Costuri

Grecia

Această pagină oferă informații cu privire la cheltuielile de judecată din Grecia.

Conținut furnizat de
Grecia

Cadrul legal care reglementează onorariile profesiilor juridice

Avocați

Onorariile avocaților sunt prevăzute la articolul 58 și următoarele din Legea 4194/2013 privind «Codul avocaților» (Monitorul Oficial, seria I, nr. 208). În conformitate cu dispozițiile acestei legi, onorariul avocatului este stabilit în mod liber prin intermediul unui acord scris încheiat cu mandantul sau reprezentantul acestuia și acoperă o etapă sau toate etapele procedurii, acte cu caracter specific ale procedurii sau sarcini juridice de orice natură, judiciare sau extrajudiciare.

În absența unui acord scris care să fixeze cuantumul onorariului, cuantumul respectiv se stabilește în funcție de valoarea obiectului cauzei [articolul 63 alineatul (1)] și, în cazul în care obiectul cauzei nu poate fi estimat în bani, onorariul se calculează în conformitate cu anexa I la Codul avocaților [articolul 63 alineatul (2)], care face trimitere la «ANEXA I / Tabel privind onorariile percepute de avocați în cadrul procedurilor judiciare».

Avocați consultanți - avocați pledanți

Nu există deosebiri între membrii acestor profesii și avocați.

Executori judecătorești

Onorariile executorilor judecătorești sunt stabilite în mod specific. Acestea sunt stabilite în temeiul articolului 50 din Legea 2318/1995 privind «Codul executorilor judecătorești» (Monitorul Oficial, seria I, nr. 126), astfel cum a fost modificată prin articolul 2 din Legea 4336/2015 (Monitorul Oficial, seria I, nr. 94). În conformitate cu dispozițiile acestei legi, onorariile executorilor judecătorești sunt stabilite printr-o decizie comună a miniștrilor finanțelor și justiției. În prezent este în vigoare Decizia nr. 21798 din 11 martie 2016 (Monitorul Oficial, seria II, nr. 709/2016). Cu toate acestea, onorariile pot fi majorate de comun acord, în funcție de complexitatea sarcinii.

Notari

Onorariile notarilor fac obiectul unor dispoziții speciale; mai exact, acestea sunt prevăzute la articolul 40 din Legea 2830/2000, astfel cum a fost modificată, în vigoare.

Costuri fixe

Costuri fixe în cadrul procedurilor penale

Costuri fixe pentru justițiabili în cadrul procedurilor penale

Onorariile avocaților în cauze penale sunt stabilite în Codul avocaților (articolul 58 și următoarele).

Etapa procedurii penale în care trebuie să fie achitate costurile fixe

Termenele de achitare a onorariilor avocaților sunt stabilite de comun acord între avocați și clienți. În general, aceste onorarii se achită în tranșe, pe măsura derulării procedurilor.

Costuri fixe în cadrul procedurilor constituționale

Costuri fixe pentru justițiabili în cadrul procedurilor constituționale

Onorariile practicienilor în domeniul dreptului sunt reglementate astfel cum se descrie mai sus pentru litigiile administrative.

Etapa procedurii constituționale în care justițiabilii trebuie să achite costurile fixe

Termenele de achitare a onorariilor avocaților sunt stabilite de comun acord între avocați și clienți. În general, aceste onorarii se achită în tranșe, pe măsura derulării procedurilor.

Informații prealabile care trebuie să fie furnizate de către avocați

Drepturile și obligațiile părților

Codul de conduită al avocaților conține obligații specifice cu privire la modul în care avocații trebuie să își îndeplinească obligațiile față de clienți. Orice încălcare a acestor obligații constituie abatere disciplinară. Onorariile nu sunt menționate în mod explicit printre aceste obligații.

Surse de informare privind costurile

Unde sunt disponibile informații privind temeiul juridic al costurilor în Grecia?

Informații privind onorariile avocaților pot fi găsite în Codul avocaților sau pot fi obținute de la barouri.

Informații privind onorariile notarilor se pot obține de la Departamentul pentru aspecte legate de birourile notariale și oficiile de carte funciară (Tmima Symvolaiografeion kai Ypothikofilakeion) din cadrul Ministerului Justiției sau de la camerele notarilor (Symvolaiografiki Syllogoi) (persoane juridice de drept public).

În ce limbi sunt disponibile informații privind temeiul juridic al costurilor în Grecia?

Informațiile privind temeiul juridic al costurilor sunt disponibile numai în limba greacă.

Unde sunt disponibile informații privind medierea/concilierea?

A se vedea informațiile furnizate pe pagina relevantă a portalului, în special în ceea ce privește procedura de mediere în Grecia.

Unde sunt disponibile informații suplimentare privind costurile?

Site-ul web disponibil care furnizează informații privind costurile

Nu există un site web care să conțină astfel de informații.

Unde sunt disponibile informații cu privire la durata medie a diferitelor proceduri?

Nu există astfel de informații pentru Grecia.

Unde sunt disponibile informații cu privire la costurile totale medii ale unei anumite proceduri?

Nu există informații privind costurile totale ale procedurilor din Grecia.

Taxa pe valoarea adăugată

Cum se pot obține aceste informații?

Onorariile serviciilor prestate de avocați sunt supuse la plata TVA. Informații relevante se pot obține de la Departamentul Fiscal (Τmima Forologias) din cadrul Ministerului Finanțelor și de la barouri.

Care este cota de TVA aplicabilă?

24 %.

Asistență judiciară

Pragul de venit aplicabil pentru acordarea de asistență judiciară în cauze civile

În temeiul articolului 194 din Codul de procedură civilă, asistența judiciară se acordă persoanelor care fac dovada incapacității de a achita costurile procedurilor judiciare fără a pune în pericol capacitatea de întreținere proprie sau a membrilor familiei.

În condițiile prevăzute la articolele respective, asistența judiciară poate fi acordată, de asemenea, resortisanților străini și apatrizilor.

În cauzele civile, asistența judiciară se acordă cetățenilor cu venituri reduse în conformitate cu articolul 41 și următoarele din Legea 4689/2020. (Cetățenii cu venituri reduse care au dreptul la asistență judiciară în cauzele civile și comerciale sunt cei al căror venit familial anual nu depășește două treimi din venitul personal minim anual stabilit în legislația în vigoare.) Victimele infracțiunilor menționate la articolul 41 alineatul (3) din legea sus-menționată au, de asemenea, dreptul la asistență judiciară în cadrul oricăror acțiuni penale sau civile pe care le introduc.

Asistența judiciară include cheltuielile de judecată și onorariile notarilor, executorilor judecătorești și avocaților (articolul 199 din Codul de procedură civilă, astfel cum a fost modificat prin Legea 4055/2012).

Pragul de venit aplicabil pentru acordarea de asistență judiciară inculpaților în cauze penale

În temeiul articolului 340 din Codul de procedură penală, unui inculpat fără reprezentare juridică i se repartizează un avocat de pe lista relevantă a baroului local.

În cauzele penale, asistența judiciară se acordă cetățenilor cu venituri reduse în conformitate cu Legea 4689/2020.

Pragul de venit aplicabil pentru acordarea de asistență judiciară victimelor în cauze penale

Conform dispozițiilor Legii nr. 4689/2020, se poate acorda asistență judiciară cetățenilor cu venituri reduse din statele membre ale UE, precum și resortisanților țărilor terțe și apatrizilor cu venituri reduse, cu condiția ca aceștia să aibă reședința legală sau obișnuită în UE.

Alte condiții pentru acordarea de asistență judiciară victimelor

Asistența judiciară se acordă cetățenilor cu venituri reduse din statele membre ale UE, precum și resortisanților țărilor terțe și apatrizilor cu venituri reduse, cu condiția ca aceștia să aibă reședința legală sau obișnuită în UE. Nu există dispoziții referitoare la alte condiții.

Alte condiții pentru acordarea de asistență judiciară inculpaților

Nu este cazul.

Proceduri judiciare gratuite

Nu este cazul.

Când trebuie să achite partea căzută în pretenții costurile suportate de partea care are câștig de cauză?

După ce instanța pronunță o decizie cu privire la costuri, cheltuielile de judecată și costurile judiciare suportate de partea căreia instanța i-a dat câștig de cauză sunt achitate, în general, de partea căzută în pretenții, în funcție de amploarea victoriei sau a pierderii fiecărei părți. Instanța trebuie, de asemenea, să confere caracter executoriu acestei decizii. Cheltuielile și costurile sunt calculate în conformitate cu normele de mai sus, acordându-se o atenție deosebită dispozițiilor privind onorariile practicienilor în domeniul dreptului și posibilelor costuri fixe care revin justițiabililor în cadrul procedurilor civile. Suma calculată este, în general, mai mică decât valoarea efectivă a costurilor.

Onorariile experților

Experții își stabilesc propriile onorarii, care, la cerere, sunt incluse în cheltuielile de judecată acordate de instanță.

Onorariile traducătorilor și ale interpreților

Traducătorii și interpreții își stabilesc propriile onorarii, care, la cerere, sunt incluse în cheltuielile de judecată acordate de instanță.

Link-uri relevante

Plenul decanilor barourilor din Grecia

Baroul din Atena

Baroul din Pireu

Baroul din Thessaloniki

Comitetul de Coordonare a Camerei Notarilor din Grecia

Asociația Notarilor din Salonic

Comitetul de Coordonare a Camerei Notarilor din Grecia

Uniunea Executorilor Judecătorești din Grecia

Documente relevante

Raportul Greciei privind studiul referitor la transparența costurilor  PDF (849 Kb) en

Ultima actualizare: 14/06/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.