Costuri

Ungaria

Această pagină vă oferă informații privind costurile judiciare din Ungaria.

Conținut furnizat de
Ungaria

Dreptul familiei – divorțul

Dreptul familiei – încredințarea copiilor minori

Dreptul familiei – pensia de întreținere

Dreptul comercial – contracte

Dreptul comercial – răspundere

Cadrul de reglementare privind onorariile pentru profesiile juridice

1. Executori judecătorești

Valoarea onorariului executorului judecătoresc depinde de obiectul ordinului de executare emis (dacă a fost emis pentru recuperarea creanțelor sau pentru executarea unei acțiuni specifice). Dacă executarea implică recuperarea unei creanțe, onorariul executorului judecătoresc este proporțional cu valoarea creanței care urmează a fi recuperată. Astfel, cu cât este mai mare creanța vizată de executare, cu atât este mai mare onorariul datorat executorului judecătoresc. Dacă atribuția acestuia presupune executarea unei acțiuni specifice, atunci onorariul depinde de durata acestei acțiuni.

2. Avocați

Cuvântul maghiar „ügyvéd”, care este folosit pentru a desemna practicieni în domeniul dreptului, se referă la avocați, avocați pledanți, avocați consultanți și juriști. Ca regulă generală, onorariul unui avocat este stabilit printr-un acord încheiat între client și avocat. În cazul în care clientul și avocatul nu convin asupra unui onorariu pentru preluarea cauzei sau în cazul în care clientul solicită acest lucru, cuantumul onorariului pentru reprezentare legală este stabilit de instanță conform legii. Câștigarea procesului nu înseamnă neapărat că partea căzută în pretenții poate fi obligată la plata integrală a onorariului datorat avocatului în temeiul acordului dintre clientul care a avut câștig de cauză și avocatul acestuia. Instanța sesizată poate dispune reducerea remunerației reprezentantului legal în cadrul unei cereri de acordare a cheltuielilor de judecată pe care le consideră excesive. În acest caz, instanța stabilește onorariul avocatului în temeiul dispozițiilor legale. Cuantumul onorariului avocatului stabilit de instanță se ajustează în funcție de valoarea pretenției. În cazul în care nu doresc ca acordul încheiat să fie făcut public, părțile pot solicita instanței să aplice onorariul prevăzut de lege.

Costuri prevăzute de lege

Costuri prevăzute de lege (taxe judiciare) pentru procedurile civile

Costuri prevăzute de lege pentru părțile implicate în proceduri civile

Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, baza de calcul a taxelor judiciare (illeték) în cadrul procedurilor civile este reprezentată de valoarea pretenției la momentul introducerii acțiunii, iar în cadrul unei proceduri de recurs – de valoarea pretenției sau a unei părți a pretenției care face obiectul litigiului.

Dacă valoarea pretenției nu poate fi stabilită, baza de calcul a taxelor judiciare pentru proceduri aflate pe rolul unei instanțe districtuale (járásbíróság) este 350 000 HUF în cazul procedurilor contencioase și 200 000 HUF în cazul procedurilor necontencioase. Pentru proceduri în primă instanță aflate pe rolul unei instanțe regionale (törvényszék), baza de calcul este 600 000 HUF în cazul procedurilor contencioase și 350 000 HUF în cazul procedurilor necontencioase. Pentru proceduri de recurs, baza de calcul este 300 000 HUF în cazul procedurilor contencioase și 170 000 HUF în cazul procedurilor necontencioase. Pentru proceduri aflate pe rolul instanței de apel (ítélőtábla), baza de calcul este 600 000 HUF în cazul procedurilor contencioase și 300 000 HUF în cazul procedurilor necontencioase. Pentru proceduri aflate pe rolul instanței supreme din Ungaria (Kúria), baza de calcul este 500 000 HUF în cazul procedurilor de recurs și 700 000 HUF în cazul procedurilor de reexaminare.

În cauzele de la instanțele de prim grad de jurisdicție, valoarea taxelor judiciare pentru proceduri contencioase este de 6 % din baza de calcul menționată mai sus, însă această valoare trebuie să fie de minimum 15 000 HUF și de maximum 1 500 000 HUF. Pentru procedurile necontencioase în cauzele de la instanțele de prim grad de jurisdicție, valoarea taxelor judiciare este de 3 % din baza de calcul, însă această valoare trebuie să fie de minimum 5 000 HUF și de maximum 250 000 HUF. Pentru anumite proceduri necontencioase prevăzute de lege, valoarea taxelor judiciare este diferită, de exemplu 3 % în cazul unei opoziții la o ordonanță președințială, însă această valoare trebuie să fie de minimum 5 000 HUF și de maximum 750 000 HUF.

În plus față de cele de mai sus, legea prevede taxe judiciare pentru cazuri specifice, și anume:

 • proceduri de divorț (házassági bontóper): 30 000 HUF;
 • proceduri în instanțe pentru litigii de muncă (munkaügyi per) (dacă valoarea pretenției nu poate fi stabilită): 10 000 HUF;
 • proceduri de control jurisdicțional al unei hotărâri administrative (közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás), cu excepția procedurilor care vizează legislația concurenței și fiscalitatea, achizițiile publice și comunicațiile electronice: 30 000 HUF;
 • proceduri administrative necontencioase (közigazgatási nemperes eljárás): 10 000 HUF;
 • procuri generale (általános meghatalmazás): 18 000 HUF;
 • proceduri de insolvență (fizetésképtelenségi eljárás): lichidarea (felszámolás) costă 80 000 HUF; procedurile de faliment (csődeljárás) costă 50 000 HUF;
 • în cazul entităților fără personalitate juridică: lichidarea (felszámolás) costă 30 000 HUF; procedurile de faliment (csődeljárás) costă 30 000 HUF;
 • proceduri în anularea unei hotărâri arbitrale (választottbírósági ítélet) sau încheierea unui acord de arbitraj (választottbírósági egyezség): taxa judiciară se stabilește în funcție de valoarea procedurilor, astfel cum este aceasta menționată în hotărârea arbitrală sau în baza unei valori noționale;
 • căi de atac: 8 %, însă minimum 15 000 HUF și maximum 2 500 000 HUF;
 • rejudecare (perújítás): taxele judiciare se vor achita din nou;
 • cerere de reexaminare (felülvizsgálati kérelem): 10 % pentru pronunțarea hotărârilor, însă minimum 50 000 HUF și maximum 3 500 000 HUF; în cazul ordonanțelor judecătorești, jumătate din taxele judiciare aplicabile pentru pronunțarea hotărârilor, însă minimum 20 000 HUF și maximum 1 250 000 HUF.

Pentru înaintarea unei cereri de emitere a unei somații de plată (fizetési meghagyás) la Camera Notarilor Publici din Ungaria (Magyar Országos Közjegyzői Kamara), trebuie plătită taxa prevăzută de lege, care acoperă cheltuielile de funcționare a sistemului Camerei, precum și onorariile și taxele notariale („costul procedurii”). Costul procedurii depinde de valoarea creanței pecuniare în momentul introducerii procedurii, calculată fără costuri auxiliare („baza de calcul a costului”); dobânda datorată pentru creanța pecuniară și executată odată cu aceasta din urmă nu se include în baza de calcul a costului, chiar dacă, în același timp cu cererea inițială privind dobânda revendicată, reclamantul prezintă, de asemenea, o cerere suplimentară privind dobânda la dobânda revendicată. Dobânda și alte costuri auxiliare aplicate distinct nu se includ în baza de calcul a costului.

Cuantumul costului procedurii în funcție de baza de calcul a costului: a) 3 %, însă minimum 5 000 HUF și maximum 300 000 HUF în procedura principală, dacă nu se precizează altfel în continuare; b) 1 %, însă minimum 5 000 HUF și maximum 15 000 HUF, în cazul inițierii unei proceduri de amânare a plăților sau de instituire a plății în rate; c) 1 %, însă minimum 5 000 HUF și maximum 15 000 HUF, în cazul inițierii unei proceduri de amânare a plăților sau de instituire a plății în rate cu privire la o amendă aplicată.

Etapa procedurii civile în cadrul căreia trebuie să se plătească costuri prevăzute de lege

În procedurile civile, obligația de a plăti taxe judiciare survine la momentul introducerii acțiunii. Astfel, costurile procedurii trebuie să fie plătite în momentul introducerii acțiunii. În cazul în care partea nu plătește taxele judiciare sau plătește mai puțin decât este prevăzut în lege, instanța trebuie să ceară părții să plătească restul taxelor judiciare la depunerea cererii. De asemenea, instanța trebuie să informeze partea respectivă că cererea va fi respinsă dacă taxele judiciare nu sunt plătite integral.

Onorariul avocatului se plătește în baza unui acord încheiat între client și avocat. O parte din onorariul executorului judecătoresc trebuie să fie plătită în avans, la începutul procedurii de executare silită.

Costuri prevăzute de lege (taxe judiciare) pentru procedurile penale

Costuri prevăzute de lege suportate de părți în procedurile penale

În cazul procedurilor bazate exclusiv pe acuzare privată (magánvádas eljárás):

 • taxa pentru formularea unei plângeri: 10 000 HUF.
 • taxa pentru formularea unei căi de atac: 10 000 HUF.
 • taxa pentru cererea de reexaminare sau rejudecare: 15 000 HUF.

În cazul în care în cadrul procedurii penale se introduce o pretenție în materie civilă, se vor plăti numai taxele judiciare pentru introducerea pretenției și pentru calea de atac. Aceste taxe se vor plăti în plus față de cele aferente procedurii penale, în conformitate cu normele în materie de taxe judiciare aplicabile procedurilor civile.

Etapa procedurii penale în cadrul căreia trebuie să se plătească costuri prevăzute de lege

Acestea trebuie să fie plătite odată cu introducerea cererii, la inițierea procedurii.

Costuri prevăzute de lege în cadrul procedurilor constituționale

În temeiul articolului 54 alineatul (1) din Legea CLI din 2011 privind Curtea Constituțională (Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény), procedurile care se desfășoară în fața Curții Constituționale (Alkotmánybíróság) sunt gratuite, iar costurile înregistrate pe parcursul acestor proceduri sunt suportate de solicitant.

Cu toate acestea, un solicitant care nu acționează cu bună-credință atunci când depune o cerere, poate fi obligat să suporte costuri și/sau poate face obiectul unei amenzi judiciare având un cuantum cuprins între 20 000 HUF și 500 000 HUF.

Informații prealabile care trebuie furnizate de reprezentanții legali

Drepturile și obligațiile părților

Atunci când își practică profesia, avocații își ajută clienții să își exercite drepturile și să își îndeplinească obligațiile cu mijloacele și în modul prevăzut de lege. Consilierii juridici (jogtanácsos), de asemenea, ajută la exercitarea drepturilor organizațiilor pe care aceștia le reprezintă.

Această obligație include furnizarea informațiilor necesare privind drepturile și obligațiile, șansele de succes și costurile previzibile ale procedurilor.

Temeiul juridic al costurilor

Unde se pot găsi informații privind temeiul juridic al costurilor în Ungaria?

Informațiile privind temeiul juridic al costurilor sunt disponibile pe site-ul internet al Rețelei judiciare europene (RJE):

Site-ul internet al Asociației Baroului din Budapesta (Budapesti Ügyvédi Kamara) furnizează, de asemenea, informații despre onorariile avocaților.

În ce limbă se pot obține informații privind temeiul juridic al costurilor în Ungaria?

Informațiile privind temeiul juridic al costurilor sunt disponibile pe site-ul internet al Rețelei judiciare europene (RJE). Pe acest site puteți găsi informații relevante în fiecare din limbile oficiale ale Uniunii Europene.

Site-ul internet al Asociației Baroului din Budapesta furnizează informații privind costurile numai în limba maghiară.

De unde se pot obține informații privind medierea?

Informațiile privind medierea pot fi găsite pe următoarele site-uri internet:

De unde se pot obține informații suplimentare privind costurile?

Site internet cu informații privind costurile

Puteți găsi informații suplimentare privind costurile pe site-ul internet al Asociației Baroului din Budapesta.

De unde se pot obține informații privind durata medie a diferitelor proceduri?

Informațiile privind durata medie a procedurilor pot fi găsite pe site-ul internet Instanțele din Ungaria.

Alte linkuri:

Informațiile privind tabelele statistice sunt disponibile numai în limba maghiară.

Taxa pe valoare adăugată

Cum sunt furnizate aceste informații?

Costurile indicate mai sus pentru avocați reprezintă costurile nete, la care trebuie adăugată TVA.

Care sunt cotele aplicabile?

Cota generală de TVA în Ungaria a fost de 20 % din baza de impozitare până la 1 iulie 2009, când a fost majorată la 25 % și apoi la 27 %.

Asistența judiciară

Pragul de venit aplicabil în procedurile civile

Există două praguri minime:

 1. Pentru a facilita respectarea drepturilor care le sunt conferite, justițiabilii persoane fizice (inclusiv intervenienții) ale căror venituri și capacitate financiară nu le permit să suporte costul procedurilor vor fi scutiți integral sau parțial, la cerere, de plata acestor costuri. Prin asistența judiciară se asigură următoarele beneficii: scutire de la plata taxelor judiciare; scutire de la plata în avans și, dacă legea nu prevede altfel, de la plata costurilor înregistrate pe parcursul procedurii [onorariile martorilor și ale experților, onorariul tutorelui (ügygondnok) și ale interpretului, onorariul avocatului care oferă asistență judiciară (pártfogó ügyvéd) și costurile aferente audierilor și vizitelor la fața locului etc.]; scutire de la constituirea unei garanții pentru cheltuielile de judecată; cerere de autorizare în sensul reprezentării printr-un avocat care acordă asistență judiciară, în cazul în care legea permite acest lucru. În cazul în care veniturile părții (salariu, pensie, alte prestații periodice în numerar) nu depășesc valoarea minimă a pensiei pentru limită de vârstă (28 500 HUF) stabilită în baza vechimii în muncă și persoana în cauză nu are alte active în afară de cele necesare pentru satisfacerea nevoilor de trai și a mijloacelor de bază, respectivei persoane trebuie să i se acorde asistență judiciară. Asistența judiciară poate fi acordată, de asemenea, fără o analiză a veniturilor și a capacității financiare a persoanei, unei părți care are dreptul la prestații pentru persoane în vârstă de muncă sau care locuiește în aceeași gospodărie cu o rudă apropiată în înțelesul Legii privind administrarea socială și prestațiile sociale (szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény), care are dreptul la prestații pentru persoane în vârstă de muncă. În mod excepțional, se poate acorda asistență judiciară chiar și dacă nu sunt îndeplinite condițiile de mai sus, însă instanța constată, ținând seama de alte circumstanțe ale părții, că mijloacele de întreținere ale acesteia sunt în pericol. [articolul 6 alineatul (1) din Decretul nr. 6/1986 din 26 iunie 1986 al ministrului de interne privind solicitarea de asistență judiciară în cadrul procedurilor judiciare (A bírósági eljárásban a költségmentesség alkalmazásáról szóló 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet)]
 2. În contextul asistenței judiciare acordate de stat în cadrul unui mecanism extrajudiciar, practicianul în domeniul dreptului care acordă asistență judiciară (jogi segítő) acordă părții consiliere juridică sau pregătește observații sau alte documente și, în baza autorizării în acest sens, are acces la documentele cauzei. Taxele și costurile prevăzute de lege în acest sens sunt plătite sau achitate în avans de stat, în numele părții, practicianului în domeniul dreptului care acordă asistență judiciară. În cursul procedurilor judiciare, din punctul de vedere al asistenței juridice, statul asigură un avocat care acordă asistență judiciară pentru a reprezenta reclamantul, pârâtul, intervenientul (în cadrul intervenției forțate), solicitantul și respondentul și plătește sau achită în avans costurile prevăzute de lege în numele părții din procedurile civile contencioase și necontencioase (denumite în continuare, împreună, „procedurile”). Onorariul pentru serviciul juridic este achitat în avans de stat în numele părții în cazul în care venitul lunar net disponibil al părții nu depășește 43 % din salariul mediu brut lunar pe economie, astfel cum este acesta publicat de Oficiul Central de Statistică din Ungaria (Központi Statisztikai Hivatal) în al doilea an care precedă anul de referință (aproximativ 231 000 HUF în 2013), și anume 99 330 HUF, iar partea nu are alte active. [articolele 11 și 6 din Legea LXXX din 2003 privind asistența judiciară (A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény)]

Plățile pentru asistența juridică pot fi efectuate în avans.

Pragul de venit aplicabil inculpaților în procedurile penale

În procedurile penale, un suspect sau un inculpat poate beneficia de reprezentare legală gratuită în baza pragurilor de venit aplicate pentru procedurile civile.

Pragul de venit aplicabil victimelor în procedurile penale

În cazul în care se constată că solicitantul asistenței judiciare are calitate de victimă a unei infracțiuni într-o procedură distinctă și are dreptul de a beneficia de servicii de sprijin și asistență pentru victime, onorariul pentru serviciul juridic este suportat de stat în numele părții, cu condiția ca venitul lunar net disponibil al persoanei în cauză să nu depășească 86 % din salariul mediu brut lunar pe economie, astfel cum este publicat de Oficiul Central de Statistică din Ungaria în al doilea an care precedă anul de referință (aproximativ 231 000 HUF în 2013), și anume 198 660 HUF. (secțiunea 9/A din Legea LXXX din 2003 privind asistența judiciară)

Asistența juridică pentru victime include reprezentarea legală.

Alte condiții pentru acordarea de asistență judiciară victimelor

În afară de pragurile de venit stabilite, victima trebuie să îndeplinească alte două condiții:

 • victima trebuie să depună o sesizare/plângere;
 • victima trebuie să obțină un certificat de la autoritatea responsabilă pentru acordarea de sprijin și asistență victimelor. Certificatul trebuie să ateste îndeplinirea anumitor condiții (că victima s-a adresat autorității relevante în intervalul de timp prevăzut de lege).

Alte condiții pentru acordarea de asistență judiciară inculpaților

Nu există alte condiții pentru acordarea de asistență judiciară inculpaților.

Proceduri judiciare gratuite

Pentru cauzele civile enumerate în continuare fie nu se percep taxe judiciare, fie se percep taxe judiciare mai mici:

 • taxa judiciară este de 10 % din costul procedurii judiciare în cazul în care instanța respinge actul de sesizare ex officio, fără a emite citație;
 • căile de atac împotriva unei decizii privind asistența judiciară sau amânarea plății costurilor (illetékfeljegyzési jog), și anume atunci când statul plătește costurile în avans în numele părții;
 • cererile reconvenționale privind căsătoria în cadrul procedurilor de divorț;
 • procedurile de declarare a morții și de stabilire a decesului, în cazul în care dispariția sau decesul au survenit ca urmare a unui act de război sau a unei calamități;
 • procedurile pentru înregistrarea fundațiilor, fundațiilor publice, organizațiilor societății civile, organismelor publice, organizațiilor din cadrul grupării europene de cooperare teritorială și al planului privind participația angajaților la capital, precum și procedurile pentru aprobarea participării la o grupare europeană de cooperare teritorială;
 • cererile de radiere a societăților dizolvate, inclusiv cererile de radiere depuse în cadrul procedurii simplificate de lichidare (egyszerűsített végelszámolás) împreună cu notificarea administratorului;
 • cererile de corectare sau de completare a unei decizii;
 • procedurile privind listele electorale;
 • procedurile de notificare a modificărilor survenite în urma înscrierii în registrul consilierilor juridici;
 • căile de atac formulate împotriva unei ordonanțe de strămutare către o altă instanță;
 • controlul jurisdicțional al deciziilor administrative pronunțate în cauzele privind despăgubirile;
 • procedurile de stingere a datoriilor publice locale;
 • procedurile introduse de executori judecătorești independenți în legătură cu procedurile de executare a hotărârilor judecătorești efectuate de executorul judecătoresc și cu procedurile de încuviințare a executării la nivel național în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1215/2012, Regulamentului (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului și Regulamentului (CE) nr. 4/2009 al Consiliului;
 • procedurile inițiate în baza admiterii unei plângeri constituționale;
 • acțiunile referitoare la protecția datelor cu caracter personal sau divulgarea datelor de interes public;
 • controlul jurisdicțional al deciziilor administrative privind acordarea de asistență judiciară;
 • proceduri necontencioase pentru controlul jurisdicțional al ordinelor de restricție provizorii și pentru emiterea unui ordin de restricție pentru violență între rude, specificate într-o lege separată;
 • controlul jurisdicțional al deciziilor administrative privind sprijinirea victimelor.

Nu se percep taxe judiciare pentru următoarele cauze penale:

 • căile de atac, cererile de rejudecare și cererile de reexaminare formulate de inculpat și de avocatul apărării în cadrul procedurilor desfășurate exclusiv sub acuzare privată;
 • procedurile desfășurate exclusiv sub acuzare privată, în cazul în care procedurile sunt închise de instanță înainte de începerea audierilor persoanelor sau în cazul în care procedurile sunt închise ca urmare a grațierii;
 • cererile de grațiere și de exonerare de răspundere juridică, dacă sunt formulate de persoana condamnată sau de avocatul apărării;
 • procedurile de acordare a asistenței judiciare individuale;
 • furnizarea de copii ale documentelor, o singură dată, către inculpat, avocatul apărării și reprezentantul legal al inculpaților minori.

Scutirea de taxe judiciare se poate acorda și pe baza circumstanțelor personale (személyes illetékmentesség), precum și în funcție de obiectul procedurii (tárgyi illetékmentesség).

Scutirea individuală se acordă, printre altele, asociațiilor, organismelor publice, bisericilor, asociațiilor de biserici, instituțiilor religioase, fundațiilor, fundațiilor publice, asociațiilor non-profit cu statut de organizație de beneficiu public sau de organizație de beneficiu public prioritară, Organizației Tratatul Atlanticului de Nord, Comunităților Europene și instituțiilor, organismelor, agențiilor și fondurilor distincte ale acestora.

Când este necesar ca partea căzută în pretenții să suporte costurile părții căreia instanța i-a dat câștig de cauză?

Dacă este obligată astfel prin hotărârea definitivă pronunțată de instanță, partea căzută în pretenții trebuie să achite costurile suportate de partea căreia instanța i-a dat câștig de cauză în termen de 30 de zile de la pronunțarea hotărârii. Partea căzută în pretenții trebuie să achite costurile direct părții căreia instanța i-a dat câștig de cauză. În cazul neachitării costurilor, împotriva părții căzute în pretenții se pot iniția proceduri de executare silită.

Onorariile experților

În general, onorariile experților sunt plătite de partea căzută în pretenții, însă pot fi suportate și de stat în cazuri specifice în care acesta are obligația de a plăti costuri. În cazul în care costurile sunt plătite în avans de stat, în aceste costuri sunt incluse și onorariile experților. În costurile percepute de experți pot fi incluse cheltuielile necesare și justificate suportate pentru pregătirea avizului lor. Experții criminaliști, serviciile de criminalistică și consilierii speciali beneficiază de o sumă forfetară pentru a acoperi costurile care nu sunt justificate printr-o factură, însă sunt suportate în mod necesar, precum servicii poștale, telefon și consumabile de birou. Suma forfetară reprezintă 35 % din onorariul expertului, însă nu poate depăși 100 000 HUF.

Expertul poate solicita un avans de până la 50 % din costurile preconizate, în limita a maximum 150 000 HUF.

Onorariile traducătorilor și interpreților

În general, onorariile traducătorilor și interpreților sunt plătite de partea căzută în pretenții, însă pot fi suportate și de stat în cazuri specifice în care acesta are obligația de a plăti costuri. În cazul în care costurile sunt plătite în avans de stat, în aceste costuri sunt incluse și aceste onorarii.

Linkuri relevante

Site-ul internet al Asociației Baroului din Budapesta

Documente conexe

Raportul Ungariei referitor la studiul privind transparența costurilor  PDF (533 Kb) en

Ultima actualizare: 31/10/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.