Costuri

Germania

Această pagină vă oferă informații despre costurile judiciare în Germania.

Conținut furnizat de
Germania

Dreptul familiei - divorț

Dreptul familiei - încredințarea copiilor minori

Dreptul familiei - pensie de întreținere

Drept comercial - contracte

Drept comercial - răspunderea

Cadrul legislativ care reglementează onorariile profesiilor juridice

Avocați

În Germania nu se face distincție între juriști, consilieri juridici, avocați pledanți sau avocați consultanți.

În Germania, onorariile avocaților sunt percepute fie în conformitate cu Legea privind remunerarea avocaților [Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG)], fie pe baza acordurilor privind onorariul. În principiu, prin intermediul unui acord se pot stabili alte onorarii decât cele prevăzute de lege. Totuși, trebuie să se țină seama de dispozițiile articolului 49b din Codul avocaților federali [Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO)] și ale articolelor 3a - 4b din Legea privind remunerarea avocaților. În special, în cazul în care avocatul își reprezintă clientul în instanță, onorariul negociat nu poate fi mai mic decât cel stabilit prin lege. În schimb, nu există restricții în ceea ce privește remunerațiile cu valori mai mari decât cele stabilite prin lege.

Baremul de remunerare anexat la RVG (anexa 1 la RVG) stabilește fie onorarii fixe, fie onorarii variind între anumite limite aplicabile anumitor activități. Onorariul se stabilește în mod normal în funcție de valoarea obiectului acțiunii. Pentru onorariile variabile bazate pe valoarea obiectului acțiunii, se stabilește onorariul minim și onorariul maxim care poate fi plătit. Nivelul real al onorariului, bazat pe valoarea obiectului acțiunii, este stabilit în tabelul privind onorariile (anexa 2 la RVG). În fiecare caz, onorariul adecvat trebuie determinat ex aequo et bono din intervalul menționat, ținându-se seama de toate circumstanțele, în special de volumul și de dificultatea muncii depuse, de importanța cauzei, precum și de veniturile și de situația financiară a clientului. În cazul în care avocatul se supune unui anumit risc în materie de antrenare a răspunderii, acest lucru poate fi de asemenea luat în considerare în stabilirea cuantumului onorariului său. Bareme de onorarii se aplică în special în anumite domenii, cum ar fi cauzele penale și problemele de drept social.

Executori judecătorești

Executorii judecătorești [Gerichtsvollzieher] percep doar costurile prevăzute în Legea privind costurile pentru executorii judecătorești [Gerichtsvollzieherkostengesetz (GvKostG)]. Pentru fiecare activitate desfășurată de executorul judecătoresc se prevede un onorariu fix.

Costuri fixe

Costuri fixe în proceduri civile

Costuri fixe pentru părțile litigante în procedurile civil

De regulă, instanța percepe o taxă de timbru în funcție de valoarea obiectului acțiunii; pentru cauzele civile, aceasta este reglementată de Legea privind costurile procedurilor judiciare [Gerichtskostengesetz (GKG) ] și de Legea privind costurile procedurilor judiciare (în materie familială) [Gesetz über Gerichtskosten in Familiensachen (FamGKG)]. Nivelul taxei este prevăzut în lista privind costurile (anexa 1 la legea menționată). Cuantumul real al onorariului bazat pe valoarea obiectului acțiunii este prevăzut în tabelul privind onorariile (anexa 2 la legea menționată). În cauze civile generale și în cauze privind obligația de întreținere, coeficientul aplicat taxei procedurale este de 3, iar în cauzele matrimoniale de 2. În cauzele în materie parentală, vizând custodia asupra copiilor și drepturile de vizitare, coeficientul este de 0,5. Valoarea obiectului acțiunii este stabilită după cum urmează:

  • În cauzele matrimoniale, valoarea obiectului acțiunii este stabilită în mod liber, ținând seama de toate circumstanțele fiecărei cauze în parte, în special de amploarea și importanța cauzei, dar și de veniturile și situația financiară a soților. Instanțele calculează de obicei valoarea obiectului acțiunii înmulțind cu trei venitul net al ambilor soți.
  • În litigiile familiale, valoarea depinde de obicei de nivelul creanței. În cauzele privind obligația de întreținere, se ia în considerare nivelul alocației care se cere pe maximum un an. Sumele restante sunt incluse în calcul.
  • În cauzele în materie parentală, vizând custodia asupra copiilor și drepturile de vizitare, valoarea procedurală este de 3 000 EUR.

În ceea ce privește reprezentarea în instanță de către un avocat, dacă nu se încheie un acord cu privire la onorariu, se percep onorarii bazate pe valoarea obiectului acțiunii care corespunde, în general, cu suma pe care a stabilit-o instanța pentru a calcula taxa de timbru. Legea privind onorariile avocaților [Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG)] stabilește în detaliu, în funcție de tipul procedurii, onorariile și coeficienții aplicabili. Valorile reale al onorariilor bazate pe valoarea obiectului acțiunii sunt stabilite în tabelul privind onorariile de la anexa 2 la RVG. În acțiunile civile în primă instanță, avocatul primește în mod normal un onorariu de ședință cu un coeficient de 1,3 și un onorariu de consultanță cu un coeficient de 1,2. În cazul în care avocatul contribuie la încheierea unei înțelegeri între părți, acesta primește un onorariu special pentru serviciile prestate - onorariu de tranzacție judiciară -pentru care coeficientul este de 1.

În ce etapă a procedurilor civile trebuie plătite costurile fixe?

În cauzele civile generale, în cauzele privind obligația de întreținere și în cauzele matrimoniale, cheltuielile de judecată trebuie plătite la depunerea cererii sau a plângerii. În cauzele în materie familială, cheltuielile se plătesc la încheierea procedurilor. Dacă nu s-a stabilit altfel, onorariul avocatului se plătește, în principiu, după îndeplinirea mandatului său. Cu toate acestea, avocatul are dreptul, prin lege, la plata unui avans.

Costuri fixe în procedurile penale

Costuri fixe pentru părțile litigante în procedurile penale

În cauzele penale, cheltuielile judiciare se percep după pronunțarea hotărârii împotriva inculpatului. Valoarea cheltuielilor este stabilită în funcție de pedeapsa impusă și variază între 120 EUR și 900 EUR. Dacă nu s-a încheiat niciun acord cu privire la onorariu, avocatul, fie ca avocat al apărării, fie ca reprezentant al acuzării, este remunerat pentru atingerea anumitor obiective stabilite într-un cadru care, după cum prevede legea, trebuie definit în acest scop pentru fiecare cauză în parte.

În ce etapă a procedurilor penale trebuie plătite costurile fixe?

Cheltuielile de judecată trebuie plătite după pronunțarea hotărârii definitive. Dacă nu s-a stabilit altfel, onorariul avocatului trebuie plătit, în principiu, după îndeplinirea mandatului său. Cu toate acestea, avocatul are dreptul, prin lege, să primească un avans.

Costuri fixe în procedurile constituționale

Costuri fixe pentru părțile litigante în procedurile constituționale

Cu excepția eventualelor taxe percepute pentru acțiuni ofensatoare, nu există taxe judiciare pentru procedurile derulate la Curtea Constituțională Federală [Bundesverfassungsgericht] (articolul 34 din Legea privind Curtea Constituțională Federală [Bundesverfassungsgerichtsgesetzes]). Consilierea juridică [Rechtsanwalt] este necesară numai în cazul în care au loc audieri (articolul 22 din Legea privind Curtea Constituțională Federală).

În ce etapă a procedurilor penale trebuie plătite costurile fixe?

Dacă nu s-a stabilit altfel, onorariul avocatului trebuie plătit, în principiu, după îndeplinirea mandatului său. Cu toate acestea, avocatul are dreptul, prin lege, la plata unui avans.

Informații prealabile care trebuie furnizate de reprezentanții legali

Drepturile și obligațiile părților

Avocatul are obligația de a oferi clientului său informații complete și consiliere și trebuie să-i propună calea cea mai sigură și mai puțin riscantă de a atinge obiectivul dorit. De asemenea, avocatul trebuie să indice eventualele riscuri pe care le implică acțiunea, astfel încât clientul să fie în măsură să ia o decizie în cunoștință de cauză. Volumul de informații transmis depinde de percepția avocatului cu privire la lucrurile pe care trebuie să le știe clientul său. Avocatul trebuie să răspundă întrebărilor clientului său integral și corect. Înainte de introducerea acțiunii în instanță, avocatul trebuie să explice clar șansele și riscurile pe care le implică introducerea unei acțiuni în justiție. Este vorba despre riscurile referitoare la costuri, precum și de perspectivele de reușită.

Avocații au obligația specială de a oferi informații în anumite situații:

  • În cazul în care onorariul avocatului este bazat pe valoarea obiectului acțiunii, avocații au obligația de a atrage atenția clientului asupra acestui aspect înainte de începerea acțiunii [articolul 49b alineatul (5) din Codul avocaților federali]
  • Dacă se stabilește un acord cu privire la onorariu, avocații trebuie să precizeze că, în cazul în care se obține plata cheltuielilor de judecată de către partea adversă, numai cheltuielile legale vor fi rambursate [articolul 3 a alineatul (1) teza a treia din Legea privind remunerarea avocaților]
  • În cazul în care un avocat stabilește de comun acord cu clientul său că va primi un onorariu în funcție de rezultatul procesului, acesta trebuie să atragă atenția clientului său asupra faptului că acordul nu influențează alte costuri pe care acesta poate fi nevoit să le suporte [articolul 4a alineatul (3) teza a doua din Legea privind remunerarea avocaților]
  • Înainte de a încheia un acord cu privire la reprezentarea unui client într-o acțiune în primă instanță în fața unei instanțe de dreptul muncii, avocatul trebuie să atragă atenția clientului său asupra faptului că onorariul avocatului nu face parte din cheltuielile rambursabile [articolul 12 a alineatul (1) teza a doua din Legea privind instanțele de dreptul muncii [Arbeitsgerichtsgesetz].

Cum sunt calculate costurile? Temeiul juridic al costurilor

Unde sunt disponibile informații privind temeiul juridic al costurilor în Germania?

Textele legilor referitoare la costuri pot fi obținute din librării sau de pe internet, gratuit și în cele mai recente versiuni.

În ce limbi pot obține informații cu privire la cheltuielile în domeniul juridic în Germania?

Informațiile sunt în limba germană.

Unde sunt disponibile informații suplimentare privind costurile?

Site internet disponibil cu informații privind costurile

Cele mai recente versiuni ale actelor normative pot fi accesate pe site-ul internet oficial al Ministerului Federal al Justiției. Diferitele legi referitoare la costuri pot fi descărcate introducând abrevierea corespunzătoare (GKG, FamGKG, GvKostG și RVG).

Unde sunt disponibile informații cu privire la durata medie a diverselor proceduri?

Oficiul Federal de Statistică [Statistisches Bundesamt] pune la dispoziția publicului o serie de publicații statistice anuale cu privire la administrația justiției. De exemplu, seria 10, subseria 2.1 conține informații privind durata procedurilor civile în Germania, defalcate pe landuri și pe instanțe districtuale superioare [Oberlandesgericht]. Sunt oferite informații separate pentru instanțele locale [Amtsgerichte] și instanțele regionale [Landgerichte], pe de o parte, și pentru instanțele districtuale superioare, pe de altă parte, precum și pentru procedurile în prima și a doua instanță. Această serie nu conține informații statistice cu privire la durata procedurilor în funcție de tipul de cauză.

Unde sunt disponibile informații cu privire la costurile totale medii aferente unui anumit tip de procedură?

Există cărți disponibile care conțin informații privind riscurile în materie de costuri medii pentru procedurile civile.

Taxa pe valoare adăugată

Unde puteți găsi informații despre TVA? Care sunt valorile aplicabile?

Instanțele și executorii judecătorești de pe lângă instanțe nu plătesc TVA. Avocații plătesc TVA de 19%, dar această taxă nu este inclusă în onorariile acestora ci este percepută separat, cu titlul de cheltuieli.

Asistență juridică

Pragul de venit aplicabil în domeniul justiției civile

Asistența juridică poate fi acordată, la cerere, oricărei persoane care, din cauza unor circumstanțe personale sau financiare, nu își poate acoperi cheltuielile de judecată sau le poate acoperi doar parțial ori în rate. Acțiunea în justiție vizată sau apărarea trebuie să aibă șanse rezonabile de reușită și să fie întemeiată. Cu toate acestea, justițiabilii trebuie să facă uz de propriile resurse în măsura posibilului. În funcție de veniturile solicitantului, asistența juridică poate fi acordată fără obligația de restituire sau cu obligația de restituire în rate. Ministerul Federal al Justiției [Bundesministerium der Justiz] pune la dispoziție o broșură intitulată „Consiliere juridică și asistență juridică” [Beratungshilfe und Prozesskostenhilfe], care oferă răspunsuri la întrebările cele mai frecvente, inclusiv cele privind situații personale, însoțite de exemple.

Pragul de venit aplicabil în domeniul justiției penale pentru inculpați

Pragurile de venit nu se aplică suspecților sau inculpaților. Asistența juridică se acordă după alte criterii.

Nivelul de venit aplicabil în domeniul justiției penale pentru victime

Acordarea de asistență juridică depinde de anumite praguri de venit. Acestea sunt flexibile și sunt stabilite în funcție de costurile anticipate ale cauzei și de situația socială a solicitantului (obligații de plată a unei alocații de întreținere, costurile aferente locuinței). De asemenea, asistența juridică poate fi acordată în sistem de restituire în rate.

Alte condiții privind acordarea de asistență juridică pentru victime

Victimele anumitor infracțiuni grave pot solicita consultanță juridică gratuită, indiferent de situația lor financiară.

Alte condiții privind acordarea de asistență juridică pentru inculpați

Acordarea de asistența juridică pentru suspecți/inculpați (atribuirea unui avocat apărător numit de instanță) nu depinde de nivelul de venit ci de anumite condiții juridice. Acestea vizează îndeosebi gravitatea faptei, efectele juridice posibile (cum ar fi excluderea de la practicarea profesiei sau internarea într-o unitate sanitară psihiatrică sau neurologică), dacă inculpatul este încarcerat sau în arest preventiv, dacă avocatul apărător anterior a fost suspendat, gradul de complexitate a situației în fapt și în drept și dacă inculpatul este capabil să se apere singur.

Proceduri judiciare gratuite

Conform articolului 183 din Legea privind instanțele sociale [Sozialgerichtsgesetz] (SGG), acțiunile prezentate în fața acestui tip de instanțe [Sozialgerichte] nu implică costuri pentru persoanele care au dreptul la aceste beneficii (adică persoanele asigurate, beneficiarii, inclusiv cei care au căpătat acest drept prin moștenire, persoanele cu handicap și moștenitorii acestora, cu condiția să fie implicați în capacitatea respectivă în cadrul procedurilor judiciare ca reclamanți sau persoane chemate în judecată). Reclamanții și pârâții care se înfățișează în fața instanțelor sociale și nu fac parte din aceste categorii trebuie să plătească o taxă în conformitate cu articolul 184 din SGG (150 EUR pentru acțiunile prezentate în fața instanțelor sociale [Sozialgerichte], 225 EUR pentru acțiunile prezentate în fața instanțelor sociale regionale [Landessozialgerichte], 300 EUR pentru acțiunile prezentate în fața Curții Federale Sociale [Bundessozialgericht]). La articolul 197a din SGG se prevede o derogare de la aceste reguli speciale, prin care costurile care trebuie suportate în conformitate cu dispozițiile Legii privind costurile procedurilor judiciare se aplică și în cazul acțiunilor introduse la instanțele sociale în cazul în care nici reclamantul, nici pârâtul dintr-o anumită cauză nu fac parte din categoriile de persoane menționate la articolul 183 din SGG.

Următoarea situație se aplică în procedurile penale: în cazul în care acuzatul este achitat sau urmărirea penală nu este urmată de faza judecății ori se încetează procedurile împotriva acuzatului, costurile (cheltuiala publică) și cheltuielile efectuate de acuzat sunt, în principiu, suportate din bani publici.

Când trebuie să plătească partea care cade în pretenții costurile părții care are câștig de cauză?

Partea care pierde într-un proces trebuie să suporte costurile celeilalte părți în măsura în care acestea au fost necesare pentru îndeplinirea procedurilor judiciare, mai precis onorariul legal și cheltuielile avocatului, precum și cheltuielile legate de transport ale celeilalte părți, inclusiv veniturile pe care acesta nu le-a obținut din cauza prezenței în instanță

Onorariile experților

Experții convocați de instanță primesc un onorariu calculat pe oră, conform Legii privind onorariile și despăgubirilor juridice [Justizvergütungs-und-entschädigungsgesetz (JVEG)], acesta fiind suportat de părțile la proces.

Costurile pentru plata unui expert angajat de una dintre părți în pregătirea cauzei nu fac parte din costurile procedurale, a căror rambursare este stabilită prin hotărâre judecătorească. Prin urmare, astfel de costuri trebuie solicitate separat. În cazul în care o parte a angajat un expert pentru consultanță pe parcursul desfășurării acțiunii în instanță, rambursarea costurilor depinde de necesitatea acestei intervenții în cauza respectivă. Costurile pentru plata unui expert convocat de instanță pentru a oferi probe sunt suportate de partea care pierde sau, în cazul în care partea a avut numai parțial câștig de cauză, ambele părți trebuie să plătească o parte din costuri, in funcție de cât au câștigat și cât au pierdut.

Costurile de traducere și interpretare

Interpreții și traducătorii convocați de instanță primesc o remunerație stabilită în Legea privind onorariile și despăgubirile juridice [Justizvergütungs-und-entschädigungsgesetz (JVEG)]. Aceasta este suportată de părțile implicate în procedurile judiciare. Interpreții primesc o remunerație calculată pe oră; traducătorii sunt remunerați la rând de text tradus.

În procedurile penale, costurile de traducere și interpretare pentru inculpați sau pentru părțile interesate sunt suportate în mod normal din bani publici, cu condiția ca astfel de servicii să fie necesare pentru apărare sau pentru exercitarea drepturilor procedurale.

Linkuri relevate

Ministerului Federal al Justiției

Grupul de mediatori din cadrul Asociației Avocaților din Germania

Asociația Federală de Mediere Familială

Asociația Federală de Mediere

Asociația federală pentru mediere profesională și în mediul de afaceri

CFM

Mediator pentru băncile private

Mediator pentru băncile de stat

Comisia de conciliere a Băncii Centrale Germane

Mediator pentru Grupul Bancar Cooperatist German

Mediator pentru întreprinderile de construcții private

Mediator pentru întreprinderile de construcții regionale

Serviciul de conciliere online pentru litigii comerciale legate de internet

Comitetele consultative și comisiile de conciliere ale ordinelor medicilor

Comisia de conciliere privind mobilitatea

Comisia de conciliere pentru turiști

Comisia de conciliere privind transportul local din Renania de Nord - Westfalia

Mediator pentru asigurările private de sănătate și îngrijire medicală

Comisia de conciliere a Asociației Federale Germane a Directorilor de Pompe Funebre

Comisia de conciliere a Agenției Federale pentru Rețele

Mediatorul Asociației germane în domeniul imobiliar

Comisiile de arbitraj ale Camerelor de Comerț și ale asociațiilor profesionale

Comisia de consens în materie de onorarii și despăgubiri

Asociația Centrală Germană pentru comerțul cu autovehicule

Cele mai recente versiuni ale actelor normative

Ultima actualizare: 04/11/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.