NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini olandeză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: greacăenglezăfrancezăfinlandeză.
Swipe to change

Costuri

Ţările de Jos

Prezenta pagină oferă informații cu privire la costurile judiciare în Țările de Jos.

Conținut furnizat de
Ţările de Jos
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Cadrul legislativ care reglementează onorariile profesiilor juridice

Cu excepția onorariilor plătibile celor care oferă asistență juridică subvenționată, onorariile nu sunt reglementate în Țările de Jos.

Costuri fixe

Costuri fixe pentru părțile la proceduri civile

Legea privind onorariile pentru litigii civile (Wet griffierechten in burgerlijke zaken) stipulează că părțile din litigiile civile sunt obligate să achite onorarii judiciare. Onorariile judiciare sunt onorariile care trebuie plătite la grefa instanței (oficiul administrativ al instanței) în momentul inițierii procedurii judiciare.

Costuri fixe pentru părțile la proceduri penale

Conform prevederilor dreptului penal din Țările de Jos, nu există costuri fixe pentru părțile la procedurile penale. Nu se aplică onorarii judiciare în cazul procedurilor penale.

Costuri fixe pentru părțile la proceduri constituționale

Conform sistemului juridic olandez, nu există prevederi legale privind sesizarea instanțelor cu proceduri constituționale.

Etapă din cadrul procedurilor civile în care trebuie achitate costuri fixe

În cauzele civile, toți pârâții și reclamanții trebuie să achite costuri fixe. Reclamanții trebuie să achite onorarii judiciare de îndată ce dosarul lor este trimis în instanță, în timp de pârâții trebuie să plătească onorarii judiciare după ce s-au înfățișat în fața instanței.

Etapă din cadrul procedurilor penale în care trebuie achitate costuri fixe

Nu se aplică onorarii judiciare în cazul procedurilor penale.

Informații prealabile care trebuie furnizate de reprezentanții legali

Drepturile și obligațiile părților

Nu există dispoziții legislative în acest domeniu. Totuși, pot fi derivate unele drepturi și obligații din Codul de Conduită din 2018 (Gedragsregels 2018). Pentru informații suplimentare, a se vedea site-ul Asociației Baroului Avocaților din Țările de Jos (Nederlandse Orde van Advocaten), în special prevederile referitoare la relația avocat-client. A se vedea, de asemenea, Codul de Conduită al Avocaților Europeni, care prevede obligația avocatului de a se strădui să soluționeze litigiul clientului în modul cel mai avantajos din punct de vedere al costurilor și de a-l sfătui pe acesta în etapele corespunzătoare privind oportunitatea ajungerii la un compromis și/sau a recurgerii la o proceduri alternative de soluționare a litigiului. În situația în care clienții sunt eligibili să beneficieze de asistență judiciară gratuit sau la un onorariu mai mic, avocații au obligația să îi informeze cu privire la acest lucru.

Costurile suportate de partea care are câștig de cauză

În cauzele civile, partea care are câștig de cauză poate suporta următoarele costuri:

  • asistență juridică (de exemplu onorariile avocatului);
  • remunerarea sau compensarea martorilor sau a experților;
  • cheltuielile de transport și cazare și
  • alte cheltuieli juridice și nejuridice.

Costurile suportate de partea căzută în pretenții

Partea căzută în pretenții poate suporta aceleași costuri ca și partea care are câștig de cauză, însă poate fi obligată de judecător la plata costurilor care revin părții care are câștig de cauză.

Temeiul juridic al costurilor

Unde se pot găsi informații privind temeiul juridic al costurilor în Țările de Jos?

Puteți găsi informații privind costul procedurilor pe site-ul consacrat sistemului judiciar din Țările de Jos (De Rechtspraak) – această pagină vă oferă informații mai detaliate privind costul unei acțiuni în instanță. Site-ul Birourilor de consultanță juridică (Het Juridisch Loket) conține, de asemenea, informații referitoare la costul procedurilor.

În ce limbă se pot obține informații privind costurile procedurilor în Țările de Jos?

Aceste informații sunt disponibile numai în limba neerlandeză.

De unde se pot obține informații privind medierea?

Puteți obține informații privind medierea pe site-ul consacrat sistemului judiciar din Țările de Jos și pe site-ul Birourilor de consultanță juridică. Sunt disponibile informații și pe site-ul Federației mediatorilor din Țările de Jos (Mediatorsfederatie Nederland) și pe site-ul Consiliului de asistență judiciară (Raad voor Rechtsbijstand).

Unde se pot obține informații suplimentare privind costurile?

Site-uri ce furnizează informații privind costurile

Puteți consulta Legea privind onorariile pentru litigii civile și alte acte legislative din Țările de Jos pe site-ul Guvernului Țărilor de Jos, printre altele.

De unde se pot obține informații privind durata medie a diferitelor proceduri?

Raportul anual al Consiliului Corpului Magistraților (Raad voor de rechtspraak) furnizează date privind durata necesară pentru finalizarea procedurilor. Raportul este disponibil online pe site-ul sistemului judiciar din Țările de Jos.

Taxa pe valoare adăugată

Cum se furnizează această informație?

Atunci când sunt publicate informații privind costurile, tarifele specificate nu includ TVA (în situațiile în care se aplică această taxă).

Care sunt cotele aplicabile?

În general, cota TVA aplicată bunurilor și serviciilor este de 21%.

Asistență judiciară

Prag de venit aplicabil în cauzele de drept civil

În cazul în care nu vă permiteți să plătiți onorariile aferente serviciilor unui avocat sau mediator, puteți, în anumite situații, să beneficiați de asistență judiciară subvenționată - adică asistență judiciară gratuită.

Asistența judiciară gratuită se acordă numai persoanelor al căror venit anual nu depășește 27 300 EUR (pentru persoanele singure) sau 38 600 EUR (pentru persoanele căsătorite sau aflate într-o relație de coabitare ori pentru familiile monoparentale cu un copil minor). Asistența judiciară gratuită nu se acordă persoanelor care au venituri ce depășesc pragul stabilit pentru capitalul scutit de impozit. A se vedea articolele 12 și 34 din Legea privind asistența judiciară (Wet op de rechtsbijstand).

Prag de venit aplicabil pârâților în cauzele de drept penal

Asistența judiciară este gratuită atunci când reprezentantul legal este desemnat de instanță (a se vedea articolul 43 din Legea privind asistența judiciară). În alte cazuri, Consiliul pentru Asistență Judiciară poate desemna un avocat pentru persoanele eligibile să fie reprezentate în conformitate cu Codul penal (Wetboek van Strafrecht) sau cu Codul de procedură penală (Wetboek van Strafvordering) (a se vedea articolul 44 alineatul din Legea privind asistența judiciară). În temeiul articolului 35 din Legea privind asistența judiciară, partea care beneficiază de serviciile unui avocat din oficiu este obligată să achite o contribuție proporțională cu venitul său.

Prag de venit aplicabil victimelor în cauzele de drept penal

Articolul 44 din Legea privind asistența judiciară stipulează faptul că asistența juridică pentru victimele agresiunilor sexuale sau ale infracțiunilor săvârșite prin violență este gratuită, independent de capacitatea victimei de a plăti, dacă a fost demarată o procedură în instanță și dacă victima este eligibilă pentru despăgubiri în temeiul articolului 3 din Legea privind fondul de despăgubire pentru victimele actelor de violență (Wet schadefonds geweldsmisdrijven).

Este reprezentarea juridică obligatorie?

Inculpații și pârâții nu trebuie să fie reprezentați de un avocat în cauzele care urmează a fi audiate de o instanță subregională sau de un tribunal pentru litigii legate de proprietăți. Reprezentarea juridică este însă obligatorie în toate celelalte cauze civile, precum cauzele care sunt audiate de un tribunal regional (rechtbank) sau de o instanță de apel (gerechtshof).

În ce situații partea căzută în pretenții trebuie să plătească costurile care revin părții care are câștig de cauză?

Hotărârea privind partea care trebuie să suporte costurile procedurilor este luată de instanță. Costurile se calculează pe bază forfetară (nu pe baza costurilor suportate efectiv).

Onorariile experților

Onorariile experților variază. Cuantumul onorariilor este stabilit în Decretul din 16 august 2003 de stabilire a ratelor de remunerare menționate la articolele 3, 4, 6, 7, 17 și 18 din Legea privind onorariile în cauzele penale (Decretul din 2003 privind onorariile în cauzele penale, Besluit tarieven in strafzaken 2003).

Onorariile traducătorilor și interpreților

Onorariile pentru serviciile de traducere și interpretare sunt explicate mai jos.

  • Interpreții sunt plătiți cu un tarif de 43,89 EUR pe oră.
  • Traducătorii sunt plătiți pentru fiecare rând tradus. Traducerile din și în limbile franceză, germană și engleză sunt plătite cu un tarif de 0,79 EUR per rând. Tariful pentru alte limbi europene obișnuite este de 1,20 EUR per rând. Tariful pentru alte limbi europene și limbi neeuropene obișnuite este de 1,51 EUR, iar tariful pentru alte limbi neeuropene este de 1,69 per rând.

Pentru informații suplimentare privind onorariile traducătorilor și interpreților a se vedea Decretul din 2003 privind onorariile în cauzele penale.

Linkuri conexe

Federația mediatorilor din Țările de Jos

Birourile de consultanță juridică

Sistemul judiciar din Țările de Jos

Costul unei acțiuni judiciare

Legea privind asistența judiciară

Legea privind onorariile în cauzele penale

Decretul din 2003 privind onorariile în cauzele penale

Ultima actualizare: 07/12/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.