Costuri

Estonia

Această pagină vă oferă informații privind cheltuielile cu procesul în Estonia.

Conținut furnizat de
Estonia

Cadrul legislativ care reglementează onorariile profesiilor juridice

Consilieri juridici

Onorariile consilierilor juridici nu sunt reglementate în Estonia.

Juriști

Onorariile juriștilor nu sunt reglementate în Estonia.

Avocați pledanți

Onorariile avocaților pledanți nu sunt reglementate în Estonia.

Executori judecătorești

În Estonia, onorariile executorilor judecătorești sunt reglementate prin Legea privind executorii judecătorești. Onorariul unui executor judecătoresc poate fi format din onorariul pentru declanșarea procedurii, onorariul principal pentru procedura propriu-zisă și un onorariu suplimentar pentru activitățile de executare silită. Un executor judecătoresc are, de asemenea, dreptul de a percepe un onorariu pentru furnizarea unui serviciu profesional.

Notari

Onorariile notariale sunt reglementate în Estonia prin Legea privind onorariile notariale. Un onorariu notarial pentru un act profesional se calculează de obicei pe baza a două principii generale: fie depinde de valoarea tranzacției implicate în actul notarial, fie, pentru anumite acte, sunt stabilite onorarii fixe. Onorariile pentru serviciile profesionale prestate de un notar sunt negociabile.

Avocați

Onorariile avocaților nu sunt reglementate în Estonia, ci sunt, în schimb, stabilite prin contractul încheiat cu clientul. Un avocat sau titularul unui cabinet de avocatură prezintă clientului oferta de preț inițială și îi explică modul în care s-a ajuns la această sumă. Clientul rambursează cheltuielile suportate de avocat sau de titularul cabinetului de avocatură în cadrul procesului de furnizare a serviciilor juridice.

Costuri fixe

Costuri fixe pentru părți în cadrul procedurilor civile

Costurile fixe suportate de părțile implicate în proceduri civile sunt stabilite pe baza articolelor 139-144 din Codul de procedură civilă și sunt împărțite în cheltuieli judiciare și cheltuieli extrajudiciare. Cheltuielile judiciare constau în taxa de stat și costurile de reexaminare a unei cauze. La fiecare grad de jurisdicție, instanța păstrează o evidență a costurilor procedurale implicate, inclusiv a costurilor aferente examinării unei cauze.

Etapa procedurii civile în cadrul căreia trebuie achitate costurile fixe

Următoarele costuri trebuie achitate în prealabil de către partea care solicită declanșarea procedurii sau îndeplinirea actelor procedurale:

 • taxa de stat;
 • costurile aferente transmiterii documentelor procedurale de către executorii judecătorești;
 • costurile aferente publicării citațiilor și a notificărilor în publicația oficială Ametlikud Teadaanded (Anunțuri oficiale) sau într-un ziar;
 • alte costuri aferente examinării unei cauze, în măsura stabilită de instanță.

În afară de cazul în care instanța stabilește altfel, onorariile percepute de experți, interpreți și traducători trebuie achitate în prealabil de către partea care a depus cererea la care se referă costurile.

Instanța stabilește costurile procedurale definitive care trebuie recuperate și pronunțate în hotărârea sa definitivă în cauza principală sau în hotărârea pronunțată după intrarea în vigoare a respectivei hotărâri definitive.

Costuri fixe în procedurile penale

Costuri fixe pentru părți în cadrul procedurilor penale

Costurile fixe pentru părțile implicate în proceduri penale sunt stabilite la articolele 175-179 din Codul de procedură penală și sunt împărțite în costuri procedurale, costuri specifice și costuri suplimentare.

În cazul în care partea la proces are mai mulți avocați sau reprezentanți, remunerația plătită acestora va fi inclusă în costurile procedurale în măsura în care aceasta nu depășește un nivel rezonabil al remunerației plătite în mod normal unui avocat sau reprezentant.

În cazul în care un suspect sau inculpatul se apără singur, costurile de apărare necesare vor fi incluse în costurile procedurale. Costurile excesive care nu ar fi fost suportate dacă ar fi participat un avocat nu vor fi incluse în costurile procedurale.

Costurile care sunt suportate de către persoane care nu sunt părți la proces și care se referă la efectuarea expertizelor vor fi rambursate în conformitate cu condițiile și normele prevăzute în Legea privind examinarea medico-legală.

Etapa procedurii penale în cadrul căreia părțile trebuie să suporte costuri fixe

În cazul unei achitări, costurile procedurale vor fi rambursate de către stat. În cazul unei condamnări, costurile procedurale vor fi rambursate de către autorul infracțiunii care a fost condamnat. În cazul unei achitări parțiale, costurile se rambursează de către stat în măsura în care inculpatul a fost achitat. Obligația de a rambursa costurile procedurale apare în momentul în care a intrat în vigoare decizia finală.

În cazul respingerii unei acțiuni civile, costurile procedurale referitoare la garantarea acțiunii civile vor fi rambursate de către partea vătămată. În cazul unei acțiuni civile câștigate complet, costurile procedurale referitoare la garantarea acțiunii civile vor fi rambursate de către autorul infracțiunii care a fost condamnat sau de către pârât. În cazul unei acțiuni civile câștigate parțial, instanța împarte costurile procedurale referitoare la garantarea acțiunii civile între partea vătămată și autorul condamnat sau pârât, luând în considerare toate circumstanțele. În cazul refuzului de a revizui o acțiune civilă, costurile procedurale referitoare la garantarea acțiunii civile sunt rambursate de către stat.

Costuri fixe în procedurile constituționale

În Estonia, solicitările individuale de revizuire a Constituției nu sunt acceptate. Costurile revizuirii sunt acoperite de la bugetul de stat. Costurile aferente implicării specialiștilor în procedurile judiciare sunt acoperite de la bugetul de stat în aceleași condiții precum cele pentru plata onorariilor experților în procedurile civile.

Etapa procedurii constituționale în cadrul căreia părțile trebuie să suporte costuri fixe

În cadrul procedurilor constituționale, părțile nu suportă niciun cost fix.

Informații prealabile care trebuie furnizate de reprezentanții legali

Drepturile și obligațiile părților

Avocații trebuie să își înștiințeze clienții cu privire la gama completă de activități referitoare la furnizarea de servicii juridice și la toate costurile implicate. Un avocat sau titularul unui cabinet de avocatură prezintă clientului oferta de preț inițială și îi explică modul în care s-a ajuns la această sumă.

Costuri pentru participarea la proceduri

Costurile suportate de partea care are câștig de cauză

Partea care are câștig de cauză suportă costurile privind remunerarea propriului reprezentant legal sau consilier juridic, în măsura în care acestea sunt considerate de instanță ca fiind rezonabile și nu trebuie suportate de partea căzută în pretenții.

Costurile suportate de partea căzută în pretenții

Conform hotărârii judecătorești privind stabilirea costurilor procedurale, partea căzută în pretenții trebuie să despăgubească partea care are câștig de cauză pentru costurile sale procedurale, inclusiv pentru:

 • taxa de stat;
 • costurile legate de martori, experți, interpreți și traducători, precum și costurile aferente expertizei realizate de o persoană care nu este parte la proces și care trebuie rambursată în temeiul Legii privind examinarea medico-legală;
 • costurile aferente obținerii documentelor justificative și a probelor fizice;
 • costurile aferente inspecției, inclusiv cheltuielile de transport necesare suportate de către instanță;
 • costurile aferente livrării, depunerii și emiterii documentelor procedurale;
 • costurile aferente stabilirii valorii cauzei civile;
 • costurile aferente reprezentanților și avocaților părților la proces;
 • cheltuielile de călătorie, de expediere poștală, de comunicare, de cazare și alte cheltuieli similare suportate de părțile la proces în legătură cu desfășurarea procedurilor;
 • câștiguri sau alte venituri permanente care nu au fost primite de părțile la proces;
 • costurile aferente procedurilor precontencioase stipulate de lege, cu excepția cazului în care acțiunea a fost introdusă la mai mult de șase luni după încheierea procedurilor precontencioase;
 • onorariul executorului judecătoresc privind garantarea acțiunii și cheltuielile aferente executării unei hotărâri judecătorești privind garantarea unei acțiuni;
 • onorariul executorului judecătoresc privind livrarea documentelor procedurale;
 • costurile privind prelucrarea unei cereri de asistență juridică pentru suportarea costurilor procedurale;
 • costurile aferente procedurii de urgență pentru emiterea unei somații de plată;
 • costurile aferente participării la procedura de conciliere în cazul în care instanța a solicitat participarea părților în temeiul articolului 4 alineatul (4) din Codul de procedură civilă sau, în cazul în care procedura este obligatorie, la procedura de conciliere precontencioasă în temeiul articolului 1 alineatul (4) din Legea privind concilierea.

Partea la proces care este obligată să suporte costurile procedurale ale părții la proces care are dreptul la rambursarea costurilor procedurale va fi obligată doar la plata costurilor necesare și justificate.

Temeiul juridic al costurilor

Unde sunt disponibile informații privind temeiul juridic al costurilor în Estonia?

Temeiul juridic al costurilor este stabilit în următoarele acte juridice:

În ce limbă se pot obține informații privind temeiul juridic al costurilor în Estonia?

Informații referitoare la temeiul juridic al costurilor sunt disponibile în limba estonă.

Pe site-ul internet al Riigi Teataja (Monitorul Oficial) sunt disponibile traduceri în limba engleză ale instrumentelor juridice estoniene care prevăd informații referitoare la costuri și temeiul juridic al acestora.

Unde sunt disponibile informații privind medierea?

Ministerul Justiției este responsabil cu transpunerea Directivei 2008/52/CE privind anumite aspecte ale medierii în materie civilă și comercială. Pentru întrebări generale privind medierea, vă rugăm să contactați Ministerul Justiției la adresa de e-mail: info@just.ee.

Procedura de conciliere în materie civilă este reglementată de Legea privind concilierea, care prevede drepturile și obligațiile mediatorilor și oferă, de asemenea, orientări referitoare la punerea în aplicare și executarea acordurilor încheiate cu ajutorul unui mediator. În temeiul legii, au dreptul să deruleze proceduri de conciliere următoarele persoane:

 • o persoană fizică pe care părțile la proces au însărcinat-o să deruleze procedura;
 • avocați pledanți;
 • notari;
 • în cazul prevăzut de lege, un organism de conciliere aparținând statului sau unei autorități locale.

Site-ul internet al Asociației mediatorilor din Estonia conține informații atât în limba estonă, cât și în limba engleză.

Uniunea pentru bunăstarea copilului din Estonia – o asociație non-profit care sprijină drepturile copiilor – oferă consiliere părinților și organizează sesiuni de formare pe tema medierii familiale.

Unde sunt disponibile informații suplimentare privind costurile?

Site internet cu informații privind costurile

Costurile aferente procedurilor judiciare și cuantumurile respective depind de tipul, durata și complexitatea cauzei judecate în instanță. Cele mai importante surse de informații privind costurile aferente procedurilor judiciare sunt codurile care reglementează procedurile judiciare și Legea privind taxele de stat. Ministerul Justiției publică și administrează publicația oficială Riigi Teataja (Monitorul Oficial), care oferă acces la:

 • legi și regulamente;
 • decrete ale Președintelui Republicii;
 • decizii ale Curții Supreme și acorduri internaționale;
 • regulamente emise de administrațiile locale.

Riigi Teataja conține, de asemenea, versiunile consolidate oficiale ale legilor, ale regulamentelor și ordinelor Guvernului, ale regulamentelor ministeriale, ale regulamentelor guvernatorului Eesti Pank (Banca Estoniei), ale regulamentelor Comitetului Electoral Național, ale deciziilor parlamentare, ale regulamentelor consiliilor municipale și orășenești și ale regulamentelor administrațiilor municipale și orășenești. Legislația și alte documente publicate în Riigi Teataja sunt disponibile începând cu anul 1990.

Unde sunt disponibile informații cu privire la durata medie a diverselor proceduri?

Pe site-ul internet al instanțelor sunt prezentate statistici privind procedurile din cadrul instanțelor de prim și al doilea grad de jurisdicție începând cu anul 1996.

Unde sunt disponibile informații cu privire la costurile totale medii aferente unei proceduri specifice?

Taxa pe valoare adăugată

Cum sunt furnizate aceste informații?

La onorariile executorilor judecătorești se aplică TVA de 20 %.

Pentru a i se restitui TVA-ul aplicat la costurile procedurale, solicitantul trebuie să confirme că nu este plătitor de TVA sau că valoarea TVA nu poate fi recuperată din niciun alt motiv.

Care sunt ratele aplicabile?

De la 1 iulie 2009, rata TVA aplicabilă în Estonia este de 20 %.

Asistența juridică

Pragul de venit aplicabil în materie de justiție civilă

Asistența judiciară finanțată de stat este una dintre modalitățile de acordare a asistenței procedurale, iar orice decizie privind acordarea de asistență judiciară finanțată de stat în cadrul procedurilor civile face obiectul normelor prevăzute în Codul de procedură civilă privind acordarea asistenței procedurale.

Asistența procedurală nu se acordă unei persoane fizice în cazul în care:

 1. costurile procedurale nu sunt preconizate să depășească dublul venitului mediu lunar al solicitantului de asistență procedurală, care se calculează pe baza venitului mediu lunar timp de patru luni anterioare depunerii cererii, din care se deduc taxele și plățile obligatorii pentru asigurare, costurile aferente îndeplinirii obligațiilor de pensie alimentară legală și costurile rezonabile referitoare la cazare și transport;
 2. solicitantul de asistență procedurală poate suporta costurile procedurale din bunurile sale existente care ar putea fi vândute fără dificultăți majore și împotriva cărora se poate formula o cerere în temeiul legii.

Pentru a aprecia situația financiară a unui solicitant, se ține seama atât de bunurile și de veniturile solicitantului, cât și de cele ale membrilor familiei care locuiesc cu acesta, de numărul de persoane aflate în întreținerea solicitantului, de cheltuielile rezonabile efectuate pentru locuință, precum și de alți factori importanți.

Alte condiții privind acordarea de asistență juridică părților vătămate

Statul poate acorda asistență procedurală în conformitate cu Codul de procedură civilă. Tipurile de asistență juridică garantate de către stat, precum și condițiile și normele de obținere a unei astfel de asistențe juridice sunt reglementate de Legea privind asistența juridică din partea statului.

Asistența judiciară finanțată de stat se acordă persoanelor fizice care, la momentul depunerii cererii de asistență judiciară, își au domiciliul în Republica Estonia sau în alt stat membru al Uniunii Europene sau sunt cetățeni ai Republicii Estonia sau ai unui alt stat membru al Uniunii Europene. Indiferent de țara de origine și de cetățenie, o persoană fizică suspectată sau acuzată, care nu a ales un avocat al apărării prin acord și în a cărei cauză penală participarea unui avocat al apărării este obligatorie prin lege sau care solicită participarea unui avocat al apărării beneficiază de asistență juridică finanțată de stat, indiferent de situația sa financiară. Procesul de stabilire a domiciliului se bazează pe articolul 62 din Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (JO L 351, 20.12.2012, p. 1). Alte persoane fizice beneficiază de asistență judiciară numai dacă acest lucru rezultă dintr-o obligație internațională pentru Estonia.

Motivele pentru refuzul acordării asistenței judiciare finanțate de stat sunt prezentate la articolul 7 din Legea privind asistența juridică finanțată de stat.

Puteți găsi informații suplimentare despre asistența juridică din partea statului pe site-ul internet al Baroului din Estonia.

Alte condiții privind acordarea de asistență juridică suspecților și persoanelor chemate în judecată

Condițiile care se aplică pentru acordarea asistenței juridice sunt aceleași atât pentru suspecți sau persoanele chemate în judecată, cât și pentru părțile vătămate.

Proceduri judiciare gratuite

Motivele pentru scutirea de la plata taxelor de stat și pentru reducerea taxelor de stat sunt prevăzute în capitolul 3 din Legea privind taxele de stat.

Când trebuie să plătească partea căzută în pretenții costurile părții care are câștig de cauză?

Instanța care judecă o cauză civilă stabilește, în cadrul hotărârii judecătorești sau în hotărârea de încheiere a procedurilor, modul de împărțire a costurilor procedurale între părți. Dacă este necesar, instanța indică proporția din costurile procedurale care trebuie să fie suportată de fiecare parte. Dacă o instanță superioară modifică o hotărâre sau pronunță o nouă hotărâre fără a retrimite cauza pentru o nouă audiere, instanța va modifica, în mod corespunzător și acolo unde este cazul, împărțirea costurilor procedurale.

Instanța stabilește cuantumul costurilor procedurale care trebuie acordate părții la proces care are dreptul la rambursarea costurilor procedurale de la partea la proces care este obligată la plata costurilor procedurale, fie:

 1. în hotărârea judecătorească sau în hotărârea de încheiere a procedurii; sau
 2. după încheierea procedurii judiciare, prin pronunțarea unei hotărâri privind stabilirea costurilor procedurale.

Acordarea de asistență procedurală, inclusiv de asistență juridică, nu împiedică și nu limitează beneficiarul asistenței procedurale, pe baza hotărârii judecătorești, să ramburseze costurile suportate de partea adversă. Partea împotriva căreia a fost pronunțată o hotărâre trebuie să suporte integral costurile procedurale, chiar dacă aceasta este exonerată de obligația de a plăti costuri procedurale sau chiar dacă i s-a acordat asistență procedurală pentru a plăti aceste costuri.

Dacă o acțiune este soluționată, instanța dispune achitarea de către persoana chemată în judecată a unui procent din costurile procedurale de la plata cărora reclamantul este scutit sau pe care acesta le poate plăti în rate. Suma trebuie plătită în fonduri publice și este proporțională cu partea acțiunii care a fost soluționată.

În cazul în care hotărârea a intrat în vigoare sau instanța a declarat că hotărârea este executorie imediat, creditorul poate solicita unui executor judecătoresc să execute hotărârea. În cazul în care hotărârea nu stabilește un termen pentru executarea voluntară a titlului executoriu, executorul judecătoresc stabilește termenul respectiv. Termenul nu poate fi mai scurt de 10 zile sau mai mare de 30 de zile. În cazul în care partea care solicită executarea este de acord, executorul judecătoresc poate stabili un termen mai lung de 30 de zile pentru executarea voluntară a titlului executoriu.

Onorariile experților

Cu excepția cazului în care instanța decide altfel, onorariile experților vor fi plătite în avans, în măsura dispusă de instanță, de către partea care a depus cererea la care se referă costurile. Dacă ambele părți depun o solicitare sau dacă instanța citează un expert, costurile sunt împărțite în mod egal între părți.

Experții vor fi plătiți cu o remunerație pe oră în limita remunerației minime și maxime pe oră stabilite într-un regulament al Guvernului. Onorariul experților pentru expertiză este de 10-40 de ori mai mare decât remunerația minimă pe oră. Atunci când stabilește remunerația pe oră care trebuie plătită, instanța ține seama de:

 • calificările experților;
 • nivelul de complexitate al activității;
 • orice cost inevitabil suportat în momentul utilizării mijloacelor necesare;
 • orice circumstanță specială în care expertul și-a desfășurat activitatea solicitată.

Vor fi de asemenea rambursate costurile privind pregătirea și elaborarea avizului unui expert, inclusiv cheltuielile necesare pentru personal și pentru materialele și mijloacele utilizate în cadrul analizei, până la un total de 20 % din onorariul expertului, precum și cheltuielile de călătorie și orice cheltuieli necesare care rezultă în urma unei proceduri judiciare, în special cele referitoare la cazare și masă.

Suma aferentă onorariului unui expert și costurile suportate de acesta care trebuie să îi fie rambursate sunt stabilite printr-o hotărâre pronunțată de aceeași instanță care a convocat expertul.

Experții sunt remunerați numai la cererea acestora. Dacă un expert și-a îndeplinit obligațiile, instanța plătește onorariul datorat acestuia indiferent dacă părțile au efectuat o plată în avans a costurilor sau dacă instanța a dispus plata costurilor de către părți.

Prețurile pentru examinările efectuate la o instituție criminalistică de stat și cheltuielile suportate de o instituție criminalistică sunt stabilite în Legea privind examinarea medico-legală.

Onorariile experților și cheltuielile privind realizarea unei expertize de către o instituție medico-legală publică fac parte din costurile procedurale și sunt rambursate de către partea căzută în pretenții în mod similar costurilor procedurale.

Costurile de traducere și de interpretare

Remunerațiile interpreților independenți care participă la procedurile judiciare pot fi de la 2 până la 40 de ori mai mari decât remunerația minimă legală pe oră pentru furnizarea de servicii de interpretariat. Suma care trebuie plătită traducătorilor pentru traducerile scrise se calculează pe pagină și poate fi de până la 20 de ori mai mare decât remunerația minimă pe oră. Remunerația minimă pe oră este stabilită de Guvernul Republicii într-un regulament.

Remunerațiile interpreților sau ale traducătorilor și costurile care trebuie rambursate sunt stabilite printr-o decizie a aceleiași instanțe care a convocat interpretul sau traducătorul.

Atunci când stabilește remunerația pe oră care trebuie plătită, instanța ține seama de calificările interpretului sau traducătorului, de complexitatea activității prestate, de costurile inevitabile suportate și de circumstanțele speciale în care a avut loc interpretarea sau traducerea.

Cheltuielile de deplasare suportate de un interpret ca urmare a procedurilor judiciare și orice alte cheltuieli necesare, în special pentru cazare și masă, trebuie, de asemenea, rambursate.

Interpreții și traducătorii sunt remunerați numai la cererea acestora. Instanța plătește remunerația datorată interpretului sau traducătorului indiferent dacă părțile au efectuat o plată în avans a costurilor sau dacă instanța a dispus plata costurilor de către părți.

Remunerațiile interpreților și traducătorilor fac parte din costurile procedurale și sunt rambursate părții care are câștig de cauză de către partea căzută în pretenții în mod similar costurilor procedurale.

Ultima actualizare: 16/12/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.