Costuri

Irlanda

Această pagină vă oferă informații privind costurile procedurilor judiciare în Irlanda.

Conținut furnizat de
Irlanda

Cadrul legislativ care reglementează onorariile profesiilor juridice

Avocați consultanți

Baza de calcul a onorariilor pentru avocații consultanți ia în considerare acțiunile contencioase (consiliere și reprezentare în cadrul unui litigiu în fața unei instanțe, tribunal sau arbitru) și acțiunile necontencioase. În ceea ce privește acțiunile contencioase, costurile pot fi clasificate în costuri privind relația avocat-client (și anume costuri plătibile de către o parte avocatului său) și costuri privind relația dintre părți (și anume obligarea unei dintre părți la plata cheltuielilor celeilalte părți).

Acțiuni contencioase

Legislație primară principală*

 • Legea privind avocații și avocații consultanți din 1849;
 • Legea privind avocații și avocații consultanți din 1870;
 • Articolul 68 din Legea privind avocații consultanți (modificare) din 1994;
 • Articolul 94 din Legea privind curțile de justiție din 1924;
 • Articolul 78 din Legea privind curțile de justiție din 1936;
 • Alineatul (8), baremul (8) din Legea privind instanțele (dispoziții suplimentare) din 1961;
 • Articolul 17 din Legea privind instanțele din 1981;
 • Articolul 14 din Legea privind instanțele din 1991;
 • Articolul 68 din Legea privind avocații consultanți (modificare) din 1994;
 • Articolul 27 și articolul 46 din Legea privind instanțele și funcționarii instanțelor din 1995.

Legislație secundară principală*

 • Ordinul 22 norma 4, norma 6 și norma 14 alineatul (3); Ordinul 27 norma 1A, Ordinul 99 și anexa W, Norme privind instanțele superioare;
 • Ordinul 15 norma 14, norma 15 și norma 21 și Ordinul 66, Norme privind instanțele de circuit;
 • Ordinele 51 și 52 și baremul E, Norme privind instanțele teritoriale;

Jurisprudență

 • Hotărâri ale instanțelor de interpretare a legislației în cauză

Acțiuni necontencioase

Legislație primară principală*

Legea privind remunerarea avocaților consultanți din 1881.

Legislație secundară principală*:

 • Ordinul general privind remunerarea avocaților consultanți din 1884;
 • Ordinul general privind remunerarea avocaților consultanți din 1960;
 • Ordinul general privind remunerarea avocaților consultanți din 1964;
 • Ordinul general privind remunerarea avocaților consultanți din 1970;
 • Ordinul general privind remunerarea avocaților consultanți din 1972;
 • Ordinul general privind remunerarea avocaților consultanți din 1978;
 • Ordinul general privind remunerarea avocaților consultanți din 1982;
 • Ordinul general privind remunerarea avocaților consultanți din 1984;
 • Ordinul general privind remunerarea avocaților consultanți din 1986;
 • Normele 210 și 239, Norme cadastrale din 1972.

Jurisprudență

 • Hotărâri ale instanțelor de interpretare a legislației în cauză

* Trimiterile la legislație se fac către legea, ordinul sau normele în cauză, astfel cum au fost modificate. Legile adoptate după 1922 pot fi consultate online pe Irish Statute Book și pe site-ul web al Camerelor Oireachtas.

Avocați

Termenul „avocați” descrie în mod colectiv cele două categorii de avocați din sistemul juridic irlandez, și anume avocații consultanți („solicitors”) și avocații pledanți („barristers”).

Avocații pledanți

Onorariile avocaților pledanți sunt tratate drept o plată efectuată de către avocatul consultant căruia îi sunt facturate, și, prin urmare, sunt considerate drept plată efectuată de către avocatul consultant și sunt reglementate de legislația privind onorariile avocaților consultanți și de hotărârile instanțelor privind bugetarea onorariilor pentru reprezentare în instanță: a se vedea în special articolul 27 din Legea privind instanțele și funcționarii instanțelor din 1995 și cauza Kelly/Breen [1978] I.L.R.M. 63; Cauza Statul (Gallagher Shatter & Co.)/de Valera [1991] 2 I.R. 198; cauza Superquinn/Bray U.D.C. (nr. 2) [2001] 1 I.R. 459

Executori judecătorești

Onorariile percepute de funcționarul judecătoresc, de curierul instanței și de executorul judecătoresc pentru efectuarea executării silite în baza ordinelor de executare pronunțate de instanță sunt reglementate de Ordinul privind onorariile și cheltuielile funcționarilor judecătorești din 2005, care include dispoziții privind onorariile percepute pentru depunerea ordinului de executare și taxe pe greutate, cheltuieli de deplasare, transport și stocare/pază a mărfurilor sau a animalelor confiscate.

„Advocates”

În sistemul juridic irlandez nu există o categorie separată de avocați numiți „advocates”.

Costuri fixe

Costuri fixe în cadrul procedurilor civile

Costuri fixe pentru justițiabili în cadrul procedurilor civile

Cu excepția elementelor menționate în Ordinul 27 norma 1A alineatul (3) și norma 9 (costuri imputate părții care introduce un act de procedură după ce altă parte a solicitat judecarea în lipsa actului de procedură respectiv), în anexa W - Norme privind instanțele superioare și în baremul E - Norme privind instanțele teritoriale, elementele de cost sunt în general discreționare.

Costurile imputate includ, de asemenea, plăți cum ar fi taxe judiciare, care sunt stabilite prin ordine privind taxele judiciare emise de Curtea Supremă și de Înalta Curte, de instanțele de circuit și, respectiv, de instanțele teritoriale.

Informații suplimentare privind nivelurile taxelor judiciare.

Etapa procedurii civile în cadrul căreia trebuie achitate costurile fixe

În cazurile prevăzute în Ordinul 27 norma 1A alineatul (3) și în norma 9 (costuri imputate părții care introduce un act de procedură după ce altă parte a solicitat judecarea cauzei în lipsa actului de procedură respectiv), costurile se achită în momentul depunerii cererii de judecare în lipsa respectivului act de procedură.

Elementele de cost prevăzute în anexa W - Norme privind instanțele superioare, pot fi recuperate:

 • de către avocatul consultant de la client la primirea notei de cheltuieli, în termen de o lună de la primirea acestei note, în cazul în care clientul nu a solicitat în acest interval evaluarea sumelor cuprinse în nota de cheltuieli (articolul 2 din Legea privind avocații și avocații consultanți din 1849). În orice caz, clientul dispune de o perioadă de 12 luni de la primirea notei de cheltuieli pentru a solicita și obține evaluarea acesteia. După expirarea celor 12 luni sau după plata sumei evidențiate în nota de cheltuieli, instanța, în cazul în care circumstanțele speciale ale cauzei impun acest lucru, poate dispune evaluarea notei de cheltuieli, cu condiția depunerii unei cereri în acest sens în termen de 12 luni calendaristice de la efectuarea plății;
 • în cazul în care o parte este obligată la plata cheltuielilor către cealaltă parte în momentul eliberării unui certificat de evaluare a costurilor sau în conformitate cu un eventual acord încheiat între părți în ceea ce privește plata.

Elementele de cost stabilite în baremul E - Norme privind instanțele districtuale, se achită:

 • atunci când se emite o hotărâre în lipsa apărării, de către partea în lipsă și în ceea ce privește subiectul hotărârii în lipsă
 • în cazul altor cheltuieli, de către partea care a fost obligată de instanță la plata costurilor, în momentul emiterii de către instanță a ordinului privind astfel de cheltuieli.

Costuri fixe în cadrul procedurilor penale

Costuri fixe pentru justițiabili în cadrul procedurilor penale

Nu există costuri fixe în cadrul procedurilor penale. Pentru procedurile penale nu se percep taxe judiciare.

[În cadrul procedurilor penale sumare, instanța teritorială poate pronunța o decizie de plată a cheltuielilor de judecată împotriva unei părți, cu excepția procurorului general sau a ofițerului de poliție care instrumentează urmărirea penală. Instanța de circuit și Curtea Penală Centrală (în calitate de instanțe care au competența de a judeca o punere sub acuzare) au libertatea de a dispune plata cheltuielilor de judecată:

 • în cazul unei achitări, această soluție putând fi atacată la Secția Penală a Curții de Apel;
 • în cazul în care o punere sub acuzare conține elemente inutile, este excesiv de lungă sau este necorespunzătoare din punct de vedere material,
 • în cazul în care un proces este amânat ca urmare a modificării unui cap de acuzare din cadrul rechizitoriului; sau
 • în cazul în care este inițiat un proces separat pentru un cap de acuzare din cadrul rechizitoriului].

Costuri fixe în cadrul procedurilor constituționale

Costuri fixe pentru justițiabili în cadrul procedurilor constituționale

Competența în materie constituțională revine exclusiv Înaltei Curți și Curții Supreme. În cazul acestor proceduri nu se aplică un regim special în materie de costuri sau taxe judiciare. Costurile fixe permise în astfel de proceduri sunt cele prevăzute de anexa W - Norme privind instanțele superioare. Taxele judiciare care trebuie achitate sunt cele stabilite prin ordin al Curții Supreme și al Înaltei Curți (privind taxele judiciare).

Informații suplimentare privind nivelurile taxelor judiciare.

Etapa procedurii constituționale în cadrul căreia trebuie achitate costurile fixe

În general, taxele judiciare se achită la depunerea actului în cauză.

Informații prealabile care trebuie furnizate de reprezentanții legali

Drepturile și obligațiile părților

Articolul 68 din Legea privind avocații consultanți (modificare) din 1994 prevede:

 1. „68.—(1) La momentul primirii instrucțiunilor în vederea oferirii de servicii juridice unui client, sau cât mai curând posibil după aceea, avocatul consultant oferă clientului detalii în scris privind:
  1. cheltuielile de reprezentare efective, sau
  2. în cazul în care furnizarea de informații exacte privind cheltuielile de reprezentare efective nu este posibilă sau fezabilă în circumstanțele date, o estimare (cât mai exactă posibil) a acestora, sau
  3. în cazul în care furnizarea de informații exacte privind cheltuielile de reprezentare efective sau a unei estimări a acestora nu este posibilă sau fezabilă în circumstanțele date, baza de calcul utilizată de avocatul consultant sau de firma sa în vederea furnizării serviciilor juridice respective și, atunci când serviciile juridice se referă la acțiuni contencioase, detalii în scris privind circumstanțele în care clientului i se poate solicita să achite costurile către altă parte sau alte părți și circumstanțele, dacă există, în care obligația clientului de a plăti sumele percepute de avocatul său consultant pentru serviciile prestate nu va fi acoperită integral de valoarea, dacă există, a costurilor recuperate prin acțiunea contencioasă de la altă parte sau alte părți (sau de la asigurătorii acestei/acestor părți).
 2. Avocatul consultant nu va furniza servicii unui client pentru o acțiune contencioasă (care nu are legătură cu proceduri care vizează exclusiv recuperarea unei creanțe sau a unor daune prestabilite) pe baza unei condiții ca suma integrală sau parțială percepută clientului să se calculeze ca un procent sau proporție specificată din orice despăgubiri sau fonduri care pot sau ar putea fi achitate clientului, iar orice sume percepute prin încălcarea dispozițiilor acestui alineat nu au caracter executoriu în cazul unei acțiuni inițiate împotriva clientului pentru recuperarea unor astfel de sume.
 3. Avocatul consultant nu poate deduce și nu își poate însuși o sumă corespunzând integral sau parțial valorii onorariului său din valoarea oricăror despăgubiri sau a altor fonduri care urmează a fi plătite unui client al acestuia, provenite dintr-o acțiune contencioasă desfășurată în numele clientului respectiv de către avocatul consultant.
 4. Alineatul (3) al prezentului articol nu poate împiedica un avocat consultant să convină oricând cu un client ca acesta din urmă să achite o sumă reprezentând cheltuieli de reprezentare din sume care constituie despăgubiri sau alte fonduri care pot sau ar putea fi plătite clientului, provenite dintr-o acțiune contencioasă desfășurată în numele clientului respectiv de către avocatul consultant sau de către firma sa.
 5. Orice acord încheiat în temeiul alineatului (4) al prezentului articol nu are caracter executoriu împotriva unui client al avocatului consultant decât dacă este încheiat în scris și include o estimare (cât mai exactă posibil) a sumelor pe care avocatul consultant le consideră în mod rezonabil ca fiind recuperabile de la altă parte sau alte părți (sau de la asigurătorii unei/unor astfel de părți) în ceea ce privește valoarea onorariilor avocatului consultant în cazul în care clientul respectiv recuperează despăgubiri sau alte fonduri în urma acțiunii contencioase.
 6. Fără a aduce atingere oricăror alte dispoziții legale în acest sens, avocatul consultant prezintă clientului o notă de cheltuieli, cât mai curând posibil după încheierea acțiunii contencioase desfășurate de către acesta în numele clientului respectiv, care cuprinde:
  1. un rezumat al serviciilor juridice prestate clientului în legătură cu acțiunea contencioasă respectivă,
  2. suma totală a despăgubirilor sau a altor fonduri recuperate de către client în urma acțiunii contencioase și
  3. detalii privind sumele integrale sau defalcate reprezentând onorarii care au fost recuperate de avocatul consultant, în numele clientului, de la una sau mai multe părți (sau de la asigurătorii unei/unor astfel de părți);
  4. această notă de cheltuieli va evidenția separat sumele reprezentând onorarii, costuri, plăți și alte cheltuieli suportate sau apărute în urma furnizării unor astfel de servicii juridice.
 7. Nicio dispoziție din prezentul articol nu împiedică o persoană să își exercite dreptul legal, atunci când există, de a solicita unui avocat consultant să prezinte nota de cheltuieli spre evaluare, indiferent dacă aceasta vizează relația între părți sau relația avocat-client și nu aduce atingere drepturilor persoanei sau ale societății prevăzute la articolul 9 din prezenta lege.
 8. Atunci când un avocat consultant a emis o notă de cheltuieli unui client pentru furnizarea de servicii juridice, iar clientul contestă valoarea (sau o parte a valorii) acestei note de cheltuieli, avocatul consultant:
  1. ia toate măsurile necesare pentru a soluționa chestiunea de comun acord cu clientul și
  2. informează clientul în scris cu privire la:

i) dreptul clientului de a solicita avocatului consultant să transmită nota de cheltuieli sau o parte a acesteia unui evaluator al cheltuielilor de judecată („Taxing Master”) din cadrul Înaltei Curți în vederea evaluării și stabilirii cheltuielilor în relația avocat consultant - client și

ii) dreptul clientului de a depune o reclamație la sediul societății, în temeiul articolului 9 din prezenta lege, prin care arată că a primit o notă de cheltuieli cu o valoare pe care o consideră excesivă.

 1. În prezentul articol, „cheltuieli” desemnează onorarii, costuri, plăți și alte cheltuieli.
 2. Dispozițiile prezentului articol se aplică fără a aduce atingere dispozițiilor Legii privind avocații și avocații consultanți (Irlanda) din 1849 și ale Legii privind avocații și avocații consultanți din 1870”.

Alineatul 12.6 din Codul de conduită al Consiliului general al Baroului Irlandei prevede:

„12.6 La momentul primirii instrucțiunilor în vederea oferirii de servicii juridice, sau cât mai curând posibil după aceea, avocatul pledant oferă, la cerere, avocatului consultant sau, în cazul aplicării sistemului pentru acces profesional direct, clientului, detalii în scris prin care confirmă:

 1. cheltuielile de reprezentare efective, sau
 2. în cazul în care furnizarea de informații exacte privind cheltuielile de reprezentare efective nu este posibilă sau fezabilă în circumstanțele date, o estimare (cât mai exactă posibil) a acestora, sau
 3. în cazul în care furnizarea de informații exacte privind cheltuielile de reprezentare efective nu este posibilă sau fezabilă în circumstanțele date, baza de calcul a cheltuielilor.

Forma de prezentare a acestor informații rămâne la discreția fiecărui avocat pledant”.

Temeiul juridic al costurilor

Unde sunt disponibile informații privind temeiul juridic al costurilor în Irlanda?

Vă rugăm să consultați informațiile de pe site-ul web al Oficiului evaluatorilor cheltuielilor de judecată Taxing Master’s Office, unde este disponibilă și literatură de specialitate cu opțiune de descărcare.

În ce limbi sunt disponibile informații privind temeiul juridic al costurilor în Irlanda?

Informațiile privind temeiul juridic al costurilor în Irlanda sunt disponibile în limba engleză.

Unde sunt disponibile informații privind medierea?

 • Articolul 7 alineatul (1) din Legea privind separarea legală și reforma dreptului familiei din 1989 prevede că, atunci când se înaintează în instanță o cerere de pronunțare a unei hotărâri de separare legală, instanța analizează posibilitatea unei reconcilieri între soți și, în consecință, poate amâna procedura în orice moment pentru a permite soților, dacă doresc amândoi acest lucru, să ia în considerare posibilitatea unei reconcilieri, cu sau fără asistență acordată de o terță parte.
 • Articolul 7 alineatul (3) prevede că instanța poate amâna procedurile pentru a permite soților, dacă doresc amândoi acest lucru, să ajungă la un acord în ceea ce privește condițiile separării, în măsura posibilului, cu sau fără asistență acordată de o terță parte.
 • Alineatele (1) și (3) ale articolului 8 din Legea privind dreptul familiei (divorțul) din 1996 conțin dispoziții similare în ceea ce privește procedurile de divorț.
 • Articolele 15 și 16 din Legea privind răspunderea civilă și instanțele judecătorești din 2004 prevăd o procedură de mediere în ceea ce privește litigiile referitoare la vătămarea corporală.
 • Ordinul 63A norma 6 alineatul (1) punctul (xiii) și Ordinul 63B norma 6 alineatul (1) punctul (xiii) permit unui judecător într-o cauză de drept comercial și, respectiv, unui judecător într-o cauză de dreptul concurenței de pe lângă Înalta Curte, la cererea oricăreia dintre părți sau din proprie inițiativă, să amâne procedurile și orice alte acțiuni pentru o perioadă de cel mult 28 de zile, după cum consideră adecvat judecătorul, pentru a permite părților să analizeze dacă o astfel de procedură sau acțiune trebuie să fie supusă unui proces de mediere, conciliere sau arbitraj și, în cazul unei decizii favorabile a părților privind inițierea unei astfel de proceduri sau acțiuni, să prelungească termenul de conformare a părților cu dispozițiile normelor instanței sau cu ordinul instanței.

Pentru informații suplimentare privind medierea, vă rugăm să consultați site-ul web al Agenției pentru asistență familială.

Unde sunt disponibile informații cu privire la durata medie a diferitelor proceduri?

Vă rugăm să consultați informațiile suplimentare cuprinse în Rapoartele anuale ale serviciilor instanțelor.

Taxa pe valoarea adăugată

Cum sunt furnizate aceste informații? Care sunt cotele aplicabile?

Vă rugăm să consultați site-ul web al administrației fiscale și vamale irlandeze Irish Tax and Customs.

Asistența judiciară

Pragul de venit aplicabil în materie de justiție civilă

Pragul de venit disponibil pentru cauzele civile este de 18 000 EUR, după scăderea indemnizațiilor stabilite pentru persoanele aflate în îngrijire, a cheltuielilor de întreținere și a plăților reprezentând impozite și contribuții de asigurări sociale.

Informații suplimentare sunt disponibile pe site-ul web al Ministerului Justiției, Egalității și Reformelor Legislative și pe site-ul web al Comisiei pentru asistență judiciară.

Pragul de venit aplicabil în materie de justiție penală pentru inculpați

Sistemul de asistență judiciară în materie penală, administrat de Ministerul Justiției, Egalității și Reformelor Legislative, prevede posibilitatea acordării de asistență judiciară gratuită în cadrul procedurilor penale, în anumite situații, pentru apărarea persoanelor cu venituri insuficiente. Nu a fost stabilit un prag minim al venitului. Un inculpat are dreptul de a fi informat de instanța în fața căreia se prezintă în privința existenței dreptului la asistență judiciară. Acordarea asistenței judiciare permite solicitantului să beneficieze de serviciile unui avocat consultant și, în anumite circumstanțe, de serviciile oferite de cel mult doi consilieri, pentru pregătirea și susținerea apărării sau a căii de atac. Instanțele, prin intermediul sistemului judiciar, sunt responsabile pentru acordarea de asistență judiciară. Cererea de asistență judiciară se poate depune la instanță fie

 1. în persoană, fie
 2. prin intermediul reprezentantului legal al solicitantului, fie
 3. prin scrisoare înaintată grefierul instanței.

Un solicitant de asistență judiciară trebuie să convingă instanța că veniturile sale sunt insuficiente pentru a-i permite să achite singur costurile asistenței juridice. Acordarea asistenței judiciare rămâne la discreția exclusivă a fiecărei instanțe și nu este reglementată de orientări privind eligibilitatea financiară. De asemenea, instanța trebuie să fie convinsă că, având în vedere „gravitatea acuzației” sau „circumstanțele excepționale” este esențial, în interesul justiției, ca solicitantul să beneficieze de asistență judiciară. Totuși, în cazul în care acuzația este una de crimă sau în cazul în care o cale de atac este introdusă de Secția Penală a Curții de Apel la Curtea Supremă, asistența judiciară gratuită se acordă exclusiv pe bază de venituri insuficiente.

Unui solicitant de asistență judiciară gratuită i se poate cere de către instanță să depună o declarație privind veniturile. Depunerea cu bună știință a unei declarații false sau ascunderea unui fapt esențial în scopul obținerii de asistență judiciară constituie infracțiune. O astfel de infracțiune se pedepsește cu amendă, închisoare sau ambele.

Pragul de venit aplicabil în materie de justiție penală pentru victime

Nu a fost stabilit un prag minim al venitului disponibil în ceea ce privește reclamanții în anumite cazuri de violență sexuală care solicită asistență judiciară din partea Comisiei pentru asistență judiciară în cauze penale în care antecedentele sexuale ale reclamantului urmează a fi prezentate în instanță de către avocatul apărării.

Alte condiții privind acordarea de asistență judiciară pentru victime

Asistența judiciară se acordă automat în cazul reclamanților în anumite cauze de violență sexuală. Orice alte victime trebuie să îndeplinească aceleași criterii ca și restul populației.

Alte condiții privind acordarea de asistență judiciară pentru inculpați

Nu există alte condiții sau aranjamente specifice privind minorii.

Proceduri judiciare gratuite

Există scutiri de la plata taxelor judiciare în unele situații, inclusiv în procedurile în materie de dreptul familiei și în anumite cauze privind minorii. Pentru detalii complete privind situațiile în care nu există obligativitatea plății taxelor judiciare, consultați ordinele privind taxele judiciare și scutirile de pe site-ul web al serviciului instanțelor.

Când trebuie să plătească partea căzută în pretenții costurile părții care a avut câștig de cauză?

Obligarea la plata cheltuielilor rămâne la discreția instanței. Exercitarea acestei puteri discreționare trebuie să aibă loc în conformitate cu anumite norme și principii bine stabilite derivate din jurisprudență. De exemplu, regula de bază prevede că orice cheltuieli urmează evenimentului, adică partea căzută în pretenții achită cheltuielile părții care a avut câștig de cauză. Totuși, această regulă este supusă unor excepții care depind de circumstanțele cauzei. De exemplu, este posibil ca partea care a avut câștig de cauză să nu își recupereze toate costurile dacă instanța consideră că partea respectivă a amânat sau a prelungit în mod inutil procedurile sau, deși a avut câștig de cauză, a pierdut în privința anumitor aspecte punctuale ale cauzei. În anumite cauze, cum ar fi cele care vizează aspecte de ordin constituțional și care pun în dezbatere chestiuni de interes public, partea căzută în pretenții poate să își recupereze costurile integral sau parțial.

Onorariile experților

În cazul asistenței judiciare în materie civilă, Comisia stabilește un barem al onorariilor pe care îl aplică diferitelor categorii de experți. În plus, rămâne la latitudinea Comisiei să aplice un onorariu special atunci când circumstanțele specifice ale cauzei reclamă recurgerea la serviciile unui anumit expert sau ale unui expert specializat. În astfel de cazuri, onorariul este negociat în mod individual cu expertul, în funcție de efortul depus, de nivelul de expertiză necesară și de importanța cauzei pentru persoana care beneficiază de asistență judiciară.

În cauzele penale în care a fost acordat un certificat de asistență judiciară, Sistemul de asistență judiciară în materie penală acoperă cheltuielile adecvate și rezonabile suportate de avocatul consultant al apărării, inclusiv onorariile pentru experții audiați în calitate de martor.

Onorariile traducătorilor și interpreților

În general, în procesele civile, onorariile traducătorilor și interpreților se stabilesc la început între traducători/interpreți și partea la procesul în cauză. Cu toate acestea, în cazul în care costurile părții urmează a fi plătite de către o altă parte prin decizie a instanței, onorariile achitate traducătorului/interpretului sunt supuse unui proces de evaluare efectuat de către un evaluator al cheltuielilor de judecată (taxing master).

În cauzele civile în care se acordă asistență judiciară, Comisia inițiază o procedură de cerere de oferte și selectează un câștigător.

În cauzele penale în care a fost acordat un certificat de asistență judiciară, Sistemul de asistență judiciară în materie penală acoperă cheltuielile adecvate și rezonabile suportate de avocatul consultant al apărării, inclusiv onorariile pentru serviciile de traducere sau interpretare.

Documente conexe

Raportul Irlandei referitor la studiul privind transparența costurilor  PDF (400 Kb) en

Ultima actualizare: 18/01/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.