În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2022.

Costuri

Anglia şi Ţara Galilor

Această pagină vă oferă informații cu caracter indicativ cu privire la costurile procedurilor judiciare în Anglia și Țara Galilor. Sunt discutate teme care includ onorariile profesioniștilor din domeniul juridic, asistența judiciară, medierea și taxele fixe, precum cheltuielile de judecată.

Conținut furnizat de
Anglia şi Ţara Galilor

Unde pot găsi informații privind costurile procedurilor?

Site web disponibil în ceea ce privește informațiile referitoare la costuri

Informațiile privind procesele și costurile procedurilor judiciare în Anglia și Țara Galilor sunt în prezent în stadiu de pregătire pentru Directgov, site-ul web al guvernului Regatului Unit. Directgov vă oferă acces rapid la informații furnizate de către guvern.

Site-ul web al Serviciului Majestății Sale pentru Instanțe Judecătorești (HMCS) oferă informații specifice privind cheltuielile de judecată în Anglia și Țara Galilor (mai degrabă decât toate costurile diferite ale procedurilor). Site-ul web vă oferă informații privind diferitele cheltuieli de judecată percepute în instanțele din Anglia și Țara Galilor și dacă trebuie să le plătiți. Sunt, de asemenea, disponibile informații referitoare la actele normative sau legile privind cheltuielile de judecată.

Unde pot găsi informații privind durata medie a diferitelor proceduri?

Nu există o durată medie, deoarece fiecare cauză adusă înaintea curții este diferită. Instanța în cauză ar putea să sugereze durata aproximativă a anumitor tipuri de cauze.

Unde pot găsi informații privind costul mediu cumulat al unei anumite proceduri?

Nu există o medie disponibilă, deoarece fiecare caz adus în fața instanței este unul distinct. Un avocat consultant cu experiență în ceea ce privește un anumit tip de acțiune vă poate prezenta o estimare a costurilor.

Taxa pe valoarea adăugată

Costurile pentru avocați: Se percepe de obicei TVA pentru costuri și anumite plăți în legătură cu avocați consultanți și pledanți (rata este de 15%, însă probabil va reveni la nivelul de 17,5% în 2010). Înregistrarea în scopuri de TVA în Regatul Unit este obligatorie dacă sunt atinse anumite limite de venit. Pentru mai multe informații, a se vedea site-ul web al Serviciului Majestății Sale pentru Venituri și Vamă.

Cheltuieli de judecată: Nu se aplică TVA pentru cheltuieli de judecată.

Onorariilor profesioniștilor din domeniul juridic

Cadru de reglementare pentru onorariile profesioniștilor din domeniul juridic

Avocații consultanți

Codul de Conduită al Avocaților Consultanți impune avocaților consultanți să le ofere clienților cele mai adecvate informații privind tarifele pe care  le percep (regula 2.03). În mod specific, regula 2.03 prevede obligația de a informa clienții cu privire la tarifele percepute și data la care se anticipează efectuarea plăților, împreună cu opțiunile de finanțare aflate la dispoziția clienților, inclusiv dreptul la finanțare publică. Avocații consultanți trebuie, de asemenea, să își informeze clienții cu privire la potențiala obligație a acestora la plata costurilor unei terțe părți. Aceste dispoziții se aplică și avocaților europeni înregistrați, care practică în Anglia și Țara Galilor, precum și cabinetelor avocaților solicitanți și ale altor avocați sau persoane care nu au calificarea de avocat reglementate de Autoritatea de Reglementare a Avocaților Consultanți. Scrisorile inițiale de informare transmise clienților trebuie să includă și obiectivele clienților, opțiunile și aspectele cauzei (în temeiul regulii 2.02 din cod).

După ce un deviz al costurilor este finalizat, onorariile avocaților consultanți pot fi evaluate atât de Serviciul pentru Plângeri Juridice, cât și de funcționarii fiscali ai curții. Ordinul privind remunerarea avocaților consultanți (în cauze necontencioase) din 2009 prevede că onorariile avocaților consultanți trebuie să fie corecte și rezonabile, ținând seama de toate circumstanțele cauzei, atunci când activitatea nu implică proceduri judiciare. În cazul în care un deviz de costuri contestat are legătură cu activități care nu implică acțiuni în instanță, este posibil ca Serviciul pentru Plângeri Juridice să evalueze dacă devizul este corect și rezonabil. O astfel de evaluare va stabili o sumă care ar fi fost corectă și rezonabilă, în cazul în care devizul este considerat excesiv. Orice acord cu privire la onorarii asociate cu activitatea și procedurile judiciare – numite și „cauze contencioase” – face obiectul cerințelor legale în temeiul Legii privind avocații consultanți din 1974 și poate fi supus evaluării curții.

Avocați pledanți

Onorariile percepute de orice avocați pledanți sunt în mare parte negociate și convenite în avans pentru orice activități efectuate; prin urmare, sunt necesare mai puține dispoziții de reglementare. Codul de Conduită al Baroului Angliei și Țării Galilor stabilește principiile care se aplică avocaților pledanți cu privire la onorariile și remunerația pentru avocații pledanți liber profesioniști. Codul stabilește că avocații pledanți liber profesioniști pot percepe onorariu pentru orice activitate efectuată în orice temei permis de lege și care nu implică plata unui salariu. Sunt prevăzute și dispoziții în ceea ce privește activitățile efectuate de un avocat pledant liber profesionist în numele altuia. Orice nereguli în ceea ce privește costurile pot fi investigate de Consiliul pentru Standardele Baroului și poate eventual conduce la măsuri disciplinare.

Executorii judecătorești

Onorariile pentru executorii judecătorești sunt cheltuieli de judecată și sunt, prin urmare, incluse în costurile procedurilor deja menționate mai sus.

În temeiul Legii privind instanțele judecătorești din 2003, Lordul Cancelar trebuie să dispună, prin instrument statutar, onorariile care pot fi percepute de un executor judecătoresc al Înaltei Curți. Informațiile privind aceste onorarii sunt disponibile pe site-ul web al Serviciului Majestății Sale pentru Instanțele Judecătorești.

Actualul sistem al onorariilor pentru executorii judecătorești certificați este complex: fiecare competență de punere în executare implică o structură diferită a taxelor. Anumite structuri, precum cele care au legătură cu taxa pentru serviciu public, sunt prevăzute în statut, iar altele există doar în cadrul angajamentelor contractuale întocmite între o societate de executori judecătorești și clienții acesteia.

Serviciul Majestății Sale pentru Instanțe Judecătorești elaborează în prezent modificări în ceea ce privește executorii judecătorești și structura onorariilor.  Deși modificările nu vor intra probabil în vigoare înainte de aprilie 2012, acest site web va trebui adaptat pentru a reflecta modificările.

Administrarea declarațiilor sub jurământ

Un domeniu în care sunt impuse costuri fixe pentru toți profesioniștii din domeniul juridic este cel al administrării declarațiilor sub jurământ. În temeiul Legii privind instanțele de judecată și serviciile juridice din 1990, Lordul Cancelar trebuie să dispună, prin instrument statutar, suma pe care profesioniștii din domeniul juridic o percep pentru administrarea declarațiilor sub jurământ. Nivelul acesteia este în prezent stabilit la 5 GBP per declarație sau afirmație și 2 GBP per probă.

Sursele costurilor

Unde pot găsi informații privind cheltuielile de judecată în Anglia și Țara Galilor?

Informațiile privind cheltuielile de judecată sunt disponibile pe site-ul web al Serviciului Majestății Sale pentru Instanțe de Judecată, însă veți avea nevoie și de informații privind alte surse de costuri, cum ar fi reprezentarea juridică. Societatea Juridică și Consiliul Baroului pot fi utile pentru găsirea unui reprezentant legal, deși nu furnizează informații privind costurile reprezentării legale, deoarece acestea depind de mulți factori individuali în legătură cu cazul respectiv. În cazul unui litigiu transfrontalier, există în mod normal două seturi de onorarii ale avocaților - cele de la locația părții care inițiază litigiul și cele de la locul unde acesta se desfășoară.

Costuri fixe

Costurile fixe în procedurile civile

Costurile fixe pentru părțile la litigiile civile

Informațiile privind cheltuielile de judecată sunt disponibile pe site-ul web al Serviciului Majestății Sale pentru Instanțe de Judecată. Aceste onorarii sunt suplimentare costurilor pentru reprezentarea legală.

Stadiul procedurilor civile în care trebuie plătite costurile fixe

Cheltuielile de judecată trebuie plătite la începutul oricărui proces în cadrul căruia se datorează cheltuieli de judecată; orice alte costuri fixe sunt de obicei plătite la finalul procedurilor.

Costuri fixe în procedurile penale

Costurile fixe pentru părțile implicate în procedurile penale

Un acuzat poate avea dreptul la asistență juridică în vederea apărării în procedurile penale și dacă se califică sau nu pentru obținerea acesteia. Mai multe detalii privind asistența juridică și calificarea pentru aceasta sunt prezentate mai jos. Atunci când acuzatul nu beneficiază de asistență juridică, persoana în cauză și reprezentantul său legal convin asupra costurilor.

Stadiul procedurilor penale în care trebuie plătite costurile fixe

Cheltuielile privind martorii sau onorariile experților trebuie plătite, în mod normal, la finalizarea cauzei.

Costurile fixe în procedurile constituționale

Costurile fixe pentru părțile la litigiile constituționale

Cheltuielile de judecată depind de tipul procedurilor în cauză și de nivelul (statutul) curții în care au fost inițiate procedurile. Alte costuri, precum cele pentru reprezentarea legală, trebuie avute, de asemenea, în vedere.

Stadiul procedurilor constituționale în care trebuie plătite costurile fixe

Cheltuielile de judecată trebui plătite la începutul oricărui proces pentru care se datorează cheltuieli de judecată; orice alte onorarii/costuri fixe se plătesc de obicei la finalizarea procedurilor.

Onorariile experților

În cadrul procedurilor civile pentru cereri cu o valoare sub 5 000 GBP, limita costurilor pentru experți este de 200 GBP, însă în toate celelalte cazuri judecătorul are competența de a decide ceea ce consideră că este corespunzător. Instanțele trebuie să aibă în vedere și utilizarea unui singur expert comun în loc de un expert pentru fiecare dintre părți. Informații suplimentare sunt disponibile pe site-ul web al Ministerului Justiției din Regatul Unit.

Onorariile traducătorilor și interpreților

În majoritatea cazurilor din cadrul instanțelor civile sunt rezervați și plătiți la nivel central. Pentru ca un interpret să fie finanțat la nivel central trebuie îndeplinite anumite criterii. Cauza trebuie să fie o audiere preliminară (în care se decide dacă respectiva cauză ar trebui audiată de o instanță superioară), o cauză de dreptul familiei implicând minori sau un caz de violență domestică (inclusiv căsătoria forțată). Dacă respectiva cauză nu îndeplinește unul dintre criteriile de mai sus, un interpret poate fi totuși finanțat în cazul în care acesta este singurul mod în care justițiabilul poate înțelege procedurile și în cazul în care acesta nu poate obține finanțare publică, nu poate plăti un interpret în mod privat și nu poate fi ajutat de un prieten sau un membru al familiei. Onorariile sunt stabilite în condițiile rezervării. Onorariul poate varia foarte mult de la caz la caz, în funcție de durata audierii, de distanța și timpul necesar pentru a călători către și de la instanța de judecată și mijlocul de transport utilizat de interpret. Termenii și condițiile se aplică strict tuturor cererilor, pentru a se asigura că nu se efectuează nicio plată în exces.

Nu există reglementări care guvernează onorariile traducătorilor. Traducătorul sau societatea de traduceri își stabilește propriile tarife.

Când trebuie să plătească partea care pierde costurile părții care are câștig de cauză?

Principiul general este că cel care pierde plătește, însă repartizarea cheltuielilor de judecată este în întregime la discreția judecătorului. Atunci când decide asupra costurilor, judecătorul ține seama de conduita părților, de eforturile făcute, dacă este cazul, înainte sau în timpul procedurilor pentru a încerca soluționarea litigiului (inclusiv încercarea unei metode alternative de soluționare a litigiului). Acestea pot include costuri fixe impuse, costuri evaluate de judecătorul cauzei anumite limite în ceea ce privește suma (în funcție de tipul și suma atribuită). Costurile pot fi hotărâte și ca aspect separat în cadrul unei „evaluări detaliate a costurilor”, procedură utilizată în mod normal în cazurile mai complexe, în care costurile necesită o examinare atentă. Informații suplimentare cu privire la procedură sunt disponibile pe site-ul web al Ministerului Justiției din Regatul Unit.

Unde pot găsi informații privind medierea?

Informațiile privind medierea, inclusiv anumite informații privind costurile, sunt disponibile pe o serie de site-uri web și link-uri:

Informații referitoare la ADR în cazul litigiilor determinate de deteriorarea unei relații familiale sunt disponibile pe site-ul Liniei telefonice de informare privind medierea familială (care vizează exclusiv medierea familială) sau prin apel la numărul 0845 60 26 627 (din interiorul Regatului Unit) și la numărul +441823 623650 (din exteriorul Regatului Unit). Următoarele site-uri web conțin, de asemenea, informații privind medierea familială:

Vizitatorii acestor site-uri web pot utiliza funcția de căutare pentru a căuta „mediere familială”.

Asistența juridică

Pragul de venituri aplicabil în domeniul dreptului civil

Persoanele care beneficiază de anumite prestații în funcție de venituri (sprijin pentru venituri, indemnizație pe bază de venit pentru persoane care caută un loc de muncă, indemnizație pe bază de venit pentru angajare și credit de garantare [pentru pensionari]) au statut automat de clienți ai asistenței juridice. Aceasta înseamnă că sunt în mod automat eligibili din punct de vedere financiar pentru asistența juridică. Aceste patru tipuri de prestații acordate în funcție de venituri sunt cunoscute ca prestații „de subzistență”, deoarece majorează venitul unui client la nivelul minim legal necesar traiului zilnic.

În alte cazuri, persoanele care necesită asistență juridică pot obține asistență „gratuită” sau „necontributivă”, dacă au un venit lunar brut mai mic de 2 657 GBP, un venit lunar disponibil mai mic de 315 GBP și capital disponibil de cel mult 3 000 GBP. Dacă venitul lunar disponibil se situează între 316 GBP și 733 GBP sau capitalul disponibil este între 3 000 GBP și 8 000 GBP, persoanelor respective li se va oferi finanțare dacă sunt de acord să contribuie la cheltuielile de judecată.  Aceste cifre se aplică din aprilie 2009, însă pot fi modificate, astfel încât trebuie să verificați întotdeauna la Comisia pentru servicii juridice (care conduce sistemul de asistență juridică în Anglia și Țara Galilor) dacă cifrele sunt de actualitate.

În plus față de calificarea din punct de vedere financiar, un solicitant trebuie să demonstreze și că are motive întemeiate pentru inițierea sau apărarea unei cauze sau pentru faptul că este parte la proceduri și că este rezonabil, în circumstanțele specifice ale cauzei, să i se acorde asistență juridică. Comisia pentru servicii juridice trebuie să analizeze, de exemplu, dacă o cauză are șanse rezonabile de succes, dacă beneficiile litigiului ar fi mai mari decât costurile pentru fondurile publice și dacă solicitantul ar avea un beneficiu personal semnificativ în urma procedurii, ținând seama de orice răspundere de a rambursa costurile în cazul unui succes. Acești factori sunt similari celor care ar influența un client cu venituri moderate care plătește costurile din fonduri private atunci când are în vedere implicarea în proceduri.

Pragul de venituri aplicabil în domeniul dreptului penal pentru inculpați

Din octombrie 2006, inculpații care se prezintă înaintea curților magistraților (instanțele penale inferioare) din Anglia și Țara Galilor fac obiectul unui test privind mijloacele, care ponderează veniturile unui solicitant pentru a reflecta circumstanțele familiale ale acestuia: de exemplu, numărul de copii. Dacă venitul anual brut ponderat al solicitantului este mai mic de 12 475 GBP sau dacă solicitantul primește o prestație specifică de asistență socială sau nu a împlinit 18 ani, este eligibil din punct de vedere financiar pentru asistență juridică pentru reprezentare. Dacă venitul anual ponderat al solicitantului depășește 22 325 GBP, acesta nu este eligibil din punct de vedere financiar pentru asistență juridică pentru reprezentare. Dacă venitul ajustat al solicitantului se încadrează între cele două praguri, se va efectua o evaluare mai detaliată a venitului disponibil al acestuia. Acest calcul ține seama de costurile reale pentru locuință și creșterea copiilor și include și o indemnizație pentru costul de trai. Dacă venitul anual disponibil rezultat al solicitantului nu depășește 3 398 GBP, acesta este eligibil pentru asistență juridică pentru reprezentare.

În noiembrie 2008, guvernul a organizat o consultare privind propunerile de extindere a testării în funcție de mijloace la Curtea Coroanei (instanța penală superioară) din Anglia și Țara Galilor și a publicat răspunsurile sale la observațiile primite în iunie 2009. Guvernul intenționează să testeze acest model în cinci Curți ale Coroanei în ianuarie 2010, o etapă mai largă de testare la nivel național fiind programată între aprilie și iunie 2010.

Pragul de venituri aplicabil în domeniul dreptului penal pentru victime

Asistența juridică nu este disponibilă pentru victimele infracțiunilor. Totuși, personalul Serviciului pentru Martori oferă sprijin emoțional și practic: de exemplu, victimelor li se pun la dispoziție spații de așteptare separate. Martorilor vulnerabili și intimidați li se oferă măsuri speciale în temeiul Legii privind probele penale și justiția în ceea ce privește tinerii din 1999, cum ar fi opțiunea de a depune mărturie prin transmisie video din altă locație.

Parchetul Coroanei a revizuit recent un pachet intitulat „informații pentru rudele îndoliate” care va fi dat de ofițerii de poliție pentru legătura cu familia rudelor care au pierdut un membru al familiei în urma unei crime sau unei omucideri. Pachetul include informații și consiliere privind gama de aspecte cu care se pot confrunta familiile și indică locul unde acestea pot obține sprijin suplimentar dacă, de exemplu, au nevoie de consiliere juridică privind stabilirea domiciliului unui copil sau a drepturilor de vizitare cu privire la acesta.

Oferirea de asistență juridică familiilor îndoliate în urma unei crime sau omucideri a fost testată printr-un proiect pilot făcând parte din programul privind avocații victimelor. Familiile îndoliate au putut să apeleze la până la 15 ore de asistență juridică gratuită privind aspecte de ordin social și personal apărute în urma decesului, însă fără a avea legătură directă cu un proces. Proiectul pilot a fost finalizat în aprilie 2008 și în momentul de față se lucrează la propuneri pentru înființarea unui serviciu care să ofere consiliere juridică în întreg teritoriul Angliei și Țării Galilor, pe baza experienței proiectului pilot.

În plus, programul Parchetului Coroanei de orientare către victime asigură faptul că familiilor li se dă posibilitatea de a avea o întâlnire cu procuratura înainte de proces: pentru a fi explicat programul referitor la declarația personală a victimei și pentru a li se prezenta oferta ca procurorul să citească în instanță declarația familiei înainte de pronunțarea sentinței. Ulterior procesului, victimele pot fi informate cu privire la programul de contact al victimei cu serviciul de supraveghere. Prin acest proiect, este numit un ofițer de legătură cu victima, care continuă să informeze familia în funcție de situație (cum ar fi sentința primită de inculpat) și pentru a sprijini familia cu privire la  actualizarea declarației personale a victimei în vederea audierii pentru eliberare condiționată, dacă familia dorește acest lucru.

Alte condiții care însoțesc acordarea de asistență juridică inculpaților

Orice persoană care solicită asistență judiciară pentru reprezentare înaintea curții magistraților sau a Curții Coroanei în Anglia și Țara Galilor trebuie să treacă și testul „interesului justiției”. Acest test ține seama de factori precum probabilitatea ca o condamnare pentru o presupusă infracțiune să aibă ca rezultat încarcerarea sau pierderea locului de muncă de către inculpat și capacitatea inculpatului de a înțelege procedurile și situația cazului său. Dacă unul dintre acești factori sau o combinație a acestora se aplică inculpatului, acesta este considerat a fi trecut testul „interesului justiției”.

Proceduri judiciare gratuite

În anumite circumstanțe o persoană poate să nu fie nevoită să plătească cheltuieli de judecată. Persoanei respective  i se poate acorda o scutire integrală, caz în care întreaga taxă nu se plătește sau o scutire parțială, atunci când persoana în cauză face o contribuție la plata taxei. Informații suplimentare privind cheltuielile de judecată sunt disponibile pe site-ul web al Serviciului Majestății Sale pentru Instanțe Judecătorești.

Linkuri relevante

Comisia pentru servicii juridice,

Soluționarea alternativă a litigiilor (ADR), Consiliere juridică în comunitate, Linia telefonică națională de informare privind medierea, Pagina privind soluționarea alternativă a litigiilor pe site-ul web al Ministerului Justiției din Regatul Unit, Pagina privind medierea pe site-ul web al Serviciului Majestății Sale pentru Instanțele Judecătorești, Linia telefonică de informare pentru medierea familială, Direct.gov.uk, Cosiliere imediată, Consiliere juridică în comunitate, Advice Guide –sprijin online din partea Biroului de Consiliere a Cetățenilor, ADR Now, Serviciul Majestății Sale pentru Instanțe Judecătorești, Codul de Conduită al Avocaților Consultanți, Serviciul Majestății Sale pentru Venituri și Vamă, Serviciul Majestății Sale pentru Instanțe Judecătorești, Ministerul Justiției din Regatul Unit, Serviciul Majestății Sale pentru Instanțe Judecătorești (executori judecătorești), Ministerul Justiției

Fişiere relevante

Raportul referitor la Regatul Unit din Studiul privind transparența costurilor PDF (448 Kb) en

Ultima actualizare: 26/06/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.