printr-un avocat:

  1. victimele deosebit de vulnerabile în temeiul Legii nr. 45/2013 privind victimele infracțiunilor și de modificare a anumitor legi (Legea privind victimele infracțiunilor);
  2. persoanele care au suferit vătămări corporale grave ca urmare a unei infracțiuni săvârșite cu intenție;
  3. supraviețuitorii unei victime care a decedat ca urmare a unei infracțiuni;

persoanele care fac dovada faptului că nu își pot permite costurile reprezentării legale. Aceste persoane au dreptul să își aleagă singure avocatul; în caz contrar, organismul competent de aplicare a legii va desemna un avocat pentru acestea.

În cazul în care partea vătămată face parte, de asemenea, din categoria victimelor deosebit de vulnerabile, aceasta primește, în plus, asistență judiciară limitată în temeiul Legii privind victimele infracțiunilor. Această formă de asistență judiciară este asigurată de practicieni în domeniul dreptului (avocați) care furnizează voluntar o anumită asistență judiciară gratuită acestor victime și sunt înregistrați într-un registru special ținut de Ministerul Justiției.

Alte condiții legate de acordarea de asistență judiciară victimelor

Organizațiile neguvernamentale non-profit care au îndeplinit condițiile stabilite și au fost acreditate de Ministerul Justiției, precum și Serviciul de probațiune și mediere (Probační a mediační služba), pot furniza informații juridice victimelor infracțiunilor (în special informații privind drepturile acestora în temeiul Legii privind victimele infracțiunilor și drepturile părților vătămate în cadrul procedurilor penale). Cu toate acestea, informațiile juridice de mai sus nu constituie în mod direct asistență judiciară.

Alte condiții legate de acordarea de asistență judiciară inculpaților

În această privință se aplică aceleași informații, astfel cum s-a indicat mai sus, în ceea ce privește pragurile de venit pentru acordarea de asistență judiciară inculpaților în cadrul procedurilor penale.

Proceduri judiciare scutite de taxe

Acțiunile înaintate la Curtea Constituțională nu fac obiectul niciunei taxe judiciare. De asemenea, nu se percep taxe judiciare în anumite tipuri de proceduri (menționate la articolul 11 din Legea nr. 549/1991 cu privire la taxele judiciare), de exemplu în cazurile în care reclamantul este minor, dar și în alte cazuri (de exemplu, în cazurile în care statul sau organele acestuia se constituie într-o parte la procedura al cărei obiect este o cerere de azil înaintată de un resortisant străin și în cazurile în care o parte la procedură este o persoană defavorizată).

Când trebuie să achite partea căzută în pretenții costurile suportate de partea care are câștig de cauză?

Acest lucru este, de la caz la caz, la libera apreciere a judecătorului (astfel cum se descrie în hotărârea definitivă a judecătorului); instanța poate obliga partea căzută în pretenții la achitarea integrală sau parțială a costurilor. Acest lucru nu se aplică însă procedurilor de divorț. Decizia cu privire la cheltuielile de judecată poate acoperi, adesea, și cheltuielile pentru reprezentarea legală.

Onorariile experților și cheltuieli

Instanța achită un onorariu experților pe care îi desemnează. Părțile în litigiu sunt obligate să suporte cheltuielile cu onorariile experților numai în cazurile în care ele însele solicită serviciile expertului. În anumite cazuri, instanța poate obliga partea căzută în pretenții să achite onorariile experților.

Onorariile traducătorilor și interpreților

Instanța este obligată să achite onorariile percepute de traducători și interpreți; în cazul în care o parte este resortisant străin care nu înțelege limba cehă, acesta se poate adresa instanței în limba maternă.

Anexe relevante

Raportul Republicii Cehe pentru studiul privind transparența costurilor  PDF (703 Kb) en

Ultima actualizare: 28/02/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.