NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini olandeză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Costuri

Ţările de Jos

Această pagină vă oferă informații privind costurile procedurilor judiciare din Țările de Jos.

Conținut furnizat de
Ţările de Jos
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Cadrul legislativ care reglementează onorariile profesiilor juridice

Cu excepția onorariilor plătibile celor care oferă asistență juridică subvenționată, onorariile nu sunt reglementate în Țările de Jos.

Costuri fixe

Costuri fixe pentru părțile la proceduri civile

Actul privind onorariile pentru litigii civile (WTBZ) (Wet tarieven in burgerlijke zaken) stipulează că părțile din litigiile civile sunt obligate să achite onorarii de înregistrare.

Costuri fixe pentru părțile la proceduri penale

Conform prevederilor dreptului penal olandez, nu există costuri fixe pentru părțile care iau parte la procedurile penale.

Costuri fixe pentru părțile la proceduri constituționale

Conform sistemului juridic olandez, nu există prevederi legale privind trimiterea procedurilor constituționale în instanță.

Stadiul din cadrul procedurilor civile în care trebuie plătite costuri fixe

În procedurile civile, se percepe o taxă fixă fiecărui reclamant imediat ce se anunță că o cauză urmează să fie introdusă în instanță, precum și fiecărui pârât care s-a prezentat în fața instanței. Fiecare instanță percepe un onorariu fix pentru depunerea unei plângeri, a unui memoriu de apărare sau a unei petiții, alta decât cele la care se face referire la articolul 14 alineatul (3). Neachitarea sau plata întârziată a acestui onorariu nu are consecințe în ceea ce privește procedurile principale.

Stadiul din cadrul procedurilor penale în care trebuie plătite costuri fixe

Se aplică aceleași reguli ca și în cazul procedurilor civile.

Informații prealabile care trebuie furnizate de reprezentanții legali

Drepturile și obligațiile părților

Nu există dispoziții legislative în acest domeniu. Totuși, pot fi derivate unele drepturi și obligații din Codul de Conduită al Avocaților din 1992 (pentru mai multe informații, a se vedea site-ul Asociația Baroului Avocaților din Țările de Jos) și din Codul de Conduită al Avocaților din UE. A se vedea, de exemplu, norma 26 din Codul de Conduită al Avocaților, care prevede obligația avocatului ca, ori de câte ori acesta acceptă un angajament, să discute implicațiile financiare ce decurg din acesta cu clientul și să ofere detaliile necesare privind modul și frecvența de facturare. Articolul 3.7.1. din Codul de Conduită al Avocaților din UE prevede, de asemenea, obligația avocatului de a soluționa litigiul clientului în modul cel mai avantajos din punct de vedere al costurilor și de a-l sfătui pe acesta în etapele corespunzătoare privind oportunitatea ajungerii la un acord și/sau soluționarea pe cale alternativă a litigiului.

Costurile ce revin părții care are câștig de cauză

În cauzele civile, partea care are câștig de cauză poate suporta următoarele costuri:

  • consiliere juridică (de exemplu onorariile avocatului),
  • remunerarea sau recompensarea martorilor sau a experților,
  • cheltuielile de transport și cazare și
  • alte cheltuieli juridice sau nejuridice.

Costurile ce revin părții căzute în pretenții

Partea căzută în pretenții poate suporta aceleași costuri ca și partea care are câștig de cauză, însă poate fi obligată de judecător la plata tuturor costurilor suportate de partea care are câștig de cauză.

Temeiul juridic al costurilor

Unde se pot găsi informații privind temeiul juridic al costurilor în Țările de Jos?

WTBZ, împreună cu celelalte legi olandeze, pot fi consultate inter alia pe site-ul Guvernului olandez.

În ce limbă se pot obține informații privind temeiul juridic al costurilor din Țările de Jos?

Informațiile privind costurile procedurilor în Țările de Jos pot fi obținute numai în limba olandeză.

De unde se pot obține informații privind medierea?

Informațiile sunt disponibile pe site-ul Institutului de Mediere din Țările de Jos (NMI) și pe site-ul dedicat Medierilor propuse de instanțe pe site-ul sistemului judiciar olandez și al Curții Supreme a Țărilor de Jos.

De unde se pot obține informații suplimentare privind costurile?

Site-ul ce furnizează informații privind costurile

O pagină web distinctă (Kosten van een procedure – Costurile procedurilor) de pe site-ul internet al Corpului Magistraților și al Curții Supreme din Țările de Jos oferă informații suplimentare privind costurile procedurilor.

De unde se pot obține informații privind durata medie a diferitelor proceduri?

Raportul anual al Consiliului Corpului Magistraților (Raad voor de rechtspraak) furnizează date privind durata necesară pentru finalizarea procedurilor. Raportul este disponibil online pe site-ul sistemului judiciar din Țările de Jos.

Taxa pe valoare adăugată

Cum se furnizează această informație?

Atunci când sunt publicate informații privind costurile, tarifele specificate nu includ TVA (unde este cazul)

Care sunt ratele aplicabile?

În general, TVA aplicată bunurilor și serviciilor este de 21%.

Asistență juridică

Prag de venit aplicabil în cauzele de drept civil

A se vedea articolul 12 alineat (1), coroborat cu articolul 34 din Legea privind Asistența Juridică (WRB) (Wet op de rechtsbijstand).

Prag de venit aplicabil pârâților în cauzele de drept penal

Asistența juridică este gratuită atunci când reprezentantul legal este desemnat de instanță (a se vedea articolul 43 din WRB). În alte cazuri, Consiliul pentru Asistență Juridică poate desemna un avocat pentru persoanele eligibile a fi reprezentate de respectivul avocat în conformitate cu Codul penal sau cu Codul de procedură penală (a se vedea articolul 44 alineatul (1) din WRB). În temeiul articolului 35 din WRB, partea care beneficiază de serviciile unui avocat din oficiu este obligată să achite o contribuție proporțională cu venitul său.

Prag de venit aplicabil victimelor în cauzele de drept penal

Articolul 44 aliniatul (5) din WRB stipulează faptul că asistența juridică pentru victimele agresiunilor sexuale sau ale infracțiunilor săvârșite prin violență este gratuită, independent de capacitatea victimei de a plăti, dacă a fost demarată o procedură în instanță și dacă victima este eligibilă pentru despăgubiri în temeiul articolului 3 din Legea privind fondul de despăgubire pentru victimele actelor de violență.

Alte condiții legate de acordarea de asistență juridică pârâților

Asistența juridică nu se acordă:

  • dacă solicitarea în acest sens se referă la o cauză penală, și
  • dacă, în baza legii care a fost încălcată, este posibil să se aplice o amendă care este mai mică în raport cu veniturile pârâtului. A se vedea articolul 12 alineatul (2) litera c) din WRB.

Articolul 5 alineatul (1) din Decretul privind asistența juridică și criteriile de acordare de asistență juridică din oficiu prevede faptul că (în afară de consultări) nu se va acorda asistență juridică în ceea ce privește procedurile penale atunci când cauza urmează să fie audiată de o instanță subregională. Alineatul (2) al aceluiași articol prevede, prin derogare de la alineatul (1), alocarea unui avocat din oficiu în cazul în care această măsură este justificată de interesele importante ale părții implicate sau în cazul în care anumite fapte sau complexitatea juridică a cauzei o impun.

Proceduri judiciare gratuite

Inculpații și pârâții nu au obligația de a plăti onorarii fixe în cauzele care urmează a fi audiate de o instanță subregională sau de un tribunal pentru litigii legate de proprietăți (huur- en pachtkamer).

Când trebuie să plătească partea căzută în pretenții costurile părții care are câștig de cauză?

Hotărârea privind partea care va suporta costurile procedurilor este luată de instanță pornind de la tarifele de bază (adică nu pe baza costurilor suportate efectiv).

Onorariile experților

Onorariile experților variază. Puteți consulta informațiile corespunzătoare în Decretul din 28 august 2012 de modificare a Decretului din 2003 privind tarifele în procedurile penale. Acesta modifică Decretul privind tarifele în procedurile penale din 2013.

Onorariile traducătorilor și interpreților

Onorariile pentru traducere și interpretariat sunt stabilite de Ministerul Justiției:

  • Interpreții sunt plătiți cu un tarif de 43,89 euro pe oră. În plus, interpreților în instanță li se plătește un comision unic de 20,23 euro pentru a compensa timpul de deplasare și așteptare (onorariu fix). Costurile de transport sunt decontate la un tarif de 1,55 euro pe kilometru.
  • Traducerile din și în limbile franceză, germană și engleză sunt plătite cu un tarif de 0,79 euro per rând. Se aplică un tarif de 0,14 euro per cuvânt (limba țintă) pentru alte limbi și un tarif de 0,28 euro per caracter pentru limbile orientale.

Link-uri

Medierea - Institutul de Mediere din Țările de Jos

Sistemul judiciar olandez

Documente utile

Raportul olandez referitor la studiul privind transparența costurilor PDF (702 Kb) en

Ultima actualizare: 05/03/2013

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.